BuG 514 - Bericht uit het Gewisse - 24 januari 2023

BuG 514 on-line            Print  Tablet  Smartphone (21p)

Update: Agora was een Nederlandstalige partij met 0,8%
van de stemmen in Brussel. Tabellen werden aangepast.

Brussel 2024: keuze van rijk/arm en naar herkomst,
zitten arm en niet-EU migratieachtergrond in de lift
en MR/Open-VLD en Ecolo/groen in het defensief,
PS/Vooruit en PTB/PVDA voor minister-president?

Correlatie kiesuitslag 2019 en 34 factoren voor elke
Franstalige en Nederlandstalige Brusselse partij,
 de vergelijking met het Waals en Vlaams gewest en
de Brusselse Frans- en Nederlandstalige partijen
PS en Vooruit - PTB en PVDA - MR en Open-VLD
Ecolo en Groen en Les Engagés en CD&V

Tabel
Brusselprofiel 2019 PCC 34 factoren    

Uitslagen 2019 gemeenten en alle partijen - Sorteerbaar
Nis-code Gemeente FR partijen NL partijen Totaal
21003 Sint-Agatha-Berchem 79,1% 20,9% 100%
21010 Jette 79,4% 20,6% 100%
21004 Brussel 80,0% 20,0% 100%
21008 Ganshoren 80,6% 19,4% 100%
21011 Koekelberg 82,0% 18,0% 100%
21013 Sint-Gillis 83,0% 17,0% 100%
21012 Sint-Jans-Molenbeek 83,9% 16,1% 100%
21001 Anderlecht 84,1% 15,9% 100%
21015 Schaarbeek 84,6% 15,4% 100%
21005 Etterbeek 85,2% 14,8% 100%
21009 Elsene 85,4% 14,6% 100%
21006 Evere 86,2% 13,8% 100%
21007 Vorst  87,1% 12,9% 100%
21014 Sint-Joost-ten-Node 87,4% 12,6% 100%
21019 Sint-Pieters-Woluwe 87,6% 12,4% 100%
21018 Sint-Lambr.-Woluwe 88,2% 11,8% 100%
21002 Oudergem 88,5% 11,5% 100%
21017 Watermaal-Bosv. 89,3% 10,7% 100%
21016 Ukkel 90,9% 9,1% 100%

In tabel Kiesuitslag partijen in alle gemeenten ook de PCC tussen partijen.
Hieronder een selectie van enkele Franstalige partijen. Hoe sterk halen
partijen kiezers uit de vijver van anderen, + is gelijklopend, - is tegenge-
steld, het cijfer geeft de mate aan van overeenkomst of tegenstelling.

Partijen - Pearsons correlaticoëfficiënt PS PTB ECOLO MR CDH DéFI
   PS 1,0000 0,7180 -0,4361 -0,7827 -0,1824 -0,6851
   PTB 0,7180 1,0000 -0,3425 -0,7703 -0,2207 -0,7116
   ECOLO -0,4361 -0,3425 1,0000 0,3125 -0,5333 0,2285
   MR -0,7827 -0,7703 0,3125 1,0000 0,2171 0,4121
   CDH -0,1824 -0,2207 -0,5333 0,2171 1,0000 -0,0585
   DéFI -0,6851 -0,7116 0,2285 0,4121 -0,0585 1,0000
   LISTES DESTEXHE -0,8097 -0,8208 0,1583 0,8548 0,3253 0,6360
   PARTI POPULAIRE -0,0332 0,0400 -0,2775 -0,0753 0,1626 0,0246
   Agora -0,2807 -0,1820 0,8729 0,1468 -0,4779 0,1438
   act-SALEM 0,6603 0,8427 -0,6608 -0,6775 0,1397 -0,6664
   DierAnimal -0,6219 -0,4139 0,2557 0,4292 0,1179 0,3207
   Plan B 0,6581 0,5927 -0,2611 -0,6034 -0,2420 -0,5282
   Hé 0,5844 0,8283 -0,5548 -0,5853 0,0721 -0,5977
   Collectif Citoyen -0,3377 -0,0027 0,6906 0,0025 -0,3872 0,0912
FR partijen -0,3167 -0,5635 0,5939 0,4665 -0,4635 0,5466

Voor het overzicht van alle partijen, ook de Nederlandstalige, zie de tabel

Gemeentekaartjes voor alle, ook de kleinere partijen

Act-Salem - 0,33%

0. Voor correcties, aanvulling en vragen, zie info@npdata.be

1. Inleiding - Kiesuitslagen en en sociale determinatie in kiesgedrag.

Peilingen baseren zich op panels of steekproeven die de bevolking representeren in een aantal kenmerken, leeftijd, geslacht en provincie, maar niet naar migratieachtergrond, arbeidsstatuut, inkomenspositie. De antwoorden op de vraag naar politieke voorkeuren worden dan uitvergroot naar de berekende aanwezigheid van het panel of de steekproef naar de aanwezigheid van hun kenmerken in de totale bevolking. De samenstelling van het panel en ook de steekproef worden constant gehouden om de evolutie in hun kiesintenties te kunnen nagaan. De resultaten zijn daarbij enkel op gewestniveau relevant en niet op provinciaal niveau wegens te grote foutmarges.

