BuG 195 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 06 september 2013

BuG 195  on-line                            Printversie (10p)

Gedeeltelijk en volledig leefloon per leeftijd en gewest en in de gemeenten


0,9% van de inwoners in BelgiŽ betrekt z'n inkomen uit het leefloon,
30% daarvan krijgt gedeeltelijk leefloon, vooral tussen 15 en 25 jaar,
is leefloon voor studenten een moderne studiebeurs geworden?
Van de 96.130 leefloners woont 44.976 in het Waalse gewest,
27.794 in het Brusselse gewest en 23.360 in het Vlaamse gewest.
Bijna 1/2 van de leefloners woont in WalloniŽ (46,8%), 28,9% in
 Brussel en 24,3% in het Vlaams gewest of 4 op 1000 inwoners,
15 per 1000 in het Waals gewest en 30 per 1000 in het Brussels,
dat is een onthutsend verschil met leefloon als armoedemeter.
Of is in het Vlaamse gewest nog altijd leefloon een taboe,
of vinden de mensen er de weg niet naar het OCMW of
zijn de OCMW's in Vlaanderen te restrictief of krepperig?

Tabel: Leefloon in de gewesten per leeftijd (op 31/12/2012)                                 
Tabel: Leefloon in de gemeenten in BelgiŽ (op 31/12/2012 en in de loop van 2012)
 

    
1.1. Leefloon: een beschaafd land waardig
 
Enkele weken geleden bracht Ben Weyts van de NV-A het aantal leefloners onder de aandacht per gewest en provincie, het ging dan om 149.843 keer dat een leefloner in de loop van een jaar bij een OCMW had aangeklopt. In feite zijn het er op 31/12/2012 (december 2012) gemeten 96.130 in BelgiŽ. Ook de dienst Maatschappelijke Integratie had daarvoor al enkele interessante publicaties verricht over het aantal leefloners in BelgiŽ met vooral de groei van de jongere gebruikers in de aandacht. Ook De Nul verwees impliciet naar het leefloon als een kapstok om niet te moeten werken. Wij maakten toen zelf een schatting van het aantal leeftoners tussen 15 en 64 jaar en het aantal dat van een volledig leefloon genoot of waarbij het aanvullend was op andere inkomsten. Zelf intrigeerde het ons hoeveel % van de bevolking volledig van een leefloon leefde, naast het aantal werklozen en werkenden, om zo beter het aantal niet-actieven te kunnen aflijnen.

Jan Vanthuynen noemde in het journaal van ťťn op 05/09/2013 de 'niet betaalde' 'niet-actieven' van 'vreemde herkomst' de grootste gediscrimineerde groep wat tewerkstelling betreft, die van Belgische herkomst konden zich nog met andere inkomsten redden, zo stelde deze oude kabinetsmedewerker van Onkelinx. Deze groepen zouden dan ook moeten terug te vinden zijn in het leefloon. Meteen is duidelijk dat het leefloon de laatste buffer is van een samenleving om zich nog beschaafd te noemen, zeker als ze de discriminatie en racisme in eigen huis niet opgeruimd krijgt.
 
1.2 Barst BelgiŽ over het leefloon?

Reden genoeg dus om op zoek te gaan naar het aantal leefloners verdeeld naar leeftijd en als het even kon per gemeente. Niet om voer te geven aan NV-A of Vlaams Belang, of om een argument toe te voegen voor wie de PS-staat de duivel doet alles voor een ander is, om er politiek voordeel uit te slaan. We geven hier de gegevens zoals ons op eenvoudige vraag bezorgd door de FOD Maatschappelijke Integratie. De vragen en vooral de antwoorden die hierbij kunnen gesteld worden laten we deze keer voor een ander, alhoewel.
 
