BuG 178 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 januari 2013 - Printversie (9p)
 
Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit tussen 1999-2010
Van 162 landen een fiche met evolutie 1946-1998 en 1999-2010

Hoeveel Fransen kwamen er de laatste 12 jaar naar BelgiŽ?
9.095 ArmeniŽrs vinden legaal verblijf in BelgiŽ ts 1999-2010.
Polen, Roemenen en Bulgaren ronden de kaap van +100.000.
Congo met +30.511, meer dan de 23.454 een 1/2de eeuw voordien.
Kameroen, Rwanda, Guinee, Ghana, Nigeria, Angola, Togo,
Burundi, Ivoorkust, samen goed voor +50.303 tussen 1999-2010.
China, ArmeniŽ, India, Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan +51.945.
En dan ook nog +116.676 uit Noord-Afrika en +38.303 Turken.
Dus 696.575 bijkomende vreemdelingen tussen 1999 en 2010,
zij vervoegden de 1.078.090 die tussen 1946-1998 toekwamen,
en de 367.619 in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen in 1946.
 
En als er in  de wereld iets gebeurt kan direct nagegaan
wie, met hoeveel en sinds wanneer men in BelgiŽ verblijft.
Een volgende BuG zal  het overzicht van alle aanwezige
nationaliteiten in elke gemeente in BelgiŽ weergeven.
 
BuG 178 on-line      Printversie (9p)
 
Basistabel: Inkomende nationaliteiten 1946-2010         
Landenfiches alfabetisch       
Landenfiches per continent    

  
Sorry
 
Sorry voor dit bericht, sorry om je zo vroeg in het nieuwe jaar lastig te vallen, sorry dat dit bericht alweer te lang uitvalt, sorry om het opnieuw te hebben over vreemdelingen, vreemde afkomst en
allochtonen, sorry dat in het armoede boek van de UIA niet meer over allochtonen gesproken wordt, sorry dat het misschien alleen maar allochtonen zijn die zich in armoede bevinden, en dat alle anderen misschien autochtoon zijn, sorry vooral om bekend te maken met hoeveel 'jullie' zijn, en dan nog met hoeveel per nationaliteit. Alsof dat nog niet genoeg was, sorry om mee te delen met hoeveel jullie toegenomen zijn sinds 1946 en elk jaar na 1999, en dat voor elke van de 187 nationaliteiten. Sorry ook voor de Italianen en Denen die de laatste tien jaar afgenomen zijn, sorry dat er redenen waren om uit BelgiŽ weg te gaan of er niet meer terug te keren. Ook sorry voor de 696.575 die sinds 1999 bijgekomen zijn in BelgiŽ, en jullie waren in 1999 al met 1.078.090 die na WO 2 toegekomen zijn,  sorry dat dit een vergissing genoemd wordt of een fout die niet meer ongedaan kan gemaakt, sorry ook voor wie dit ongedaan wil maken maar daar spijtig genoeg/juist tegoei niet in zal slagen, sorry dus, driemaal sorry ook voor de echte sorry man, Fikry el Azzouzi in DM van 03/12/2012, sorry Fikry dat ik deze link leg naar je opinie, sorry dat ik dit zomaar doe zonder het je te vragen. Sorry ten slotte voor het nieuwe jaar, het is niet tegen te houden, en het voorbije jaar niet meer terug te roepen, sorry voor alle BuG's die er allicht nog zullen komen, sorry voor de opinies en beoordelingen die meer en meer aan belang winnen, sorry voor wie zich gekwetst voelt, sorry voor wie beroep doet op de cijfers van npdata zonder dat ze gelegitimeerd worden door gevestigde machten en universitaire centra, sorry voor de ergernis die de BuG's  oproepen, sorry dat de BuG's meestal geen echte bugs zijn, sorry voor het gewisse, maar ze zijn misschien toch altijd beter dan het ongewisse en daarvoor geen sorry en ook geen sorry voor de beste wensen voor een beter jaar en een opener blik om naar de werkelijkheden te kijken, alhoewel, voor wie geen boodschap heeft aan deze wensen, sorry.
 
