BuG 509 - Bericht uit het Gewisse - 29 december 2022

BuG 509 on-line                Print  Tablet  Smartphone (18p)

Tabel: Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022

Factcheck Filip Dewinters 'omvolking': meer
christelijke dan islamitische nieuwkomers

"Als we nu niets doen, dan worden we op demografische
ťn dus op democratische wijze geminoriseerd. Als we
dit niet aanpakken nu het nog vreedzaam kan, dan vrees
 ik dat we afstevenen op een gewelddadige clash tussen
 wat van onze beschaving overblijft en voornamelijk
islamitische nieuwkomers"
, uit het 'Het grote omvolkings-
interview met Filip Dewinter' in Doorbraak-magazine
12/2022, met als titel: "Hťt probleem is de overbevolking".
Wat is het nu: islam, overbevolking of omvolking en
racisme in plaats van demografie en democratie?

22% van de nieuwkomers in Vlaanderen zijn moslim,
dat is 0,15% van de Vlaamse bevolking en maakt de
 'zachte genocide' en de 'gewelddadige clash' tot een
fantasme dat voortspruit uit Dewinters rabiaat racisme

Kerk & Leven, zegt waar het op staat: 26% van nieuwkomers
zijn moslims (18-85 jaar), 38% christenen, 27% vrijzinnigen
en niet-gelovigen zoals ook blijkt uit het onderzoek van Bart
Somers Barometer Samenleven, De update van npdata.be
berekent 22% moslims bij nieuwkomers (alle leeftijden).

Berekeningskader % moslims op nieuwkomers per gewest  in 2021
  Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Bevolking 6.698.876 1.222.637 3.662.495 11.584.008
Migratieachtergrond 1.760.988 971.444 1.330.303 4.062.735
Moslims 508.885 292.753 288.116 1.089.754
% Moslims op bevolking 7,6% 23,9% 7,9% 9,4%
% moslims gewest op totaal 46,7% 26,9% 26,4% 100,0%
Nieuwkomers 46.545 14.575 13.935 75.055
% Nieuwkomers per gewest 62,0% 19,4% 18,6% 100,0%
Moslims nieuwkomers 10.386 5.975 5.881 22.242
% moslims op nieuwkomers 22% 41% 42% 30%
% moslims op bevolking 0,16% 0,49% 0,16% 0,19%

1. Beste wensen en sterkte  in 2023 in voorbereiding op de grote doorbraak van demografie en democratie in 2024

Beste wensen dus, ook aan de inwoners met migratieachtergrond in BelgiŽ die nu met 4 mio zijn, dat zij weerstand blijven bieden aan de haat in de ogen van vele Vlamingen, gezagsdragers, leerkrachten en politici, en ook tav de kerstboodschap van bisschop Bonny in DM 24/12/2022, met volgende boodschap dat er 'geen plaats meer is voor hen in de herberg': "Je zult de barriŤres altijd moeten versterken en verhogen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen − om welke reden ook − niet komen...Vlaanderen zit bijna aan de grens van het aantal mensen dat hier kan komen wonen en werkení . Aartsbisschop Josef De Kesel diende Bonny meteen van antwoord in z'n kersthomelie: "Extreme standpunten tot zelfs complottheorieŽn worden dan aantrekkelijk en komen in de plaats van goed doordachte analyses die de toets van de feiten doorstaan. Daarom is solidariteit zo belangrijkĒ.Bonny moet ook  dringend eens met Conner Rousseau naar West-Vlaanderen, want dan heeft men niet meer het gevoel nog in BelgiŽ te zijn en misschien in Molenbeek en Antwerpen juist wel, zie bericht BuG 491,

2. Berekening van de stand van de 'massa-immigratie' en het aandeel van de asielerkenning daarin

Ook de stand van de 'massa-immigratie' is berekend, die volgens Dewinter in z'n boek vanaf 1990 z'n volledige ontplooiing gekend heeft in BelgiŽ, toch volgens zijn 'component-cohort-berekening', zie hier de werkelijke evolutie van bevolking, migratieachtergrond (35,1%), moslims (9,4%)  en asielerkenning, (met nageslacht (4,9%) van 1945 tot 01/01/2022:

3. En de rellen dan, voetbal is en was een feest op enkele incidenten na,
die volledig ten onrechte uitvergroot worden tot alle Marokkanen

De woede van inwoners met migratieachtergrond die dagelijks racisme ervaren zoekt vooral culturele uitwegen, met succes, maar soms ook in reactie en gelokaliseerde incidenten. Een exces uitvergroten tot de 575.388 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond zoals Dewinter doet in z'n omvolkingsinterview in Doorbraak-magazine en hieraan onmiddellijk het perspectief van remigratie verbinden zet Dewinter op het spoor van deshumanisering en deportatie zoals ook voor en in wo2 het geval was.    Aanleiding is het accident met een Belgische vlag in Antwerpen dat het ingebakken racisme en 'Marokkanenfobie' van Dewinter illustreert die best eens
de opinie van Kadija Bouyzour in DS 23/12/2022 zou doornemen, "Een nooit geziene vertoning van Marokkaansheid" .

