BuG 125 - Bericht uit het Gewisse 14-05-2010 Printversie (10p)

Hoeveel inwoners van vreemde afkomst in mijn gemeente?
Vreemdelingen, nieuwe Belgen en hun kinderen meegerekend
voor alle 194 nationaliteiten die in BelgiŽ aanwezig zijn.

+ Het aantal stemgerechtigde nieuwe Belgen en nageslacht
per gemeente en het % inwoners Vreemde Afkomst in (B)HV

Portaal Vreemde afkomst per gemeente in BelgiŽ

Vooraf: In 2005 werd het aantal inwoners van Vreemde afkomst in Brussel berekend op 56,5%, voortgaande op de Belgwordingen en hun nageslacht vanaf 1980, omdat toen de gegevens over Belgwording per nationaliteit maar beperkt ter beschikking waren. In de nieuwe voorliggende berekening wordt rekening gehouden met de Belgwordingen vanaf 1945, hetgeen een realistische beeld geeft van de inwoners van Vreemde afkomst. Met de nieuwe berekening komen we voor 2005 uit op 62,7%, of +6,2%, hetgeen overeenkomt met de Belgwordingen en hun nageslacht vůůr 1980. In de nieuwe berekening vormen de Italianen nog altijd, voor enige tijd nog, de grootste migrantengroep in tegenstelling tot de conclusie in 2006.
Documentatie

- Jaarrapport 2009 Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding
- Bijdrage BelgiŽ voor het OESO migratierapport 2009
- Liber Amicorum van Ron Lesthaeghe, 2008 (UCL).
- Administratieve nota waarom de bevolkingscijfers voor 2008 nog niet gepubliceerd zijn, 2010
- Technische nota Antwerpse bevolkingsdiensten/Monica De Coninck over de bevolkingsprojecties vreemdelingen in Antwerpen
- Overzicht migraties: Vlamingen naar WalloniŽ, vreemdelingen naar BelgiŽ , uittreksel uit de lezing van Jan Hertogen voor het Congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in het Brussels Parlement op 27 maart 2010, gepubliceerd op De wereld Morgen. De volledige lezing op npdata..

3de deel van de reeks "Migratie en Asiel"

Deel 1, A: De officiŽle bevolkingsprojecties in BelgiŽ 2007-2020 - BuG 119
Deel 1. B: Bevolkingsprojectie per gewest van 2007-2020. - BuG 120
Deel 2: Historisch beeld van de migratie per decennium van 1945 tot 2009 - BuG 121
Deel 3: Aantal inwoners in BelgiŽ van vreemde afkomst per nationaliteit en gemeente van 1990 tot 2008
Deel 4: Regularisatie 2000, erkenningen, lokaliteit, nationaliteit zo mogelijk al vergeleken met de regularisatie 2009.
Deel 5: De vraag is niťt waarom in Molenbeek af en toe 'rellen' zijn maar wťl waarom er niet meer zijn.
Deel 6: Marokkaanse jongens zoeken maar voor de helft hun bruid in Marokko - en wat denken zij over de hoofddoek?
Deel 7: Update en verfijning van de berekening aantal moslims in BelgiŽ - hoe groot is de onderfinanciering van de Islam?

Inleiding: zonder migratie was Brussel een ruÔne en Antwerpen stervend
 
Het is dus zover, het 3de deel van de reeks "Migratie en Asiel" is gepubliceerd. Hoeveel migranten, allochtonen, vreemden, inwoners van vreemde afkomst, met vreemde achtergrond leven in mijn gemeente, van welke nationaliteit zijn ze en hoe is dat geŽvolueerd? Hoewel inwoners van vreemde afkomst werden er geteld in 1990 en elk jaar nadien tot 2008, en wat is de verwachting als de trend doorgetrokken wordt tot 2020, dat kan elkeen zelf eens uitzoeken. Daar gaat het in deze BuG over, cijfers genoeg dus, want een tabel van 589 gemeenten aan de rijzijde en 47 nationaliteiten aan de kolomzijde levert, zonder de subtotalen, 27.683 'cellen' op, en dit voor 1 jaar. Als je dit voor 1990 tot 2008 doet, dus 19 jaar dan gaat het over 20x27.683=525.977 'cellen'. Maar niet geklaagd, zelfs deze omvangrijke tabel is nog te pruimen omdat alle categorieŽn mooi ingeplooid zijn en kunnen open geplooid volgens wens. Een tabel met 525.97 cellen en een selectie voor Antwerpen bv ziet er dan zo uit:
 

