BuG 440 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 20 januari 2020

BuG 440 on-line             Print  Tablet,  Smartphone (9p)

Update 20/01/2020: De Gemeentekaartjes met de verschillen
tussen gemeenten gewesten zijn ok, alleen dienden de aantallen
en % gehalveerd, maar dat heeft geen effect op de onderlinge
verhoudingen. Met onze verontschuldiging voor het niet correct
begrijpen van de beschikbare data, zonder impact op het beeld
van de verschillen evenwel. In onderstaande BuG zijn
dus enkel de aantallen en %-ges gehalveerd tav van de
de eerste publicatie en de email die doorgezonden is
Aantallen op de printscreens van de kaartjes zijn ok.

Update 21/01/2020: De RVA bevestigt de correctheid van
in BuG 440 na update verwerkte gegevens. Zij maken wel
enkele opmerkingen mbt de klassering onder 'beschikbaar'
of 'onbeschikbaar'. Vandaar de verduidelijking dat het hier
om onbeschikbaarheid gaat 'voor de periode dat men in
een stelsel zit', bv Voltijds tijdskrediet, of Tijdelijk Werkloos
voor de periode dat men tijdskrediet heeft of tijdelijk werk-
loos is. Doordat het om een telling op ťťn dag gaat en er
continue wisseling is, kan aangenomen worden dat er ook
continue een onbeschikbaarheid is van een aantal personen
als gevolg van deze tijdelijke systemen. Alleen voor SWT is
een kleine, maar groter worden groep die beschikbaar is
voor de arbeidsmarkt, maar deze konden niet op gemeen-
telijk niveau gedifferentieerd worden, de effectieve instroom
in de arbeidsmarkt is evenwel vooralsnog erg klein. Voor de
basistabel RVA, zie
Werkloos en Statuut 31/12/2018 en de
Opmerkingen RVA 21/01/2020 bij de gepubliceerde cijfers.

*  *
*

 

Als Walen 'lui' zijn, dan zijn Vlamingen 'profiteurs', maar
Vlamingen zijn geen profiteurs, dus Walen zijn niet lui, of
hoe een vermeende werkelijkheid een andere verbergt.

In 27 gemeentekaartjes wordt duidelijk waarom.


822.010 Inwoners krijgen een RVA-Uitkering,
of 11,3% % van de bevolking op arbeidsleeftijd. Hier-
van zijn
452.684 inwoners van het Vlaams gewest,
89.373 van het Brussels, 279.953 van het Waals
gewest.
In % op de 15-64 jarigen  is dat 11,3%
Vlaams, 11,1 % Brussels en 12,0% Waals en
dus zeer gelijklopend in elk van de drie gewesten.


522.153 inwoners krijgen een RVA-uitkering om onbe-
schikbaar te zijn voor de Arbeidsmarkt,
in het Vlaams
gewest is dat 8,1% van de 15-64 jarigen, in Brussel 3,9%
en in het Waalse gewest 6,6%. Vooral in landelijke gebie-
den in Vlaanderen is het aandeel RVA-Uitkeringstrekkers
 zonder beschikbaarheid extreem hoog, niet toevallig regio's
met een hoog aantal Arbeiders en Ambtenaren. Gelukkig
zorgen de grotere steden, migratie en haar nakomelingen
dat dit aandeel in het Vlaamse gewest niet nog hoger ligt.
 
CorrelatiecoŽfficiŽnt Vlaams Belang-stem/RVA-uitkering
voor onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt: 0,7002.

Correlaties alle statuten voor alle partijen, zie tabel infra.

 
1. Bron: Speciaal opgevraagde data RVA. De RVA staat in voor de 'uitkeringen', niet voor de arbeidsbemiddeling of de tewerkstelling van wie werkloos is. Voor een overzicht van Definities RVA en van de diverse statuten met recht op uitkeringen zie Statuten Werkloosheid.
 
2. Methodologie:
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten, en tussen de gemeentekaartjes (bv deze van de sectoren en beroepen) te bewerkstelligen worden hier % op de bevolking op arbeidsleeftijd gehanteerd. 

 
3. 27 gemeentekaartjes met de diverse statuten en uitkeringen

 
Gemeentekaartjes met de diverse RVA-Uitkeringen in % op de bevolking op arbeidsleeftijd in alle Belgische gemeenten. Van groen naar rood geeft een stijgende aanwezigheid aan van het betreffende statuut RVA-uitkeringstrekkers in een gemeente. Door op een gemeente te klikken verschijnt het detail in een apart kadertje.

