BuG 80 - Bericht uit het Gewisse 01-01-2008 Printversie (4 p)

 In 2006 hoogste immigratie ooit in BelgiŽ sinds 1948   

95.929 immigranten in BelgiŽ in 2006, erkende vluchtelingen inbegrepen
Stijging Belgische bevolking voor 87% vanuit aangroei/geboorte vreemdelingen
Vlaanderen haalt immigratieachterstand vreemdelingen en vluchtelingen in

De immigratie naar BelgiŽ van 'vreemdelingen' voor 2006 kent voor het tweede opeenvolgende jaar een absolute piek. De factoren en dynamiek van deze immigratie is gekend en geanalyseerd in al zijn onderdelen in BuG 79 (asielzoekers en niet-wettelijk verblijvenden inbegrepen). Een historische vergelijking van migratie in BelgiŽ is vanuit de beschikbare bronnen mogelijk vanaf 1948 tot 01/01/2007 voor: 
 
- immigratie van vreemdelingen die zich inschreven in een Belgische gemeente + erkende vluchtelingen die vanaf 1998 vanuit het wachtregister overgingen naar het vreemdelingenregister. Vroeger waren deze begrepen in de immigratiecijfers (voor technische toelichting zie rapport Nicolas Perrin, link infra)
- emigratie van vreemdelingen die zich uitgeschreven hebben uit een Belgische gemeente + het saldo van de ambtelijke schrappingen verminderd met het aantal herinschrijvingen van vroegere geschrapten. (zie infra voor toelichting)
- migratiesaldo: het verschil tussen immigratie en emigratie
   

De gegevens van 1948 tot 2003 komen uit het overzicht van Nicolas Perrin op de
Dofi-site van Binnenlandse Zaken, aangevuld en de nodige commentaar voorzien in zijn syntheserapport Internationale migraties in BelgiŽ. (Link naar de Nederlandstalige versie van het rapport) Npdata vulde de tijdsreeks aan van 2004 tot 2006 voortgaande op speciaal opgevraagde listings van het NIS
   

Immigratie (1) en emigratie (2) van vreemdelingen in BelgiŽ 1948-2006 en % migratiesaldo op de immigratie

 

Immigratie

Emigratie

Saldo

% saldo

1948

83.741

37.433

46.308

55%

1949

26.187

34.372

-8.185

-31%

1950

21.937

26.865

-4.928

-22%

1951

54.384

31.323

23.061

42%

1952

46.167

27.948

18.219

39%

1953

33.088

25.842

7.246

22%

1954

27.744

24.051

3.693

13%

1955

44.184

23.767

20.417

46%

1956

45.727

25.356

20.371

45%

1957

62.334

25.991

36.343

58%

1958

39.596

30.430

9.166

23%

1959

25.200

26.192

-992

-4%

1960

26.634

23.813

2.821

11%

1961

29.366

23.310

6.056

21%

1962

46.166

25.202

20.964

45%

1963

65.491

30.683

34.808

53%

1964

84.490

34.768

49.722

59%

1965

73.616

39.778

33.838

46%

1966

84.572

42.775

41.797

49%

1967

54.428

55.778

-1.350

-2%

1968

49.798

43.609

6.189

12%

1969

49.456

38.012

11.444

23%

1970

56.049

60.640

-4.591

-8%

1971

56.578

31.314

25.264

45%

1972

56.054

42.070

13.984

25%

1973

56.761

38.663

18.098

32%

1974

63.477

39.711

23.766

37%

1975

62.297

40.092

22.205

36%

1976

51.861

42.827

9.034

17%

1977

48.337

38.128

10.209

21%

1978

44.892

43.560

1.332

3%

1979

46.644

29.177

17.467

37%

1980

46.880

27.947

18.933

40%

1981

41.319

39.368

1.951

5%

1982

36.180

36.987

-807

-2%

1983

34.347

38.487

-4.140

-12%

1984

37.159

34.841

2.318

6%

1985

37.542

32.963

4.579

12%

1986

39.298

31.835

7.463

19%

1987

40.095

34.160

5.935

15%

1988

38.231

32.274

5.957

16%

1989

43.548

27.465

16.083

37%

1990

50.489

27.042

23.447

46%

1991

54.130

35.312

18.818

35%

1992

56.050

28.116

27.934

50%

1993

53.042

31.195

21.847

41%

1994

55.985

34.091

21.894

39%

1995

63.138

33.129

30.009

48%

1996

51.884

32.424

19.460

38%

1997

49.240

34.558

14.682

30%

1998

55.868

36.257

19.611

35%

1999

63.059

36.444

26.615

42%

2000

59.226

35.588

23.638

40%

2001

76.236

31.199

45.037

59%

2002

77.035

31.046

45.989

60%

2003

73.671

33.921

39.750

54%

2004

78.751

37.720

41.031

52%

2005

92.400

38.459

53.941

58%

2006

95.929

39.354

56.575

59%

Evol. 06/05

3,8%

2,3%

4,9%

 

