BuG 517 - Bericht uit het Gewisse - 7 februari 2023

BuG 517 on-line           Print  Tablet  Smartphone (33p)

Update 08/02/2021: in enkele fiches van provincies en partijen zijn correcties aangebracht in de berekening correlaties. De toegestuurde tabellen in de mail van 07/02/2023 zijn dus niet meer up to date, enkel voortgaan op de tabel of dit bericht. Groen is toegevoegd aan de inhoudstafel in de tabel. Het gemeentekaartje voor de CD&V is opgenomen in dit bericht.

"Statbel 06/02/2023: Meer dan 1 miljoen Belgen zijn materieel
en sociaal gedepriveerd
".
Dat kan tellen, en welke partij komt
 op voor de 'sociaal en materieel gedepriveerden', of beter ge-
zegd, aan welke partij geven zij, meer dan aan andere, h
un
stem? Aan de PTB/PVDA, zoals uit verdere analyse blijkt.

Samenhang indicatoren en kiesuitslag 2019 per provincie,
vergeleken met deze van 2018 en de evolutie tussen beide
en dit voor alle provincies, Denderstreek, Brusselse rand,
 kust-, centrumsteden met en zonder Antwerpen en Gent,
Open-VLD cluster Oost-Vlaanderen en ZW-Haspengouw,
alsmede de verstedelijkingsgraden zoals hieronder in tabel

Kiesuitslag 2019 tav 2018 - Verstedelijking - Vlaams gewest
  VB N-VA Voor-uit  PVDA Groen CD&V Open-VLD
Vlaams gewest 5,5% 0,4% 0,3% 2,4% -3,5% -5,8% -0,2%
1 - Grote steden 2,8% -2,5% -1,6% 3,9% -2,1% -1,3% 1,4%
3 - Regionale stad 4,2% 0,5% 0,2% 2,5% -3,9% -4,7% 0,5%
4 - Aggl. gem. 3,1% 0,2% -0,1% 2,6% -4,9% -3,4% -0,4%
5 - Kleine stad 6,8% 0,9% 0,2% 2,2% -3,3% -6,5% -1,4%
6 - Beperkt ruraal 6,1% 0,4% 0,4% 2,4% -3,9% -5,9% -0,4%
7 - Matig ruraal 6,7% 1,1% 1,3% 2,1% -3,8% -7,5% -0,4%
Sterk ruraal 7,8% 1,7% 1,0% 1,9% -2,7% -8,5% -1,6%

Gaan de communicerende vaten van 2019 tussen CD&V en VB
en van Groen en PVDA in omgekeerde richting werken in 2024?

Vergelijking alle partijen per provincie en van alle
provincies per partij en gemeenten gegroepeerd,
in ťťn tabel
Provincieprofielen Vlaams gewest 2019.

 

1. Voor het gebruiksgemak, hieronder alle linken in dit bericht om rechtstreeks naar de partij, provincie of gemeentegroep te gaan, op de 'Terug' klikken in de hoofding om naar dit overzicht terug te keren

1.1. Partijen met detail alle provincies

Vlaams Belang
N-VA
Vooruit
PVDA
CD&V
Open-VLD
RER - Rechts extreem-rechts (N-VA en VB)
LinC - Linkse coalitie (Vooruit + PVDA + Groen + CD&V)

1.2. Gewest met detail alle partijen - Vlaams gewest

1.3. Provincies met detail alle partijen

Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

1.4. Verstedelijkingsgraad

1 - Grote steden
2 - Brusselse gemeenten (zonder Brussel-stad)
3 - Regionale stad

4 - Agglomeratie gemeente
5 - Kleine stad
6 - Zwak ruraal
7 - Matig ruraal
8 - Sterk ruraal

1.5. Gemeentegroepen

Centrumgemeenten + Vilvoorde
Andere centrumgemeenten zonder Antwerpen/Gent
Denderstreek
Brusselse Rand
Kustgemeenten
Zuid-West Haspengouw (Socialistische cluster)
Open-VLD cluster Oost-Vlaanderen
De Vlaams Belang grenslijn Antwerpen Limburg

1. Inleiding:

Peilingen baseren zich op panels of steekproeven die de bevolking representeren in een aantal kenmerken, leeftijd, geslacht en provincie, maar niet naar migratieachtergrond, arbeidsstatuut, inkomenspositie. De antwoorden op de vraag naar politieke voorkeuren worden dan uitvergroot naar de berekende aanwezigheid van het panel of de steekproef naar de aanwezigheid van hun kenmerken in de totale bevolking. De samenstelling van het panel en ook de steekproef worden constant gehouden om de evolutie in hun kiesintenties te kunnen nagaan. De resultaten zijn daarbij enkel op gewestniveau relevant en niet op provinciaal niveau wegens te grote foutmarges.

Na een verkiezing kan op basis van steekproeven nagegaan worden welke de sociale kenmerken waren van de kiezers en hun kiesgedrag zoals De Stemming dat op een behartenswaardige wijze doet. Maar ook hier stelt zich de vraag naar representativiteit overeenkomstig het beperkt aantal onderzochte kenmerken.

Het is legitiem om de voorbije kiesuitslagen tegen het licht te houden van sociale indicatoren in de gemeenten waar de stem is uitgebracht en die mede de uitslagen conditioneren. Hiertoe is de Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt een van de statistische methodes om na te gaan in welke mate de kiesuitslag van een partij samen gaat met de aanwezigheid van een sociaal kenmerk in de gemeente. Deze doorlichting kan ook gebeuren op het vlak van de provincie, dat uiteindelijk het regionale kader is voor de afvaardiging naar de parlementen. Op gewestelijk niveau zijn de sociale indicatoren in vorige berichten al ten gronde nagegaan voortgaande op de kiesuitslag 2019 in de drie gewesten.

Uiteraard wijzigt het kiesgedrag in de tijd maar onderzoek wijst uit dat er een getrouwheid in het kiespubliek aanwezig is waarbij sociale factoren verbonden aan het kiesgedrag eerder versterken dan verzwakken. De kiesresultaten van 2024 zullen alleszins toelaten om de waarde van deze methode en analyse te toetsen in een tijdsperspectief.