2. Aantal leefloners in de loop van een jaar of de situatie op 31/12/2012
 
De statistieken over de leefloners betreffen alle dossiers en personen waarvoor het OCMW dat het leefloon toekent de betaling gevraagd heeft aan de federale overheidsdienst Maatschappelijke integratie. In de loop van een jaar kan een aanvrager van gemeente, gewest of provincie wisselen en kan hij wisselend een gedeeltelijk of een volledig leefloon krijgen. Telkens hij van locatie of van aanvraagdossier wisselt wordt hij als een aparte aanvrager beschouwd. In de loop van een jaar kan men zo alle aanvragen/dossiers optellen en hiervan een overzicht geven, binnen een bepaalde omschrijving, gemeente, provincie, gewest of BelgiŽ. Zo heeft Ben Weyts de cijfers van alle aanvragen per provincie gepubliceerd, zie parlementaire vraag, cijfers Weyts en het persbericht van Ben Weyts.

Interessanter evenwel is op een bepaalde datum te kijken hoeveel leefloners er zijn, onderscheiden naar gedeeltelijk en volledig. Dit doen we voor december 2012, wat de situatie op 31/12/2012 weergeeft. Daarmee wordt een doorsnede gegeven van de bevolking en kunnen het aantal volledige leefloners geplaatst worden naast werkenden, werklozen enz.. Die oefening is voor later. Eerst het overzicht van het aantal leefloners per gewest en per gemeente op 31/12/2012, die ook in 2 openplooitabellen terug te vinden zijn:
Leefloon in de gewesten per leeftijd en Leefloon in de gemeenten in BelgiŽ.
 

3. Voor verdere info over het leefloon, zie de fiche Leefloon van de studiedienst van de Vlaamse regering en de interessante brochure van het OCMW-Mechelen met alle info over het leefloon: leefloon voor de RMI, wie Recht heeft op Maatschappelijke Integratie, dus wie ingeschreven is in het bevolkingsregister, en equivalent-leefloon, in bedrag hetzelfde als het leefloon, voor wie recht heeft op het RMH, Recht op Maatschappelijke Hulp voor wie ingeschreven is in het vreemdelingenregister. De drie categorieŽn (equivalent) leefloon zijn gebaseerd op de gezinssituatie: Alleenstaand (785,61Ä per maand), Samenwonend (523,74 Ä per maand) en Mensen met een gezin ten laste (1.047,48 Ä per maand). Deze bedragen liggen allemaal aanzienlijk onder de armoedegrens, zo stelt het OCMW Mechelen vast.
  
Het leefloon is het sluitstuk in de bestaanszekerheid die voor elke Belgische inwoner gewaarborgd wordt. Indien inkomsten uit werk in loondienst of als zelfstandige, werkloosheid, inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten, invaliditeitsuitkering of pensioen minder bedragen dan het leefloon, en men niet over vermogen (roerende of onroerende eigendommen) beschikt dan krijgt met recht op een aanvulling tot aan het leefloon. Dit is vooral het geval bij ziekteuitkeringen of gedeeltelijke tewerkstelling. Bij volledig ontbreken van inkomen of vermogen krijgt men het  volledige leefloon.
 

4. Leefloners in BelgiŽ naar leeftijd, gedeeltelijk of volledig
 
Op 31/12/2012 worden er 96.130 leefloners geteld (slechts enkelen zijn -15 en +90 jaar), waarvan dus door de OCMW's een dossier voor betaling is ingediend bij de federale overheid Maatschappelijke Integratie. 28.707 betreffen een gedeeltelijk leefloon omdat er ook nog andere inkomsten zijn, voor 67.427 dossiers gaat het om een volledig leefloon, dat is dus 0,6% van de Belgische bevolking die beroep doen op een volledig leefloon, de gedeeltelijke leefloners meegerekend 0,9%. Voor de grafieken worden enkel de 15 tot 90 jarigen in beeld gebracht, slechts enkele zijn -15 en +90.

Het gedeeltelijk leefloon betreft 30% van de gegadigden die vooral tussen 15 en 25 jaar beroep doen op een aanvulling van hun inkomen langs hun leefloon, allicht omdat hun werkloosheid beperkt is, omdat ze student zijn. Na de leeftijd van 25 jaar stabiliseert het gedeeltelijk leefloon tussen 20 en 25%. Belangrijk om zien is dat na 65 jaar het pensioen z'n werk doet en als inkomensgarantie, het leefloon overstijgt en het leefloon dus marginaliseert.
 