(1) Immigratie: inschrijvingen + erkende vluchtelingen

(2) Emigratie: uitschrijvingen + ambtshalve schrapping

Bron:

Dofi

Nicolas Perrin

 

Eigen opgevraagde listings NIS en verwerking npdata


Immigratie: hoogste aantal ooit sinds 1948

Na de piek van 92.400 vreemdelingen in 2005 is er een stijging van de immigratie gebeurd in 2006 met 3,8% tot 95.929, alsmede een beperktere verhoging van de emigratie tot 39.354, zodat het immigratiesaldo (immigratie-emigratie) stijgt met 4,9% tav 2005 tot 56.575. in 2006.
    

 
Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt het immigratieaantal van 78.751 in 2004 ruim overschreden, terwijl de emigratie de laatste drie jaar vrijwel constant blijft. Met kan hier, voor het tweede opeenvolgende jaar, spreken van een echte trendbreuk. Het % immigratieoverschot, berekend op de totale immigratie bedraagt in 2006 59%, hetgeen na de 60% van 2002, het hoogste is sinds de 2de wereldoorlog.

Nicolas Perrin geeft in zijn immigratierapport over 2005 volgende commentaar, die wij hier in vertaling overnemen gezien geen Nederlandstalig rapport beschikbaar is: "Het aantal binnenkomende vreemdelingen heeft vandaag een historisch hoogtepunt bereikt. Meer dan 90.000 immigraties van vreemdelingen werden vastgesteld in 2005. De voorgaande maxima, vastgesteld in 1948 en 1964 werden ruim overschreden, hetgeen opmerkelijk is uit meer dan een oogpunt. In feite was de immigratie van vreemdelingen na de oorlog en in de jaren 60 gewenst en georganiseerd door de staat. De hoge immigratie in die periode was meestal conjunctureel. Zonder het gevolg te zijn van een voorbijgaande conjunctuur is de groeiende immigratie tegenwoordig van een langere duur, gezien het begin van deze verhoogde instroom teruggaat naar het midden van de jaren tachtig."

Om deze evolutie te visualiseren en een aanduiding te geven van de stijging van het migratiesaldo wordt de emigratie en het saldo uitgezet tegen de achtergrond van het 'volume' immigratie, de bovenste lijn in onderstaande garfiek:

 

 
Bij stijgende immigratie en vrijwel constante emigratie stijgt uiteraard het migratiesaldo, dwz het aantal vreemdelingen dat mede het bevolkingsaantal in BelgiŽ doet toenemen.
 
Als bij het migratiesaldo van 56.575 vreemdelingen in 2006 nog het geboortesaldo van 3.441 van vreemdelingen geteld wordt, samen met de 3.462 van de statistische aanpassing (door laattijdig doorgegeven wijzigingen aan het rijksregister) wordt het totaal bereikt van 63.478 vreemdelingen die in 2006 bij saldo bijkomend in de bevolkingsregisters in BelgiŽ werden ingeschreven. Doordat van de andere kant 31.860 vreemdelingen Belg geworden zijn in 2006 groeide het vreemdelingenaantal in de officiŽle statistiek maar met  31.688 vreemdelingen van 900.473 tot 932.161. In BuG 79 wordt hierover de volledige technische toelichting gegeven en hieronder wordt de tabel voor vreemdelingen hernomen en samengevoegd met de evolutie voor de Belgen. Tevens wordt de bevolkingsevolutie van vreemdelingen per gewest geventileerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met asielzoekers en de niet-wettellijke verblijvers, enkel met de 12.496 vluchtelingen die in 2006 erkend werden en van het wachtregister asielzoekers naar het vreemdelingenregister verhuisden.
 
De invloed op het bevolkingsaantal houdt uiteraard ook rekening met de migratie van Belgen en met het geboortesaldo bij Belgen en vreemdelingen. Hier wordt verder op ingegaan.
 