Na een verkiezing kan op basis van steekproeven nagegaan worden welke de sociale kenmerken waren van de kiezers en hun kiesgedrag zoals De Stemming dat op een behartenswaardige wijze doet. Maar ook hier stelt zich de vraag naar representativiteit overeenkomstig het beperkt aantal onderzochte kenmerken.

Het is legitiem om de voorbije kiesuitslagen tegen het licht te houden van sociale indicatoren in de gemeenten waar de stem is uitgebracht en die mede de uitslagen conditioneren. Hiertoe is de Pearsons correlatiecoëfficiënt een van de statistische methodes om na te gaan in welke mate de kiesuitslag van een partij samen gaat met de aanwezigheid van een sociaal kenmerk in de gemeente. Deze doorlichting kan ook gebeuren op het vlak van de provincie, dat uiteindelijk het regionale kader is voor de afvaardiging naar de parlementen. Op gewestelijk niveau zijn de sociale indicatoren in vorige berichten al ten gronde nagegaan voortgaande op de kiesuitslag 2019 in de drie gewesten.

Uiteraard wijzigt het kiesgedrag in de tijd maar onderzoek wijst uit dat er een getrouwheid in het kiespubliek aanwezig is waarbij sociale factoren verbonden aan het kiesgedrag eerder versterken dan verzwakken. De kiesresultaten van 2024 zullen alleszins toelaten om de waarde van deze methode en analyse te toetsen in een tijdsperspectief.

2. Provinciaal kiesprofiel Brussels gewest per partij en vergeleken met de andere gewesten

Dit profiel laat toe voor elke partij na te gaan hoe zich te versterken en waar de kiesstrijd te voeren en dit uit zes oogpunten:

2.1. Nagaan waar elke andere partij sterk staat en de meeste stemmen haalt en hierop inzetten en met hen in concurrentie gaan
2.2. Nagaan waar men als partij zelf sterk staat en er alles op zetten om factoren die hier gunstig mee matchen te behouden en te versterken
2.3. Nagaan waar de grootste dynamiek ligt in de vernieuwing van het kiespubliek, dwz nieuw kiezers, Belgwordingen die toegang geven tot de stemplicht en het aantal overlijdens van het oudere kiespubliek.
2.4.  Nagaan waar de meeste blanco en ongeldige stemmen gegeven worden en meteen de grootste aversie tav de politiek zichtbaar wordt
2.5.  Nagaan waar het grootste aantal stemplichtigen zich niet heeft aangeboden en dus geen stem heeft uitgebracht en analyse van de redenen hiervoor. De belofte van perspectief voor deze groepen kan mede het verschil maken in de kiesuitslag in 2024
2.6.  Tot slot zijn er de stemmen die naar les Autres/de Andere gegaan zijn en die in 2024 naar andere partijen, dezelfde of andere kunnen gaan. Het betreft een amalgaam van lijsten, allicht mede ontstaan omwille van plaatselijke of regionale omstandigheden. Voor één partij maken we een uitzondering, nl de partij van Abou Jahjah be.one die 0,66% behaald heeft. Een voorbode van de nieuw op te richten beweging/partij?

Op alle 34 factoren kan gedetailleerd ingegaan worden., en uiteraard op de 435 andere die uit de doeken gedaan zijn mét PCC in gemeenteprofielen in BuG 505 on-line.  Wie geïnteresseerd is in alle factoren en deze zelf niet kan afleiden uit dit bericht kan zich richten naar info@npdata.be.

3. De selectie van 34 factoren uit de 469 beschikbare

ID Factoren
0 Verkiezingsuitslagen
1 Arbeiders privésector
2     Arbeiders Industrie
3     Arbeiders bouw
4     Arbeiders and. sectoren
5 Werknemers
6     Primaire sector
7     Secundaire sector
8     Tertiaire sector
9     Qartaire sector
10 Zelfstandigen
11 Werkzaamheidsgraad
12     Werkloos-UVW
13     Andere volledig werkloos
14     Tijdelijk werkloos
15     Volledig Leefloon
16 Inkomen per inwoner
17 Moslims
18 Migratie-achtergrond
19     Vreemdelingen
20     Belgen migratieachrgrond
21     Belgen geen migr.acht.
22     Italiaanse migratieacht.
23     Europees
24     Niet Europees
25     Nieuwkomers saldo
26     Asielvragers
27 Dynamiek kiezers
28    Totaal niet of blanc/ong.
29          Niet gaan stemmen
30          Blanco/-ongeldig
31     Demografische evol.
32          Nieuwe kiezers
33          Overleden op 5 jaar
34          Nieuwe Belgen

4. Eenzelfde format toegepast op elke partij

- Voor elke partij is er een gemeentekaartje die de regionale stemmenverdeling zichtbaar maakt. De waarden en overeenkomstige kleuren zijn niet vergelijkbaar van het ene kaartje/partij met het andere, wel het stemmen% per gemeente binnen een zelfde partij.
- Voor elke partij is er een selectie van factoren en de correlatie met de 34 factoren
- Voor de belangrijkste partijen die in beide landsdelen aanwezig zijn wordt de vergelijking van hun resultaat op de Franstalige en Nederlandstalige rol  vergeleken met de 34 factoren in het Waalse en Vlaamse landsgedeelte. Het geeft een beeld van de mate waarin elke grotere partij een verschillend kiespubliek aanboort of daarvan stemmen krijgt, en de diversiteit van kiezers wanneer ook kan gekozen worden voor kandidaten die in alle regio's opkomen.