Primeur bij AD SEI: tabel per nationaliteit en gemeente op 01/01/2011
 
De publicatie van de tabel van het aantal vreemdelingen voor alle nationaliteiten in elke gemeente in BelgiŽ is een ijkpunt waar npdata graag gebruik van maakt om een aantal tabellen up te daten of nieuwe te publiceren. In deze BuG richten we de aandacht op de evolutie van de nationaliteiten de laatste 12 jaar. Het betreft de dynamiek van inkomende vreemdelingen, en dus niet van hun natuurlijk en migratiesaldo nadat zij in BelgiŽ zijn komen wonen. In een verdere  BuG wordt het aantal vreemdelingen per nationaliteit in elke gemeente op 01/01/2011 onder ogen genomen, nu wel rekening houdend met het natuurlijk en migratiesaldo van vreemdelingen na hun Belgwording.
 
Evolutie bijkomende vreemdelingen (inkomende nationaliteiten) van 1999 tot 2010
 
Doordat ook de Belgwordingen tot 01/01/2010 beschikbaar zijn, alsmede het totaal Belgwordingen in 2010 kan een beeld gegeven worden van de effectieve aangroei van vreemdelingen in BelgiŽ voor alle aanwezige nationaliteiten en dit voor elk van de jaren vanaf 1999. Door het aantal vreemdelingen ťn het aantal Belgwordingen vanaf dat jaar gekend is kan nauwgezet, jaar per jaar de evolutie van het aantal bijkomende (of afnemende) vreemdelingen weergegeven worden.
 
Belgwordingen 1946-1984
 
Om een idee te geven van de mate waarin elke nationaliteit is geŽvolueerd wordt ook een beeld gegeven van het aantal bijgekomen vreemdelingen per nationaliteit tussen 1946 en 1998 (een halve eeuw). Het vertrekpunt is het aantal vreemdelingen in  1946 (aanwezig voor de belangrijkste nationaliteiten) en het aantal Belgwordingen tussen 1946 en 1998. Kerngegeven om hier een aanduiding van te geven is de Belgwording van 83.000 vreemdelingen in 1985. Het aantal Belgwordingen tussen 1946 en 1998 is als algemeen totaal gekend, en het aandeel van elke nationaliteit in 1985 wordt toegepast op elk totaal tussen 1946-1984. Voor enkele nationaliteiten zal dat een over- of onderschatting zijn, maar in het geheel van de evolutie is deze periode maar van beperkt belang. Zoals gesteld is deze periode vooral een referentieperiode de exact gekende evolutie 01/01/1999 tot 01/01/2011 voor alle nationaliteiten te schetsen.
 
Basistabel Evolutie vreemdelingen 1946-2010 per nationaliteit
 
In de basistabel worden volgende gegevens verwerkt per nationaliteit:
 
- Code nationaliteit
- Land
- Vreemdelingen (erkende vluchtelingen inbegrepen) 1946, 01/01/1999-2011
- Belgwordingen 1946-1998 (totaal), 1999-2010 (per jaar), erkende vluchtelingen inbegrepen
- Bijkomende vreemdelingen 1946-1998 (totaal), 1999-2010 (per jaar)
- x-evolutie 1999-2010: aantal x vermeerdert tav 1998
- % Bijkomende vreemdelingen op totaal 1946-1998 (totaal), 1999-2010 (per jaar)
- Asielaanvragen 2000-2010
- % Asielvragen tav Bijkomende vreemdelingen 2000-2010
- Erkenning als vluchteling, aantal 2009-2010
- Erkenning als vluchteling, als % tav 2009-2010
- Subtotalen per continent en subcontinent.
 
Wie levert ontbrekend of aanvullende materiaal?