Gemeentekaartjes RVA-Uitkeringen naar Statuut
Klik op +je links op de kaart voor detail gewesten
 
De blauwe linken geven het correcte aantal en beeld

RVA-Uitkeringen naar statuut 31/12/2019 Aantal % op 15-64 jaar
Bevolking  11.431.406  
Bevolking 15-64 jaar (Arbeidsleeftijd) 7.317.774 100%
RVA-Uitkeringsgerechtigden  822.010 11,24%
         Zonder beschikbaarheid Arbeidsmarkt 522.153 7,14%
         Met beschikbaarheid Arbeidsmarkt 299.857 4,10%
Zonder beschikbaarheid  Arbeidsmarkt 522.153 7,14%
    Deeltijdse Onbeschikbaarheid 286.425 3,92%
           Deeltijdse stelsels Werklozen 230.527 3,15%
                Kredietstelsels 230.499 3,15%
                    1/5 Tijdskrediet 83.398 1,14%
                    Halftijds Tijdskrediet 24.138 0,33%
                    Deeltijdse Loopbaanonderbreking 122.963 1,68%
                Halftijds Brugpensioen 28 0,00%
           Deeltijds Werkenden 55.898 0,77%
     Volledige Onbeschikbaarheid 235.728 3,22%
           Stelsels Volledig Werkloos 141.070 1,93%
                    Kredietstelsels 15.773 0,22%
                       Voltijds Tijdskrediet 4114 0,06%
                       Voltijdse Loopbaanonderbreking 11.659 0,16%
                    Volledig Onbeschikbaar OW/SWT 84.399 1,16%
                       Oudere niet-Werkzoekenden 14.974 0,21%
                       Volledig Brugpensioen (SWT) 69.425 0,95%
                     Andere Volledig Werkloos (EET) 40.898 0,56%
          Tijdelijke Werkloosheid Werkenden 94.658 1,30%
Volledig beschikbaar voor Arbeidsmarkt 299.857 4,10%

4. Uitkeringen om niet (meer) beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt per gewest.

522.153 van deze RVA-Uitkeringen geven een compensatie om niet te werken, ze vergoeden dus de onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Hiervan wonen er 336.098 of 7,13% van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) in het Vlaams gewest, 31.907 of 3,87% in het Brussels en 154.148 of 6,60% in het Waals gewest.

Volledige en gedeeltelijke onbeschikbaarheid

Als verder gefocust wordt op de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid dan krijgen 235.728 een vergoeding voor volledige onbeschikbaarheid dwz 3,22 % van de bevolking op Arbeidsleeftijd en 286.425 voor Deeltijdse onbeschikbaarheid of 3,91 % van de 15-64 jarigen. Tussen de gewesten komen zeer grote verschillen tot uiting: gedeeltelijke onbeschikbaarheid piekt in Vlaanderen tot 4,54% tegenover 2,18% in Brussel en 3,4% in WalloniŽ. Voor de Volledige onbeschikbaarheid gaat het Vlaamse gewest met 3,51% het Waals gewest vooraf dat 3,19%, en Brussel dat 1,78% RVA-Uitkeringstrekkers telt om volledig buiten de arbeidsmarkt te staan.

Gedeeltelijke en Volledige onbeschikbaar doet Vlaanderen pieken op 8,05% van de bevolking op arbeidsleeftijd, Brussel op minder dan de helft van dit % en in het Waals gewest 7,51%.

Aantal RVA-Uitkeringsgerechtigden per gewest

  Deeltijds Onbe-schikbaar Volledig Onbe-schikbaar Ged. en Volledig Onbesch. Beschik-baar Werkloos Totaal RVA-Uitkering
BelgiŽ 286.425 235.728 522.153 299.857 822.010
  Vlaams gewest 189.339 146.759 336.098 116.586 452.684
  Brussels Gewest 17.589 14.318 31.907 57.466 89.373
  Waals Gewest 79.497 74.651 154.148 125.805 279.953

   % RVA-Uitkeringsgerechtigd op 15-64 jarigen

  Deeltijds Onbe-schikbaar Volledig Onbe-schikbaar Ged. en Volledig Onbesch. Beschik-baar Werkloos Totaal RVA-Uit-kering
BelgiŽ 3,92% 3,22% 7,14% 4,10% 11,24%
  Vlaams gewest 4,54% 3,52% 8,05% 2,79% 10,84%
  Brussels Gewest 2,19% 1,78% 3,97% 7,15% 11,12%
  Waals Gewest 3,40% 3,20% 6,60% 5,39% 11,98%