Evolutie stemgedrag in de peilingen

En wanneer verschuivingen in het kiesgedrag vastgesteld worden moet minstens nagegaan of deze voortkomen uit wijziging van de keuze dan wel van de samenstelling en representatiever worden van het panel of steekproef, dwz of ook de stem van de inwoners met migratieachtergrond equivalenter vertegenwoordigd is.

2. Provinciale kiesprofielen per partij en per gewest

De verfijning naar provincies laat toe een profiel te maken waarbij elke partij kan nagaan hoe zich te versterken en dit uit zes oogpunten:

2.1. Nagaan waar elke andere partij sterk staat en de meeste stemmen haalt en hierop inzetten en met hen in concurrentie gaan
2.2. Nagaan waar men als partij zelf sterk staat en er alles op zetten om factoren die hier gunstig mee matchen te behouden en te versterken
2.3. Nagaan waar de grootste dynamiek ligt in de vernieuwing van het kiespubliek, dwz nieuw kiezers, Belgwordingen die toegang geven tot de stemplicht en het aantal overlijdens van het oudere kiespubliek.
2.4. Nagaan waar de meeste blanco en ongeldige stemmen gegeven worden en meteen de grootste aversie tav de politiek zichtbaar wordt
2.5. Nagaan waar het grootste aantal stemplichtigen zich niet heeft aangeboden en dus geen stem heeft uitgebracht en analyse van de redenen hiervoor. De belofte van perspectief voor deze groepen kan mede het verschil maken in de kiesuitslag in 2024
2.6. Een klein aantal (1,6%) van de stemmen ressorteren onder andere partijen. Enkel Dťfi in de Brusselse rand komt tot hogere scores. Deze andere partijen worden evenwel niet in de tabellen weerhouden.

Op alle 34 factoren kan gedetailleerd ingegaan worden, en uiteraard op de 435 andere die uit de doeken gedaan zijn mťt PCC in gemeenteprofielen in BuG 505 on-line.  Wie geÔnteresseerd is in alle factoren en deze zelf niet kan afleiden uit dit bericht kan zich richten naar info@npdata.be.

3. De selectie van 34 factoren uit de 469 beschikbare

ID Factoren
0 Verkiezingsuitslagen
1 Arbeiders privťsector
2     Arbeiders Industrie
3     Arbeiders bouw
4     Arbeiders and. sectoren
5 Werknemers
6     Primaire sector
7     Secundaire sector
8     Tertiaire sector
9     Qartaire sector
10 Zelfstandigen
11 Werkzaamheidsgraad
12     Werkloos-UVW
13     Andere volledig werkloos
14     Tijdelijk werkloos
15     Volledig Leefloon
16 Inkomen per inwoner
17 Moslims
18 Migratie-achtergrond
19     Vreemdelingen
20     Belgen migratieachrgrond
21     Belgen geen migr.acht.
22     Italiaanse migratieacht.
23     Europees
24     Niet Europees
25     Nieuwkomers saldo
26     Asielvragers
27 Dynamiek kiezers
28    Totaal niet of blanc/ong.
29          Niet gaan stemmen
30          Blanco/-ongeldig
31     Demografische evol.
32          Nieuwe kiezers
33          Overleden op 5 jaar
34          Nieuwe Belgen

4. Eenzelfde format toegepast op elke partij en provincie voor 2019 in het vooruitzicht  van 2024

- Voor elke partij is er een gemeentekaartje die de regionale stemmenverdeling zichtbaar maakt. De waarden en overeenkomstige kleuren zijn niet vergelijkbaar van het ene kaartje/partij met het andere, wel het stemmen% per gemeente binnen een kaartje/partij.
- Voor elke partij is er een selectie van factoren en de correlatie met 35 factoren
- Voor elke provincie zijn er de kiesresultaten per partij in correlatie met de factoren

Van de tabellen is ook een exceltabel ter beschikking die toelaat om op elke kolom de score op de factoren opgaand of neergaand te sorteren. Langs de ID in de eerste kolom kan men de tabel in z'n logische opbouw herordenen. Voor de tabel zie Provincieprofielen Vlaams gewest 2019.

Bovenaan de tabel op rij 0 is de uitslag af te lezen van de voormelde partij in elke provincie. Het kaartje en de legende volgens kleur geven aan hoeveel % deze partij in de verkiezingen van 2019 behaald heeft. Het geeft meteen aan waar deze partij z'n stemmen moet behouden en waar ze op zoek kan gaan naar nieuwe kiezers, en omgekeerd natuurlijk. Waar nieuwe kiezers op de lijsten staan, er veel overleden zijn of waar veel stemplichtigen niet zijn gaan stemmen of blanco en ongeldig stemden, wordt op het einde van dit bericht in gemeentekaartjes overlopen.

De tabel met Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten is als volgt te lezen: hoe hoger de waarde tussen 0 en 1, hoe sterker de aanwezigheid van de factor in een gemeente die samengaat met de score van de partij. De waarde tussen 0 en -1 geeft een negatief verband aan tussen het stemresultaat voor een partij en de geobserveerde factor.

Met deze format is meteen ook het analysekader gereed voor de kiesuitslag 2024, wat de dag na de verkiezingen tot op het provinciale niveau toegepast kan worden met de vergelijking met de uitslag van 2019 voor deze 469 factoren en de hier voorliggende selectie.