Aantal erkende vluchtelingen van 1999 tot 2008 en geregulariseerden 2000-2011 telkens per nationaliteit zijn opgevraagd, misschien kan iemand anders dat ook eens doen en het materiaal doorsturen? Het zou het beeld concretiseren in welke mate bijkomende vreemdelingen langs deze wegen verblijfsrecht kregen, maar vooral ook hoeveel vreemdelingen in BelgiŽ verblijfsrecht krijgen zonder deze kanalen die zo te zien de ogen uitsteken.
 
De tabel is zo opgemaakt dat vlug in opgaande/neergaande richting kan gesorteerd worden langs het pijltje in de kolomhoofding. Deze tabel (is zoals alle andere) het exploreren waard. Ter illustratie de link naar een 5-tal extracties uit de tabel in html die elk op zich de moeite van een bespreking waard zijn, maar we gaan er verder niet op in..
 
- x-factor bijkomende vreemdelingen 1999-2010 tav 1946-1998: het aantal malen dat elke nationaliteit mťťr naar BelgiŽ gekomen is tussen 1999-2010 (12 jaar) dan in de periode 1946-1998 (een halve eeuw). Interessant.
- Aantal bijkomende vreemdelingen 1999-2010 en % op totaal. In de originele tabel is gemakkelijk de evolutie na te gaan voor elk van de nationaliteiten de laatste 12 jaar. Interessant.
- Aantal en % asielvragen op bijkomende vreemdelingen 2000-2010. De periode wordt beperkt tot 2000-2010 omdat pas vanaf 2000 de lijst met aanvragen voor alle landen beschikbaar is. Op zich is er binnen elk jaar geen verband tussen verblijfsrecht voor vreemdelingen en asielaanvragen. Langs erkenning als vluchteling en regularisatie komen deze aanvragers desgevallend in de categorie bijkomende vreemdelingen terecht. Doordat het om aanvragers gaat die wťl in het land verblijven en in het wachtregister asiel belanden is het naast elkaar stellen van de bijkomende vreemdelingen en asielaanvragers in hetzelfde jaar of periode interessant. De gegevens zijn voor elk jaar beschikbaar. In bijgaande tabel wordt enkel het totaal voor 2000-2010 weergegeven. Interessant.
- Aantal erkende vluchtelingen als % op bijkomende vreemdelingen voor 2009 en 2010, in volgorde % bijkomend. De vergelijking is beperkt omdat voor 2000-2010 geen gegevens ter beschikking staan per nationaliteit, ook niet voor de regularisaties, hetgeen nog interessanter zou zijn.
- % erkende vluchtelingen op totaal erkenden 2009-2010, in volgorde % erkenden.
 
Samenvattende fiche voor 162 landen
   
Van 162 landen, met voldoende inwoners is een fiche opgemaakt van 2 printbare A4 blz, die 3 tabellen en 3 grafieken omvat:
 
- Tabel 1: Vreemdelingen, vreemdelingenevolutie, Belgwordingen en bijkomende vreemdelingen tussen 1946-1989 en per jaar tussen 1999 en 2010. Bijkomend aan de vreemdelingenevolutie dienen de Belg geworden vreemdelingen gevoegd om het totaal aan bijkomende vreemdelingen te verkrijgen. Het aantal bijkomende vreemdelingen omvat: het migratiesaldo, het natuurlijk saldo van reeds aanwezige vreemdelingen, de erkende vluchtelingen en de geregulariseerden, het saldo van ambtelijke inschrijving en uitschrijving en de statistische aanpassing (wijzigingen vanaf maart volgende op het beschouwde jaar).
- Tabel 2: Stand van bijkomende vreemdelingen tussen 1946-1998 op 01/01/1999, en cumul bijkomende vreemdelingen vanaf 1999 tot 2010 en gecumuleerd totaal bijkomende vreemdelingen tot 2010.
- Tabel 3: Overzicht vreemdelingenevolutie en cumul Belg geworden vreemdelingen en gecumuleerd totaal bijkomende vreemdelingen 1999-2010.
- Grafiek 1: Evolutie van het aantal bijkomende vreemdelingen en het aantal Belg wordingen 1999-2010
- Grafiek 2: Situatie bijkomende vreemdelingen op 01/01/1999 wordt gefixeerd zodat de cumul van het aantal bijkomende vreemdelingen zichtbaar wordt, met op de bovenste lijn het totaal aantal bijkomende vreemdelingen sinds 1946, in beeld na 1999. Bij negatieve waarden wordt deze grafiek weggelaten.
- Grafiek 3: Evolutie vreemdelingen en cumul Belgwordingen 1999-2010, de bovenste lijn, geeft zoals bij de 2de grafiek het totaal aantal bijkomende vreemdelingen 1946 weer vanaf 1999 tot 2010.
 