Migratie en bevolkingsevolutie van de Belgen

Op dezelfde wijze als voor de vreemdelingen in BuG 79 worden de factoren die de migratie en de bevolkingsevolutie van Belgen bepalen in 2006 hieronder in beeld gebracht. Voortgaande op de 'bevolkingsdynamiek 2006, gepubliceerd door het NIS Loop van de bevolking per gewest 1988-2006 (excel-tabel) en aangevuld langs speciaal opgevraagde listings wordt de loop voor Belgen en vreemdelingen voor het eerst apart in beeld gebracht in al z'n onderdelen.

Naast de 114.719 vreemdelingen werden ook 180.113 Belgen in het bevolkingsregisters ingeschreven in 2006. Hiervan waren 121.382 geboorten, 12.857 immigranten en 22.694 herinschrijvingen na ambtshalve schrapping voor 2006 (Belgen die niet meer op hun adres of elders in BelgiŽ verbleven en als in het buitenland verblijvend werden beschouwd, en die in 2006 terug opgedoken zijn). Hier vinden we ook de 31.860 vreemdelingen terug die Belg geworden zijn. Zij worden uitgeschreven als vreemdeling. De statistische aanpassing bedraagt voor de Belgen 359

138.649 Belgen werden uitgeschreven uit het bevolkingsregister: 95.989 door overlijden, 18.401 door emigratie naar het buitenland en 24.189 door ambtshalve schrapping, dwz Belgen die niet meer op hun adres verblijven, vastgesteld na veelvuldige controle door de politie, en die niet in andere gemeenten verbleven. Zij worden geacht naar het buitenland geŽmigreerd te zijn. Ook de 70 Belgen die van Belg naar een andere nationaliteit veranderd zijn worden als Belg uitgeschreven en ingeschreven als vreemdeling.
  

Parameters evolutie bevolkingsaantal voor Belgen, vreemdelingen en totaal 2006 (Bron NIS)

 

Belg

Vreemdel.

Totaal

Vertrekpunt:  bevolkingsaantal op 1/1/2006

9.610.909

900.473

10.511.382

1. Inschrijving

 

 

 

 

1. Geboorten

112.343

9.039

121.382

 

2. Geregistreerde immigratie

12.857

83.433

96.290

 

3. Erkenning asielzoekers (1)

0

12.496

12.496

 

4. Herinschrijving van ambtshalve geschrapten (3)

22.694

6.219

28.913

 

5. Nationaliteitsverandering

31.860

70

31.930

 

6. Statistische aanpassing  (2)

359

3.462

3.821

 

Totaal

180.113

114.719

294.832

2. Uitschrijving

 

 

 

 

1. Overlijdens

95.989

5.598

101.587

 

2. Geregistreerde emigratie

18.401

27.117

45.518

 

3. Ambtshalve geschrapten (4)

24.189

18.456

42.645

 

 

Afname zonder Belgwordingen

138.579

51.171

189.750

 

4. Nationaliteitsverandering

70

31.860

31.930

 

Totaal

138.649

83.031

221.680

3. Evolutie in NIS-cijfers

41.464

31.688

73.152

4. Detail evolutie zonder nationaliteitsverandering

 

 

 

 

1. Geboortesaldo

16.354

3.441

19.795

 

2. Migratiesaldo na reguliere registratie en uitschrijving

-5.544

56.316

50.772

 

3. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschrijving

-1.495

-12.237

-13.732

 

    Saldo na registratie en ambtshalve herin- en uitschrijving

-7.039

44.079

37.040

 

4. Erkenning asielzoekers uit wachtregister

0

12.496

12.496

 

5. Statistische aanpassing (2)

359

3.462

3.821

 

Aangroeisaldo

9.674

63.478

73.152

5. Saldo verandering van nationaliteit

31.790

-31.790

0

6. Statistische evolutie bevolking(5)

41.464

31.688

73.152

Eindpunt: bevolkingsaantal op 31/12/2006 NIS-cijfers

9.652.373

932.161

10.584.534

(1) Van wachtregister naar vreemdelingenregister na erkenning als vluchteling

(2) Wijzigingen in het Rijksregister tot maart m.b.t. 2006

(3) Legale vreemdelingen en Belgen die voor 2006 ambtshalve geschrapt werden (zie voetboot (4)

en die in de loop van 2006 teruggekeerd of terug  opgedoken ziijn

(4) Ambtshalve schrapping van legale vreemdelingen en Belgen na vaststelling dat ze niet meer

in het land verblijven. Deze schrapping gebeurt  door een beslissing van het college Burgemeester

en schepenen na veelvuldige controle door de politie of een legale vreemdeling nog op

 z'n opgegeven (of ander) adres verblijft en ook in geen andere gemeente is ingeschreven.