Zowel het gedeeltelijk maar ook het volledig leefloon piekt dus tussen 15 en 25 jaar, de leeftijd van de eerste zelfstandigheid en het studeren. Is het leefloon de moderne studiebeurs geworden die de tendens voor studenten om te verhuizen en zich te domiciliŽren in de studentensteden versterkt. In deze steden vergroot dan het aantal niet-actieven, krimpt de beroepsbevolking en bij een constant aantal werklozen zal de werkloosheidsgraad daar stijgen. Dat is zo ongeveer al het scenario van Brussel, maar laat ons niet vooruitlopen op een volgende BuG.

Het volledig leefloon spreidt zich na de 'studentenpiek' in langzaam dalende orde uit over de gehele leeftijdsloop tot 65 jaar. Het ziet er fysiek uit als een fauteuil zonder voetbank, De Nul mag er een grapje over maken.

5. Leefloners per gewest, een toch wel onthutsend overzicht


5.1. Aantal leefloners per gewest


Van de 96.130 leefloners wonen er 44.976 in WalloniŽ, 23.360 In het Vlaams gewest en 27.794 in het Brussels gewest. Vooral dat laatste is erg hoog, rekening houdend met de bevolkingsverdeling. Maar 44.976 Waalse leefloners dat pikt. Zijn het Vlaamse bejaarden met een optrekje in de Ardennen zoals iemand probeerde? Of is het de slipstream van de werkloosheid die in WalloniŽ, meer nog dan in Brussel hoge toppen scheert. Of vele mensen die zonder of een beperkt inkomen uit de boot vallen. De wetgeving, toekenningsvoorwaarden, controle op het leefloon is voor elk gewest gelijk, en toch is er wat aantal betreft een extreem groot verschil. Of wordt de wet in het Vlaams gewest extreem krepperig toegepast, zodat mensen er al van afzien om naar het OCMW te stappen omdat het toch niets opbrengt, of heerst er in Vlaanderen een groter schaamtegevoel alsof het nog om de oude Commissie van Openbare Onderstand gaat, of kent men, in Vlaanderen de weg niet naar het OCMW? Of is er, naar Brussel kijkend, een sterke band met de maatschappelijke uitsluiting op de arbeidsmarkt zoals recent bleek in een onderzoek van 6 miljoen dossiers wat tewerkstellingskansen betreft. En is de droesem van deze uitsluiting te vinden in het leefloon? 83% van de Mechelse leefloontrekkers heeft een migratieachtergond. Maar dan is WalloniŽ toch atypisch, gezien de migratie daar oud en toch niet alomtegenwoordig is?
 


5.2. Aantal leefloners per 1000 inwoners

Als het aantal leefloners in verhouding gesteld wordt tot de bevolking worden de verschillen tussen de gewesten nog duidelijker. In het Vlaams gewest zijn er 4 leefloners op 1000 inwoners (0,4%), in het Waalsgewest 15, of  4x meer, en in het Brussels gewest 30 per 1000 inwoners (3%) of 8x meer dan in het Vlaams gewest. In vergelijking met het Waals gewest heeft Brussel 2x zoveel leefloners. 

Volledige leefloners per 1000 inwoners: Als enkel gekeken wordt naar het aantal volledige leefloners worden blijven de verhoudingen tussen de gewesten gelijk:
 

  
Hier valt al op dat in Brussel na 30 jaar een lichte maar continue stijging gebeurt van het aantal leefloners, in het Vlaams gewest ook maar dan vanaf 56 jaar. Dan kan er op wijzen dat vele oudere Brusselaars nog beroep moeten doen op het leefloon, of zijn het de 50plussers uit de migratie zonder werk of werkloosheid die zich naar het OCMW richten?
 