4. De uitslagen 2019 per provincie in 2018, 2019 en verschil 2019 tav 2018

Vlaams gewest: kiesuitslagen 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018, per provincie
Vlaams gewest VB N-VA Voor-uit  PVDA Groen CD&V Open-VLD RER LinC
Vlaams gewest - kiesuitslagen 2018 - per provincie
  Vlaams Gewest 13,1% 25,0% 10,5% 3,2% 13,4% 19,8% 13,8% 38,1% 46,9%
     Prov. Antwerpen 14,2% 32,8% 8,0% 4,5% 14,3% 15,5% 9,1% 47,0% 42,3%
     Vlaams-Brabant 9,0% 26,6% 9,4% 2,4% 16,5% 18,3% 16,4% 35,6% 46,6%
     West-Vlaanderen 14,1% 19,5% 12,4% 2,0% 12,2% 25,8% 13,4% 33,6% 52,5%
     Oost-Vlaanderen 14,2% 21,5% 9,7% 3,2% 14,0% 18,0% 18,3% 35,7% 44,9%
     Limburg 12,4% 21,6% 15,4% 3,0% 8,5% 25,2% 12,8% 33,9% 52,1%
Vlaams gewest - kiesuitslagen 2019 - per provincie
  Vlaams Gewest 18,6% 25,5% 10,8% 5,6% 9,8% 14,2% 13,5% 44,1% 40,4%
     Prov. Antwerpen 18,8% 31,2% 8,1% 7,7% 10,9% 11,1% 9,6% 50,1% 37,8%
     Vlaams-Brabant 13,2% 28,1% 9,3% 4,7% 12,0% 13,6% 15,4% 41,3% 39,6%
     West-Vlaanderen 20,4% 21,4% 14,7% 3,6% 7,9% 17,6% 13,1% 41,8% 43,9%
     Oost-Vlaanderen 20,1% 21,9% 10,1% 5,5% 10,2% 12,8% 17,8% 42,0% 38,6%
     Limburg 19,8% 22,6% 13,8% 5,6% 6,8% 18,7% 12,0% 42,3% 44,9%
Vlaams gewest -evolutie 2019 tav 2018 - per provincie
  Vlaams Gewest 5,6% 0,4% 0,3% 2,4% -3,6% -5,7% -0,3% 6,0% -6,5%
     Prov. Antwerpen 4,6% -1,5% 0,1% 3,2% -3,4% -4,4% 0,5% 3,1% -4,5%
     Vlaams-Brabant 4,3% 1,4% -0,1% 2,3% -4,5% -4,7% -1,0% 5,7% -7,1%
     West-Vlaanderen 6,3% 1,9% 2,3% 1,6% -4,3% -8,2% -0,4% 8,2% -8,6%
     Oost-Vlaanderen 5,9% 0,4% 0,5% 2,3% -3,8% -5,3% -0,5% 6,4% -6,3%
     Limburg 7,4% 1,0% -1,6% 2,6% -1,7% -6,5% -0,8% 8,4% -7,2%

5. De strijd om de arbeiders in 2024, de Guldensporenslag van 1302 revisited?

 De sociale strijd van de arbeiders, samen met de burgerlijke partijen tegen de collaborateurs en hun nazaten van het Vlaams Belang en N-VA, zoals de ambachtslieden in 1302 met de adel tegen de uitbuiters, de elite die collaboreerde met de Franse koning en de bezetters? Gaat de Vlaming eindelijk z'n geschiedenis kennen en z'n stem geven aan wie z'n (sociaal) belang verdedigt?

5.1. Werknemers naar statuut per provincie en gemeentekaartjes

Gezien het belang van de arbeidersstem, hierbij de onderverdeling'openbaar en privť, arbeiders en bedienden' per provincie en gemeentekaartjes om de spreiding naar statuut onder ogen te nemen.

Loontrekkenden naar statuut en Arbeiders naar sector per provincie
  Arbeiders privť Be-dien-den To-taal privť Totaal open-baar Loon-trek-kend
  Indus-trie  Bouw And. Sector Tot. Arb.
  Vlaams Gewest 4,9% 2,5% 11,7% 19% 27% 46% 15% 61%
     Prov. Antwerpen 5,0% 2,4% 11,9% 19% 28% 47% 13% 60%
     Vlaams-Brabant 2,6% 1,5% 8,1% 12% 31% 43% 18% 61%
     West-Vlaanderen 6,1% 3,0% 14,2% 23% 25% 48% 14% 62%
     Oost-Vlaanderen 5,5% 2,8% 11,4% 20% 27% 47% 16% 63%
     Limburg 5,3% 2,6% 13,0% 21% 23% 44% 14% 58%

% Arbeiders in de private sector

% Bedienden in de private sector

% Ambtenaren (vast benoemd en contractueel)

Interessant is ook om de %s tewerkstelling na te gaan voor de vast benoemde ambtenaren (7,9%), de arbeiders-contractuele ambtenaren (1,7%) en de bedienden-contractuele ambtenaren (5,4%). De vastbenoemden vormen dus nog altijd/of maar 53% van het ambtenarenkorps in het Vlaamse gewest, 49% in WalloniŽ en 31% in het Brussels Hoofdstedelijk gewest!

% Vastbenoemde ambtenaren


% contractuele ambtenaren - arbeiders

% contractuele ambtenaren - bedienden

De ministers en ministeriŽle kabinetten hebben door de decennia heen hun sporen getrokken in de ambtelijke tewerkstelling waarbij vooral de Denderstreek er (nog) uitspringt voor de vastbenoemde tewerkstelling, en Leuven en omgeving voor de tewerkstelling van bedienden. West-Vlaanderen neemt de kop wat de beperkte(re) tewerkstelling van ambtelijke contractuele arbeiders betreft. Het zijn allemaal 'factoren' die mee de partijkeuze van inwoners bepalen, mede omdat ambtelijke jobs nog voor 75% 'familiaal' of naar vrienden en kennissen worden gesignaleerd, voorbereid of doorgegeven. Vandaar ook de grote beslotenheid en feitelijke exclusie van 'ambtenarenjobs' voor inwoners met migratieachtergrond. Het zou de ambtenarij sieren, vooral in de Denderstreek en midden-Schelde gebied, om hun aversie tegen Brussel en de nieuwe inwoners te laten vallen en hun rechts extreem-rechts stemgedrag te laten varen.

