BuG 510 - Bericht uit het Gewisse - 6 januari 2023

BuG 510 on-line            Print  Tablet  Smartphone (18p)

Arbeidsplaatsen, werknemers, VTE en brutoloon
naar statuut: ambtenaren, arbeiders en bedienden
% arbeiders in industrie, bouw en andere sectoren

% werknemers op 18-64 jaar statuut en gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Totaal loontrekkend 61% 43% 53% 57%
   Openbare functie 15% 12% 18% 16%
      Vastbenoemd.ambtenaar 8% 4% 9% 8%
      Contractueel arbeider 2% 2% 2% 2%
      Contractueel bediende 5% 6% 7% 6%
   Private contracten 46% 31% 35% 41%
       Arbeider 19% 11% 14% 17%
       Bediende 27% 20% 21% 24%

Sorteerbare tabel Werknemers naar statuut 31/12/2021

Niet migratie maar migranten bepalen kiesuitslag,
zij zijn niet het probleem maar juist de oplossing.
Niet PVDA/PTB is extreem maar wie hen uitsluit.

1. Inleiding: enkele overwegingen bij de huidige politieke speculaties

1.1. Het rad voor de ogen.

In De Tijd van 05/01/2023 maakt Wim van de Velden de stand op van de rush naar een rechts-extreemrechtse meerderheid in Vlaanderen en wat er tegen te doen onder leiding van Conner Rousseau, de populairste politicus in Vlaanderen. De negatieve betiteling van de migratiedynamiek en haar nakomelingen in de 2de, 3de en 4de generatie, het Marokkanenprobleem en het migratievraagstuk, zijn illustratief voor de depressie en de blindheid waarmee  media, commentatoren en politie zichzelf een rad voor de ogen draaien. Migratie is niet het probleem, het is de motor waarmee de huidige samenleving draait en waarvan de reik- en draagwijdte door de demografische ontwikkeling onontkoombaar, dwz wiskundig zal vergoten. Niet rechts-extreemrechts maar het 'linkse extreem', de PVDA/PTB zal mogelijk de redder des vaderlands worden, toch als zij het moment gekomen acht zich nu of in de toekomst als beleidspartij te profileren en haar ervaring en talenten zal valoriseren.

1.2. Wat is de voorspellende kracht van npdata.be?

Intussen zal een harde strijd gestreden worden, met de opiniepeilingen als onontkoombare maar niet meer adequate leiddraad. Ook De Stemming komt in moeite als zij enkel voortgaan op enquÍtes die er alsmaar opnieuw in slagen de volkswil uit te drukken vanuit het niet op z'n volle waarde nemen van de migratiedynamiek. Het materiaal en de analyses van deze berichten met onder meer de Pearsons correlatiecoŽfficiŽnten van kiesuitslag en sociale factoren verbreden en verdiepen het analyseperspectief. Dat zal verder uitgewerkt worden oa met de sector van tewerkstelling van arbeiders en verfijnd worden op provinciaal niveau. Het zal misschien wel van een grotere voorspellende kracht getuigen dan men wil inzien (of toegeven). Maar het zal de exhaustieve enquÍte zijn, dwz de bevraging van de gehele bevolking in 2024, die uitsluitsel zal brengen. Alhoewel, wat is de representatiegraad van de bevolking als vreemdelingen, niet stemmers bij verplichte stemgang, blanco-stemmers of wie de individuele keuze maakt om bij ontstentenis van stemplicht niet te gaan stemmen, niet gerepresenteerd worden. Zie gemeenteprofiel in BuG 505 on-line  waar nagegaan wordt hoe 'representatief' een stemgang is voortgaande op deze diverse factoren.