Van de tabellen is ook een exceltabel ter beschikking die toelaat om op elke kolom de score op de factoren opgaand of neergaand te sorteren. Langs de ID in de eerste kolom kan men de tabel in z'n logische opbouw herordenen. Voor de tabel zie Brusselprofiel kiesuitslag 34 factoren.

Bovenaan de tabel op rij 0 is de uitslag af te lezen van alle partijen. Het kaartje en de legende volgens kleur geven aan hoeveel % deze partij in de verkiezingen van 2019 behaald heeft. Het geeft meteen aan waar deze partij z'n stemmen moet behouden en waar ze op zoek kan gaan naar nieuwe kiezers, en omgekeerd natuurlijk.

De tabel met Pearsons correlatiecoëfficiënten is als volgt te lezen: hoe hoger de waarde tussen 0 en 1, hoe sterker de aanwezigheid van de factor in een gemeente die samengaat met de score van de partij.

Met deze format is meteen ook het analysekader gegeven voor de kiesuitslag 2024, wat de dag na de verkiezingen tot op het provinciale niveau en gewest Brussel toegepast kan worden met de vergelijking van de uitslag met 2019 voor deze 34 en alle andere 435 factoren.

5. Correlaties 34 factoren Franstalige en Nederlandstalige partijen

5.1. Franstalige partijen (85,4%)

Franstalig - Brussel  - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren PS PTB Ecolo MR Enga-gés DéFI DES-TEXHE PARTI POP. Autres
0 Verkiezingsuitslagen 18,7% 11,4% 16,3% 14,2% 6,4% 11,6% 2,2% 1,4% 2,3%
1 Arbeiders privésector 0,8244 0,8073 -0,6265 -0,7632 0,0883 -0,6819 -0,7208 0,2623 0,3788
2     Arbeiders Industrie -0,8129 -0,6571 0,0414 0,7212 0,2641 0,6773 0,8319 0,2177 -0,0341
3     Arbeiders bouw 0,8058 0,6560 -0,5962 -0,7682 0,0625 -0,4719 -0,6413 0,2276 0,1474
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,8321 0,8198 -0,6103 -0,7673 0,0768 -0,7041 -0,7375 0,2477 0,3864
5 Werknemers -0,1293 -0,1729 0,0028 0,3202 0,2510 0,2044 0,6594 -0,3619 0,5392
6     Primaire sector 0,1507 0,2885 -0,3725 -0,5154 0,0193 -0,4396 -0,2246 0,3299 -0,4262
7     Secundaire sector 0,3442 -0,7382 -0,4349 0,3074 -0,0920 -0,2041 0,4228 -0,7022 0,1453
8     Tertiaire sector 0,0419 -0,5049 -0,1726 0,2641 0,0837 -0,0258 0,5300 -0,4503 0,4076
9     Qartaire sector -0,2526 0,2219 0,1899 0,1943 0,2847 0,3162 0,4398 -0,0610 0,4122
10 Zelfstandigen -0,1185 0,2531 0,2192 0,0027 -0,1896 0,1551 -0,0987 0,0608 0,0852
11 Werkzaamheidsgraad -0,3204 -0,1725 -0,0315 0,1086 0,2866 0,1318 0,2572 0,5396 0,5216
12     Werkloos-UVW 0,8155 0,8951 -0,3330 -0,8165 -0,1232 -0,7667 -0,8072 0,0568 0,3902
13     Andere voll. werkloos 0,7562 0,7798 -0,6254 -0,7459 0,1089 -0,6202 -0,6479 0,3693 0,4524
14     Tijdelijk werkloos 0,7726 0,7534 -0,6245 -0,7517 0,0955 -0,5917 -0,6485 0,3462 0,4050
15     Volledig Leefloon 0,7773 0,7974 -0,2306 -0,6781 -0,4213 -0,4960 -0,7823 -0,1311 -0,0633
16 Inkomen per inwoner -0,8993 -0,8398 0,5390 0,8316 0,0870 0,6573 0,8713 -0,0056 -0,1764
17 Moslims 0,8844 0,8323 -0,6630 -0,7946 0,0384 -0,6489 -0,7817 0,0573 0,1838
18 Migratie-achtergrond 0,8328 0,8027 -0,3992 -0,7069 -0,1528 -0,7093 -0,8086 -0,2546 0,1778
19     Vreemdelingen 0,1049 0,0360 0,3904 -0,0086 -0,3804 -0,1050 -0,2105 -0,6729 -0,2915
20     Belgen migratieachtergr 0,7816 0,8037 -0,7163 -0,7257 0,1366 -0,6535 -0,6746 0,2578 0,4101
21     Belgen geen migr.acht. -0,8328 -0,8027 0,3992 0,7069 0,1528 0,7093 0,8086 0,2546 -0,1778
22     Italiaanse migratieach -0,1049 -0,0360 -0,3904 0,0086 0,3804 0,1050 0,2105 0,6729 0,2915
23     Europees -0,3997 -0,3477 0,6602 0,4700 -0,2372 0,0965 0,2486 -0,5856 -0,1618
24     Niet Europees 0,8859 0,8337 -0,6754 -0,8219 0,0037 -0,6239 -0,7854 0,1079 0,2300
25     Nieuwkomers saldo 0,1232 -0,0878 -0,4434 -0,0590 0,1484 0,1510 0,0413 0,2767 -0,0260
26     Asielvragers 0,6245 0,5943 -0,2819 -0,3008 -0,2243 -0,6469 -0,6141 -0,2745 0,0595
27 Dynamiek kiezers 0,8711 0,6182 -0,4798 -0,5866 -0,1389 -0,5505 -0,5856 -0,3017 -0,1244
28    Totaal niet-blanc/ong. 0,8723 0,6934 -0,3770 -0,7130 -0,2320 -0,6391 -0,6594 0,0407 0,2706
29          Niet gaan stemmen 0,7822 0,5343 -0,1313 -0,5635 -0,3647 -0,5343 -0,5483 -0,2866 0,0089
30          Blanco/-ongeldig 0,5173 0,5675 -0,5926 -0,5583 0,1419 -0,4481 -0,4678 0,6007 0,5776
31     Demografische evol. 0,6740 0,4994 -0,6748 -0,4165 0,1357 -0,3854 -0,4303 -0,2175 -0,2186
32          Nieuwe kiezers 0,6306 0,6132 -0,7588 -0,4549 0,1083 -0,3626 -0,4282 0,0698 -0,0561
33          Overleden op 5 jaar -0,7308 -0,7141 0,0525 0,7717 0,3409 0,6014 0,9197 0,3476 -0,1084
34          Nieuwe Belgen 0,3437 -0,0485 -0,0795 -0,0770 0,1080 -0,1924 -0,1662 -0,6785 -0,4196