 
Een tabel met een half miljoen cellen hoeft er dus niet angstwekkend uit te zien, integendeel. Langs het kolompijltje gemeente kan elke willekeurige gemeente, of de totalen per arrondissement, provincie of gewest opgevraagd worden in een fractie van een seconde en dit voor alle 47 nationaliteiten met subtotalen per continent, Europees en niet-Europees en binnen Europa de EU en niet-EU. Deze tabellen zijn niet alleen beschikbaar met aantallen en percentages voor het totaal Vreemde Afkomst, maar ook voor het aantal Nieuwe Belgen, het nageslacht van de nieuwe Belgen en voor de kolompercentages. Bij deze laatste kan men nagaan hoe de verdeling is van een nationaliteit over alle gemeenten. In Brussel bv wonen 48,5% van alle inwoners van Marokkaanse afkomst. Voor wie dus tijd (te veel) heeft, z'n oordeel of vooroordeel wil voeden of wie gewoon eens wil zien hoe het staat en geŽvolueerd is met 'het vreemde' zoals Elchardus graag zegt, in z'n eigen gemeente, die kan proberen toegang te krijgen tot deze gegevensstock. Vragen, reacties, wetenschappelijke bedenkingen of suggesties zijn zoals steeds welkom.
 
En wie de bevolkingsevolutie in Antwerpen bekijkt in de tabel hierboven stelt vast dat zonder de migratie en haar kinderen Antwerpen een stervende stad zou zijn. Ja maar, kan men zeggen, het is omdat er migratie is dat de oude Belgen weggegaan zijn. Moesten ze niet weggegaan zijn zouden andere gemeenten (uit)stervend geworden zijn. Brussel zou niet meer bestaan zonder migratie en enkel nog een ruÔne zijn.
 
1. Ongekend is onbemind

 
De UCL heeft in 2008 de inwoners van vreemde afkomst (foreign background) geteld  voor elk jaar tussen 1991 en 2005 voortgaande op een uitgebreid (en duur)  gegevensbestand hen toegeleverd door het Rijksregister. Zij maakten daarbij het onderscheid tussen vreemdelingen, de Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht, dwz kinderen van Belg geworden vreemdelingen, al of niet in een gemengd huwelijk. Zie voor deze essentiŽle en uiterst interessante en unieke gegevens: Liber Amicorum van Ron Lesthaeghe (UCL). Deze gegevens zijn 'revolutionair' en een voorbeeld voor Europa omdat ze voor elke nationaliteit en voor elke lokaliteit (BelgiŽ, gewesten, arrondissementen) het aantal inwoners van vreemde afkomst in z'n meest brede betekenis kunnen in beeld brengen. Ze worden vooralsnog echter enkel voor alle nationaliteiten samen tussen 1991 en 2005 en voor de Marokkanen in 2005 gepubliceerd. Er is blijkbaar iemand die beslist heeft deze gegevens, tegen de wil van de (andere) universitaire centra in, niet te publiceren en er anderen ook geen toegang toe te geven. Wel zijn ze gebruikt in de opmaak van de bevolkingsprojecties 2060, evenwel met het verbod specifieke informatie over de evolutie van het aantal vreemdelingen te geven. "
Ik wil u alleen maar bevestigen dat wij geen bevolkingsvooruitzichten per nationaliteit leveren omdat deze materie bijzonder gevoelig is. De kleinste zinspeling naar cijfers kan verkeerd geÔnterpreteerd worden en door specifieke milieus gerecupereerd worden, wanneer die cijfers alleen maar (redelijke maar weliswaar) hypothesen zijn." Naar de toekomst toe is dat misschien nog te begrijpen maar er is geen enkele reden te bedenken waarom men de waarneming zelf van deze gegevens niet zou vrijgeven. En het zijn zij die weten en niet publiceren die zoals nog eens, misschien het eerst zullen zijn om de 'berekeningen' van het door ongekend gehoudene te betwisten.