5.2. Correlaties statuut weknemers en uitslagen in 2019 met korte bespreking per partij

Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten met kiesuitslagen 2019 - Vlaams gewest

  Arbeiders privť Be-dien-den Totaal privť Totaal open-baar Loon-trek-kend
Vlaams gewest Indus-trie  Bouw And. Sector Tot. ar-beider
Statuut 4,9% 2,5% 11,7% 19,0% 26,9% 46,0% 15,0% 61,0%
   Vlaams Bel. 0,6640 0,6485 0,6610 0,7616 -0,3403 0,6103 -0,2408 0,4063
   N-VA -0,3468 -0,3745 -0,4950 -0,4981 0,4757 -0,1655 0,0663 -0,1095
   Vooruit 0,2334 0,2069 0,6339 0,5166 -0,4289 0,2312 -0,0474 0,1818
   PVDA 0,1169 -0,2184 0,1792 0,1167 0,0014 0,1430 -0,0949 0,0706
   Groen -0,5189 -0,5816 -0,5436 -0,6250 0,3753 -0,4122 0,2735 -0,2038
   CD&V 0,3225 0,3972 0,2160 0,3179 -0,3260 0,0851 -0,1501 -0,0175
   Open-VLD -0,2062 -0,0749 -0,3122 -0,2821 0,1065 -0,2442 0,2059 -0,0928
   RER 0,1539 0,1183 0,0192 0,0868 0,1877 0,2785 -0,1090 0,1860
   LinC 0,1743 0,0836 0,3739 0,3111 -0,3568 0,0484 -0,0329 0,0234

Hoe meer arbeiders in een gemeente wonen hoe meer stemmen voor het Vlaams Belang in deze gemeente. De correlatie is 0,7616, dwz dat de overeenkomst Vlaams Belang en arbeidersstatuut voor 76% gelijklopend is iin de Vlaamse gemeenten, en dit zowel voor arbeiders in de industrie, de bouw en ook in de andere sectoren in de tertiaire en quartaire tewerkstelling. Zij gaan ook het best samen met loontrekkende tewerkstelling in de private sector, de 'arbeiders- en werkende klasse' is aan hen verkocht, of ze 'verknocht zijn aan extreem-rechts zal moeten blijken.

Vooruit vist in dezelfde vijver maar veel minder in industrie en bouw, wel in de andere sectoren waar arbeiders werken zoals dienstencheques, interim-arbeid, chauffeurs, horeca, handel, ea. Ook voor bedienden is er bij Vooruit een match met bedienden en de openbare sector.

Ook de uitslagen van de CD&V gaan voor 31% samen met gemeenten waar arbeiders woonachtig zijn, industriearbeiders en bouwvakkers vertegenwoordigen voor hen ook nog een stevige basis dankzij de arbeidersbeweging waar zij traditioneel ook de uitdrukking van waren en waar beweging.net zich meer dan vroeger niet exclusief mee koppelt. Zaak is hier of beweging.net en vooral ook de christelijke werkgevers in de non-profitsectoren en onderwijs komaf maken met een nationalistische en landelijke politiek die rechtstreeks tegen hun belangen en deze van de kinderen, gezinnen, zieken en leerlingen in alle onderwijsvormen ingaat. Misschien kan Vervotte, als directeur van een grote werkgeversorganisatie in gezondheid en welzijn en ex-syndicaliste, de strijdbijl opgraven?

CD&V en Vooruit, doodgravers van het Vlaams Belang?

Als Sammy Mahdi zich op het landelijke en op de ouderen richt is dat om rechtstreeks de strijd aan te gaan met het Vlaams Belang, dat tussen 2018 en 2019 8,6% van de stemmen wegpikte bij de CD&V in West-Vlaanderen en 7,2% in Limburg. Samen met de campagne van Conner Rousseau om in dezelfde omgeving Vlaams Belang te beconcurreren, zou dit het Vlaams Belang wel eens door het ijs doen zakken, nadat ze in de steden reeds de handdoek hebben moeten werpen.

Groen heeft lagere kiesuitslagen in gemeenten naargelang er meer arbeiders wonen, de negatieve match bedraagt negatief  0,6250. Gemeenten waar bedienden en vooral ook ambtenaren wonen zijn het draagvlak voor deze partij. Bedienden in de stedelijke omgeving zullen door hun aangroei dit draagvlak verder vergroten.

Open-VLD heeft naast een beperkte samenhang met bedienden, nog een beperkte correlatie met het % ambtenaren (zowel vastbenoemden als contractuelen) in gemeenten. Hun belangrijkste achterban, de zelfstandigen zijn in deze tabel niet opgenomen, die komen verder in dit bericht aan de orde. Met zelfstandigen is de correlatie de match 0,3694, zie de tabel Open-VLD. Zoals uit de gemeentekaartjes blijkt is Open-VLD vooral sterk in hun cluster in Oost-Vlaanderen.

De PVDA staat erbij en kijkt ernaar, de arbeiders- en werkende klasse is vooralsnog niet aan hen besteed. Conner Rousseau  zal zich dubbel moeten plooien om de arbeidersstem terug te winnen van het Vlaams Belang en hierin niet door de CD&V afgevangen te worden. Of is de PVDA de derde in deze strijd door zich voor het eerst bij de' arbeidersklasse' en de 'werkende klasse' in het algemeen te manifesteren. De kiesuitslag en deze analyse zal het langs de correlaties duidelijk maken.

En wat met N-VA? De N-VA staat, zoals de patriciŽrs in 1302 voor de (hogere) bedienden, de tweeverdieners en vooral ook hoge correlaties voor de hogere inkomensklassen die zich beter achten dan het 'plebs', de arbeiders ondermeer weermee ze een zeer negatieve correlatie hebben. Maar deze zwakke kant van het N-VA-nationalisme wordt volledig afgedekt door het Vlaams Belang dat in dit alles het omgekeerde profiel heeft, twee handen dus op ťťn Vlaamse buik, samengehouden door misprijzen voor vakbonden, sociale- en bestaanszekerheid en de inwoners met migratieachtergrond.