5.2. Totaal Nederlandstalige partijen (14,6%)

Nederlandstalig - Brussel - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren one.br sp.a PVDA Groen Be. One Open-VLD CD&V N-VA Vlaams Belang Andere
0 Verkiezingsuitslagen 2,3% 0,7% 3,2% 0,7% 2,4% 1,1% 2,7% 1,3% 0,3%
1 Arbeiders privésector 0,7166 0,7073 0,0391 0,8489 -0,0306 0,3531 0,4459 0,6477 -0,3720
2     Arbeiders Industrie -0,6075 -0,6545 -0,5486 -0,6045 0,4177 0,1706 0,1889 0,0275 -0,2687
3     Arbeiders bouw 0,4802 0,5649 -0,0310 0,6738 -0,0995 0,2804 0,2877 0,5340 -0,3223
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,7369 0,7224 0,0657 0,8599 -0,0410 0,3405 0,4364 0,6347 -0,3531
5 Werknemers -0,0295 -0,2229 -0,0903 0,4876 0,4917 0,6157 0,5898 0,0000 -0,3635
6     Primaire sector 0,0607 0,2470 -0,0222 -0,7326 -0,4497 -0,6184 -0,3483 0,0000 0,3931
7     Secundaire sector 0,2473 -0,4023 0,4201 0,1976 0,5078 0,5128 0,6938 0,0000 -0,6244
8     Tertiaire sector 0,0985 -0,2270 0,1448 0,4154 0,5466 0,6057 0,6023 0,0000 -0,4383
9     Qartaire sector -0,1429 -0,0747 -0,2793 0,3341 0,2014 0,3232 0,2590 0,0000 -0,0845
10 Zelfstandigen -0,1562 0,0579 -0,1217 -0,1533 -0,2075 -0,1376 -0,1202 0,0000 0,0257
11 Werkzaamheidsgraad -0,0767 -0,1019 -0,1706 -0,1393 0,3601 0,3375 0,4818 0,4672 -0,3114
12     Werkloos-UVW 0,8343 0,8320 0,2772 0,8719 -0,1758 0,1025 0,2427 0,4148 -0,1014
13     Andere voll. werkloos 0,6627 0,6964 0,0054 0,8079 0,0147 0,3732 0,4914 0,6747 -0,4098
14     Tijdelijk werkloos 0,6118 0,6722 -0,0114 0,7731 -0,0025 0,3525 0,4573 0,6471 -0,3779
15     Volledig Leefloon 0,5750 0,5887 0,1791 0,6647 -0,5899 -0,2443 -0,1987 0,0597 0,0791
16 Inkomen per inwoner -0,7499 -0,7617 -0,2259 -0,8594 0,1747 -0,2250 -0,2181 -0,4189 0,1424
17 Moslims 0,7691 0,7238 0,0791 0,9092 -0,0989 0,2823 0,3285 0,5169 -0,3534
18 Migratie-achtergrond 0,7547 0,7495 0,3709 0,8081 -0,2020 0,1059 0,0916 0,2324 0,0057
19     Vreemdelingen 0,0076 0,0981 0,5373 -0,0977 -0,3658 -0,4138 -0,5885 -0,5964 0,6616
20     Belgen migratieachtergr 0,7759 0,7004 -0,0322 0,9130 0,0743 0,4305 0,5511 0,7031 -0,5071
21     Belgen geen migr.acht. -0,7547 -0,7495 -0,3709 -0,8081 0,2020 -0,1059 -0,0916 -0,2324 -0,0057
22     Italiaanse migr.acht. -0,0076 -0,0981 -0,5373 0,0977 0,3658 0,4138 0,5885 0,5964 -0,6616
23     Europees -0,2870 -0,2294 0,4206 -0,4809 -0,1604 -0,4202 -0,5458 -0,6874 0,6806
24     Niet Europees 0,7625 0,7275 0,0742 0,9094 -0,0771 0,3103 0,3660 0,5553 -0,3596
25     Nieuwkomers saldo -0,0358 -0,0709 -0,1252 0,1028 0,1133 0,2736 0,1807 0,1786 -0,4018
26     Asielvragers 0,6318 0,4257 0,2803 0,6280 -0,3599 0,0157 -0,0569 0,0941 -0,0454
27 Dynamiek kiezers 0,5371 0,4539 0,0421 0,6944 -0,3440 -0,0516 -0,0620 0,1070 -0,2301
28    Totaal niet-blanc/ong. 0,5336 0,5660 0,0796 0,6973 -0,2269 0,0317 0,1550 0,3171 -0,1340
29          Niet gaan stemmen 0,3888 0,4017 0,1701 0,5025 -0,4154 -0,2381 -0,1861 -0,0445 0,0741
30          Blanco/-ongeldig 0,4764 0,5245 -0,1289 0,6326 0,2437 0,4945 0,6722 0,7750 -0,4261
31     Demografische evol. 0,5102 0,3572 -0,1015 0,6599 -0,1582 0,1545 0,0843 0,2254 -0,4626
32          Nieuwe kiezers 0,5482 0,4036 -0,2366 0,7353 -0,1267 0,2319 0,2675 0,4404 -0,5937
33          Overleden op 5 jaar -0,7116 -0,7918 -0,6668 -0,6486 0,3032 0,0508 0,0915 -0,0608 -0,3563
34          Nieuwe Belgen 0,1131 0,0381 0,2424 0,0917 -0,1249 -0,1026 -0,3486 -0,3618 0,0983