Tabel landen alfabetisch geklasseerd: land aanklikken - de exceltabel sluiten om terug te keren naar de overzichtstabel. Voor landen met te weinig inwoners is de link niet actief. Voor de naamgeving van de landen en de aanduiding van hun inwoners baseren we ons op de Landenlijst en inwoners.
 
Naar tabel landenlijst per continent met totalen en subtotalen per continent.
 

Alfabetisch landenklassement fiches Bijkomende Vreemdelingen 1946-2010

Code Landen Code Landen Code Landen
380 Afars en Issas 414 Honduras 283 Palestina
251 Afghanistan 115 Hongarije 418 Panama
101 AlbaniŽ 234 Hong-Kong 619 Papoea-Nieuw-G
351 Algerije 116 Ierland 517 Paraguay
102 Andorra 117 Ijsland 518 Peru
341 Angola 207 India 139 Polen
424 Antillen 208 IndonesiŽ 123 Portugal
511 ArgentiniŽ 254 Irak 267 Qatar
249 ArmeniŽ 255 Iran 428 Repu.Sint Lucie
611 AustraliŽ 256 IsraŽl 124 RoemeniŽ
250 Azerbeidzjan 128 ItaliŽ 145 Rusland
425 Bahamas 309 Ivoorkust 327 Rwanda
268 Bahrein 415 Jamaica 623 Salomon
237 Bangladesh 209 Japan 125 San Marino
423 Barbados 270 Jemen 346 Sao Tomť/Prince
142 Belarus 132 Joeg. (Serv/Mont.N) 252 Saudi-ArabiŽ
430 Belize 257 JordaniŽ 320 Senegal
310 Benin 339 KaapverdiŽ 152 ServiŽ
223 Bhutan 304 Kameroen 169 ServiŽ/Mont.
512 Bolivia 225 Kazachstan 342 Seychellen
149 BosniŽ-Herz. 336 Kenia 328 Sierra Leone
302 Botswana 226 Kirgistan 205 Singapore
513 BraziliŽ 264 Koeweit 431 Sint-Kitts/Nevis
224 Brunei 153 Kosovo 429 Sint-Vincent
106 Bulgarije 146 KroatiŽ 141 Slovakije
308 Burkina Faso 210 Laos 147 SloveniŽ
303 Burundi 301 Lesotho 356 Soedan
382 Cabinda 135 Letland 329 SomaliŽ
211 Cambodja 258 Libanon 109 Spanje
401 Canada 318 Liberia 203 Sri Lanka
305 Centraal-Afrik. R. 353 LibiŽ 522 Suriname
514 Chili 118 Liechtenstein 347 Swaziland
218 China 137 Litouwen 261 SyriŽ
515 Colombia 113 Luxemburg 228 Tadzjikistan
343 Comoren 148 MacedoniŽ 204 Taiwan
306 Congo (DR) 324 Madagaskar 332 Tanzania
307 Congo (Rep.) 358 Malawi 171 Tsjechoslovakije
411 Costa Rica 222 Maldiven 235 ThaÔland
412 Cuba 212 MaleisiŽ 215 Timor
107 Cyprus 319 Mali 334 Togo
108 Denemarken 119 Malta 616 Tonga
345 Djibouti 354 Marokko 422 Trinidad en Tob.
427 Dominica 698 Marshall 333 Tsjaad
420 Dominic. Rep. 355 MauritaniŽ 140 TsjechiŽ
103 Duitsland 317 Mauritius 357 TunesiŽ
516 Ecuador 416 Mexico 262 Turkije
352 Egypte 144 MoldaviŽ 229 Turkmenistan
421 El Salvador 120 Monaco 621 Tuvalu
337 Equat.-Guinea 221 MongoliŽ 323 Uganda
349 Eritrea 151 Montenegro 519 Uruguay
136 Estland 340 Mozambique 699 Vanuatu
311 EthiopiŽ 201 Myanmar 520 Venezuela
617 Fiji 384 NamibiŽ 112 Verenigd Koninkr.
214 Filipijnen 697 Nauru 260 Ver. Arab. Emirt.
110 Finland 129 Nederland 402 Ver. Staten Amer.
111 Frankrijk 213 Nepal 220 Vietnam
312 Gabon 417 Nicaragua 700 Vlucht./Onb.
313 Gambia 613 Nieuw-Zeeland 614 West-Samoa
253 Georgie 321 Niger 335 Zambia
314 Ghana 322 Nigeria 344 Zimbabwe
622 Gilbert Eilanden 219 Noord-Korea 325 Zuid-Afrika
426 Grenada 121 Noorwegen 206 Zuid-Korea
114 Griekenland 143 OekraÔne 126 Zweden
413 Guatemala 227 Oezbekistan 127 Zwitserland
315 Guinee 266 Oman    
338 Guinee-Bissau 999 Onbekend    
521 Guyana 105 Oostenrijk    
419 HaÔti 259 Pakistan    