4. Dewinters 'Omvolkingsboek': vooralsnog geen debat over gebruik en misbruik van demografische statistieken door Dewinter.

De kritiek op Dewinters boek Omvolking en z'n promotieronde zijn uitsluitend ideologisch en er wordt niet ingegaan op wat Dewinter terecht de basis van de samenleving en het samenleven noemt, nl de demografie. Pieter Bauwens, eindredacteur van Doorbraak, stelt volgende vragen in z'n promotie voor het magazine van december: "Wat zegt hij nu eigenlijk in zijn boek? Klopt het allemaal, waarom is er nog geen factcheck geweest? Wat zegt hij niet?" Terechte vragen omdat geen enkele instantie of wetenschapper al het debat is aangegaan over het door Dewinter verwerkte demografisch en statistisch materiaal dat toch de helft van z'n bijdrage omvat.

Ook Christophe Busch van het Hannah Arendt instituut gaat aan de statistische feitelijkheid voorbij en beperkt zich tot de ideologische be- en veroordeling van deze omvolkers, zoals weergegeven in Knack 22/11/2022, "De angstcaravaan": Dewinter aan Camus: "Voor u is de omvolking iets vanzelfsprekend. U gebruikt nooit cijfers of statistieken. Wat is uw reden om geen cijfers of statistieken te gebruiken? Camus: ĎIk ben geen wetenschapper, demograaf, socioloog of politicus, Ö Ik ben een schrijver. Dus ik zeg: Ďopen uw ogen!í Geloof wat je ziet, maar geloof de media en de overheid niet". Daarmee is de kous voor Christophe Busch af en gaat hij niet in op om wat Dewinter ophoest mbt demografie en migratie.

Patrick Deboosere en Lieven De Cauter in
Lava, 20/05/2022 over "Cultuurmarxisme en omvolking" gaan ook volledig voorbij aan de demografische argumentatie van Dewinter en laten na het wetenschappelijke debat aan te gaan over de betekenis, evolutie, het historisch perspectief en feitelijkheden van migratie en asiel en het aandeel moslims dat hierin aanwezig is. Migratie als antwoord op een tijdelijke behoefte aan arbeidsmigratie in de zestiger jaren is een te mager antwoord en doet te kort aan de echte demografische en migratiedynamiek.

Maar laat er geen misverstand over bestaan, omvolking gaat voort op ontmenselijking en declassering van bevolkingsgroepen op basis van afkomst en religie. Dat neemt niet weg dat, zoals Pieter Bauwens aangeeft, de factcheck dient te gebeuren. In enkele berichten zal npdata.be op een aantal elementen en argumenten ingaan, te beginnen met de 'nieuwkomers' en het aandeel moslims daarin..

5. Definitie en afbakening nieuwkomers (inkomers min vertrekkers)

De nieuwkomers zijn het verschil tussen al wie als 'vreemdeling' wordt ingeschreven in de burgerlijke stand en wie uitgeschreven wordt als vreemdeling in de loop van ťťn jaar. Ook vreemdelingen die toekomen en in hetzelfde jaar Belg worden zijn dus meegeteld bij de inkomers, maar niet meer bij de vertrekkers. Concreet gaat het om vier administratieve categorieŽn die door de burgerlijke stand in elke gemeente, on-line doorgegeven worden aan het Rijksregister, dat daarmee elke dag een actuele kennis heeft van de bevolkingssituatie in BelgiŽ:
 
1. Het migratiesaldo: immigratie - emigratie
2. Natuurlijk saldo: geboorten bij vreemdelingen min de vreemdelingen die overlijden
3. Ambtelijke herinschrijving in het bevolkingsregister van een vreemdeling nadat die in het voorgaande jaar ambtelijk uitgeschreven was, dwz na drie bezoeken van de politie niet meer op het domicilieadres aanwezig was
4. Erkenning als vluchteling, dwz de overgang vanuit het wachtregister asiel naar het vreemdelingenregister verminderd met wie terug naar het wachtregister asiel moest gaan

De samentelling van deze vier in- en uitschrijvingen uit de burgerlijke stand geeft het aantal nieuwkomers bij saldo. Een eenvoudige berekening geeft evenwel hetzelfde resultaat, het is een formule die door npdata.be is ontwikkeld en die door elkeen kan nagegaan, gecontroleerd en gevalideerd. Het gaat dus om een wetenschappelijke berekening die toelaat om de nieuwkomers per gemeente en ook per nationaliteit te berekenen, zoals in dit bericht wordt uit de doeken gedaan. Het laat toe om de berekeningsmethode voor aantal en % mislims bij de nieuwkomers toe te passen.