6. Vergelijking Franstalige en Nederlandstalige partijen in Brussel en Waals en Vlaams gewest

De kleurverschillen weerspiegelen enkel het verschil in % tussen de Brusselse gemeenten en niet tussen de verschillende partijen, de verschillen geven enkel het verschil binnen een kaartje.

6.1. De Parti Socialiste (PS) en VooruIt

PS


Vooruit

 

PS/Vooruit - PCC - Kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren PS    
Wl     
PS      Br      One    Br Vooruit  Vl
0 Verkiezingsuitslagen 26,2% 18,7% 2,3% 10,5%
1 Arbeiders privésector 0,4257 0,8244 0,7166 0,3171
2     Arbeiders Industrie 0,0677 -0,8129 -0,6075 0,0540
3     Arbeiders bouw 0,1610 0,8058 0,4802 0,0114
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,4980 0,8321 0,7369 0,4713
5 Werknemers 0,1253 -0,1293 -0,0295 0,0941
6     Primaire sector -0,2355 0,1507 0,0607 -0,0663
7     Secundaire sector 0,1411 0,3442 0,2473 0,0416
8     Tertiaire sector 0,0882 0,0419 0,0985 -0,0201
9     Qartaire sector 0,0994 -0,2526 -0,1429 0,1282
10 Zelfstandigen -0,5713 -0,1185 -0,1562 -0,3012
11 Werkzaamheidsgraad -0,0818 -0,3204 -0,0767 -0,1268
12     Werkloos-UVW 0,6571 0,8155 0,8343 0,3298
13     Andere voll. werkloos 0,3010 0,7562 0,6627 0,2660
14     Tijdelijk werkloos 0,2231 0,7726 0,6118 0,2735
15     Volledig Leefloon 0,5144 0,7773 0,5750 0,2918
16 Inkomen per inwoner -0,5750 -0,8993 -0,7499 -0,4103
17 Moslims 0,4484 0,8844 0,7691 0,3097
18 Migratie-achtergrond 0,3348 0,8328 0,7547 0,1411
19     Vreemdelingen 0,1694 0,1049 0,0076 -0,0151
20     Belgen migratieachtergr 0,4158 0,7816 0,7759 0,2299
21     Belgen geen migr.acht. -0,3348 -0,8328 -0,7547 -0,1389
22     Italiaanse migratieacht. 0,6255 -0,1049 -0,0076 0,0893
23     Europees 0,2722 -0,3997 -0,2870 -0,0374
24     Niet Europees 0,3249 0,8859 0,7625 0,3219
25     Nieuwkomers saldo -0,1095 0,1232 -0,0358 0,0852
26     Asielvragers -0,1085 0,6245 0,6318 0,0863
27 Dynamiek kiezers 0,1523 0,8711 0,5371 0,0644
28    Totaal niet-blanc/ong. 0,2587 0,8723 0,5336 0,1774
29          Niet gaan stemmen 0,1730 0,7822 0,3888 0,0482
30          Blanco/-ongeldig 0,2988 0,5173 0,4764 0,2503
31     Demografische evol. 0,0134 0,6740 0,5102 0,0619
32          Nieuwe kiezers -0,0178 0,6306 0,5482 -0,0560
33          Overleden op 5 jaar 0,0060 -0,7308 -0,7116 -0,0722
34          Nieuwe Belgen 0,0505 0,3437 0,1131 0,1952