1.3. Wat zijn belangrijke vaststellingen en tendensen mbt vooruitzichten?

Vlaams Belang en Vooruit, in tegenstelling tot de PVDA, vissen in dezelfde vijver van industriearbeiders, bouwvakkers en arbeiders in andere sectoren. Waar  Vlaams Belang en N-VA communicerende vaten waren opent zich het perspectief waar Vlaams Belang en Vooruit hun vaten aan elkaar verbinden. Maar in de Vlaamse provincies is Vooruit niet de enige waar het Vlaams Belang ravages heeft aangericht en waar CD&V en Open-VLD de geleden schade zullen proberen te herstellen. Vlaams Belang is na 2018 vooral groter geworden door de CD&V in West-Vlaanderen en Open-VLD in Oost-Vlaanderen op te eten, twee provincies waar men op Gent en Ronse na, zich niet kan voorstellen wat migratie is. Vlaams Belang is noodgedwongen 'de boer opgegaan' en vindt er een zichzelf 'genoeg-zijnde 'arbeidersklasse die zich de laatste decennia in de landelijke gemeenten heeft teruggetrokken.

Het Weimar moment?

Vooruit concretiseert bij uitstek wat Monika Sie Dhian Ho van de academie Clingendael in De Tijd 31/12/2022 het  'Weimar-moment' noemt maar dan aan de IJzer en de Dender. Zij geeft een dubbele tegenstelling aan: exclusief en inclusief nationalisme enerzijds en links en rechts wat sociale eisen betreft anderzijds. De Vlaamse provincies zitten juist omwille van hun laattijdige bevruchting met migratie en verhuis op de exclusief nationalistische en sociaal rechtse lijn. Ook al vindt men er grootgebruikers van de sociale zekerheid en RVA-uitkeringen terug, toch richt men de (arbeiders)pijlen ten onrechte op de inwoners met migratieachtergrond en op de beperkte instroom van asielvragers, die, juist omdat de toegang tot tewerkstelling bemoeilijkt wordt of uitgesloten wat moslima's betreft, ook geen rechten op sociale zekerheid opbouwen. Het onderscheid met Vooruit is dat Rousseau inclusief nationalistisch en sociaal links is, maar hierbij de migratie niet op z'n waarde neemt en hiermee de toekomst van Vooruit discrediteert. De PVDA/PTB daarentegen is inclusief internationalistisch en sociaal links, het zal hen, gegeven de demografische evolutie en schok in 2024, geen windeieren leggen.

1.4. Vlaams Belang groeit enkel in de peilingen door CD&V en Open-VLD verder op te eten

Als Vlaams Belang in de peilingen groeit is dat omdat zij CD&V en Open-VLD verder leegeten, maar zonder winst te boeken in de stedelijke regio"s en gemeenten waarin de migratie en hun nakomelingen alsmaar meer cultureel excelleren en politiek in grotere mate determineren. In feite gaat het bij de komende verkiezingen niet om de clash rechts extreemrechts en de democratie maar tussen de landelijkheid en de verstedelijking. In de mate het exclusief nationalisme zich doorzet in combinatie met sociaal rechts en bv een onafhankelijker Vlaanderen aan de orde is, ligt de uitweg van een regionalisering met vier open. Brussel zal als leidende regio op de kaart komen omdat zij ontdaan zal zijn van de ballast die hen nu als wingewest geparasiteerd door de pendel vanuit de andere gewesten, al decennia in haar ontwikkeling remt. De mate waarin dit gebeurt en de winst die Brussel kan maken blijkt glashelder uit de in dit bericht verwerkt data. En als Vlaanderen zichzelf in de vernieling kiest door Vlaams Belang initiatiefrecht te geven en de N-VA volgrecht  (het zal misschien de enige verwezenlijking zijn van De Wever) dan zullen Antwerpen en Gent voldoende bij de pinken (moeten) zijn om voor zichzelf het statuut van stadstaat te verkrijgen, zoals Bremen en Hamburg in Duitsland . Het zal voorkomen meegezogen te worden in de neergang van de gehele Vlaamse regio.

