BuG 79 - Bericht uit het Gewisse 26-12-2007 Printversie (4 p)

BelgiŽ 2006: 114.719 vreemdelingen ingeschreven, 83.031 uitgeschreven
   
Het aantal vreemdelingen steeg van 900.473 op 1/1/2006 tot 932.161 op 1/1/07
Statistische aangroei aantal vreemdelingen in 2006 bedroeg dus 31.688
31.860 werden als vreemdeling uitgeschreven omdat zij Belg werden
'Nieuwe immigratie' bedroeg in 2006 dus in totaal 63.478 vreemdelingen
24% van het geboortesaldo in 2006 in Vlaanderen door vreemdelingen

   

Belgwordingen 1990-2006 per nationaliteit: Totaal BelgwordingenVluchtelingen + Andere vreemdelingen (html)
Interactieve tabel Belgwordingen (xls) met mogelijkheid tot selecteren en sorteren op code, land, jaar en aantal

BuG 80 Migratie in een historisch perspectief  
BuG 81 4x meer regularisaties dan erkenningen als vluchteling sinds 1998
BuG 82 migratiefiche van elk land met immigratie, emigratie en schrappingen in BelgiŽ

Elke redelijke mening begint bij kennis van de werkelijkheid. Wat migratie betreft wordt kennis verkregen uit cijfers en cijferreeksen. De veelheid aan bronnen en de verwarring over migratiecijfers maakt het echter niet gemakkelijk inzicht te verwerven. Voor het eerst brengt Npdata alle parameters in beeld die de evolutie van het vreemdelingencijfer in de loop van een jaar beÔnvloeden. Dat dit al voor 2006 kan, dus van 1/1/2006 tot 1/1/2007, is te danken aan de al maar grotere werkkracht, accuraatheid en publicatie van de ambtenaren bij het Nationaal Instituut van de Statistiek. 

De technische analyse van de dynamiek van het vreemdelingenaantal geeft, voor de volhouder, inzicht in alle factoren die de vreemdelingenevolutie in de NIS-vreemdelingenstatistiek beÔnvloeden, dwz in de twee eerste registers waarover het NIS informatie krijgt, het bevolkings- en vreemdelingenregister (1). Als bron worden dus uitsluitend statistische reeksen van het NIS, gepubliceerde en speciaal opgevraagde, gebruikt. Enkel de 'vreemdelingen' worden daarbij in beeld gebracht. In de migratiebewegingen zijn uiteraard ook Belgen betrokken, maar hun immigratie en emigratie heeft geen invloed op de telling van de vreemdelingen in BelgiŽ. 

Deze analyse zal toelaten de update van migratiebewegingen die npdata de komende weken zal publiceren in enkele honderden tabellen en grafieken voor alle nationaliteiten van 1990 tot 2006, te situeren en beter te begrijpen.

De migratiedynamiek: welke parameters bepalen het vreemdelingenaantal in 2006

Vertrekpunt is het aantal vreemdelingen, zoals geteld op 01/01/2006, eindpunt het aantal vreemdelingen geteld op  01/01/2007 in de NIS-statistiek. 

De aangroei van vreemdelingen gebeurt door 9.039 geboorten bij vreemdelingen, 83.433 immigraties, geregistreerd in een van de Belgische gemeenten, 12.496 asielzoekers die in 2006 het statuut van erkende vluchteling kregen, 6.219 legale vreemdelingen die voorgaande jaren geschrapt werden uit het vreemdelingregister en die in 2006 terug opdoken, 70 Belgen die vreemdeling werden en tenslotte een statistische aanpassing voor 3.462 vreemdelingen als gevolg van laattijdig doorgegeven wijzigingen nadat het aantal vreemdelingen door het NIS al was vastgelegd. In totaal zijn er dus 114.719 vreemdelingen die in 2006 in BelgiŽ bijkomend in het vreemdelingenregister werden ingeschreven. Dit is het enige cijfer dat zowel de statistische als de feitelijke werkelijkheid van legale vreemdelingen in al z'n samenstellende delen weergeeft. (Niet erkende vluchtelingen en iIlegale vreemdelingen zijn niet in deze cijfers begrepen - voor een aanduiding hiervan, zie het excellente werk van Nicolas Perrin:
Internationale migraties en bevolkingsgroepen uit de immigratie in BelgiŽ, pdf, situatie 2005, Frans). (Link naar de Nederlandstalige versie van het rapport.)

De afname van het aantal vreemdelingen gebeurt door 5.598 overlijdens van vreemdelingen in 2006, 27.117 vreemdelingen die zich lieten uitschrijven in de gemeente wegens vertrek naar het buitenland, 18.456 ambtshalve schrappingen van vreemdelingen die niet meer op hun opgegeven adres verblijven. 51.171 vreemdelingen verdwijnen dus uit het vreemdelingenregister wegens overlijden of het verlaten van BelgiŽ. Maar ook 31.860 vreemdelingen verdwijnen uit de vreemdelingenstatistiek  doordat zij in 2006 Belg geworden zijn. In totaal vermindert dus het vreemdelingenaantal met 83.031 in 2006

Tussen 1/1/2006 en 1/1/2007 stijgt het aantal vreemdelingen in BelgiŽ dus van 900.473 tot 932.161 of een stijging met 31.688 of het verschil tussen 114.710 aangroei en 83.031 afname.