Gedeeltelijke leefloners per 1000 inwoners: het gedeeltelijk leeftoon is in verhouding tot de bevolking nog minder aanwezig in het Vlaams gewest dan WalloniŽ (5x meer dan Vlaams gewest) in vergelijking met het volledig leefloon. Brussel zakt relatief in belang maar kent ook hier een sterkere stijging bij oudere leeftijd.

 

 
5.3. % leefloners per gewest en leeftijd
 
In de jongere en oudere leeftijden is het aantal leefloners beperkt maar tussen 18 en 65 jaar wordt het beeld gegeven van een verhoudingsgewijze grote hap die WalloniŽ neemt in het aantal leefloners en Brussel met meer dan de helft van het aantal van WalloniŽ. Valt Vlaanderen meer op door haar 'ondergebruik' dan een eventueel 'overgebruik' in WalloniŽ en vooral Brussel? Dat eenzelfde wetgeving, een gelijklopende leefsituatie, zeker tussen WalloniŽ en Vlaanderen tot zulk een verschillende aanwending van het bestaanszekerheidsysteem leidt, is niet alleen verrassend, wat ons betreft ook onthutsend.

Is de ongelijke verdeling van de armoede die ook tussen de regio's nog veel sterker is dan het lijkt? En is dit een argument om Vlaanderen maar los te snijden van deze armoedige achterban in BelgiŽ. Of is het niet eerder zo dat een zich autonomiserend Vlaanderen eerder de armoede zal organiseren en de andere gewesten achterna zal gaan dan zogezegd economisch her op te staan, op de kap dan van de burgers, de bij CAO gewaarborgde rechten, de index, de sociale en bestaanszekerheid. Zal in het 'nieuwe Vlaanderen' het leefloon niet dezelfde omvang krijgen als nu in Brussel en WalloniŽ? Zal het autonomiserende Vlaanderen niet miserend werken?
 