6. Formule voor berekening van het nieuwkomerssaldo = (aantal vreemdelingen op 01/01 van jaar N) - (aantal vreemdelingen op 01/01 van jaar N-1) + (aantal Belgwordingen van vreemdelingen in jaar N). De uitkomst van deze formule komt perfect overeen met de samentelling van de 4 categorieŽn zoals onder punt 4 opgegeven en kan dus gebruikt worden voor verdere wetenschappelijke analyse met opgave van alle bronnen, zie tabel: Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022

7. Nieuwkomerssaldo inbegrepen de asielerkenning voor BelgiŽ

De nieuwkomers tussen 1989 en 2022 voor elke gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ zijn reeds gepubliceerd in bericht BuG 506 on-line. Onderstaande grafiek heeft de evolutie van het nieuwkomersaldo weer (groene lijn), met inbegrip van de asielerkenningen (oranjelijn)

De verwarring  tussen asiel en migratie die welbewust als misleiding van de bevolking gebeurt wordt hiermee geÔllustreerd. Asielerkenning betreft  maar een zeer beperkt deel van de nieuwkomers die langs migratie in BelgiŽ toekomen. Media en politici gaan er echter volledig in mee om deze verwarring in stand te houden, wat het gemakkelijker maakt voor rechts extreem-rechts om de bevolking te misleiden.

BelgiŽ, aantallenBelgiŽ, % op de bevolking

In volgende twee tabelletjes worden de essentialia van de loop van de bevolking, nieuwkomers en asiel nog kort samengevat.

0 R HET RIJK Tabel-2
Erkende asielvragers/vluchteligen 2021 16.784
Asielvragers op 01/01/2021: 47.340
Asielvragers op 01/01/2022: 50.366
Evolutie asielvragers 2021 3.026
Nieuwkomersaldo in 2021 75.055
Niewkomersaldo 2021 + asielvragers 2021 78.081
Cumul Nieuwkomerssaldo 1989-2021: 1.680.781
inbegrepen de erkende Asielvragers: 251.963
Het nieuwkomerssaldo vanaf 1989 bedraagt 14,6%
waarvan erkende Asielvragers na 1989  2,2%
% erkende asielvragers op nieuwkomers: 15,0%
Zonder Nieuwkomers vanaf 1989 waren er 9.958.616
inwoners op 01/01/2022 in plaats van 11.521.238
hetgeen een vermindering bevolking is van 16,9%

Zonder nieuwkomers zou de bevolking in BelgiŽ 9.958.616 bedragen of 16,9% minder zijn dan het huidige aantal. Op 32 jaar tijd is de bevolking door de nieuwkomers met 14,6% gegroeid, waarvan 2,2% langs erkenning asiel, dat is de grootteorde van asielerkenning en alle nieuwkomers.

 HET RIJK Tabel-3
Bevolking op 01/01/2022 Aantal %
Belgische achtergrond 7.522.244 64,9%
Belg gewordenen en 1.409.460 12,2%
hun verhuis/nat.-/migratiesaldo 1.169.600 10,1%
Vreemdelingen 1.483.675 12,8%
Bevolking 11.584.979 100,0%
Migratieachtergrond 4.062.735 35,1%
waarvan erkende asielzoekers 246.978 2,1%
Moslims 1.089.846 9,4%
Wachtregister asiel tav bev. (1) 50.366 0,4%
(1) worden niet met de bevolking meegeteld  

In het wachtregister asiel bevonden zich begin 2022 50.366 asielvragers, hetgeen overeenkomt met 0,4% tav de Belgische bevolking, gezien zij nog niet als 'inwoner' meetellen. Dat is niet de 'massa-immigratie' waar Dewinter van spreekt en over fulmineert, en waar hij succes mee oogst op z'n uiteenzettingen, maar wat baten kaars en bril als Vlaamse uilen niet zienen willen.

Om de ogen van de Vlaamse bevolking te openen, dit laatste tabelletje ook voor het Vlaamse gewest:

2 G VLAAMS GEWEST Tabel-3
Bevolking op 01/01/2022 Aantal %
Belgische achtergrond 4.938.741 73,7%
Belg gewordenen en 540.789 8,1%
hun verhuis/nat.-/migratiesaldo 561.929 8,4%
Vreemdelingen 658.270 9,8%
Bevolking 6.699.729 100,0%
Migratieachtergrond 1.760.988 26,3%
waarvan erkende asielzoekers 117.995 1,8%
Moslims 508.950 7,6%
Wachtregister asiel tav bev. (1) 18.773 0,3%
(1) worden niet met de bevolking meegeteld  

Langs de tabel Loop van de bevolking 1831-2022.kunnen met twee muisklikken voor elke gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ drie tabelletjes en meer dan honderd grafieken gegenereerd worden, met inbegrip van de evoluties van nieuwkomers, asiel, moslims en dit voor alle fusiegemeenten na 01/01/2019, een unieke en nergens anders te raadplegen database die ook de bevolkingsevolutie vanaf 1830 bevit. Voor wie problemen ervaart om deze tabel exploreren, zie info@npdata.be.