 
Voetnoten bij enkele landen:
- ServiŽ en Montenegro is geklasseerd onder JoegoslaviŽ om de continuÔteit van cijfers over 12 jaar te kunnen behouden.
- Tibet wordt niet apart genomen, het is een onderdeel van China
- Palestina wordt wel apart gehouden gezien ze een staat in opbouw is.
 
Naar tabel landenlijst per continent met totalen en subtotalen per continent.
   

    
Een voorbeeld van fiche: Democratische Republiek Congo
 
Tussen 1946 en 1998 zijn er volgens de npdata-berekening 9.006 Belgwordingen gebeurd. Na 1999 tot en met 2010 25.352. Op 01/01/1999 werden 14.488 Congolezen geteld, dat is 14.478 meer dan in 1946 toen er in de officiŽle statistiek 10 Congolezen aanwezig waren in BelgiŽ. De vreemdelingenevolutie dient samengeteld met het aantal vreemdelingen dat in het betreffende jaar Belg zijn geworden om het aantal bijkomende vreemdelingen in dat jaar te kennen. In de periode 1999-2010 zijn dat 30.511 Congolezen, tussen 1946 en 2010 53.996.
  

Congo DR : Vreemdeling, Belg geworden en totaal bijgekomen
  Congo DR Evolutie Vr. Belgword. Bijgekomen
1946-1998 10 14.478 9.006 23.484
1999 14.488 -135 1.911 1.776
2000 14.353 -1.350 2.973 1.623
2001 13.003 1.407 3.003 4.410
2002 14.410 266 2.824 3.090
2003 14.676 152 1.805 1.957
2004 14.828 -777 2.574 1.797
2005 14.051 263 1.925 2.188
2006 14.314 1.033 1.569 2.602
2007 15.347 785 1.800 2.585
2008 16.132 694 1.784 2.478
2009 16.826 1.230 1.548 2.778
2010 18.056 1.591 1.636 3.227
2011 19.647      
Tot: 99-11   5.159 25.352 30.511
Alg. totaal 19.647 19.637 34.359 53.996

 
In de fiche worden dan 2 tabellen opgemaakt als basis voor de er op volgende grafieken. De eerste tabel fixeert het aantal vreemdelingen+ Belg geworden vreemdelingen op 01/01/1999 voor de gehele periode 1999-2010 zodat grafisch duidelijk wordt welke de gecumuleerde groei is van het aantal Congolezen in BelgiŽ.
   