(5) Het aangroeisaldo min het Belgwordingssaldo geeft de 'netto'-stijging van vreemdelingen

en Belgen ten aanzien van het vorige jaar

Het migratie- en bevolkingssaldo van de Belgen is positief en bedraagt 41.464, inbegrepen de 31.860 vreemdelingen die Belg geworden zijn. Zonder deze mee te tellen zou het bevolkingssaldo van de Belgen maar 9.674 bedragen. Voor een bevolking met een ouder worden autochtone bevolking een zwarte toekomst. Bij de vreemdelingen is het saldo 31.688, maar, rekening houdend met de vreemdelingen die Belg werden in feite 63.478. Mede dankzij dit saldo is BelgiŽ een land dat demografisch en economisch kan overleven en wordt de toekomst weer rooskleurig.
 

Parameters bevolkingsevolutie en % impact vreemdelingen/belgwording 2006 (Bron NIS)

 

Belg

Vreemd.

Totaal

% vreemd.

Bevolkingsaantal op 1/1/2006

9.610.909

900.473

10.511.382

8,6%

1. Dynamische factoren

 

 

 

 

 

1. Geboortesaldo

16.354

3.441

19.795

 

 

2. Migratiesaldo

-5.544

56.316

50.772

 

 

3. Schrappingssaldo

-1.495

-12.237

-13.732

 

 

4. Erkenning asielzoekers uit wachtregister

0

12.496

12.496

 

 

5. Statistische aanpassing

359

3.462

3.821

 

 

Netto-aangroeisaldo

9.674

63.478

73.152

86,8%

2. Saldo verandering van nationaliteit

31.790

-31.790

0

 

3. Statistische evolutie bevolking

41.464

31.688

73.152

43,3%

Bevolkingsaantal op 31/12/2006 NIS-cijfers

9.652.373

932.161

10.584.534

8,8%

% nationaliteitsverandering in de evolutie

77%

50%

 

 

 
86,8% van de positieve bevolkingsevolutie van 73.152 in 2006 in BelgiŽ is op rekening te schrijven van de 'vreemdelingen': De nationaliteitsveranderingen maskeren deze evolutie: in feite komt 77% van de aangroei van de Belgische bevolking voort uit Belggeworden vreemdelingen en 50% van de effectieve aangroei van vreemdelingen in de bevolking in 2006 wordt in het vreemdelingenaantal aan het zicht ontnomen door de Belgwordingen.
 
Vlaanderen haalt haar immigratieachterstand in
 
Voor elk van de parameters geboorte/overlijden, migratie, schrappingen/herinschrijvingen, erkenning vluchtelingen en statistische aanpassingen wordt de evolutie van bevolking en migratie in elk van de gewesten weergegeven.
   

Parameters evolutie vreemdelingenaantal 2006 per gewest (Bron NIS vreemdelingencijfers)

 

 

PER GEWEST

Vlaams

Brussels

Waals

Aantal

Vertrekpunt:  aantal vreemdelingen op 1/1/2006

314.202

273.693

312.578

900.473

1. Inschrijvingen vreemdelingen

 

 

 

 

 

1. Geboorten bij vreemdelingen

3.841

3.409

1.789

9.039

 

2. Geregistreerde immigratie

34.842

29.424

19.167

83.433

 

3. Erkenning asielzoekers (1)

5.889

3.519

3.088

12.496

 

4. Herinschrijving van ambtshalve geschrapten (3)

2.162

2.338

1.719

6.219

 

5. Belgen die vreemdeling werden

31

17

22

70

 

6. Statistische aanpassing  (2)

3.260

-1.353

1.555

3.462

 

Totaal

50.025

37.354

27.340

114.719

2. Uitschrijvingen vreemdelingen

 

 

 

 

 

1. Overlijdens bij vreemdelingen

1.584

1.088

2.926

5.598

 

2. Geregistreerde emigratie

11.684

7.904

7.529

27.117

 

3. Ambtshalve geschrapten (4)

6.001

8.701

3.754

18.456

 

 

Afname zonder Belgwordingen

19.269

17.693

14.209

51.171

 

4. Vreemdelingen die Belg werden

13.264

9.827

8.769

31.860

 

Totaal

32.533

27.520

22.978

83.031

3. Evolutie vreemdelingenaantal in NIS-cijfers

17.492

9.834

4.362

31.688

4. Detail saldo 'vreemdelingen' zonder nationaliteitsverand.

 

 

 

 

 

1. Geboortesaldo

2.257

2.321

-1.137

3.441

 

2. Migratiesaldo na reguliere registratie en uitschrijving

23.158

21.520

11.638

56.316

 

3. Ambtshalve schrappingssaldo na herinschrijving

-3.839

-6.363

-2.035

-12.237

 

    Saldo na registratie en ambtshalve herin- en uitschr.