6.2. PTB en  PVDA

PTB


PVDA

PTB/PVDA - PCC - Kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren PTB   Wl PTB
Br
PVDA Br PVDA
Vl
0 Verkiezingsuitslagen 13,7% 11,4% 0,7% 5,6%
1 Arbeiders privésector 0,4929 0,8073 0,7073 0,1167
2     Arbeiders Industrie 0,1452 -0,6571 -0,6545 0,1169
3     Arbeiders bouw 0,2432 0,6560 0,5649 -0,2184
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,5345 0,8198 0,7224 0,1792
5 Werknemers 0,2305 -0,1729 -0,2229 0,0762
6     Primaire sector -0,1584 0,2885 0,2470 -0,1548
7     Secundaire sector 0,2534 -0,7382 -0,4023 0,0334
8     Tertiaire sector 0,2051 -0,5049 -0,2270 0,2361
9     Qartaire sector 0,1252 0,2219 -0,0747 -0,2010
10 Zelfstandigen -0,5450 0,2531 0,0579 -0,4963
11 Werkzaamheidsgraad 0,0163 -0,1725 -0,1019 -0,2872
12     Werkloos-UVW 0,7139 0,8951 0,8320 0,3665
13     Andere voll. werkloos 0,3538 0,7798 0,6964 0,0528
14     Tijdelijk werkloos 0,2625 0,7534 0,6722 0,0112
15     Volledig Leefloon 0,6208 0,7974 0,5887 0,4417
16 Inkomen per inwoner -0,6233 -0,8398 -0,7617 -0,2872
17 Moslims 0,5526 0,8323 0,7238 0,4417
18 Migratie-achtergrond 0,2950 0,8027 0,7495 0,4320
19     Vreemdelingen 0,0609 0,0360 0,0981 0,2338
20     Belgen migratieachtergr 0,4212 0,8037 0,7004 0,5030
21     Belgen geen migr.acht. -0,2950 -0,8027 -0,7495 -0,4332
22     Italiaanse migratieacht. 0,6845 -0,0360 -0,0981 0,2234
23     Europees 0,1560 -0,3477 -0,2294 0,1944
24     Niet Europees 0,4323 0,8337 0,7275 0,5718
25     Nieuwkomers saldo -0,1780 -0,0878 -0,0709 0,3492
26     Asielvragers -0,0555 0,5943 0,4257 0,0656
27 Dynamiek kiezers 0,2449 0,6182 0,4539 0,3980
28    Totaal niet-blanc/ong. 0,2844 0,6934 0,5660 0,2309
29          Niet gaan stemmen 0,2628 0,5343 0,4017 0,3067
30          Blanco/-ongeldig 0,2227 0,5675 0,5245 -0,0979
31     Demografische evol. 0,0518 0,4994 0,3572 0,3655
32          Nieuwe kiezers -0,0185 0,6132 0,4036 0,2119
33          Overleden op 5 jaar -0,1046 -0,7141 -0,7918 -0,1466
34          Nieuwe Belgen 0,1247 -0,0485 0,0381 0,4203