8. Nieuwkomerssaldo voor alle nationaliteiten 1992-2022

In tabel Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022 kan voor elke nationaliteit een set van 6 grafieken gegeneerd worden  alsmede een set waarbij het % moslims onder de de nieuwkomers automatisch wordt berekend (zie punt 5).

8.1. De "component-cohort" analyse van Dewinter: 1965-2100

De evolutie van natuurlijk saldo en in- en uitgaande dynamiek voor BelgiŽ warbij interne verhuis gelijk is aan 0 en dus enkel migratie-saldo betreft, geeft de achtergrond om de 'component-cohort' analyse tot 2100 van Dewinter in z'n boek blz 192-193 te bespreken. De "component-cohort" laat volgens Dewinter toe vanaf 1965 de bevolkingsevolutie te berekenen in de fictieve situatie dat er geen migratie zou gewest zijn. Tot 1990 zou de bevolking gelijk gebleven zijn en pas in 1990 door migratie en de geboorten bij migranten uit de hand gelopen zijn. In onderstaande grafiek kan nagegaan wat de effectieve evolutie is gewest van natuurlijk saldo en het migratiesaldo.met het opvallend samengaan van deze saldo's tussen 1985 en 2000, met daarna een sterk stijgend migratiesaldo tot 2010 en een beperkter stijgend natuurlijk saldo in dezelfde tijdsperiode en een gelijkmatige afname van het natuurlijk saldo en een negatief worden ervan door het verhoogd aantal overlijdens in 2020 door de corona-epidemie.

Volgens de component-cohorte analyse, waarmee de fictieve evolutie zonder migratie afgemeten wordt aan de feitelijke evolutie zou vanaf 1990 een sterke bevolkingsstijging moeten gebeuren van het natuurlijk saldo, die door de verdergaande migratie alsmaar sterker zou oplopen. Ook omwille van het verhoogd aantal overlijdens bij de bevolking van Belgische afkomst en het 'ongebreidelde geboorteoverschot' bij de migranten en haar moslimbevolking. Hieronder de evolutie na 1945 van Geboorten, overlijdens en natuurlijk saldo in BelgiŽ

Van 'massa-immigratie' ondermeer door stijgende geboortecijfers hogere sterftecijfers vanaf 1990 is geen sprake. Integendeel, niet het natuurlijk saldo maar de stijging van het aantal nieuwkomers na 2000 bepaalt het demografisch beeld. Hieronder de grafiek uit Dewinters Omvolkingsboek die de component-cohorte analyse moet illustreren en die mede kan afgemeten worden aan de feitelijke evoluties in BelgiŽ, mťt toevoeging van de evolutie van het migratiesaldo na 1945.

Deze data laten toe aan Dewinter om z'n grafieken beter te begrijpen en up te daten en ook de evolutie van het migratiesaldo toe te voegen alsmede de jaartallen in z'n grafieken (blz 192 en 193) leesbaar te maken, dat kan allicht bij de 2de druk van z'n in eigen beheer uitgegeven boek Omvolking.

Toch belangrijk om vast te stellen dat Dewinter met weemoed vooruit kijkt naar de onderste oranjelijn van de geboortes en de fors stijgende groene lijn van overlijdens, die bij saldo, zonder migratie, zouden leiden tot de halvering van de Belgische bevolking tegen 2100: wit, westers, beschaafd, zonder islam, levend tussen ruÔnes in totale armoede, maar wel 'Eigen volk eerst alleen'.

8.2. Nieuwkomers in 4 tabellen en zes grafieken, oa met % moslims bij nieuwkomers, voorbeeld: totaal van alle landen

De tabel Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022 downloaden/openen en de lijn inzwarten van het land dat men wil nagaan. Onderaan vindt men landengroepen terug en het totaal  alle landen samen, dat hieronder getoond wordt.