Congo DR : In 1999 en bijgekomen tot 31/12/2010
31/12 In 1999 (1) Bijgekomen Totaal
1999 23.494 1.776 25.270
2000 23.494 3.399 26.893
2001 23.494 7.809 31.303
2002 23.494 10.899 34.393
2003 23.494 12.856 36.350
2004 23.494 14.653 38.147
2005 23.494 16.841 40.335
2006 23.494 19.443 42.937
2007 23.494 22.028 45.522
2008 23.494 24.506 48.000
2009 23.494 27.284 50.778
2010 23.494 30.511 54.006

 
In de laatste kolom verschijnt dan het totaal aantal bijkomende Congolezen sinds 1946. Vervolgens wordt een tabel opgemaakt voor de 2de grafiek: aantal Congolezen die als vreemdeling in BelgiŽ verblijven + het gecumuleerd aantal dat in de respectievelijke jaren Belg geworden is. Ook hier wordt in de laatste kolom het aantal Congolezen zichtbaar die na 1946 bijgekomen zijn in BelgiŽ.
 

Congo DR : Vreemdelingen en Belg geworden
31/12 Congo DR Belgword. Totaal
46-98 14.488 9.006 23.494
1999 14.353 10.917 25.270
2000 13.003 13.890 26.893
2001 14.410 16.893 31.303
2002 14.676 19.717 34.393
2003 14.828 21.522 36.350
2004 14.051 24.096 38.147
2005 14.314 26.021 40.335
2006 15.347 27.590 42.937
2007 16.132 29.390 45.522
2008 16.826 31.174 48.000
2009 18.056 32.722 50.778
2010 19.647 34.359 54.006

 
Grafieken op basis van voorgaande gegevens
 
Grafiek met het aantal bijkomende Congolezen per jaar en het aantal Belgwordingen per jaar:
  


 

 

 

In de 1ste grafiek wordt het aantal bijkomende Congolezen duidelijk na 1999, in de 2de de evolutie van  het vreemdelingenaantal en het aantal Belgwordingen, de bovenste lijn geeft het aantal bijkomende Congolezen na 1946. Zoals bij vele nationaliteiten is er (terug) een stijging van het aantal vreemdelingen, ondanks het constant stijgende aantal Belgwordingen.

In de fiches wordt dus geen beeld gegeven van het natuurlijk- en migratiesaldo eens men in BelgiŽ verblijfsrecht heeft. Dat is voor een volgende BuG wanneer ook het beeld van vreemde afkomst per nationaliteit in elke gemeente zal gegeven worden.
 
Landenfiches: toetssteen en evaluatiepunt
 
Voor elk land is een fiche opgemaakt. Het laat toe het migratieverleden vanaf 1946 en vooral vanaf 1999 punctueel in beeld te brengen en bij elk vrijkomen van nieuwe gegevens een update te maken die aan elkeen een evaluatie toelaat in de zin dat hem/haar best past. Op deze wijze is elke fiche een toetssteen waaraan men z'n eigen (voor)oordeel aan kan afmeten.
 