2. Arbeidsstatuut alle werknemers per gemeente

Met dit bericht verfijnt npdata.be de factoren die er toe doen, nl  het statuut van de loontrekkenden onderscheiden naar openbaar en privť-statuut. Het openbaar statuut wordt verder gedifferentieerd in vastbenoemde ambtenaren en contractuele ambtenaren,  arbeiders en bedienden. In het privť-statuut worden arbeiders en bedienden verder onderscheiden. Doordat het aantal arbeiders gekend is in het private statuut kan hun aantal berekend worden in de industriewerknemers (63% arbeidersstatuut). en de bouw (69% arbeidersstatuut). Door het verschil te maken tussen het totaal arbeiders en de arbeiders in industrie en bouw worden voor het eerst de arbeiders in alle andere sectoren samen geteld.

% arbeiders privť naar sector op 18-64 jarigen 31/12/2021
  Arbeiders industrie Arbeiders bouw Andere sectoren Arbeiders privť
BelgiŽ 3,9% 2,2% 10,6% 16,7%
  Vlaams Gewest 4,9% 2,5% 11,7% 19,0%
  Brussels Gewest 1,0% 0,9% 9,3% 11,1%
  Waals Gewest 3,1% 2,2% 9,2% 14,4%
     Provincie Antwerpen 5,0% 2,4% 11,9% 19,2%
     Vlaams-Brabant 2,6% 1,5% 8,1% 12,2%
     West-Vlaanderen 6,1% 3,0% 14,2% 23,3%
     Oost-Vlaanderen 5,5% 2,8% 11,4% 19,7%
     Limburg 5,3% 2,6% 13,0% 20,9%
     Brussels Gewest 1,0% 0,9% 9,3% 11,1%
     Waals-Brabant 2,7% 1,3% 5,3% 9,2%
     Henegouwen 3,2% 2,2% 10,5% 16,0%
     Provincie  Luik 3,6% 2,4% 9,6% 15,5%
     Luxemburg 1,8% 2,0% 8,0% 11,8%
     Provincie Namen 2,8% 2,3% 8,6% 13,7%

Ook hier geeft de Pearsons correlatie met de kiesuitslagen een scherper zicht op de aantrek van de verschillende partijen in de gemeenten overeenkomstig het aandeel arbeiders in deze onderscheiden sectoren, zie punt 5 hieronder.

3. Arbeidsstatuut werknemers naar plaatsen, werknemers, VTE, totaal lonen, plaatsen per werknemer, jobtime en gemiddeld maandloon

In dit bericht wordt een nieuwe en unieke RSZ-gegevensbron aangeboord, nl de loontrekkenden volgens woonplaats onderscheiden naar statuut en dit voor elke gemeente, zodat verder kan geaggregeerd worden naar provinciaal, gewestelijk en Belgisch niveau. Niet enkel het aantal werknemers, maar ook het aantal arbeidsplaatsen, het aantal Voltijdse Eenheden, en de aan RSZ aangegeven lonen voor belastingen voor het vierde kwartaal 2021, laten toe om de  arbeidsplaatsen per werknemer, de jobtime en het gemiddeld maandloon op een vergelijkbare wijze tussen de statuten te berekenen.

In de tabel Werknemers naar statuut 31/12/2021 waarin ook het aantal zelfstandigen, werklozen, leefloners en niet-actieven zijn toegevoegd laat toe het arbeids- en sociaal statuut van de bevolking tussen 18-64 jaar weer te geven tot op het gemeentelijke niveau.