19.319

15.157

9.603

44.079

 

4. Erkenning asielzoekers uit wachtregister

5.889

3.519

3.088

12.496

 

5. Statistische aanpassing (2)

3.260

-1.353

1.555

3.462

 

Aangroeisaldo vreemdelingen (= nieuwe immigratie)

30.725

19.644

13.109

63.478

5. Saldo verandering van nationaliteit (o.a. Belgwording)

13.233

9.810

8.747

31.790

6. Statistische evolutie aantal vreemdelingen (5)

17.492

9.834

4.362

31.688

Eindpunt: aantal vreemdelingen op 31/12/2006 NIS-cijfers

331.694

283.527

316.940

932.161

(1) Van wachtregister naar vreemdelingenregister na erkenning als vluchteling

(2) Wijzigingen in het Rijksregister tot maart m.b.t. 2006

(3) Legale vreemdelingen die voor 2006 ambtshalve geschrapt werden (zie voetnoot 4) en die

 in de loop van 2006 teruggekeerd of terug  opgedoken zijn

(4) Ambtshalve schrapping van legale vreemdelingen na vaststelling dat deze niet meer in het land

 verblijven. Deze schrapping gebeurt  door een beslissing van het college van Burgemeester en

 schepenen na veelvuldige controle door de politie of een legale vreemdeling nog op z'n opgegegen

 (of ander) adres  verblijft, en ook in geen andere gemeente is ingeschreven.

(5) Het aangroeisaldo min het Belgwordingssaldo geeft de 'netto'-stijging van het aantal

 'vreemdelingen' tav het vorige jaar

 
In de procentuele vergelijking springt de zich verbeterende positie van Vlaanderen als immigratiegewest naar voor, als het vergeleken wordt met het aantal aanwezige vreemdelingen: tegenover 35% van de vreemdelingen staat 48% van het
bijkomende inschrijvingssaldo van vreemdelingen. Hierbij valt vooral het hoge aandeel in het geboortesaldo van vreemdelingen op in Vlaanderen,nl 66% en ook de 47% van de erkenning van asielzoekers, ook al ligt dit nog onder het 58% aandeel van Vlaanderen in de Belgische bevolking.

Resultante is dat het aandeel van Vlaanderen in de groei van de vreemdelingenbevolking, 55%, praktisch gelijk is aan haar aandeel in de bevolking dat 58% bedraagt. De verdelende rechtvaardigheid krijgt hier dus meer en meer vorm. Gevolg is ook dat de druk op Brussel wat migratie betreft in feite afneemt, gezien hun aandeel gelijk blijft in een algemene trend van stijgende immigratie.
  

Parameters evolutie vreemdelingenaantal 2006 per gewest (Bron NIS) - in % op Belgisch totaal

 

 

PER GEWEST

Vlaams

Brussels

Waals

Aantal

0. Bevolking

 

 

 

 

 

Belgen

60%

8%

32%

100%

 

Vreemdelingen

35%

30%

35%

100%

 

Totaal

58%

10%

32%

100%

1. Saldo 'vreemdelingen' zonder nationaliteitsverand.

 

 

 

 

 

1. Geboortesaldo

66%

67%

-33%

100%

 

2. Migratiesaldo

41%

38%

21%

100%

 

3. Schrappingssaldo na herinschrijving

31%

52%

17%

100%

 

4. Erkenning asielzoekers

47%

28%

25%

100%

 

5. Statistische aanpassing

94%

-39%

45%

100%

 

Aangroeisaldo vreemdelingen (= nieuwe immigratie)

48%

31%

21%

100%

2. Saldo verandering van nationaliteit (o.a. Belgwording)

42%

31%

28%

100%

3. Statistische evolutie aantal vreemdelingen

55%

31%

14%

100%

4. . Vreemdelingen op 01/01/2007

36%

30%

34%

100%

  
Npdata heeft een update gereed voor de migratie (immigratie, emigratie, schrappingssaldo, migratiesaldo) van alle belangrijke nationaliten in BelgiŽ, inbegrepen alle Oost-Europese landen apart en dit in een tijdsreeks van 1990 tot 2006, per gewest. Met BuG 97 en deze BuG is voldoende achtergrond gegeven om in een volgende BuG de aandacht te richten naar elk van de verschillende nationaliteiten met een globaal onderscheid van Europese en niet-Europese migratie.

Jan Hertogen, socioloog