6.3. Ecolo en Groen

Ecolo


Groen

Ecolo-Groen - PCC - Kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Ecolo   Wl Ecolo Br Groen Br Groen Vl
0 Verkiezingsuitslagen 14,5% 16,3% 3,2% 9,8%
1 Arbeiders privésector -0,5057 -0,6265 0,0391 -0,6250
2     Arbeiders Industrie 0,0562 0,0414 -0,5486 -0,5189
3     Arbeiders bouw -0,4476 -0,5962 -0,0310 -0,5816
4     Arbeiders niet ind./bouw -0,5643 -0,6103 0,0657 -0,5436
5 Werknemers -0,1942 0,0028 -0,0903 -0,1859
6     Primaire sector -0,1418 -0,3725 -0,0222 -0,3072
7     Secundaire sector -0,1717 -0,4349 0,4201 -0,5717
8     Tertiaire sector -0,1293 -0,1726 0,1448 0,3413
9     Qartaire sector -0,1536 0,1899 -0,2793 0,0950
10 Zelfstandigen 0,2005 0,2192 -0,1217 0,0426
11 Werkzaamheidsgraad -0,0989 -0,0315 -0,1706 -0,1531
12     Werkloos-UVW -0,4734 -0,3330 0,2772 0,1640
13     Andere voll. werkloos -0,3203 -0,6254 0,0054 -0,5304
14     Tijdelijk werkloos -0,2928 -0,6245 -0,0114 -0,5234
15     Volledig Leefloon -0,2509 -0,2306 0,1791 0,3640
16 Inkomen per inwoner 0,5181 0,5390 -0,2259 0,3411
17 Moslims -0,1624 -0,6630 0,0791 0,3088
18 Migratie-achtergrond 0,0433 -0,3992 0,3709 0,4002
19     Vreemdelingen 0,1736 0,3904 0,5373 0,3032
20     Belgen migratieachtergr -0,0402 -0,7163 -0,0322 0,4034
21     Belgen geen migr.acht. -0,0433 0,3992 -0,3709 -0,3995
22     Italiaanse migratieacht. -0,3648 -0,3904 -0,5373 0,2171
23     Europees 0,0898 0,6602 0,4206 0,2736
24     Niet Europees -0,0530 -0,6754 0,0742 0,4062
25     Nieuwkomers saldo 0,2529 -0,4434 -0,1252 0,2916
26     Asielvragers -0,0753 -0,2819 0,2803 -0,0123
27 Dynamiek kiezers 0,1689 -0,4798 0,0421 0,5839
28    Totaal niet-blanc/ong. 0,0379 -0,3770 0,0796 0,3135
29          Niet gaan stemmen 0,0980 -0,1313 0,1701 0,4652
30          Blanco/-ongeldig -0,0622 -0,5926 -0,1289 -0,2183
31     Demografische evol. 0,2000 -0,6748 -0,1015 0,5190
32          Nieuwe kiezers 0,1368 -0,7588 -0,2366 0,4125
33          Overleden op 5 jaar 0,0521 0,0525 -0,6668 0,0018
34          Nieuwe Belgen 0,1904 -0,0795 0,2424 0,4508


6.4. Engagés en CD&V

Engagés


CD&V

Engagés/CD&V - PCC - Kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Enga-gés  Wl Enga-gés Br CD&V Br CD&V Vl
0 Verkiezingsuitslagen 11,1% 14,2% 6,4% 14,2%
1 Arbeiders privésector -0,0501 0,0883 0,0883 0,3179
2     Arbeiders Industrie -0,2290 0,2641 0,2641 0,3225
3     Arbeiders bouw 0,0036 0,0625 0,0625 0,3972
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,0167 0,0768 0,0768 0,2160
5 Werknemers -0,4222 0,2510 0,2510 -0,0348
6     Primaire sector 0,3451 0,0193 0,0193 0,3277
7     Secundaire sector -0,2066 -0,0920 -0,0920 0,3566
8     Tertiaire sector -0,5313 0,0837 0,0837 -0,5126
9     Qartaire sector -0,2387 0,2847 0,2847 0,0574
10 Zelfstandigen -0,0518 -0,1896 -0,1896 0,1004
11 Werkzaamheidsgraad -0,3759 0,2866 0,2866 0,0389
12     Werkloos-UVW -0,3752 -0,1232 -0,1232 -0,3253
13     Andere voll. werkloos -0,1053 0,1089 0,1089 0,2888
14     Tijdelijk werkloos -0,0506 0,0955 0,0955 0,3081
15     Volledig Leefloon -0,2303 -0,4213 -0,4213 -0,3464
16 Inkomen per inwoner -0,0605 0,0870 0,0870 -0,3090
17 Moslims -0,2604 0,0384 0,0384 -0,2946
18 Migratie-achtergrond -0,1116 -0,1528 -0,1528 -0,2133
19     Vreemdelingen 0,0135 -0,3804 -0,3804 -0,0412
20     Belgen migratieachtergr -0,1820 0,1366 0,1366 -0,3020
21     Belgen geen migr.acht. 0,1116 0,1528 0,1528 0,2171
22     Italiaanse migratieacht. -0,3985 0,3804 0,3804 -0,0991
23     Europees -0,0300 -0,2372 -0,2372 -0,0384
24     Niet Europees -0,2141 0,0037 0,0037 -0,3585
25     Nieuwkomers saldo 0,2129 0,1484 0,1484 -0,1193
26     Asielvragers 0,2470 -0,2243 -0,2243 0,0308
27 Dynamiek kiezers -0,1847 -0,1389 -0,1389 -0,4594
28    Totaal niet-blanc/ong. -0,1283 -0,2320 -0,2320 -0,3079
29          Niet gaan stemmen -0,2359 -0,3647 -0,3647 -0,4979
30          Blanco/-ongeldig 0,0707 0,1419 0,1419 0,2863
31     Demografische evol. 0,0354 0,1357 0,1357 -0,2592
32          Nieuwe kiezers 0,0615 0,1083 0,1083 -0,1451
33          Overleden op 5 jaar 0,0287 0,3409 0,3409 -0,0649
34          Nieuwe Belgen -0,0185 0,1080 0,1080 -0,3048