Werknemers naar statuut, plaatsen, aantal, VTE, lonen en afgeleiden - 31/12/2021
BelgiŽ (1) Plaatsen Werkne-mers VTE (2) Lonen 04/2021 Plaats/ werkn. Job-time Maand-wedde
Totaal loontrekkend 4.065.038 3.954.229 3.304.322 42.061.649 1,03 0,84 4.243
   Openbare functie 1.117.095 1.089.688 950.829 11.949.700 1,03 0,87 4.189
      Vastben/. ambtenaar 541.523 538.604 495.948 6.558.822 1,01 0,92 4.408
      Contractueel arbeider 133.815 131.122 98.967 945.812 1,02 0,75 3.186
      Contractueel bediende 441.766 419.970 355.921 4.445.187 1,05 0,85 4.163
   Private contracten 2.947.956 2.864.554 2.353.502 30.112.047 1,03 0,82 4.265
       Arbeider 1.203.133 1.156.902 896.867 8.307.989 1,04 0,78 3.088
       Bediende 1.744.823 1.707.652 1.456.635 21.804.058 1,02 0,85 4.990
(1) Enkel wonend in Belgie              
(2) VolTijdse Eenheden              

Dit is het basisframe dat voor elke gemeente, provincie en gewest kan afgeleid worden uit de tabel Werknemers naar statuut 31/12/2022, met alle bronmateriaal en mogelijkheid tot sorteren in opgaande of neergaande zin.

4. Voor BelgiŽ en de gewesten naar statuut: werknemers, % op 18-64 jarigen, gemiddelde maandwedde, gemiddeld aantal plaats per werknemer en jobtime

Aantal werknemers naar statuut per gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
18-64 jarigen 3.996.631 788.876 2.210.466 6.995.973
Totaal loontrekkend 2.442.574 341.008 1.170.647 3.954.229
   Openbare functie 600.972 93.725 394.991 1.089.688
      Vastbenoemd ambtenaar 314.871 29.342 194.391 538.604
      Contractueel arbeider 66.798 14.233 50.091 131.122
      Contractueel bediende 219.311 50.150 150.509 419.970
   Private contracten 1.841.615 247.283 775.656 2.864.554
       Arbeider 749.444 88.961 318.497 1.156.902
       Bediende 1.092.171 158.322 457.159 1.707.652

% werknemers op 18-64 jaar naar statuut per gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Totaal loontrekkend 61% 43% 53% 57%
   Openbare functie 15% 12% 18% 16%
      Vastbenoemd ambtenaar 8% 4% 9% 8%
      Contractueel arbeider 2% 2% 2% 2%
      Contractueel bediende 5% 6% 7% 6%
   Private contracten 46% 31% 35% 41%
       Arbeider 19% 11% 14% 17%
       Bediende 27% 20% 21% 24%

Gemiddelde bruto-maandwedde  naar statuut per gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Totaal loontrekkend 4.353 4.298 3.993 4.243
   Openbare functie 4.288 4.145 4.050 4.189
      Vastbenoemd ambtenaar 4.476 4.513 4.286 4.408
      Contractueel arbeider 3.274 3.264 3.047 3.186
      Contractueel bediende 4.266 4.158 4.013 4.163
   Private contracten 4.374 4.361 3.960 4.265
       Arbeider 3.215 2.651 2.886 3.088
       Bediende 5.108 5.136 4.641 4.990

Arbeidsplaatsen/werknemer naar statuut per gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Totaal loontrekkend 1,03 1,03 1,02 1,03
   Openbare functie 1,02 1,03 1,03 1,03
      Vastbenoemd ambtenaar 1,00 1,01 1,01 1,01
      Contractueel arbeider 1,02 1,01 1,02 1,02
      Contractueel bediende 1,05 1,05 1,06 1,05
   Private contracten 1,03 1,03 1,02 1,03
       Arbeider 1,04 1,05 1,03 1,04
       Bediende 1,02 1,02 1,02 1,02

Gemiddelde jobtime  naar statuut per gewest - 31/12/2021
Gewesten Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
Totaal loontrekkend 0,84 0,84 0,84 0,82
   Openbare functie 0,87 0,87 0,89 0,88
      Vastbenoemd ambtenaar 0,92 0,91 0,94 0,93
      Contractueel arbeider 0,75 0,73 0,85 0,76
      Contractueel bediende 0,85 0,85 0,87 0,84
   Private contracten 0,82 0,83 0,82 0,79
       Arbeider 0,78 0,79 0,71 0,75
       Bediende 0,85 0,86 0,88 0,82