Totaal alle landen
               
  Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-
  gen deling dingen saldo deling dingen saldo
1992 915.594 -15.186 46.579 31.393 -15.186 46.579 31.393
1993 900.409 8.437 16.143 24.580 -6.748 62.722 55.974
1994 908.846 3.273 25.598 28.871 -3.476 88.320 84.844
1995 912.119 -12.366 25.981 13.616 -15.841 114.301 98.460
1996 899.753 -13 24.043 24.030 -15.854 138.344 122.490
1997 899.740 -7.435 30.988 23.553 -23.290 169.332 146.042
1998 892.305 -1.325 33.217 31.892 -24.614 202.549 177.935
1999 890.980 4.249 23.649 27.898 -20.365 226.198 205.833
2000 895.229 -35.400 60.526 25.126 -55.765 286.724 230.959
2001 859.829 -13.095 61.510 48.415 -68.860 348.234 279.374
2002 846.734 3.343 45.062 48.405 -65.517 393.296 327.779
2003 850.077 10.210 32.970 43.180 -55.307 426.266 370.959
2004 860.287 10.575 33.880 44.455 -44.732 460.146 415.414
2005 870.862 29.611 30.874 60.485 -15.121 491.020 475.899
2006 900.473 31.688 31.043 62.731 16.567 522.063 538.630
2007 932.161 39.315 35.358 74.673 55.882 557.421 613.303
2008 971.476 41.781 37.138 78.919 97.663 594.559 692.222
2009 1.013.257 44.407 32.468 76.875 142.070 627.027 769.097
2010 1.057.664 61.624 28.217 89.841 203.694 655.244 858.938
2011 1.119.288 49.806 29.798 79.604 253.500 685.042 938.542
2012 1.169.094 26.035 38.698 64.733 279.535 723.740 1.003.275
2013 1.195.129 19.467 35.071 54.538 299.002 758.811 1.057.813
2014 1.214.596 40.690 18.916 59.606 339.692 777.727 1.117.419
2015 1.255.286 40.362 27.431 67.793 380.054 805.158 1.185.212
2016 1.295.648 32.128 32.423 64.551 412.182 837.581 1.249.763
2017 1.327.776 29.709 37.722 67.431 441.891 875.303 1.317.194
2018 1.357.485 33.936 36.499 70.435 475.827 911.802 1.387.629
2019 1.391.421 35.464 40.893 76.357 511.291 952.695 1.463.986
2020 1.426.885 21.971 34.174 56.145 533.262 986.868 1.520.130
2021 1.448.856 35.003 39.226 74.228 568.264 1.026.094 1.594.358
2022 1.483.859            
Totaal   568.264 1.026.094 1.594.358      

Hieronder een printscreen van de 6 grafieken, met evoluties vreemdelingen, Belgwording en Nieuwkomers, overeenkomstig de toepassing van de formule onder punt 2, telkens ingeleid door een tabelletje evolutie per decennium

In de laatste grafiekenreeks wordt de evolutie van de nieuwkomers aangevuld met het aantal moslims bij de nieuwkomers, overeenkomstig de berekening van npdata.be met het % moslims per land, zoals ook terug te vinden in het blad Landen in de tabel Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022, kolom FV. In de tabel kunnen trouwen alle basis/brongegevens teruggevonden worden voor alle landen en landengroepen.

De berekening van aantal en % moslims
gaat voort op de PEW-gegevens per land van afkomst, gecorrigeerd met een laÔciserings-% uit een Duits onderzoek van 2008, in opdracht van de Moslimorganisatie in Duitsland en dat 5.000 inwoners van 'moslimlanden' bevraagd heeft. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen 'vreemdelingen' en wie de Duitse nationaliteit heeft aangenomen. Deze laÔcisering wordt als een constante beschouwd, mede doordat er een voortdurende instroom is van nieuwkomers, waarop dus het % laÔcisering van 'vreemdelingen wordt toegepast, zie kolom DV van het blad 'Landen' in de tabel. Behoudens een CBS-onderzoek van 2006 in Nederland, dat tot gelijkaardige laÔciseringpercentages komt, is ons geen ander recenter onderzoek bekend, anders kan men dat altijd doorgeven. Doordat deze methode al vanaf 2013 op een gelijke wijze toegepast wordt geeft het de evolutie consistent weer, voortgaande op het wijzigend aantal nieuwkomers en inwoners met migratieachtergrond naar nationaliteit, en dit in elke gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ.

Al deze gegevens kunnen ook als ťťn fiche uitgeprint en gekopieerd worden zoals hieronder, weergegeven als printscreen of zijn consulteerbaar op internet langs Nieuwkomers, totaal alle landen

8.3.  BelgiŽ: % moslims bij nieuwkomers, % op de bevolking en % op migratieachtergrond

De format van npdata.be (zie punt 4.3) wordt toegepast om voor BelgiŽ het % moslims af te leiden van de nieuwkomers en wordt weergegeven in een tabel en zes grafieken. In punt 5.5 wordt een detail gegeven per gewest.