5. Vlaanderen o.a. boven in Deeltijdse kredietstelsels en Brugpensioen - in % bevolking op arbeidsleeftijd


   

6. Gaat het om 'misbruik' en 'profiteren' of over legitiem gebruik?

Gaat het hier om 'misbruik', of om 'profiteren'? Zeer zeker niet. Bij een hoge(re) tewerkstellingsgraad opent zich een grotere aanspraak en gebruik van de sociale zekerheidssystemen, ook al zijn ze in het verleden opgezet om ruimte te geven voor combinatie werk en gezin, de instroom van jongeren in de arbeidsmarkt te bevorderen enz. Verschillende van deze systemen wordt geacht uitdovend te zijn, en doen dit in feite ook wat de Oudere werkzoekenden 50+ betreft, en voor het Brugpensioen/SWT, waar vooral de Vlaamse mannelijke werknemers gebruik van hebben gemaakt en nog doen trouwens. Niet de vrouwen, want op het ogenbik dat zij zich aanboden om ook gebruik te maken van de regeling Brugpensioen, waren de politieke womanhunters er als de kippen bij om de leeftijd drastisch op te trekken. Dit zonder dat de vrouwenbeweging een kik heeft gegeven, daar was het vooral de gender en het nieuwe feminisme dat de belangenverdedigsters blind maakte voor het elementaire materiŽle belang en toegang van vrouwen tot de sociale zekerheidssystemen, zoals het zieltogend Brugpensioen/SWT.

7. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt per gewest

In gewesten met een lagere werkzaamheidsgraad, dwz waar minder personen op arbeidsleeftijd een job hebben als loontrekkende of zelfstandige, zullen er meer personen beroep doen op de sociale zekerheidssystemen om een vervangingsinkomen te krijgen mťt beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, nl de Uitkeringsgerechtigde Volledige Werklozen na voltijdse tewerkstelling. Want laat het duidelijk zijn dat er maar recht kan bestaan op een uitkering, mťt of zonder beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt na te hebben voldaan aan de referteperiode van tewerkstelling.

In het Vlaams gewest is 116.586 Volledig Uitkeringsgerechtigd en daarbij werkzoekend, of 2,8% van de bevolking op Arbeidsleeftijd, in Brussel 57.466 of 7,2%, dwz bijna drie maal meer, en in het Waalse gewest 125.805 of 5,4%,het dubbel van het Vlaams gewest. Maar zoals gezegd staan daartegenover de 336.096 inwoners van het Vlaamse gewest die ook RVA-Uitkeringen krijgen zonder beschikbaarheid voor werk, waarvan er 146.764 volledig aan de arbeidsmarkt onttrokken zijn en hiervoor een uitkering trekken, of hoe de ene werkelijkheid soms gebruikt wordt om een andere minder in de aandacht te brengen.

8. Brussel, grote beschikbaarheid, minimaal in RVA-Uitkeringen voor onbeschikbaarheid

Dat Brussel de grootste beschikbaarheid voor werk laat zien, waar het minst aan tegemoet gekomen wordt, is in het vorige bericht duidelijk geworden. De tewerkstelling in Brussel, vooral bij de Brusselse jongeren werd/wordt 'gewurgd' door de claim en de pendel vanuit de andere gewesten, Vlaanderen op kop.

De recente berichten dat 1 op de 20 Vlaamse ambtenaren in Brussel werkt, dat 4% van de Vlaamse Werknemers in Brussel is tewerkgesteld geeft daarin maar een beperkt inzicht. Want die 4% Vlaamse tewerkstelling komt neer op
188.749 jobs die in feite aan Brussel 'ontstolen' worden. Niet voor niets dat weinig Vlamingen er voor voelen om Vlaanderen 'onafhankelijk' te maken, gezien het aantal dat in Brussel z'n boterham verdient, en er z'n rechten opbouwt voor sociale zekerheid

9. Extreme correlatie RVA-Uitkeringen voor onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en de Vlaams Belang-stem op 26/05/2019

Het is vooral in gemeenten en regio's waar Vlamingen, dank zij de sociale zekerheid, in allerhande statuten en stelsels een vervangingsinkomen krijgen, in casu, RVA-uitkeringen zonder beschikbaarheid voor werk, dat het meest op het Vlaams Belang gestemd wordt, de correlatie is 0,70. Wanneer het gemeenten betreft met een grotere UVW-werkloosheid en dus ook een grotere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is er geen verband met de Vlaams BelangStem, een correlatie van 0,03.