Tegenover deze wetenschappelijke slot- en grendelpolitiek van de belangrijkste universitaire instelling wat demografie betreft, de UCL, komt npdata met een update van haar berekening van het aantal inwoners van vreemde afkomst per nationaliteit voor elke gemeente in BelgiŽ in 2008 en voor elk jaar tussen 1990 en 2008. Hierdoor wordt voor het eerst een evolutie geschetst van de impact van het aantal Vreemdelingen, het aantal Belgwordingen en het nageslacht van deze Belg gewordenen gedurende twee decennia.
 
2. Methodologie
 

Voortgaande op het aantal vreemdelingen, dat elk jaar geteld en dus gekend is, wordt voor elke nationaliteit nagegaan hoeveel Belgwordingen er geweest zijn na 1945. Vervolgens wordt op basis van de duur van deze Belgwording een 'reproductiecoŽfficient' toegepast waarbij voor Europese vreemdelingen een periode van 48 jaar wordt verrekend om hun aanwezigheid te verdubbelen en voor niet-Europese 24 jaar. Voor elk jaar moeten deze berekeningen apart gedaan worden omdat ze telkens leiden tot een andere x-factor, vermenigvuldigingsfactor per nationaliteit. In de berekening van 'nageslacht nieuwe Belgen' wordt tevens een correctie ingebouwd van de Nieuwe Belgen die overleden zijn of niet meer in het land verblijven, het houdt met name rekening met het natuurlijk- en immigratiesaldo van de Nieuwe Belgen vanaf hun Belgwording, voortgaande op de toets met de UCL-gegevens.
 
2.1. Een voorbeeld van berekening van Marokkaanse afkomst
 
Op 01/01/2005 werden er  81.279 Marokkaanse vreemdelingen geteld. Tussen 1945 en 01/012005 werden 171.804 Marokkanen Belg. Voortgaande op de duur van Belgwording wordt 1/24 per jaar toegevoegd aan deze Belg geworden Marokkanen hetgeen een 'nageslacht' oplevert van 48.089. Dit 'nageslacht' houdt rekening met overlijdens en re-migratie van deze nieuwe Belgen. Het totaal voor 01/01/2005 inwoners van Marokkaanse afkomst bedraagt in deze berekening 301.172.  De UCL heeft voor inwoners van Marokkaanse afkomst op 01/01/2205 de effectieve telling gedaan zowel van Marokkaanse vreemdelingen, nieuwe Belgen en hun nageslacht en komen uit op 299.283 inwoners van Marokkaanse afkomst. Het is op basis van deze toetssteen dat de parameters die npdata gebruikt scherp gesteld zijn. Als er meer toetstenen zijn en gepubliceerd worden, graag.
 
2.2. Berekening voor elke nationaliteit en telling door de UCL-Brussel
 
Als nu voor elk van de 194 nationaliteiten tussen 1991en 2005 deze berekening gebeurt en alle resultaten per jaar samengeteld worden, dan kan dit 'berekend' totaal vergeleken worden met de effectieve telling van het aantal inwoners van vreemde afkomst door het Rijksregister zoals gepubliceerd door de UCL. Het resultaat ziet er grafisch als volgt uit:
 

 
De berekende resultaten wijken minder dan 1% af van de effectief getelde aantallen door het Rijksregister/UCL. De door npdata verwerkte gegevens lopen door tot 2008 met een lichte stijging die in de lijn ligt van de voorbije evolutie en de waarneming van de laatste jaren. Ook deze toetsteen laat dus zien dat de berekening door npdata, minstens in z'n globaliteit op Belgisch niveau, volledig overeenkomt met de werkelijkheid.
 
De twee toetsstenen van de berekening zijn dus conform aan de feitelijke telling en ze kan dus in goede orde als 'aanduiding' en 'indicatie' aangewend worden om de inwoners van vreemde afkomst per nationaliteit te berekenen en dit voor de gehele tijdsperiode1990-2008.
 