6. Gemeentekaartjes met uitslagen en correlaties per partij en provinciale uitslagen voor de 34 geselecteerde factoren.

Het laat toe de hierboven geformuleerde commentaren te nuanceren per provincie en er lering uit te trekken voor de campagnes voor 2024.

6
.1. Vlaams Belang - Terug

Vlaams Belang - Kiesuitslagen provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  Vlaams Belang Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 14,1% 9,2% 12,3% 14,2% 14,1% 13,1%
  Verkiezingsuitslag 2019 20,1% 13,2% 19,8% 18,8% 20,4% 18,6%
  Evolutie 2019 tav 2018 6,0% 4,1% 7,4% 4,6% 6,4% 5,5%
Vlaams Belang - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
Vlaams Belang - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Kiesuitslag 20,1% 13,2% 19,8% 18,8% 20,4% 18,6%
1 Arbeiders privťsector 0,4914 0,7742 0,5677 0,6801 0,7179 0,7616
2     Arbeiders Industrie 0,1019 0,6745 0,6229 0,5849 0,6370 0,6640
3     Arbeiders bouw 0,1752 0,8683 0,0742 0,6778 0,5668 0,6485
4     Arbeiders andere sector 0,6225 0,6247 0,3264 0,4953 0,4627 0,6610
5 Werknemers 0,4897 0,7109 0,0818 0,2167 0,5869 0,3869
6     Primaire sector -0,1298 0,4892 -0,0680 0,2499 0,3204 0,2658
7     Secundaire sector 0,1563 0,8109 0,5978 0,6846 0,6622 0,7073
8     Tertiaire sector 0,4869 0,0779 -0,0535 -0,3109 -0,0989 -0,2753
9     Qartaire sector 0,0108 0,4406 -0,1822 -0,0413 -0,0959 -0,0369
10 Zelfstandigen -0,5338 -0,4683 -0,4786 -0,2678 -0,2660 -0,3140
11 Werkzaamheidsgraad -0,1495 0,5220 -0,0286 0,0745 0,3160 0,1540
12     Werkloos-UVW 0,2575 -0,3677 -0,2614 -0,2702 -0,4113 -0,0723
13     Andere voll.werkloos 0,3699 0,6298 0,4224 0,5807 0,6944 0,6676
14     Tijdelijk werkloos 0,3720 0,5633 0,4161 0,5834 0,6708 0,6459
15     Volledig Leefloon 0,1833 -0,3736 -0,1608 -0,3285 -0,2351 -0,1221
16 Inkomen per inwoner -0,5659 -0,2680 -0,1881 0,0745 -0,5075 -0,5140
17 Moslims 0,0997 -0,3324 -0,0412 -0,3285 -0,0782 -0,1861
18 Migratie-achtergrond 0,1986 -0,6077 -0,0762 -0,2229 -0,2592 -0,3427
19     Vreemdelingen 0,1849 -0,6990 0,0199 -0,0565 -0,1396 -0,2552
20     Belgen migratieachgr. 0,1963 -0,4965 -0,1258 -0,3691 -0,3228 -0,3486
21     Belgen geen migr.acht. -0,1931 0,6077 0,0762 0,2243 0,2592 0,3451
22     Italiaanse migr. achtg. -0,0128 -0,5412 -0,1842 -0,3701 -0,4361 -0,3350
23     Europees 0,1411 -0,6780 -0,0534 -0,0192 -0,2713 -0,2969
24     Niet Europees 0,2025 -0,3792 -0,0602 -0,3799 -0,1274 -0,2652
25     Nieuwkomers saldo 0,0980 -0,3537 0,0402 -0,0826 0,1325 -0,1234
26     Asielvragers 0,1701 0,0652 0,2057 -0,0983 -0,0805 0,0378
27 Dynamiek kiezers 0,2144 -0,6918 0,1305 -0,4042 -0,2575 -0,4230
28    Totaal niet- blanc/ong. 0,1836 -0,5023 0,3155 0,1811 -0,1906 -0,1865
29          Niet gaan stemmen 0,1519 -0,6161 0,1672 -0,3273 -0,3817 -0,3343
30          Blanco/-ongeldig 0,1221 -0,0975 0,2278 0,6687 0,4128 0,2308
31     Demografische evol. 0,2260 -0,6725 0,0350 -0,3201 0,2263 -0,3790
32          Nieuwe kiezers 0,2383 -0,6179 0,1989 -0,0825 0,3766 -0,3299
33          Overleden op 5 jaar -0,3682 -0,2252 0,0698 -0,4043 -0,4413 -0,1990
34          Nieuwe Belgen 0,1500 -0,5760 -0,1217 -0,4257 -0,1355 -0,2917
Vlaams Belang - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag evl. 2019 tav 2018