Pearsons CorrelatiecoŽfficiŽnt Uitslag 26/06/2017 en RVA-Uitk. Vl. Bel. Op.-VLD N-VA CD &V PV- DA Gr-oen sp.a
RVA-Uitkeringsgerechtigden  0,67 -0,26 -0,36 0,13 0,18 -0,49 0,47
         Zonder beschikbaarheid  0,70 -0,17 -0,40 0,33 -0,03 -0,57 0,37
         Met beschikbaarheid  0,03 -0,20 0,03 -0,35 0,44 0,09 0,26
Zonder beschikbaarheid   0,70 -0,17 -0,40 0,33 -0,03 -0,57 0,37
    Deeltijds Onbeschikbaar 0,44 -0,14 -0,03 0,14 0,04 -0,34 0,08
           Deeltijdse stelsels Werkl. 0,37 -0,05 -0,02 0,15 -0,06 -0,31 0,02
                Kredietstelsels 0,37 -0,05 -0,02 0,15 -0,06 -0,31 0,02
                    1/5 Tijdskrediet 0,36 -0,05 0,02 0,07 -0,04 -0,24 -0,07
                    Halftijds Tijdskrediet 0,03 0,07 0,05 0,07 -0,08 -0,14 -0,02
                    Deeltijdse LBO 0,34 -0,07 -0,07 0,18 -0,06 -0,30 0,11
                Halftijds Brugp. -0,10 -0,07 0,21 -0,08 0,09 0,12 -0,14
           Deeltijds Werkenden 0,19 -0,32 -0,04 -0,06 0,40 -0,06 0,20
     Volledig Onbeschikbaar 0,66 -0,14 -0,51 0,35 -0,07 -0,55 0,45
           Stelsels Volledig Werkl. 0,60 -0,21 -0,32 0,27 0,04 -0,48 0,31
                Volledig niet-Beschikb. 0,60 -0,20 -0,33 0,30 0,02 -0,51 0,32
                    Kredietstelsels 0,01 -0,05 0,05 -0,17 0,16 0,17 -0,09
                       Voltijds Tijdskrediet 0,00 -0,02 -0,03 -0,08 0,19 0,06 0,02
                       Voltijdse LBO 0,01 -0,06 0,09 -0,16 0,10 0,18 -0,13
                    Volledig Onbesch. 0,55 -0,15 -0,25 0,33 -0,09 -0,50 0,21
                       Oudere niet-Werkz. -0,15 0,10 -0,06 -0,07 0,10 0,00 0,12
                       Volledig Brugpens. 0,57 -0,18 -0,23 0,34 -0,11 -0,49 0,17
                 Andere Werkloos 0,36 -0,20 -0,33 0,01 0,33 -0,19 0,44
          Tijdel. Werkl. Werkenden 0,60 -0,08 -0,56 0,35 -0,13 -0,51 0,47
Volledig Beschikbaar 0,03 -0,20 0,03 -0,35 0,44 0,09 0,26

Pearson's CorrelatiecoŽfficiŽnt is een lineaire relatie waarbij 1 staat voor een volledig verband, dwz dat in elke gemeente met een hoog % uitkeringstrekkers om niet te werken maximaal op Vlaams Belang gestemd wordt, ingeval van 0 is er geen enkel verband. 0,70 is een extreem hoog verband, als alle elementen in rekening komen. Zoals kan vastgesteld is het samenbrengen van de diverse statuten met onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt versterkend voor de correlatie.

Zoals in het interessante TV-programma over het WEF in Davos van 19/01/2020 door de initiatiefnemer Klaus Schwab   'egoÔsme' als samenvattend kernwoord en bekommernis werd vooruitgezet, als tussenstap naar populisme, zo werd door npdata de kiesuitslag 2019 samengevat als een uiting van individueel en collectief egoÔsme. Verkleuring van het 'Vlaamse' denken, het is van mij en niemand mag erbij, terwijl het juist degenen zijn die er langs migratie de laatste halve eeuw zijn bijgekomen en hun nakomelingen, die gezorgd hebben voor het noodwendig draagvlak om sociale- en bestaanszekerheid voor iedereen te waarborgen. En in de toekomst zal het, zeker in de landelijke streken, niet anders zijn.