Het meest opvallende gegeven is de uiterst beperkte werkzaamheid van loontrekkenden in Brussel, vooral bij de vastbenoemde ambtenaren. De ambtenaren, met inbegrip van lokale politieagenten en vooral ook brandweerlui, zijn in Brussel vreemde korpsen met 1.552 er wonende politieagenten op 6.229 (25%) die er werken, en 295 er wonende brandweerlui op 1.293 (23%) die er werken, en dit volgens de meest recente RSZ-statistieken voor wonen en werken, men moet ze beide beschikbaar hebben om deze monitoring te doen. Zaak is ook dat deze percentages jaar na jaar achteruit gaan. Dat relaties tussen Brusselaars en politie en brandweer soms conflictueus zijn vloeit mee voort uit de onvoldoende integratie van wonen en werken bij de orde- en hulpdiensten. In een verdere regionalisering zullen dit allicht de eerste punten zijn die door een meer autonome Brusselse overheid ter hand zullen genomen worden.

Enkele gemeentekaartjes (legende = % in decimalen)

Vastbenoemde ambtenaar

Haspengouw, Hesbaye Henegouwen en de Denderstreek (Paula D(hondt) boven

Conctractuele bediende in overheidsdienst

Vlaams Brabant springt er bovenuit

Arbeider in de privť

De industriŽle band Charleroi-Luik en Brussel blijven bleek,
West-Vlaanderen is de arena voor Vlaams Belang en Vooruit

5. Gemiddelde maandwedde in BelgiŽ, gewest en provincie naar statuut.

Als voorbeeld wordt de gemiddelde maandwedde per provincie opgepikt uit de tabel:

BelgiŽ, gewest en provincies 31/12/2021 - Gemid. maandwedde Vastb. Ambte-naar Contrac-tueel ar-beider Contrac-tueel bediende Open-bare functie Arbei-der Be-dien-de Privť con-tract Totaal loon-trekkend
BelgiŽ 4.408 3.186 4.163 4.189 3.088 4.990 4.265 4.243
  Vlaams Gewest 4.476 3.236 4.266 4.312 3.215 5.108 4.374 4.467
  Brussels Gewest 4.513 3.265 4.158 4.403 2.651 5.136 4.361 4.754
  Waals Gewest 4.286 3.138 4.013 4.022 2.886 4.641 3.960 3.927
     Provincie Antwerpen 4.428 3.315 4.196 4.649 3.315 5.131 4.429 5.171
     Vlaams-Brabant 4.648 3.313 4.635 4.339 3.080 5.595 4.950 4.563
     West-Vlaanderen 4.390 3.267 4.035 4.282 3.111 4.772 4.004 4.300
     Oost-Vlaanderen 4.533 3.231 4.165 4.179 3.256 5.093 4.369 4.173
     Limburg 4.303 3.014 4.129 3.904 3.209 4.680 4.027 3.741
     Brussels Gewest 4.513 3.265 4.158 4.403 2.651 5.136 4.361 4.754
     Waals-Brabant 4.626 3.320 4.431 4.257 2.895 5.714 5.092 4.410
     Henegouwen 4.165 3.149 3.901 4.099 2.917 4.429 3.786 4.046
     Provincie  Luik 4.361 3.139 4.005 4.029 2.895 4.425 3.789 3.866
     Luxemburg 4.130 3.131 3.833 3.859 2.769 4.019 3.434 3.617
     Provincie Namen 4.268 3.046 4.047 3.764 2.823 4.599 3.977 3.523

Opvallend is het hoog gemiddeld loon in het Brussels gewest. Met de laagste werkzaamheidsgraad scoren degenen die er werk hebben, expats inbegrepen, de hoogste weddes en dit in elke categorie, behalve bij de arbeiders in de privť, dwz de laag betalende jobs.