2.3. Toepassing op gewesten, arrondissementen en gemeenten
 
Het resultaat van deze methode wordt vervolgens toegepast op de gewesten, arrondissementen, provincies en gemeenten. Hierbij wordt telkens uitgegaan van het aantal getelde vreemdelingen per nationaliteit in deze lokaliteiten. Het aantal vreemdelingen wordt per nationaliteit vermenigvuldigd met de factor zoals afgeleid op het nationale niveau. Voor elke vreemdeling van deze of gene nationaliteit in een gemeente wordt Belgwording en nageslacht toegepast zoals voor deze nationaliteit in het algemeen wordt vastgesteld. Voor gemeenten met weinig vreemdelingen, voor kleine aantallen vreemdelingen per nationaliteit of voor tijdelijke fluctuaties en concentraties van nieuwe vreemdelingen, zonder dat lokaal al een proces van Belgwording is gebeurd, zijn er afwijkingen tav de werkelijkheid. Zeker voor de periode 2000-2003 met zeer veel Belgwordingen, respectievelijk verminderingen van het aantal vreemdelingen leveren op gemeentelijk niveau soms onlogische resultaten op. Een aantal gemeenten werden npdata manueel gecorrigeerd (Beringen, Mechelen, Willebroek, Ronse, Lokeren, Sint-Niklas, Stekene, Temse, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gilis, Sint-Joost-ten-Node en Zele). Dit was het geval wanneer het een oude migratie betrof en veel meer dan gemiddeld de vreemdelingen Belg werden, of omgekeerd, bij een aanzienlijke nieuwe migratie waar nog geen Belgwording aan beantwoordde.
 
Elk resultaat kan/moet dus afgemeten worden aan de werkelijkheid zoals gekend door de gemeentelijke diensten die daarbij meer specifieke gegevens kunnen opvragen aan het Rijksregister.. Antwerpen heeft bv een eigen rapport opgemaakt en op basis van de gegevens van het Rijksregister de telling gedaan van inwoners van Vreemde Afkomst. Deze liggen met 36% een weinig lager dan de door npdata berekende 39,7% maar in Antwerpen konden zij kinderen van Belg geworden vreemdelingen die niet meer thuis wonen niet meetellen. Zij stellen wel vast dat zelfs dan "...bij de jongeren van 0-9 jaar het percentage allochtonen op 56% ligt, bij de 10-19-jarigen op 48,4% en bij 20-29 jarigen op 46,3%." De helft van de -30 jarigen in Antwerpen is allochtoon volgens de telling van de stadsdiensten die daarbij zelf zeggen onvolledig te zijn. Het betreft hierbij recente gegevens gezien het bevolkingsaantal 484.850 bedraagt terwijl dit op 01/01/2008 nog maar 472.071 bedroeg, hetgeen een extreme groeit vertegenwoordigt die allicht in hoofdzaak op rekening van de migratie dient geschreven.
 
Hoe dan ook, deze berekende gegevens zijn indicaties, aanduidingen van het aantal inwoners van vreemde afkomst in elke gemeente en dit per belangrijkste nationaliteit. Toegepast op een tijdsperiode van 1990 tot 2008 kan de evolutie per nationaliteit in beeld gebracht worden, waarbij ook berekeningsverschillen kunnen opduiken die uitnodigen om verder te kijken naar de groei of evolutie van het aantal vreemdelingen zonder dat er nu al een equivalent Belgwordingen op het niveau van de gemeente aan beantwoordt, binnen enkele jaren komt dit dan weer in evenwicht.
 
3. De resultaten
 
3.1. Aard van de tabellen
 
Alle gegevens zijn samengebracht in ingeplooide' excel-tabellen die langs de +jes kunnen open geplooid worden. Langs de bovenkant wordt het detail Vreemde Afkomst zichtbaar met Nieuwe Belgen, het Nageslacht nieuwe Belgen, hun totaal en het aantal Vreemdelingen aan de ene kant.
 

  
Aan de andere kant wordt het totaal gemaakt van de Europese landen, opgesplitst in EU en niet-EU en de niet-Europese landen, opgesplitst volgens continent met het detail van de belangrijkste landen per continent.detail.

 

 
Een volgende opdeling die kan geopend worden is niet-Europees per continent:
 

 
En verder tot op het niveau van de nationaliteiten per continent. In onderstaand beeld voor Afrika is een selectie gemaakt van Gemeenten, gewest en langs het kolompijltje Marokkanen een aflopende sortering volgens % Marokkanen in de gemeente, op drie seconden komt deze tabel tot stand waaruit deze printscreen wordt betrokken

 

 

Langs de kolompijltjes achter het 2de +je kunnen daarbij nog selecties gemaakt worden volgens kanton, gemeente, provincie en gewest. Langs het rode driehoekjes worden kort de codes toegelicht waaruit kan geselecteerd worden.
 