Aantal en % leefloners op 31/12/2012 naar leeftijd en gewest
Leeftijd Vl Br Wl Be Vl Br Wl Be
15 3 4 8 15 20,0% 26,7% 53,3% 100,0%
16 19 9 39 67 28,4% 13,4% 58,2% 100,0%
17 62 33 121 216 28,7% 15,3% 56,0% 100,0%
18 1.032 1.192 2.038 4.262 24,2% 28,0% 47,8% 100,0%
19 1.245 1.431 2.657 5.333 23,3% 26,8% 49,8% 100,0%
20 1.202 1.390 2.699 5.291 22,7% 26,3% 51,0% 100,0%
21 952 1.294 2.164 4.410 21,6% 29,3% 49,1% 100,0%
22 807 1.100 1.791 3.698 21,8% 29,7% 48,4% 100,0%
23 684 998 1.570 3.252 21,0% 30,7% 48,3% 100,0%
24 662 826 1.339 2.827 23,4% 29,2% 47,4% 100,0%
25 535 687 1.196 2.418 22,1% 28,4% 49,5% 100,0%
26 554 679 1.104 2.337 23,7% 29,1% 47,2% 100,0%
27 487 616 998 2.101 23,2% 29,3% 47,5% 100,0%
28 478 621 969 2.068 23,1% 30,0% 46,9% 100,0%
29 503 555 893 1.951 25,8% 28,4% 45,8% 100,0%
30 503 575 948 2.026 24,8% 28,4% 46,8% 100,0%
31 514 550 843 1.907 27,0% 28,8% 44,2% 100,0%
32 506 573 877 1.956 25,9% 29,3% 44,8% 100,0%
33 493 560 839 1.892 26,1% 29,6% 44,3% 100,0%
34 445 526 786 1.757 25,3% 29,9% 44,7% 100,0%
35 461 499 757 1.717 26,8% 29,1% 44,1% 100,0%
36 437 506 812 1.755 24,9% 28,8% 46,3% 100,0%
37 416 468 778 1.662 25,0% 28,2% 46,8% 100,0%
38 405 529 782 1.716 23,6% 30,8% 45,6% 100,0%
39 393 448 780 1.621 24,2% 27,6% 48,1% 100,0%
40 404 526 853 1.783 22,7% 29,5% 47,8% 100,0%
41 413 503 792 1.708 24,2% 29,4% 46,4% 100,0%
42 419 503 849 1.771 23,7% 28,4% 47,9% 100,0%
43 386 468 741 1.595 24,2% 29,3% 46,5% 100,0%
44 387 501 763 1.651 23,4% 30,3% 46,2% 100,0%
45 334 459 766 1.559 21,4% 29,4% 49,1% 100,0%
46 369 450 798 1.617 22,8% 27,8% 49,4% 100,0%
47 347 410 738 1.495 23,2% 27,4% 49,4% 100,0%
48 368 425 755 1.548 23,8% 27,5% 48,8% 100,0%
49 339 382 739 1.460 23,2% 26,2% 50,6% 100,0%
50 330 376 666 1.372 24,1% 27,4% 48,5% 100,0%
51 354 383 651 1.388 25,5% 27,6% 46,9% 100,0%
52 321 426 662 1.409 22,8% 30,2% 47,0% 100,0%
53 321 359 569 1.249 25,7% 28,7% 45,6% 100,0%
54 287 346 653 1.286 22,3% 26,9% 50,8% 100,0%
55 270 346 588 1.204 22,4% 28,7% 48,8% 100,0%
56 268 334 539 1.141 23,5% 29,3% 47,2% 100,0%
57 275 352 520 1.147 24,0% 30,7% 45,3% 100,0%
58 320 341 536 1.197 26,7% 28,5% 44,8% 100,0%
59 308 367 518 1.193 25,8% 30,8% 43,4% 100,0%
60 344 373 548 1.265 27,2% 29,5% 43,3% 100,0%
61 341 336 497 1.174 29,0% 28,6% 42,3% 100,0%
62 383 361 579 1.323 28,9% 27,3% 43,8% 100,0%
63 397 328 548 1.273 31,2% 25,8% 43,0% 100,0%
64 416 356 537 1.309 31,8% 27,2% 41,0% 100,0%
65 169 188 192 549 30,8% 34,2% 35,0% 100,0%
66 67 117 71 255 26,3% 45,9% 27,8% 100,0%
67 63 73 67 203 31,0% 36,0% 33,0% 100,0%
68 49 74 55 178 27,5% 41,6% 30,9% 100,0%
69 43 65 36 144 29,9% 45,1% 25,0% 100,0%
70 56 68 37 161 34,8% 42,2% 23,0% 100,0%
71 39 53 32 124 31,5% 42,7% 25,8% 100,0%
72 52 56 44 152 34,2% 36,8% 28,9% 100,0%
73 54 48 46 148 36,5% 32,4% 31,1% 100,0%
74 46 47 21 114 40,4% 41,2% 18,4% 100,0%
75 33 37 26 96 34,4% 38,5% 27,1% 100,0%
76 30 50 25 105 28,6% 47,6% 23,8% 100,0%
77 25 42 11 78 32,1% 53,8% 14,1% 100,0%
78 21 29 23 73 28,8% 39,7% 31,5% 100,0%
79 24 26 20 70 34,3% 37,1% 28,6% 100,0%
80 23 23 11 57 40,4% 40,4% 19,3% 100,0%
81 7 21 14 42 16,7% 50,0% 33,3% 100,0%
82 12 22 10 44 27,3% 50,0% 22,7% 100,0%
83 6 9 8 23 26,1% 39,1% 34,8% 100,0%
84 8 14 5 27 29,6% 51,9% 18,5% 100,0%
85 11 12 6 29 37,9% 41,4% 20,7% 100,0%
86 6 5 6 17 35,3% 29,4% 35,3% 100,0%
87 6 9 5 20 30,0% 45,0% 25,0% 100,0%
88 5 5 3 13 38,5% 38,5% 23,1% 100,0%
89 3 7 6 16 18,8% 43,8% 37,5% 100,0%
90 2 5 1 8 25,0% 62,5% 12,5% 100,0%
90+ 1 9 2 12 8,3% 75,0% 16,7% 100,0%
Totaal 23.360 27.794 44.976 96.130 24,3% 28,9% 46,8% 100,0%