BelgiŽ - moslims op nieuwkomers en bevolking - 1992-2021
Jaar op 01/01/ Bevolking op 01/01 Nieuw-komers-saldo Aantal mos-lims % mos-lims op nieuwk. % moslim-nieuwk. /bevolk. % migra-tieach-tergrond % mos-lims Moslims op migr.-achtergr.
1992 10.021.997 31.393 10.460 33,3% 0,10% 15,4%    
1993 10.068.319 24.580 9.316 37,9% 0,09% 15,9%    
1994 10.100.631 28.871 11.473 39,7% 0,11% 16,2%    
1995 10.130.574 13.616 7.845 57,6% 0,08% 16,6%    
1996 10.143.047 24.030 8.751 36,4% 0,09% 16,9%    
1997 10.170.226 23.553 10.798 45,8% 0,11% 17,3%    
1998 10.192.264 31.892 12.101 37,9% 0,12% 17,7%    
1999 10.213.752 27.898 9.336 33,5% 0,09% 18,1%    
2000 10.239.085 25.126 11.187 44,5% 0,11% 18,5%    
2001 10.263.414 48.415 16.820 34,7% 0,16% 19,1%    
2002 10.309.725 48.405 16.990 35,1% 0,16% 19,8%    
2003 10.355.844 43.180 16.497 38,2% 0,16% 20,5%    
2004 10.396.421 44.455 15.807 35,6% 0,15% 21,1%    
2005 10.445.852 60.485 18.216 30,1% 0,17% 21,8%    
2006 10.511.382 62.731 17.868 28,5% 0,17% 22,6%    
2007 10.584.534 74.673 18.695 25,0% 0,18% 23,4%    
2008 10.666.866 78.919 19.231 24,4% 0,18% 24,2%    
2009 10.753.080 76.875 22.435 29,2% 0,21% 25,1%    
2010 10.839.905 89.841 23.889 26,6% 0,22% 26,0% 6,6% 25,4%
2011 10.951.266 79.604 21.018 26,4% 0,19% 27,0% 6,8% 25,3%
2012 11.035.948 64.733 13.972 21,6% 0,13% 27,9% 7,1% 25,4%
2013 11.099.554 54.538 12.339 22,6% 0,11% 28,6% 7,3% 25,6%
2014 11.150.516 59.606 13.574 22,8% 0,12% 29,3% 7,5% 25,5%
2015 11.209.044 67.793 19.044 28,1% 0,17% 30,0% 7,7% 25,6%
2016 11.267.910 64.551 24.146 37,4% 0,21% 30,7% 7,9% 25,8%
2017 11.322.088 67.431 23.189 34,4% 0,20% 31,5% 8,2% 26,2%
2018 11.376.070 70.435 20.659 29,3% 0,18% 32,2% 8,4% 26,0%
2019 11.431.406 76.357 20.484 26,8% 0,18% 32,9% 8,7% 26,6%
2020 11.492.641 56.145 17.081 30,4% 0,15% 33,7% 9,0% 26,6%
2021 11.521.238 74.228 22.242 30,0% 0,19% 34,3% 9,2% 26,7%
2022 11.584.008         35,1% 9,4% 26,7%
Totaal   1.594.358 485.463 30,4% Gemid. Totaal    
Voor 1992-2001 279.374 108.087 38,7% 0,11% 1,1%    
Voor 2002-2011 659.168 190.645 28,9% 0,18% 1,8%    
Voor 2012-2021 655.817 186.731 28,5% 0,17% 1,7%    
  Totaal 1992-2021   1.594.358 485.463 30,4% 0,15% 4,5%    
  % moslims voor 1992 + nageslacht van wie erna kwam 4,9%    
  % moslims op 01/01/2022       9,4%    

Het % moslims bij nieuwkomers de laatste drie decennia wordt per decennium weergegeven en getotaliseerd, nl 4,5%. Zo kan er een inschatting gemaakt van het % moslims vůůr 1992, hun nageslacht en dit van de nieuwkomers, nl  4,9%, zijnde het verschil tussen het huidige %, 9,4% en de 4,5% moslim-nieuwkomers De omvolkers zullen een paar tandjes minder moeten schakelen om zich te conformeren aan de daadwerkelijke evolutie en deze ook verwerken in hun boeken, uiteenzettingen en mediatieke en politieke weerklank. Maar daar is het hun allicht niet om te doen, omdat het geen angst creŽert, de xenofobie niet uitschakelt en vooral ook, geen stemmenwinst oplevert.


30% van de nieuwkomers de laatste twee decennia zijn moslims,berekend voor BelgiŽ. Als het onderscheid gemaakt wordt tussen Europese en niet Europese nieuwkomers gaat het om 50% moslims bij niet-Europese nieuwkomers, behoudens een piek van 60% bij de vluchtelingencrisis van 2016, en 5% bij Europese nieuwkomers.

Hieronder hernemen we de grafiek met het % inwoners met migratieachtergrond en het % moslims.  Dit laat toe om ook het % moslims bij de inwoners met migratieachtergrond te berekenen. Hier gaat het dus niet alleen om de nieuwkomers maar om alle inwoners met migratieachtergrond wat de laatste jaren stabiliseert op 26,5%

.