In feite gaat in 2006 in BelgiŽ over een 'nieuwe immigratie' van netto 63.478 vreemdelingen:  3.441 geboortesaldo bij vreemdelingen, 44.079 migratiesaldo na registratie en schrapping, 12.496 asielzoekers die het statuut van erkende vluchteling verkregen en 3.462 waar het detail niet van gekend is wegens een laattijdig doorgeven van de info door de gemeente en die globaal als 'statistische aanpassing' meegeteld worden.

Parameters evolutie vreemdelingenaantal 2006 (Bron NIS vreemdelingencijfers)

Vertrekpunt:  aantal vreemdelingen op 1/1/2006

900.473

1. Aangroei aantal vreemdelingen in het Rijksregister

 

 

1. Geboorten bij vreemdelingen

9.039

 

2. Geregistreerde immigratie

83.433

 

3. Erkenning asielzoekers (1)

12.496

 

4. Herinschrijving van ambtshalve geschrapten (3)

6.219

 

5. Belgen die vreemdeling werden

70

 

6. Statistische aanpassing  (2)

3.462

 

Totaal

114.719

2. Afname aantal vreemdelingen in het Rijksregister

 

 

1. Overlijdens bij vreemdelingen

5.598

 

2. Geregistreerde emigratie

27.117

 

3. Ambtshalve geschrapten (4)

18.456

 

 

Afname zonder Belgwordingen

51.171

 

4. Vreemdelingen die Belg werden

31.860

 

Totaal

83.031

3. Evolutie vreemdelingenaantal in NIS-cijfers - Rijksregister

31.688

4. Detail saldo aangroei 'vreemdelingen' zonder nationaliteitsverandering

 

 

1. Geboortesaldo

3.441

 

2. Migratiesaldo na reguliere registratie en uitschrijving

56.316

 

3. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschrijving

-12.237

 

    Saldo na registratie en ambtshalve herin- en uitschrijving

44.079

 

4. Erkenning asielzoekers uit wachtregister

12.496

 

5. Statistische aanpassing (2)

3.462

 

Aangroeisaldo vreemdelingen (= nieuwe immigratie)

63.478

5. Saldo verandering van nationaliteit (o.a. Belgwording)

31.790

6. Statistische evolutie aantal vreemdelingen (5)

31.688

Eindpunt: aantal vreemdelingen op 31/12/2006 NIS-cijfers

932.161

(1) Van wachtregister naar vreemdelingenregister na erkenning als vluchteling

(2) Wijzigingen in het Rijksregister tot maart m.b.t. 2006

(3) Legale vreemdelingen die voor 2006 ambtshalve geschrapt werden (zie

voetnoot 4) en die in de loop van 2006 teruggekeerd of terug  opgedoken ziijn

(4) Ambtshalve schrapping van legale vreemdelingen na vaststelling dat deze

niet meer in het land verblijven. Deze schrapping gebeurt  door een beslissing

van het college van Burgemeester en schepenen na veelvuldige controle door de

politie of een legale vreemdeling nog op z'n opgegeven (of ander) adres

verblijft, en ook in geen andere gemeente is ingeschreven.

(5) Het aangroeisaldo min het Belgwordingssaldo geeft de 'netto'-stijging

van het aantal 'vreemdelingen' tav het vorige jaar

 

1. Aangroei van 114.719 vreemdelingen in 2006 in BelgiŽ

9.039 kinderen van legaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
worden ingeschreven in het vreemdelingenregister van de gemeente en zijn te beschouwen als 'afgeleide' immigratie, die mee het vreemdelingenaantal in 2006 verhogen.  Daartegenover staan 5.598 overlijdens, waarvan meer dan de helft in het Waalse gewest; De 'oude' migratie van vooral Italianen legt er het bijltje bij neer. In Vlaanderen is  24% van het geboortesaldo op rekening te schrijven van de "vreemdelingen", dat is vijf maal meer dan hun aanwezigheid in de bevolking. 
  

Geboortesaldo Belgen en Vreemdelingen naar gewest -2006

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1. Belgen

 

 

 

 

 

Geboorten

61.814

12.805

37.724

112.343

 

Overlijdens

54.595

8.457

32.937

95.989

 

Saldo

7.219

4.348

4.787

16.354

2. Vreemdelingen

 

 

 

 

 

Geboorten

3.841

3.409

1.789

9.039

 

Overlijdens

1.584

1.088

2.926

5.598

 

Saldo

2.257

2.321

-1.137

3.441

3. Totaal

 

 

 

 

 

Geboorten

65.655

16.214

39.513

121.382

 

Overlijdens

56.179

9.545

35.863

101.587

 

Saldo

9.476

6.669

3.650

19.795

% vreemdelingen

24%

35%

-

17%

  

83.433 vreemdelingen zijn in 2006 legaal ingeschreven in een gemeente in BelgiŽ. 