6.2. N-VA - Terug

N-VA - Kiesuitslagen per provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  N-VA Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 21,6% 26,8% 21,5% 27,7% 19,4% 25,1%
  Verkiezingsuitslag 2019 21,9% 28,1% 22,6% 31,2% 21,4% 25,5%
  Evolutie 2019 tav 2018 0,2% 1,3% 1,1% 3,6% 2,1% 0,4%
N- VA - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
Open-VLD - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Verkiezingsuitslag 21,9% 28,1% 22,6% 31,2% 21,4% 25,5%
1 Arbeiders privťsector -0,3882 -0,0284 -0,5583 -0,2381 -0,5522 -0,4981
2     Arbeiders Industrie -0,2555 0,2829 -0,0903 -0,0782 -0,4889 -0,3468
3     Arbeiders bouw -0,1907 0,0938 -0,1842 -0,1269 -0,3989 -0,3745
4     Arbeiders andere sector -0,3836 -0,1624 -0,6171 -0,2710 -0,3690 -0,4950
5 Werknemers -0,3150 0,3527 -0,1868 -0,2475 -0,5109 -0,1027
6     Primaire sector -0,1030 0,2277 -0,1632 0,2223 -0,1689 -0,0757
7     Secundaire sector -0,2760 0,2757 -0,1432 -0,1102 -0,5090 -0,3693
8     Tertiaire sector 0,2418 0,1956 -0,1573 -0,2289 0,2869 0,3795
9     Qartaire sector -0,2661 0,1617 -0,0924 -0,0567 -0,1982 -0,1208
10 Zelfstandigen 0,4138 -0,0579 0,4641 0,3025 0,3657 0,0825
11 Werkzaamheidsgraad 0,1842 0,3976 -0,0737 -0,0870 -0,1350 -0,0415
12     Werkloos-UVW -0,1379 -0,5848 -0,3236 -0,2012 0,2743 -0,0033
13     Andere voll.werkloos -0,5064 -0,1106 -0,4122 -0,1465 -0,4183 -0,5332
14     Tijdelijk werkloos -0,4445 -0,1839 -0,4092 -0,1353 -0,4069 -0,5392
15     Volledig Leefloon -0,1503 -0,4521 -0,0669 -0,1724 0,0342 -0,1138
16 Inkomen per inwoner 0,5035 0,4509 0,2817 -0,0870 0,6602 0,5414
17 Moslims -0,0289 -0,3339 -0,1535 -0,1724 -0,0865 -0,0487
18 Migratie-achtergrond -0,1001 -0,4664 0,0394 -0,0083 -0,1269 0,0311
19     Vreemdelingen -0,1252 -0,4808 0,1559 0,1037 -0,1065 0,0365
20     Belgen migratieachgr. -0,0830 -0,4135 -0,0627 -0,1449 -0,1321 0,0220
21     Belgen geen migr.acht. 0,1292 0,4664 -0,0394 0,0103 0,1269 -0,0355
20     Italiaanse migr. achtg. -0,2025 -0,3740 -0,1119 0,0901 0,2615 -0,0578
23     Europees -0,1238 -0,4356 0,1815 0,1512 -0,1748 0,0593
24     Niet Europees -0,0772 -0,3979 -0,1961 -0,2367 -0,0061 -0,0187
25     Nieuwkomers saldo -0,0905 -0,2245 0,0935 -0,0492 -0,2209 -0,0336
26     Asielvragers 0,0828 -0,1686 -0,1017 -0,0117 0,0937 0,0248
27 Dynamiek kiezers 0,0349 -0,4717 -0,1052 -0,1747 0,1095 0,1794
28    Totaal niet- blanc/ong. -0,1028 -0,4053 0,0884 -0,2413 0,2847 0,0253
29          Niet gaan stemmen 0,1707 -0,3929 0,1060 -0,1990 0,4498 0,3172
30          Blanco/-ongeldig -0,5016 -0,2989 -0,0203 -0,0535 -0,3700 -0,5078
31     Demografische evol. -0,1377 -0,4863 -0,3665 -0,0878 -0,5653 -0,0376
32          Nieuwe kiezers -0,1566 -0,4179 -0,2406 -0,0115 -0,6495 -0,0540
33          Overleden op 5 jaar 0,1864 0,1069 0,0770 0,1465 0,6621 0,1972
34          Nieuwe Belgen -0,0816 -0,4588 -0,3034 -0,1287 -0,0600 -0,0011
NV-A - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag evl. 2019 tav 2018

6.3. Vooruit - Terug

Vooruit - Kiesuitslagen per provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  Vooruit Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 9,5% 9,5% 15,4% 8,0% 12,4% 10,5%
  Verkiezingsuitslag 2019 10,1% 9,3% 13,8% 8,1% 14,7% 10,8%
  Evolutie 2019 tav 2018 0,6% -0,2% -1,6% 0,1% 2,3% 0,3%
Vooruit - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
Vooruit - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Verkiezingsuitslag 10,1% 9,3% 13,8% 8,1% 14,7% 10,8%
1 Arbeiders privťsector 0,4496 0,6219 0,2791 -0,1100 0,2636 0,5166
2     Arbeiders Industrie 0,2228 0,3709 -0,2088 0,0120 -0,0582 0,2334
3     Arbeiders bouw -0,1602 0,2094 -0,0321 0,2948 -0,0264 0,2069
4     Arbeiders andere sector 0,5845 0,6584 0,4945 -0,2557 0,4765 0,6339
5 Werknemers 0,1608 0,4549 0,3715 -0,1076 0,1656 0,1742
6     Primaire sector -0,2256 0,1550 0,0685 0,2838 -0,2899 -0,0333
7     Secundaire sector 0,1282 0,3582 -0,1767 0,0987 -0,0430 0,2329
8     Tertiaire sector 0,0291 0,1474 0,5784 -0,3322 0,0518 -0,1509
9     Qartaire sector 0,0386 0,3046 0,2548 0,1195 0,3037 0,1500
10 Zelfstandigen -0,5671 -0,6463 -0,1460 0,3612 -0,5576 -0,2397
11 Werkzaamheidsgraad -0,5386 0,0585 0,3184 0,0986 -0,4148 -0,0026
12     Werkloos-UVW 0,5683 0,1783 0,2962 -0,2930 0,2999 0,2840
13     Andere voll.werkloos 0,4867 0,6128 0,0729 0,0664 0,1525 0,4943
14     Tijdelijk werkloos 0,4241 0,5705 0,1156 0,0293 0,1458 0,5034
15     Volledig Leefloon 0,4185 0,3850 0,2593 -0,3139 0,3384 0,2378
16 Inkomen per inwoner -0,5446 -0,5482 0,1237 0,0986 -0,3673 -0,5164
17 Moslims 0,2989 0,4027 0,2803 -0,3139 0,3396 0,1865
18 Migratie-achtergrond 0,5321 0,0225 -0,1343 -0,2894 0,4218 -0,0168
19     Vreemdelingen 0,5057 -0,1879 -0,3920 -0,0648 0,2929 -0,1382
20     Belgen migratieachgr. 0,5209 0,1429 0,1066 -0,4899 0,4806 0,0736
21     Belgen geen migr.acht. -0,5411 -0,0225 0,1343 0,2985 -0,4218 0,0200
22     Italiaanse migr. achtg. 0,5342 -0,1596 0,1082 0,3221 0,1833 0,0299
23     Europees 0,5385 -0,2676 -0,4083 -0,0453 0,3501 -0,1575
24     Niet Europees 0,4670 0,3834 0,3581 -0,4633 0,3299 0,1758
25     Nieuwkomers saldo 0,4716 0,2115 -0,2197 -0,0537 0,0981 0,0294
26     Asielvragers 0,1324 0,1065 0,1839 0,0099 -0,1245 0,0625
27 Dynamiek kiezers 0,4138 -0,0274 0,1127 -0,4786 0,2612 -0,0989
28    Totaal niet- blanc/ong. 0,4845 0,0549 -0,1261 -0,2515 0,1881 0,0851
29          Niet gaan stemmen 0,2484 -0,0131 0,0399 -0,3286 0,1091 -0,1126
30          Blanco/-ongeldig 0,5800 0,1805 -0,2430 0,1040 0,1407 0,3595
31     Demografische evol. 0,4896 -0,0381 0,1771 -0,4307 0,2244 -0,0496
32          Nieuwe kiezers 0,3626 -0,1203 0,0156 -0,2666 0,1127 -0,1481
33          Overleden op 5 jaar -0,0994 -0,3021 -0,2268 0,1264 -0,0780 -0,0324
34          Nieuwe Belgen 0,4565 0,0924 0,2329 -0,4055 0,2223 0,0990
Vooruit - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag evl 2019 tav 2018