 
De gemeenten zijn in sommige tabellen weergegeven, record na record, en in andere tabellen ingeplooid per arrondissement en provincie  Het is in de eerste opmaak dat elke gemeente rechtstreeks kan opgeroepen worden langs het pijltje in de kolom gemeentenamen, alsmede de gewesten, provincies, arrondissementen en gemeenten. Bij ingeplooide gemeenten kan een Provincie en vervolgens een Arrondissement apart geopend worden zodat een overzicht per arrondissement ontstaat. Elkeen kan zelf nagaan welke weg best gevolgd wordt. Deze keuzemogelijkheid wordt geÔllustreerd in de tabellen over Vreemde afkomst in 2008 hieronder.
 
3.2. Vreemde Afkomst in 2008
 
In een eerste reeks tabellen wordt het aantal inwoners van vreemde afkomst weergegeven per nationaliteit en gemeente op 01/01/2008. Er zijn zoals gezegd, twee reeks tabellen: 1. Om gemakkelijk een gemeente te selecteren 2. om te vertrekken van provincie naar arrondissement en gemeente.
 
3.2.1. Selectie gemeenten met alle records van gemeenten in volgorde van de provincies, arrondissementen, gerangschikt volgens NIS-code. De hoofding ziet er als volgt uit voor de tabel met de aantallen en een globaal %. De originele tabel is te bereiken langs Aantal inwoners Vreemde Afkomst per gemeente en nationaliteit.
  

 
Deze opmaak laat ook toe om langs de kolomhoofdingen een rangorde op te maken van gemeenten volgens aanwezigheid per nationaliteit. Langs het kolompijltje kan men aflopend sorteren selecteren. Om terug te keren 'alle categoriŽn' aanklikken. Langs de kolommen gemeente en gewest kan met gemeente selecteren (code 1) in de kolom Gemeente en bv Vlaanderen (code 2) in de Gewestkolom, zie voorbeeld hierboven voor Inwoners Marokkaanse afkomst in de Vlaamse gemeenten.
 
3.2.2. Selectie van provincie, arrondissement, gemeente langs de +jes aan de linkerzijde van de tabel zodat de gemeenten binnen een arrondissement gegroepeerd zichtbaar worden. Deze tabellen zijn zowel voor aantallen als % opgemaakt. In onderstaand voorbeeld gaat het om percentages. De actieve tabel kan geŽxploreerd worden langs Percentages Vreemde Afkomst per gemeente en nationaliteit.

 

 
3.2.3. Tabel met linken naar de actieve on-line tabellen
 

Niet alleen het totaal voor vreemde afkomst in aantal en % maar ook het aantal Nieuwe Belgen, Nageslacht nieuwe Belgen als het aantal Vreemdelingen kunnen op deze wijze geŽxploreerd worden. Langs het onderstaande linken kunnen gegevensbestanden voor 2008 on-line ingekeken, geŽxploreerd of gedownload worden. Al deze bestanden zijn kleiner dan 1 MB.
  

Gegevens 2008: aantal en % Vreemde Afkomst per nationaliteit en gemeente
  Voor selectie Selectie langs
  gemeenten subtotalen
Vreemde afkomst naar    
   - aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen    Klik Klik
   - aard, nationaliteit en gemeenten in percentages Klik Klik
Kolompercentages nationaliteit en gemeente Klik Klik
Detail voor deelgroepen in aantal    
   - Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente  Klik Klik
   - Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente Klik Klik
   - Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gem.  Klik Klik

 
3.3. Vreemde Afkomst 1990-2008
 
Deze 'zware' exceltabellen (14 MB) bestaan elk uit uit 12.683 records voor elk jaar tussen 1990 en 2008 en bevatten de info voor  589 gemeenten, arrondissementen, provincies, gewesten en het Rijk. Best is de tabellen een voor een te openen en daarna te sluiten voor men een andere opendoet, afhankelijk van de kracht de PC of excelprogramma.
 