Alle vragen, opmerkingen, verbeteringen, gegevens en suggesties zijn welkom
 
Enkele losse vaststellingen

 
- Een groeiend aantal bijkomende Fransen de laatste 12 jaar, maar nooit hoger dan 7.000 per jaar, dit in tegenstelling tot de Consul van Frankrijk die het had over 10.000 bijkomende Fransen per jaar. Allicht als reactie tegen de schromelijk overdreven 350.000 Fransen in Londen, een mythe die in het leven gehouden wordt om een veel hoger personeelsbestand te handhaven in de Franse ambassade in Londen, dit in tegenstelling tot Brussel waar men in onderbezetting werkt.
- Na de 2de wereldoorlog waren in 1946 58.542 Polen in BelgiŽ die de komende jaren terugkeerden of Belg werden, tot 7.406 Poolse vreemdelingen in 1999. Het is pas recent dat de Poolse aanwezigheid fors is gestegen met 48.772 tot 2010.
- ItaliŽ en Spanje tot 2005  laten een negatieve evolutie zien omdat het een oude migratie betreft met een negatief natuurlijk en/of migratiesaldo. Ook Denemarken en Griekenland hebben een negatieve evolutie. Ook migranten sterven als ze oud zijn, dat kan de gemoederen bij NV-A, VB en Lanjri misschien wat sussen als de tot nu toe besliste maatregelen niet het door hen gewenste succes kennen.
- Op 12 jaar tijd zijn er 9.095 ArmeniŽrs legaal bijgekomen in BelgiŽ. Het aantal asielvragen van ArmeniŽrs was 7.007 op 11 jaar. Het aantal erkenningen van ArmeniŽrs als vluchteling 12 op 2 jaar.
- Zo ook 5.622 bijgekomen Ghanezen tussen 1999 en 2010 terwijl in dezelfde periode 246 asielaanvragen werden ingediend en 3 erkenningen als vluchteling werden uitgesproken in 2009 en 2010.
- 6.987 legaal bijgekomen Albanezen (1999-2010) maar ook 5.688 asielaanvragen in dezelfde periode en 26 erkenningen als vluchteling 2009/2010.
- En 10.342 Kameroenezen hebben tussen 1999 en 2010 verblijfsrecht gekregen, 4.477 hebben losstaand van vorig gegeven een asielaanvraag ingediend,  136 kregen in 2009 en 2010 verblijfsrecht als vluchteling. De overgrote meerderheid van de 10.342 Kameroenezen hebben dus legaal verblijfsrecht gekregen, los van asiel en regularisatie.
- LibiŽrs en Tunesiers die Europa zouden overspoelen, daar is vooralsnog niet veel van te zien.
- Wie interessante of onlogische  evoluties ziet in bepaalde landen kan dit altijd melden.
- En welke landen uit de lijst staan zullen in 2013 voorwerp van bombardementen en oorlog zijn, in welke landen zal men continue onder dreiging van drones leven die elk geselecteerd individu wederrechtelijk kunnen 'killen'. Welke vluchtelingenstromen zullen door oorlogszucht op gang komen en welke zulllen BelgiŽ bereiken? Wie zal in BelgiŽ een beter leven zoeken? Een update zal volgend jaar terug te vinden zijn in een update van de fiches.
 
Slotoverweging:

1.
Migratie weerspiegelt de internationale conjunctuur, crisis en oorlogszucht, vooral wat bombardementen betreft, daardoor gaan bevolkingen het vlugst en het verst op de vlucht. Analyse van bepaalde migratiepatronen loont de moeite, als men de moeite doet om het materiaal erover te verzamelen en te publiceren. Is er nog iemand met migratie bezig om bv. eens van gedachten te wisselen? Niet in het minst omdat pogingen om migratie en asiel (en Belgwording) te controleren specifieke nationaliteiten viseren of 'fishing expedities' zijn, het net zomaar uitwerpen in de hoop iets te vangen. Maar breidt de migratie zich juist niet uit in nationaliteiten die niet in de aandacht komen (en misschien maar goed ook) en zal men door enkele losse maatregeling er in slagen om de 'Belgwording' te beschadigen en de basis voor integratie door het toekennen van volledige politieke rechten te ondergraven?

2. Naast het vrij verkeer van goederen en diensten wordt in BelgiŽ het vrije verkeer van mensen, meer dan men denkt (of wil) verzekerd. BelgiŽ, het meest anti-liberale van alle Europese landen, het meest sociaal- en bestaanszekere en ook het meest humane wat migratie en asiel betreft? Als dat geen mooie kerst en Nieuwjaar is. 2013 het jaar waar iedereen zich mag wijsmaken wat hij wil? Sorry!

BuG 178 on-line      Printversie (9p)
 
Basistabel: Inkomende nationaliteiten 1946-2010         
Landenfiches alfabetisch       
Landenfiches per continent    

Jan Hertogen,
www.npdata.be
0487 335 552