6.5. M.R. en Open-VLD

MR


Open-VLD

MR/Open-VLD - PCC - Kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren MR     Wl     MR   
Br   
Open-VLD Br Open-VLD Vl
0 Verkiezingsuitslagen 21,4% 14,2% 2,4% 13,5%
1 Arbeiders privésector -0,3219 -0,7632 -0,0306 -0,2821
2     Arbeiders Industrie -0,0415 0,7212 0,4177 -0,2062
3     Arbeiders bouw -0,0048 -0,7682 -0,0995 -0,0749
4     Arbeiders niet ind./bouw -0,4158 -0,7673 -0,0410 -0,3122
5 Werknemers 0,1016 0,3202 0,4917 -0,0836
6     Primaire sector 0,1933 -0,5154 -0,4497 -0,0774
7     Secundaire sector -0,0411 0,3074 0,5078 -0,1815
8     Tertiaire sector 0,1443 0,2641 0,5466 -0,0038
9     Qartaire sector 0,0771 0,1943 0,2014 0,1279
10 Zelfstandigen 0,7175 0,0027 -0,2075 0,3694
11 Werkzaamheidsgraad 0,3228 0,1086 0,3601 0,1872
12     Werkloos-UVW -0,4995 -0,8165 -0,1758 -0,1944
13     Andere voll. werkloos -0,2216 -0,7459 0,0147 -0,1893
14     Tijdelijk werkloos -0,1431 -0,7517 -0,0025 -0,1902
15     Volledig Leefloon -0,5164 -0,6781 -0,5899 -0,0975
16 Inkomen per inwoner 0,5737 0,8316 0,1747 0,3446
17 Moslims -0,4763 -0,7946 -0,0989 -0,1538
18 Migratie-achtergrond -0,4242 -0,7069 -0,2020 -0,1400
19     Vreemdelingen -0,2904 -0,0086 -0,3658 -0,1145
20     Belgen migratieachtergr -0,4799 -0,7257 0,0743 -0,1349
21     Belgen geen migr.acht. 0,4242 0,7069 0,2020 0,1367
22     Italiaanse migratieacht. -0,5091 0,0086 0,3658 -0,0222
23     Europees -0,3640 0,4700 -0,1604 -0,0916
24     Niet Europees -0,3784 -0,8219 -0,0771 -0,1475
25     Nieuwkomers saldo -0,0645 -0,0590 0,1133 -0,1464
26     Asielvragers 0,0094 -0,3008 -0,3599 -0,1505
27 Dynamiek kiezers -0,2778 -0,5866 -0,3440 -0,1288
28    Totaal niet-blanc/ong. -0,3555 -0,7130 -0,2269 -0,1703
29          Niet gaan stemmen -0,2394 -0,5635 -0,4154 -0,1646
30          Blanco/-ongeldig -0,4083 -0,5583 0,2437 -0,0358
31     Demografische evol. -0,1746 -0,4165 -0,1582 -0,0444
32          Nieuwe kiezers -0,0836 -0,4549 -0,1267 0,0377
33          Overleden op 5 jaar 0,0037 0,7717 0,3032 0,0788
34          Nieuwe Belgen -0,2164 -0,0770 -0,1249 -0,1341


7. Gemeentekaartjes andere grotere Franstalige partijen

7.1. Défi - 11,6%


7.2. Listes Destexhe - 2,2%


7.3. Parti Populaire - 1,4%


8. Gemeentekaartjes grotere partijen Nederlandstalige partijen en %

8.1. N-VA - 2,7%


8.2. Vlaams Belang - 1,3%


8.3. Be.one - 0,66%


9. Tabellen en kaartjes 'Autres' Franstalige en 'Andere' Nederlandstalige partijen Brussel

Kleine partijen - Brussel  - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren act-SALEM Dier-Animal Plan B Collectif Citoyen   Agora Dieran. - NL be@eu
0 Verkiezingsuitslagen 0,3% 1,1% 0,2% 0,2% 0,4%   0,8% 0,2% 0,1%
1 Arbeiders privésector 0,8074 -0,2949 0,5287 0,7369 -0,2442   -0,5013 0,3864 0,6511
2     Arbeiders Industrie -0,5128 0,5657 -0,6008 -0,4128 -0,0956   -0,1757 0,0687 -0,7317
3     Arbeiders bouw 0,6532 -0,3889 0,4843 0,5477 -0,3412   -0,4465 0,3038 0,6858
4     Arbeiders andere sector 0,8143 -0,3008 0,5395 0,7449 -0,2247   -0,4824 0,3777 0,6569
5 Werknemers 0,5971 -0,2934 0,0214 0,2086 0,3626   0,0983 -0,3999 -0,0576
6     Primaire sector -0,4896 0,2287 -0,1053 0,0576 -0,3909   -0,1197 0,5292 -0,0117
7     Secundaire sector -0,1237 0,1482 0,4122 -0,4981 0,3387   0,4913 0,2850 0,2031
8     Tertiaire sector 0,2584 0,1194 0,1795