Door een gemeente te selecteren langs het pijltje in de kolomhoofding 'gemeenten' komt onmiddellijk een overzicht tot stand van 1990-2008, met op andere bladen van hetzelfde excelbestand een grafisch evolutiebeeld voor de gekozen selectie, van
   - vreemdelingen/belgwording/nageslacht,
   - autochtonen/allochtonen en
   - Europees/niet-Europees/vluchteling

Daartoe moet wel beide +jes met detail vreemde afkomst open geplooid zijn. Gezien de complexiteit van de tabel worden niet altijd alle jaren vermeld, deze kan men wel langs de grafische functies zelf vervolledigen.
 

1990-2008 vreemde afkomst in aantallen en %, per nationaliteit en gemeente
Vreemde afkomst (aantal en % per gemeente) naar  
   - aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen    Klik
   - aard, nationaliteit en gemeenten in percentages Klik
Vreemde afkomst - kolompercentages Klik
Detail voor de onderscheiden groepen in aantal  
   - Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente  Klik
   - Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente Klik
   - Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gemeente  Klik

  
Na de selectie van een gemeente kan gemakkelijk een deel van de gegevens gekopieerd worden en grafisch voorgesteld. Tabel grafieken en simulatie gemeente 2020 is een formaat waarbinnen de overeenstemde zes kolommen met de gegevens uit de brontabel kunnen gekopieerd naar deze doeltabel. Enkel de ingezwarte delen worden gekopieerd en niet de tussenliggende velden. In de belendende bladen wordt automatisch het beeld gegeven van 1990-2008.
 
Projecties naar de toekomst: altijd wat meer of wat minder
 
Zo kunnen ook projecties naar de toekomst gemaakt worden door een bepaalde tendens van de laatste 5 jaar of meer bv langs een inzwarting met + doorgetrokken worden tot 2020 bv
op het simulatiekader in Tabel grafieken en simulatie gemeente 2020. In een tweede blad komt het grafische beeld 1990-2020 tot stand. De evolutie van 2004 tot 2008 (met een sterk stijgende trend) doorgetrokken tot 2020 geeft een stijging van het aantal inwoners van Vreemde Afkomst van 13,3% tot 20% in Vlaanderen, voor Brussel van 67,9% tot 85,7%, in Mechelen van 27,3% tot 40,9% en in Gent van 25,6% tot 38,4%. In Antwerpen levert het volgen van de trend van de laatste 10 jaar (dwz een afzwakking van de huidige trend) een stijging op van 39,7% tot 55% met een spilpunt in 2006 waarbij een meerderheid inwoners van vreemde afkomst kunnen geteld worden. Bij al deze steden speelt mee dat zij voor een forse uitbreiding van  hun aantal inwoners staan, iets dat in Antwerpen bv nog maar pas begonnen is maar in Brussel zich al enkele jaren doorzet en in 2020 tot een bevolkingsaantal van 1,2 miljoen inwoners zal leiden. Uiteraard gaat het hier om projecties die minstens al nuttig zijn om de hersenen even te oefenen en de geesten te openen. Maar projecties zijn, zoals de demografen weten, nog nooit juist geweest, het is altijd wat meer of wat minder.
 
Dezelfde oefening kan gebeuren voor de evoluties van de diverse nationaliteiten met Tabel grafieken en simulatie nationaliteit 2020 om vanuit het verleden naar de toekomst te zien. Hiertoe moeten wel de specifieke gegevens uit de verschillende basistabellen (vreemdelingen, nieuwe Belgen, nageslacht en Bevolking) samengebracht worden.
 
3.3. Een toetje: % stemgerechtigden  per gemeente op het totaal stemgerechtigden federale verkiezingen
 
Voortgaande op de bevolkingsaantallen en het % nieuwe Belgen en hun nageslacht kan het aantal stemgerechtigde berekend worden op het totaal aantal stemgerechtigden op gemeentelijk, arrondissementeel, provinciaal en gewestelijk niveau. Er kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van het aantal +18 jarigen bij de nieuwe  Belgen en hun nageslacht op basis van een tabel uit het Rijksregister gepubliceerd door de UCL in het Liber Amicorum van Ron Lesthaeghe, 2008 (UCL). Het percentage +18 jarigen voor Nieuwe Belgen en nageslacht is 70,8% terwijl dat bij de Oude Belgen 79,7% is, logisch omdat de nieuwe Belgen en nageslacht gemiddeld een jongere leeftijd hebben.