12.496 erkende vluchtelingen wisselen in 2006 het wachtregister voor asielzoekers (het zogenaamde 5de register) voor het vreemdelingenregister (het 2de register). Voor meer info over het aantal asielzoekers in het wachtregister, zie BuG 73. Op 1/1/2006 waren er 90.919 asielzoekers ingeschreven in het wachtregister in BelgiŽ. Zij tellen niet mee in de 'vreemdelingen'cijfers.

Langs de 'ambtshalve herinschrijving' worden 6.219 vreemdelingen opgevist die voor 2006 geschrapt werden uit het gemeentelijke register wegens 'verdwijnen' dwz dat zij zich niet meer in hun offciŽle woonplaats bevonden en ook niet ingeschreven waren in een andere gemeente; zij werden geacht het land te hebben verlaten. Let wel, het gaat hier om legaal verblijvende vreemdelingen. 

70 Belgen wisselden de Belgische voor een andere nationaliteit

3.462 statistische aanpassingen,
waarbij een het aantal vreemdelingen in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie voortgaande op de laatttijdig binnengekomen info mbt 2006 vanuit de gemeenten naar het rijksregister tot begin maart 2007.

 
2. Afname 83.031 vreemdelingen in de loop van 2007

5.598 overlijdens
bij geregistreerde vreemdelingen in BelgiŽ.

27.117 vreemdelingen hebben zich bij de gemeente laten uitschrijven
wegens emigratie naar het buitenland.

18.456 vreemdelingen werden uitgeschreven door 'ambtshalve schrapping', een beslissing van het schepencollege ingeval een vreemdeling klaarblijkelijk niet meer op z'n opgegeven adres woont en ook geen verblijf houdt in een andere gemeente. Zij worden van het officiŽle vreemdelingenaantal afgetrokken wegens niet meer in het land verblijvend.

31.860 vreemdelingen zijn in de loop van 2006 Belg geworden. Zij verdwijnen daardoor uit de vreemdelingenstatistiek en ook hun kinderen worden van dan af in het bevolkingsregister als Belg ingeschreven. Door hun uitschrijving uit de vreemdelingenstatistiek is het niet meer mogelijk om de uit de vreemdelingenaantallen de omvang van de nieuwe immigratie af te lezen.


3. Legale 'nieuwe immigratie' 2006 in BelgiŽ: netto 63.478 vreemdelingen

Langer dan vandaag heeft npdata reeds cijfers over de 'nieuwe immigratie' gepubliceerd, dwz het effectief aantal 'nieuwe vreemdelingen' dat elk jaar bijkomend in BelgiŽ toekomt of geboren wordt en er legaal verblijf krijgt (zie Portaal nieuwe immigratie). Voor het eerst kan echter het detail gegeven worden van de verschillende 'samenstellende delen' van deze vreemdelingendynamiek.

Saldo aangroei 'vreemdelingen' zonder nationaliteitsverandering

 

Aantal

%

1. Geboortesaldo

3.441

5%

2. Migratiesaldo na reguliere registratie en uitschrijving

56.316

89%

3. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschrijving

-12.237

-19%

    Saldo na registratie en ambtshalve herin- en uitschrijving

44.079

69%

4. Erkenning asielzoekers uit wachtregister

12.496

20%

5. Statistische aanpassing (2)

3.462

5%

Aangroeisaldo vreemdelingen (= nieuwe immigratie)

63.478

100%

20% van de 'nieuwe immigratie' in 2006 komt voort uit de erkenning van vluchtelingen voor legaal verblijf in BelgiŽ. 69% van de nieuwe vreemdelingen komt langs immigratie toe, verminderd met het aantal ambtelijk geschrapten, gezien zij het land verlaten hebben. 5% nieuwe vreemdelingen worden langs hun geboorte bij erkende vreemdelingen bijkomend als vreemdeling ingeschreven, 5% tenslotte valt onder de noemer statistische aanpassing, dwz hun gegevens zijn laattijdig aan het Rijksregister doorgegeven.

In 2008 zal npdata ook de gegevenreeksen van de 'nieuwe immigratie' tussen 1990 en 2006 verder updaten.

Jan Hertogen, socioloog
 
_________________________________
(1)
Over het 3de register van ambtenaren van de Europese Unie, het 4de,  de geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE en het 5de, het wachtregister van de asielzoekers, krijgt het NIS geen informatie en kan er dus ook geen overzicht van geven. Andere statistische bronnen worden buiten beschouwing gelaten omdat het NIS het best geplaatst is om met kennis van zaken een statistisch beeld van de migratiewerkelijkheid op te hangen, zie opdracht van het NIS.