6.4. PVDA - Terug

PVDA - Kiesuitslagen per provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 3,3% 2,4% 3,0% 4,5% 2,0% 3,2%
  Verkiezingsuitslag 2019 5,5% 4,7% 5,6% 7,7% 3,6% 5,6%
  Evolutie 2019 tav 2018 2,2% 2,3% 2,6% 3,2% 1,6% 2,4%
PVDA - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
PVDA - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Verkiezingsuitslag 5,5% 4,7% 5,6% 7,7% 3,6% 5,6%
1 Arbeiders privťsector 0,5355 0,3363 0,3247 0,1727 0,0633 0,1167
2     Arbeiders Industrie 0,5256 0,0029 0,3041 -0,0305 -0,0428 0,1169
3     Arbeiders bouw -0,2234 -0,0189 -0,2796 -0,1916 -0,2350 -0,2184
4     Arbeiders andere sector 0,5646 0,4555 0,2950 0,3261 0,2131 0,1792
5 Werknemers -0,0037 0,2306 -0,0251 0,2293 0,0518 0,0762
6     Primaire sector 0,1227 -0,1156 -0,5610 -0,3497 -0,3734 -0,1548
7     Secundaire sector 0,3921 -0,0013 0,2056 -0,0847 -0,0875 0,0334
8     Tertiaire sector -0,1085 0,3892 0,2249 0,3658 0,2237 0,2361
9     Qartaire sector -0,3549 0,0025 -0,3495 0,0970 0,0697 -0,2010
10 Zelfstandigen -0,4038 -0,4547 -0,5914 -0,4763 -0,4492 -0,4963
11 Werkzaamheidsgraad -0,5085 -0,0714 -0,1545 -0,0358 -0,4167 -0,2872
12     Werkloos-UVW 0,4713 0,3582 0,4292 0,4253 0,3902 0,3665
13     Andere voll.werkloos 0,4517 0,4582 0,4079 0,1081 0,0670 0,0528
14     Tijdelijk werkloos 0,3888 0,4344 0,4402 0,1017 0,0321 0,0112
15     Volledig Leefloon 0,5330 0,4483 0,3687 0,3726 0,5450 0,4417
16 Inkomen per inwoner -0,4016 -0,5236 -0,4010 -0,0358 -0,2948 -0,2298
17 Moslims 0,4960 0,7228 0,7158 0,3726 0,6830 0,6132
18 Migratie-achtergrond 0,5837 0,3520 0,5341 0,1759 0,7075 0,4320
19     Vreemdelingen 0,6354 0,0944 0,0608 -0,0433 0,6188 0,2338
20     Belgen migratieachgr. 0,5314 0,4685 0,7284 0,4004 0,7194 0,5030
21     Belgen geen migr.acht. -0,5951 -0,3520 -0,5341 -0,1719 -0,7075 -0,4332
22     Italiaanse migr. achtg. 0,3080 0,1385 0,7160 0,6873 0,3092 0,2234
23     Europees 0,7812 0,0411 0,1777 -0,1309 0,5174 0,1944
24     Niet Europees 0,4226 0,6633 0,7128 0,5140 0,6471 0,5718
25     Nieuwkomers saldo 0,5668 0,3726 0,0344 0,1060 0,4720 0,3492
26     Asielvragers 0,2405 0,0318 0,3484 -0,2069 -0,1066 0,0656
27 Dynamiek kiezers 0,4399 0,3233 0,5305 0,4051 0,4436 0,3980
28    Totaal niet- blanc/ong. 0,4133 0,3121 0,1423 0,3807 0,2488 0,2309
29          Niet gaan stemmen 0,3282 0,3128 0,3890 0,3133 0,1575 0,3067
30          Blanco/-ongeldig 0,2980 0,2084 -0,3438 0,0853 0,1592 -0,0979
31     Demografische evol. 0,4439 0,2889 0,5509 0,3337 0,4265 0,3655
32          Nieuwe kiezers 0,3161 0,2077 0,4469 0,1422 0,1960 0,2119
33          Overleden op 5 jaar 0,0509 -0,3630 -0,0574 -0,1110 -0,0444 -0,1466
34          Nieuwe Belgen 0,4247 0,3320 0,3831 0,3834 0,4474 0,4203
PVDA - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag evl2019 tav 2018