  


6. Leefloners per gemeente, gedeeltelijk en volledig

Ook al verschillen de gewesten onderling extreem van elkaar, toch is een beeld per gemeente nuttig en misschien verhelderend. Antwerpen zit met 8 leefloners per 1000 inwoners met het dubbele van het Vlaams gewest maar toch op 1/4 van Brussel en 1/2 van WalloniŽ. In Antwerpen is 0,9% van de bevolking leefloner. In Vlaanderen is het Gent dat met 14 leefloners per 1000 inwoners de kop trekt, na Oostende met 10, maar voor Leuven, Kortrijk, Turnhout en Sint-Niklaas met 7 per 1000 inwoners.

In drie opeenvolgende tabellen geven we een overzicht van gemeenten per gewest. Alle gegevens met het volledige detail, ook de 'jaargegevens' met de cumul van dossiers, zijn exploreerbaar in de tabel Leefloon in de gemeenten in BelgiŽ.

6.1. Vlaams gewest

Gemeenten in volgorde van aantal leefloners per 1000 inwoners, met meer dan het gemiddelde van 4 per 1.000 inwoners in het Vlaams gewest. Na het bevolkingsaantal wordt het aantal leefloners opgegeven en daarna het aantal per 1000 inwoners, onderscheiden naar gedeeltelijk of volledig. Ook het % met volledig leefloon wordt berekend en de evolutie % tav 2011.
  

Aantal leefloners in het Vlaams gewest, in volgorde per 1000 inwoners, 31/12/2013
Naam Bevolking 2012 Leefloon aantal Gedeelt. /1000 Volledig /1000 Totaal /1000 % vol-ledig Ev-% tav 2011
GENT 248.998 3.434 4 9 14 69% -7,8%
OOSTENDE 70.836 702 3 7 10 69% 9,7%
ANTWERPEN 511.691 4.104 2 6 8 74% -0,2%
LEUVEN 98.370 714 2 5 7 73% 1,7%
KORTRIJK 75.570 526 2 5 7 71% -1,9%
TURNHOUT 41.878 289 2 4 7 64% 14,2%
SINT-NIKLAAS 73.400 498 3 4 7 53% -5,5%
MIDDELKERKE 19.211 124 1 5 6 83% 7,8%
MECHELEN 82.723 528 2 4 6 61% -6,2%
ZELZATE 12.404 78 2 4 6 71% 9,9%
ROESELARE 59.509 374 2 4 6 69% 18,0%
BLANKENBERGE 19.578 118 2 4 6 64% -13,2%
EEKLO 20.361 120 2 4 6 67% -1,6%
SPIERE-HELKIJN 2.094 12 2 3 6 58% 0,0%
WILLEBROEK 25.123 142 2 4 6 72% 2,2%
GERAARDSBERGEN 32.859 176 2 3 5 61% 0,0%
BORSBEEK 10.259 54 1 4 5 83% -5,3%
MACHELEN 13.910 73 2 4 5 67% 14,1%
MENEN 32.635 169 1 4 5 77% 9,7%
LIER 34.429 176 2 3 5 64% 10,7%
MERCHTEM 15.828 79 2 3 5 58% 14,5%
WETTEREN 24.441 120 1 4 5 74% 22,4%
GEEL 38.213 185 2 3 5 58% -7,5%
TIENEN 33.271 159 2 3 5 64% 1,9%
DE PANNE 10.768 51 2 2 5 51% -3,8%
AALST 82.644 383 1 3 5 75% 4,9%
MORTSEL 25.482 118 1 3 5 71% -11,9%
ASSE 31.193 139 2 3 4 61% 13,9%
LANDEN 15.651 67 1 3 4 67% -2,9%
ZWIJNDRECHT 18.630 79 1 3 4 75% -2,5%
MESEN 959 4 0 4 4 100% 0,0%
DROGENBOS 5.091 21 2 2 4 57% 0,0%
LIEDEKERKE 12.766 51 1 3 4 73% 59,4%
NIEUWPOORT 11.359 45 2 2 4 60% -11,8%
LOKEREN 40.218 156 2 2 4 57% -1,9%
ESSEN 18.231 69 1 3 4 78% -2,8%
BRUGGE 117.455 441 2 2 4 56% -2,9%
HASSELT 75.369 276 1 2 4 65% -9,8%
BEVEREN 46.986 170 1 2 4 68% -3,4%
MAASMECHELEN 37.561 135 1 2 4 59% 0,0%
NINOVE 37.489 134 1 2 4 63% 20,7%
GENK 65.541 232 1 2 4 58% 18,4%
RONSE 25.630 90 1 3 4 72% -15,9%