Behoudens in het covid jaar 2020 stabiliseert het % moslims bij nieuwkomers berekend op de Belgische bevolking op 0,2%, 22.242 in 2021, dat zijn dus alle nieuwkomers meegerekend uit migratie, asiel, herinschrijving en geboorten bij vreemdelingen. Dit zijn de 'harde cijfers' voortgaande op Statbel gegevens die door elkeen kunnen nagegaan worden en best ook eens door de 'migratiedeskundigen' ter hand genomen worden en in de discussies gebracht.

Hieronder de fiche met de tabel en grafieken: Fiche op het internet BelgiŽ

8.4. % moslims bij nieuwkomers per gewest.

Doordat de nieuwkomers per land enkel gekend zijn voor BelgiŽ en niet per gewest, wordt een detail berekend voortgaande op de verdeling van de nieuwkomers per gewest zoals uit de loop van de bevolking blijkt, zie tabel in blad 'Gewest' uit de tabel Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022

Berekeningskader % moslims op nieuwkomers per gewest - 2021
  Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Bevolking 6.698.876 1.222.637 3.662.495 11.584.008
Migratieachtergrond 1.760.988 971.444 1.330.303 4.062.735
Moslims 508.885 292.753 288.116 1.089.754
% Moslims op bevolking 7,6% 23,9% 7,9% 9,4%
% moslims per gewest 46,7% 26,9% 26,4% 100,0%
Nieuwkomers 46.545 14.575 13.935 75.055
% Nieuwkomers per gewest 62,0% 19,4% 18,6% 100,0%
Moslims nieuwkomers 10.386 5.975 5.881 22.242
% moslims op nieuwkomers 22% 41% 42% 30%
% moslims op bevolking 0,16% 0,49% 0,16% 0,19%

Het is uit deze tabel, speciaal opgemaakt voor de redacteur van het artikel in Kerk & Leven 23/11/2022 waar uit geciteerd wordt: ĄVoor 2021 komen wij uit op 22 procent instroom van moslims onder nieuwkomersĒ, zegt Hertogen. ĄDat is een gelijkaardig cijfer als waarover Somers spreekt. In zijn steekproef neemt hij uitsluitend de 18- tot 85-jarigen mee, in mijn berekeningen bekijk ik de volledige bevolking, dus met een groter aandeel jongeren. In totaal kom ik uit op 9 procent moslims in BelgiŽ en 7 procent in Vlaanderen.Ē

8.5. De nieuwkomers uit vluchtelingenlanden Afghanistan, SyriŽ en Irak samengenomen

Onderstaande fiche met tabellen en grafieken is ook op volledig formaat in te zien op het internet, Vluchtelingen: Afghanistan, SyriŽ, Irak 1992-2022


8.6. Fiches van enkele landen zijn op het internet gepubliceerd

- Britten trekken massaal terug naar Groot-BrittanniŽ na de Brexit

Groot-BrittaniŽ - Volledige fiche op internet

- Nieuwkomers bij Marokkanen na regering Di Rupo gehalveerd

Marokko - Volledige fiche op internet

8.7. Elk land heeft z'n specifieke demografische ontwikkeling langs instroom vreemdelingen en Belgwordingen. Deze kunnen ook beÔnvloedt worden door overheidsbeleid en administratieve aanpassingen van de dataverwerking. Zoals de Belgwordingscampagne voor Italianen in 1992 en de nawerking van regularisatiecampagnes in 2000 en 2010.  Ook (administratieve) breuken zoals bij Congo DR in 1995, die voor aparte evoluties zorgen. De nieuwkomerevolutie kan een aantal jaren ook negatief zijn, dwz als er uitstroomsaldo is in plaats van een nieuwkomerssaldo, zoals in 2021 het geval was voor de Britten. Het databestand en de overeenkomstige tabel kan dus verbeterd en gecorrigeerd worden, elke info en vraag is daarom welkom langs info@npdata.be.

8.8. Iedereen kan zelf gemakkelijk deze tabellen en grafieken aanmaken voortgaande op de tabel Nieuwkomers en moslims per nationaliteit-1992-2022. Voor wie er problemen heeft kan npdata de fiche opmaken en op het internet publiceren, de vraag richten aan info@npdata.be.

9. Top 20 van landen met het meeste nieuwkomers 1992-2022 met evolutie per decennium

Totaal nieuwkomers 1992-2022 met meer dan 1% op het totaal nieuwkomers, en het detail per decennium. Printscreen

Bemerk de halvering bij de Marokkaanse nieuwkomers en de vermindering van 13,4% in 1992-2001 naar 1,7% in 2012-2022 bij Turkse nieuwkomers, volledig in tegenstelling met de aannames van de omvolkers, Camus en Dewinter die een exponentiŽle groei van de aantallen vooropstellen na 1990. Noch bij de geboorten, noch bij de immigratie is er sprake van 'massa-immigratie' bij de twee 'toplanden' wat moslimreligie betreft. Zoals reeds aangetoond zijn vluchtelingenlanden, die op zich altijd een tijdelijk fenomeen zijn, maar een fractie van de migratiedynamiek in BelgiŽ. Hoe lang laat de Vlaamse bevolking zich nog bedriegen, en wanneer komt er eens weerwerk van de echte experten, of hebben zij schrik van het schuitje waarin de experten zijn geduwd in de coronacrisis. Hun tussenkomst was essentieel en onvervangbaar, zeker wat vaccinatie betreft bij de oudere bevolking. Wat een beperkte vaccinatie zou betekend hebben in BelgiŽ kan iedereen nu in China observeren, ook al dient elk cijfer wat China betreft door 100 gedeeld te worden om vergelijkbaar te zijn met BelgiŽ.