6.4. Groen - Terug

Groen - Kiesuitslagen per provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  Groen Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 14,1% 16,0% 8,5% 14,4% 12,2% 13,4%
  Verkiezingsuitslag 2019 10,2% 12,0% 6,8% 10,9% 7,9% 9,8%
  Evolutie 2019 tav 2018 -3,9% -4,0% -1,7% -3,4% -4,3% -3,5%
Groen - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
Groen - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Verkiezingsuitslag 10,2% 12,0% 6,8% 10,9% 7,9% 9,8%
1 Arbeiders privťsector -0,3413 -0,6735 -0,5526 0,3822 -0,5436 -0,6250
2     Arbeiders Industrie -0,2687 -0,6191 -0,3079 0,0907 -0,2518 -0,5189
3     Arbeiders bouw -0,2453 -0,7627 -0,0849 0,1627 -0,5283 -0,5816
4     Arbeiders andere sector -0,2929 -0,5299 -0,4989 0,4651 -0,4977 -0,5436
5 Werknemers -0,0766 -0,6300 0,0267 -0,1257 0,0285 -0,1859
6     Primaire sector -0,0504 -0,5281 -0,3709 0,2589 -0,4272 -0,3072
7     Secundaire sector -0,3103 -0,7378 -0,3011 0,1362 -0,3368 -0,5717
8     Tertiaire sector 0,0556 -0,1846 0,1949 -0,1136 0,2591 0,3413
9     Qartaire sector 0,2086 -0,2730 0,0935 -0,3531 0,3950 0,0950
10 Zelfstandigen -0,0006 0,3177 0,3402 -0,2149 -0,1455 0,0426
11 Werkzaamheidsgraad -0,0817 -0,5400 0,1005 -0,2633 -0,1231 -0,1531
12     Werkloos-UVW 0,1423 0,4770 0,0534 0,1440 0,2583 0,1640
13     Andere voll.werkloos -0,3243 -0,5396 -0,2229 0,1098 -0,4162 -0,5304
14     Tijdelijk werkloos -0,2848 -0,4924 -0,2296 0,1522 -0,4599 -0,5234
15     Volledig Leefloon 0,3440 0,4892 0,1869 0,1116 0,3344 0,3640
16 Inkomen per inwoner 0,1009 0,1654 0,2749 -0,2633 0,2476 0,3411
17 Moslims 0,3392 0,2276 0,2069 0,1116 0,3488 0,3088
18 Migratie-achtergrond 0,2953 0,5388 0,0858 0,3745 0,2996 0,4002
19     Vreemdelingen 0,3021 0,6356 -0,0851 0,3580 0,2289 0,3032
20     Belgen migratieachgr. 0,2784 0,4310 0,1900 0,2939 0,3272 0,4034
21     Belgen geen migr.acht. -0,3026 -0,5388 -0,0858 -0,3777 -0,2996 -0,3995
22     Italiaanse migr. achtg. 0,2195 0,5012 0,1122 0,5434 0,1506 0,2760
23     Europees 0,1942 0,6141 -0,0339 0,3627 0,1351 0,2736
24     Niet Europees 0,3085 0,3198 0,2068 0,1540 0,3866 0,4062
25     Nieuwkomers saldo 0,2500 0,3764 -0,0386 0,1837 0,1856 0,2916
26     Asielvragers 0,1845 -0,0383 0,0673 0,0964 -0,0546 -0,0123
27 Dynamiek kiezers 0,2799 0,6363 0,0402 0,2084 0,3262 0,5839
28    Totaal niet- blanc/ong. 0,1584 0,5014 0,0612 0,1820 0,1166 0,3135
29          Niet gaan stemmen 0,2339 0,6135 0,1655 0,0630 0,2464 0,4652
30          Blanco/-ongeldig -0,0689 0,1005 -0,1451 0,1551 -0,2789 -0,2183
31     Demografische evol. 0,2526 0,5708 -0,1492 0,2577 0,1005 0,5190
32          Nieuwe kiezers 0,0891 0,4946 -0,2208 0,3071 -0,0587 0,4125
33          Overleden op 5 jaar 0,0552 0,0851 -0,0840 -0,0828 0,0323 0,0018
34          Nieuwe Belgen 0,3194 0,5325 -0,0183 0,0841 0,2489 0,4508
Groen - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag evl 2019 tav 2018

6.5. CD&V - Terug

CD&V - Kiesuitslagen per provincie 2018, 2019 en evolutie 2019 tav 2018
  CD&V Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
  Verkiezingsuitslag 2018 18,0% 18,8% 25,2% 15,4% 25,8% 19,9%
  Verkiezingsuitslag 2019 12,8% 13,6% 18,7% 11,1% 17,6% 14,2%
  Evolutie 2019 tav 2018 -5,3% -5,2% -6,5% -4,3% -8,2% -5,8%
CD&V - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2018, 34 factoren
CD&V - Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten kiesuitslag 2019, 34 factoren
ID Factoren Oost-Vlaand. Vlaams-Brabant Lim-burg Antwer-pen West-Vlaand. Vlaams gewest
0 Verkiezingsuitslag 12,8% 13,6% 18,7% 11,1% 17,6% 14,2%
1 Arbeiders privťsector 0,0534 0,2580 0,0536 -0,3738 0,1734 0,3179
2     Arbeiders Industrie 0,1898 0,4218 0,1052 -0,4734 0,4301 0,3225
3     Arbeiders bouw 0,3239 0,3777 0,2290 -0,4915 0,4441 0,3972
4     Arbeiders andere sector -0,1093 0,1174 -0,0503 -0,1593 -0,2066 0,2160
5 Werknemers 0,0170 0,5206 -0,2963 0,0271 0,3216 -0,0348
6     Primaire sector 0,1107 0,3885 0,1808 -0,1920 0,4758 0,3277
7     Secundaire sector 0,2659 0,4511 0,1456 -0,5341 0,4594 0,3566
8     Tertiaire sector -0,3196 -0,1838 -0,4917 0,4691 -0,4581 -0,5126
9     Qartaire sector -0,0130 0,6232 -0,1977