Elke partij en elke burger kan  in bovenstaande tabel gedetailleerd nagaan wat de 'match' is tussen hun kiesuitslag en de diverse RVA-uitkeringsstatuten. Opvallend is dat enkel de PVDA correleert met beschikbaarheid voor werk, dwz met gemeenten met een relatief hogere Uitkeringsgerechtigde Volledige Werkloosheid mťt beschikbaarheid voor de Arbeidsmarkt.

10. Grotere werkloosheid in WalloniŽ, gevolg van minder ontwikkelde tewerkstelling.RVA-Uitkeringen naar aard, gewest en provincie

  Deeltijds Onbe-schikbaar Volledig Onbe-schikbaar Ged. en Volledig Onbesch. Beschik-baar Werkloos Totaal RVA-Uit-kering
BelgiŽ 3,92% 3,22% 7,14% 4,10% 11,24%
  Vlaams gewest 4,54% 3,52% 8,05% 2,79% 10,84%
   Antwerpen 4,48% 3,24% 7,72% 3,50% 11,21%
   West-Vlaanderen 4,62% 4,55% 9,17% 2,59% 11,76%
   Oost-Vlaanderen 4,63% 3,74% 8,36% 2,60% 10,96%
   Vlaams Brabant 4,33% 2,29% 6,61% 2,08% 8,69%
   Limburg 4,65% 3,94% 8,59% 2,84% 11,42%
  Brussels Gewest 2,19% 1,78% 3,97% 7,15% 11,12%
  Waals Gewest 3,40% 3,20% 6,60% 5,39% 11,98%
   Henegouwen 3,46% 3,97% 7,43% 6,05% 13,48%
   Luik 3,36% 3,05% 6,41% 5,64% 12,05%
   Waals-Brabant 3,29% 2,02% 5,31% 4,22% 9,53%
   Namen 2,86% 2,13% 4,99% 3,71% 8,69%
   Luxemburg 3,73% 3,00% 6,73% 4,92% 11,65%

 
In het vorig Bericht kan uitvoerig geŽxploreerd worden in welke sectoren de tewerkstelling in WalloniŽ minimaal of minder ontwikkeld is dan in het Vlaams gewest.

Vooral de productie van Metaal en de Delfstoffen maakt dat duidelijk met de restanten van de Staalindustrie en het verdwijnen van de mijnsectoren. Het zijn nog altijd open wonden die geslagen zijn door de onderinvestering van het Belgisch kapitaal in WalloniŽ, omdat Vlaanderen interessanter en meer winstgevend was.

Daarbij zal er de komende decennia een stijgende uitwijking van Brusselaars en Walen naar Vlaanderen gebeuren om mede met de nieuwe immigratie de demografische terugval van de landelijke gebieden en kleinere steden in Vlaanderen op te vangen.

11. De 'Andere' niet-Werkzoekende volledige Werklozen, een geval apart

Onder de noemer 'Andere Werklozen' schuilen een tiental categorieŽn die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt omwille van het volgen van een Vorming, aangeboden door VDAB, Actiris, Forem of scholen zoals bv het Verpleegkundeproject van de VDAB. Ook het vormings-aanbod dat met Europese gelden wordt opgezet, zoals in de door Europa erkende 'achtergebleven/gestelde regio Henegouwen en ook Brussel wordt ontwikkeld hoor hierbij, zoals uit het gemeentekaartje van dit statuut blijkt.

Voor de 15 specifieke artikels die bepalen welke Werklozen in aanmerking komen voor het statuur 'Andere niet-Werkzoekende werklozen zie het overzicht van de RVA-Statuten.

12. Tijdelijke werkloosheid: betoelaging van de werkgevers

Bij de Volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid, aangevuld met een bedrijfstoelage blijft het arbeidscontract volledig gelden, dwz de 'werkloze' blijft werknemer en gebonden door z'n arbeidscontract, maar z'n loon wordt gedeeltelijk vervangen door een werkloosheidsuitkering. Dwz de RVA-uitkering wordt in feite aan de werkgever uitbetaald die om specifieke redenen of motieven, hier beroep op kan doen. Deze redenen zijn omschreven: Motieven Tijdelijke Werkloosheid. Zoals duidelijk is op het gemeentekaartje, trekt ook hier Vlaanderen, en wie zal het verwonderen, West-Vlaanderen de kop.

13. Voor toelichting bij een kaartje of statuut, of correcties, zie info@npdata.be.

Jan Hertogen, socioloog