 
In de voorlaatste kolom kan men aflezen hoeveel % van de leefloners een volledig leefloon krijgen, gemiddeld is dat 70% en daar zit weinig verschil op tussen de gemeenten. In de laatste kolom kan de evolutie tav 2011 afgelezen worden. In Oostende stijgend met 7,9%, in Gent dalend met -7,8% en in Antwerpen stabiel.

In de gedetailleerde tabel Leefloon in de gemeenten in BelgiŽ is ook Riemst terug te vinden met 7 leefloners op 16.320 of 0,4 per 1.000 inwoners.

6
.2. Brussels gewest

In het Brussels gewest met gemiddeld 30 leefloners per 1.000 inwoners tellen de helft van de gemeenten 25 leefloners of meer. Sint-Joost-ten-Node met 43 trekt de kop, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis tussen 30 en 40 leefloners, Brussel, Anderlecht, Etterbeek, Evere en Vorst met tussen de 25 en 30 leefloners per 1.000 inwoners. Ook hier zijn het voor 3/4 met een volledig leefloon.
 

Aantal leefloners in het Brussels gewest, in volgorde per 1000 inwoners, 31/12/2013
Naam Bevolking 2012 Leefloon aantal Gedeelt. /1000 Volledig /1000 Totaal /1000 % vol-ledig Ev-% tav 2011
SINT-JOOST-TEN-NODE 26.910 1.169 11 33 43 75% -6,6%
SINT-JANS-MOLENBEEK 96.053 3.792 13 27 39 68% 0,6%
SCHAARBEEK 129.838 4.159 7 25 32 77% 5,7%
SINT-GILLIS 50.545 1.548 7 24 31 78% -2,5%
BRUSSEL 169.784 4.772 8 20 28 71% 1,7%
ANDERLECHT 114.646 3.201 6 22 28 77% 1,9%
ETTERBEEK 45.747 1.212 6 20 26 77% -1,3%
EVERE 37.526 993 7 19 26 72% -1,2%
VORST 54.786 1.388 6 19 25 76% 18,0%
KOEKELBERG 21.061 380 5 13 18 73% -2,3%
ELSENE 84.648 1.522 6 12 18 69% -0,9%
JETTE 49.663 784 5 11 16 67% 0,5%
SINT-LAMBR.-WOLUWE 52.227 736 5 9 14 63% 10,2%
SINT-AGATHA-BERCHEM 23.092 317 4 10 14 74% 14,4%
WATERMAAL-BOSV. 24.357 302 5 7 12 58% 1,3%
UKKEL 80.932 852 3 8 11 73% 9,1%
OUDERGEM 32.518 293 2 7 9 74% -10,7%
GANSHOREN 23.707 167 3 5 7 64% -1,2%
SINT-PIETERS-WOLUWE 40.580 208 1 4 5 73% 17,5%

Behoudens een stijging met 18% in Vorst tav 2011 zijn deze aantallen vrij stabiel in de gemeenten met veel leefloners.