Dit is eEen interessante oefening om rekening te houden met een kiespubliek dat meer en meer aan de politieke deur klopt ook al wordt dat nog niet weerspiegeld in de kleur en afkomst van de kandidaten. Vreemdelingen worden hier dus niet meegeteld omdat zij, in tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen, geen stemrecht hebben op het gewestelijke of federale niveau. Langs de tabel Stemgerechtigd Vreemde Afkomst -selectie gemeenten kan men, naast het % per gemeente bv ook een rangorde van gemeenten opmaken volgens % stemgerechtigd van vreemde afkomst, zoals hieronder de kop van een printscreen van deze tabel:
 

   

 
Hieruit blijkt bv al dat bij de komende federale verkiezingen 27% van de Antwerpse kiesgerechtigden van vreemde afkomst is, 19,1% van Mechelen. In grensgemeenten heeft het hoge aantal van vreemde afkomst te maken met Belg geworden Nederlanders, of zoals in Tervuren en Overijse met Belg geworden Europeanen.
 
Langs de tabel Stemgerechtigd Vreemde Afkomst - subtotalen en gemeenten kan gemakkelijk langs Provincie en Arrondissement naar de gemeente geklikt worden. Per arrondissement ziet men dan alle gemeenten gegroepeerd.
 
In de Tabel evolutie aantal stemgerechtigden tussen 1990 en 2008 kan men de gestage groei van het aantal stemgerechtigden volgen. Voor Antwerpen ziet de evolutie er bv uit zoals afgebeeld in de printscreen hieronder, en elke kiesuitslag in Antwerpen kan ook  best afmeten aan dit gegeven:
 

 
Het betreft hier enkel de nieuwe Belgen en nageslacht van 18 jaar en ouder, en dus niet de vreemdelingen. Als de evolutie doorgetrokken wordt van de laatst gekende vijf jaar naar 2010 dat zou het aantal stemgerechtigde nu 30,0% bedragen, dwz 5,8% mťťr dan in 2007, drie jaar geleden.
 
3.4. Het kersje op de taart: BHV

Het was te mooi om niet te doen: alle gemeenten van Halle-Vilvoorde groeperen volgens
1. Faciliteitengemeenten
2. Grenzend aan Brussel
(Tervuren vanuit Arrondissement Leuven bijgenomen)
3. De andere gemeenten van Halle-Vilvoorde

Interessant om vast te stellen is dat het grootste verzet komt van Burgemeesters van erg 'witte' gemeenten, ook al bevinden ze zich in de Brusselse Rand, alsof zij liever nog dan de 'Franssprekenden' 'de vreemde' willen buiten houden, of dat zij merendeels buiten de migratiedynamiek staan, het is toch een opvallende vaststelling dat het Vlaamse 'landelijke' nog zo sterk rond Brussel aanwezig is.  Voor de tabel on-line zie Vreemde afkomst  Halle-Vilvoorde en Tervuren in 2008.
 
Tot slot - Het is maar een begin.
 
Vele maatschappelijke fenomenen, mogelijkheden en opgaven kunnen vanuit een betere kennis van de werkelijkheid en impact van migratie tot op het gemeentelijke niveau beter onderbouwd en gericht worden, zeker omdat migratie meer dan vroeger de Belgische en de gemeentelijke samenleving en samenleven zal tekenen en kleuren. Zo bv de vergelijking van de de groei van de migratie in Brussel en de feitelijke afname van de criminaliteit in 2009 met 12% in vergelijking met 2000, cfr de publicatie op de site De Wereld Morgen (6de grafiek) en een kort artikeltje in Knack van 05 mei 2010.
 
Ook de migratie en migranten, allochtonen, de inwoners van vreemde afkomst of met vreemde achtergrond (foreign background) kunnen er hun voordeel mee doen, weten met hoeveel men is, zeker ook voor de nationaliteiten die maar in beperkte aantallen hun thuis in BelgiŽ gevonden hebben. We konden de Portuguese aanwezigheid in BelgiŽ van dienst zijn niet alleen met een overzicht van waar de Portugezen wonen, maar ook de Brazilianen, en het aantal Angolezen en Mozambikanen dat naar BelgiŽ is afgezakt. Voorzover interesse kunnen voor elke nationaliteit gelijkaardige overzichten opgemaakt worden, of meer in het algemeen elkeen helpen bij de zoektocht naar een goed begrip en gebruik van deze gegevens.
 
Jan Hertogen
, socioloog