In de tabel kan in elke kolom  gesorteerd worden in opgaande of neergaande zin, dwz vreemdelingenevolutie, Belgwordingen en nieuwkomers, in aantallen en % op de bevolking en op het totaal van de nieuwkomers. Zo wordt naast het totaal ook onmiddellijk de rangorde weergegeven van landen, het % moslims, en de evolutie over drie decennia. Een uitstekende en unieke bron voor de omvolkers om het onwetenschappelijke, het kwetsende, en in feite het ridicule van hun opzet in te zien. We zijn ten alle tijde bereid om deze data, en de vele die nog zullen volgen, toe te lichten. Alleen zijn de geesten in de bevolking al in die mate gehersenspoeld dat de impact van deze oefening beperkt tot onbestaande is, maar zolang geen andere instantie het doet, kan npdata.be het niet laten.

10. Evolutie van nieuwkomers per landengroep, voortgaande op Europese en niet-Europese nieuwkomers.

Ook Kerk & Leven, het meest gelezen weekblad in Vlaanderen, heeft hier de nodige aandacht aan besteed, voortgaande op de gegevens hen toegeleverd door npdata.be, printscreen:

Bij de nieuwkomers van de laatste tien jaar (2012-2021) zijn er bv meer Oost-Europeanen (187.015) dan alle nieuwkomers uit Afrika, Noord-Afrika en sub-Saharaans Afrika inbegrepen (140.510), uit Turkije (11.315) en uit de drie vluchtelingenlanden, Afghanistan, Irak, SyriŽ (24.080), zijn het er 175.905 samen. Het siert Kerk & Leven om dit duidelijk in de aandacht te brengen, vaststellend dat er meer christenen zijn bij de nieuwkomers dan moslims en dat op die wijze de Oecumene verder kan uitgebouwd worden in BelgiŽ. Misschien heeft bisschop Bonny daar te veel zure opmerkingen over gekregen en probeert hij de rechtse kant van de kerk niet te zeer tegen de haren in strijken, ook de vlucht vooruit in het vooruitzicht van 2024?

11. De vlucht vooruit van Dewinter en Vlaams Belang: 2024

Democratie moet de demografie respecteren, stelt Dewinter in het Doorbraak-magazine, vandaar de paniek om op de valreep, nadat het kalf evenwel al verdronken is, zich met Vlaams Belang als beleidspartij te profileren en in 2024 de laatste kans te grijpen. Dewinter laat ook verstaan dat hij graag een stapje opzij zet als Van Grieken de partij in een Vlaamse regering kan loodsen. Dewinter heeft het interview in Doorbraak op 16/01/2022, ĎHet kiespubliek van N-VA en Vlaams Belang droogt opí goed gelezen en trekt er z'n conclusies uit:

Dewinter in Doorbraak-magazine: "We moeten ooit regeren.. Maar niet eender wanneer, om alleen maar deel te nemen aan de macht. Want dat kan een sirenenzang zijn. Al besef ik dat we ons nu moeten voorbereiden op machtsdeelname. We moeten inhoudelijk en strategisch klaarstaan. Want het moment zou wel eens sneller daar kunnen zijn dan men denkt." Maar niet in 2024, of net wel," vraagt Pieter Bauwens. "2024 is het moment. We zullen tegengewerkt worden op alle fronten, van de vakbonden, tot de administraties en de media. Maar als we niet de ambitie hebben om ons daarop voor te bereiden, dan zal het nooit lukken. Ik denk dat Vlaanderen er klaar voor is. Ikzelf zal daar geen grote rol meer in spelen, want ik ben van de oppositiegeneratie... En Tom Van Grieken zit op dezelfde ideologische lijn. Al is hij pragmatischer in de uitvoering. Zijn grote test moet nog komen."

Stefan Walgrave (UA), Johan Lefevere (VUB) en de andere onderzoekers van  De Stemming, data zijn verwittigd. Het is niet de eerste maal dat het kiespubliek de kaarten wel eens heel anders kan schudden, mede doordat het kiespubliek zelf, door de vermaledijde nazaten van de migranten van karakter is veranderd, is het nu niet, dan later, wanneer rechts extreem-rechts z'n sirenenzang gezongen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.