6.3. Waals gewest

Ook voor het Waals gewest worden de gemeenten in beeld gebracht die meer dan het gemiddelde aantal leefloners per 1.000 inwoners op hun grondgebied hebben, nl 15 of meer. Luik heeft met 7.071 het grootste absoluut aantal leefloners op z'n grondgebied zowel in WalloniŽ als in BelgiŽ. Met 36 per 1.000 steekt Luik de Brusselse gemeenten naar de kop. In aantal leefloners komt Charleroi met 5.185 ook voor BelgiŽ op de 2de plaats. In deze twee steden wonen alleen al de helft van het aantal leefloners dat Vlaanderen telt. Ook Namen met 2.291 leefloners of 21 per 1.000 inwoners komt enigszins verrassend in deze top voor, dat is 3x meer dan Antwerpen bv.
 

Aantal leefloners in het Waals gewest, in volgorde per 1000 inwoners, 31/12/2013
Naam Bevolking 2012 Leefloon aantal Gedeelt. /1000 Volledig /1000 Totaal /1000 % vol-ledig Ev-% tav 2011
LUIK 196.437 7.071 9 27 36 76% 1,5%
DISON 15.235 505 5 28 33 86% 2,4%
HOEI 21.298 616 9 19 29 67% 11,6%
VERVIERS 56.133 1.577 6 22 28 79% -4,3%
CHARLEROI 204.278 5.185 6 19 25 75% -4,9%
BERGEN 93.621 2.226 7 17 24 73% 1,2%
SERAING 64.008 1.418 6 16 22 71% 7,9%
CHATELET 36.308 796 6 16 22 75% 1,7%
FARCIENNES 11.315 244 7 14 22 67% 22,6%
NAMEN 110.427 2.291 6 15 21 73% 6,1%
LA LOUVIERE 79.402 1.562 7 13 20 66% 8,7%
QUAREGNON 18.746 337 6 12 18 65% -3,2%
CHIMAY 9.868 177 5 13 18 73% 6,6%
BOUSSU 19.723 348 4 14 18 77% -8,2%
FONTAINE-L'EVEQ. 17.347 305 5 13 18 72% 8,5%
EUPEN 19.020 323 5 12 17 70% -6,4%
DOORNIK 69.746 1.161 5 11 17 68% 7,0%
KELMIS 10.867 172 6 10 16 60% 4,2%
BERTRIX 8.575 128 6 9 15 57% 16,4%
SAINT-GHISLAIN 23.035 339 5 10 15 65% -2,6%
PERUWELZ 17.365 252 4 11 15 73% -5,6%

Tot slot.

Gaat het om een overgebruik in WalloniŽ en vooral ook Brussel, een systematisch terugvallen op het laatste vangnet, een structureel onderdeel van dienstbetoon, vriendjespolitiek, om, zo laat men soms verstaan de PS aan de nodige stemmen te helpen. Of is het eerder een ondergebruik in Vlaanderen, het de weg niet kennen of er beschaamd om zijn. Het leefloon is nochtans een essentieel element in BelgiŽ als 'beschaafd land', waar niemand met verblijfsrecht zonder inkomen komt te staan. De omvang van het leefloon is recht evenredig met de armoedegraad. Maar ook recht evenredig met het voorkomen van bedelarij, criminaliteit en vereenzaming, waarden waarover Paul Quirynen het had in z'n opinie in De Redactie van 9/09/13, en waar Vermassen minder meedogend is.

In BelgiŽ is 0,9% van de bevolking leefloner, 0,4% in het Vlaams gewest, 1,5% in het Waals gewest en 3% in Brussel. Daar win je geen verkiezingen mee, wetend dat een goed aantal van de leefloners allicht geen stemrecht hebben. Maar wat kan deze verschillen verklaren, wat is de samenstelling van de bevolking naar statuut, dwz werkend, werkloos, studerend, leefloners, invalide, gehandicapt en andere niet-actieven. Dat zou wel eens een merkwaardig beeld kunnen geven, ondermeer van de werkloosheid en vooral dan bij jongeren. Maar dat is voer voor een andere BuG.

BuG 195  on-line                                                                     Printversie (10p)

Tabel: Leefloon in de gewesten per leeftijd (op 31/12/2012)                                 
Tabel: Leefloon in de gemeenten in BelgiŽ (op 31/12/2012 en in de loop van 2012)


 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be,
0487 335 552