In de tabel kan gemakkelijk de lijst met gemeenten en lonen opengeplooid worden (+je bovenaan, evenals alle andere onderdelen en indexen. De excel-tabel Maandwedde per statuut en gemeente is nu al aangemaakt en kan geŽxploreerd worden.

Ter illustratie de kop van de gesorteerde tabel met gemiddeld maandloon voor belastingen naar statuut:

Kop gemeenten in volgorde gemiddeld maandloon Vastb. Ambte-naar Contrac-tueel ar-beider Contrac-tueel bediende Open-bare functie Arbei-der Be-dien-de Privť con-tract Totaal loon-trekkend
Lasne 5.083 3.188 4.535 4.766 2.552 7.518 6.763 6.311
Tervuren 4.973 3.368 5.332 5.016 2.875 7.273 6.727 6.270
Kraainem 5.039 3.124 4.823 4.852 2.757 7.251 6.726 6.256
Waterloo 4.975 3.144 4.879 4.813 2.759 7.173 6.563 6.090
Wezembeek-Oppem 5.031 3.395 5.007 4.907 2.699 6.964 6.461 6.026
Oud-Heverlee 5.256 3.229 5.410 5.232 3.062 6.944 6.385 5.973
Sint-Pieters-Woluwe 4.907 3.048 4.742 4.690 2.634 6.899 6.370 5.919
Sint-Martens-Latem 5.531 3.289 5.019 5.308 3.308 6.581 6.122 5.913
Hove 4.895 3.151 5.040 4.851 3.436 6.640 6.218 5.855
Sint-Genesius-Rode 5.009 3.290 4.856 4.825 2.760 6.883 6.146 5.789
Overijse 4.923 3.447 4.826 4.736 2.883 6.700 6.093 5.738
Hoeilaart 4.866 3.186 5.119 4.799 2.903 6.709 6.083 5.710
Keerbergen 4.714 3.376 5.057 4.732 3.216 6.671 6.005 5.704
Rixensart 5.073 3.331 4.987 4.930 2.687 6.411 5.841 5.574
Bierbeek 5.108 3.218 5.221 5.084 3.071 6.310 5.811 5.553
Zemst 4.686 3.312 4.531 4.534 3.356 6.484 5.890 5.517
Linkebeek 5.008 3.164 5.226 4.986 2.689 6.291 5.788 5.516
Terhulpen 4.877 3.132 4.603 4.635 2.799 6.596 5.916 5.515
De Pinte 5.243 3.311 4.983 5.103 3.279 6.173 5.664 5.474
Chaumont-Gistoux 5.053 3.035 4.676 4.711 2.827 6.299 5.749 5.461
Lubbeek 5.170 3.347 5.407 5.168 3.016 6.217 5.564 5.426
Bonheiden 4.902 3.441 4.608 4.709 3.209 6.198 5.594 5.369
Herent 5.097 3.438 5.297 5.133 2.985 5.954 5.425 5.328
Kortenberg 4.670 3.283 5.054 4.742 3.071 6.095 5.512 5.315
Boutersem 4.675 3.121 5.061 4.757 3.306 6.223 5.595 5.313
Ukkel 4.990 3.111 4.553 4.591 2.623 6.376 5.595 5.312

De staart, met de laagste gemiddelde maandlonen voor loontrekkenden voor het Vlaamse gewest. In de tabel is het mogelijk in kolom B de selectie naar gewest te maken.

Vlaams gewest, staart gemiddeld maandloon Vastb. Ambte-naar Contrac-tueel ar-beider Contrac-tueel bediende Open-bare functie Arbei-der Be-dien-de Privť con-tract Totaal loon-trekkend
Mesen 3.945 3.155 3.444 3.606 3.073 3.833 3.332 3.372
Blankenberge 4.168 2.894 4.001 3.952 3.078 4.187 3.576 3.671
Menen 4.302 3.135 3.899 3.961 2.980 4.478 3.651 3.708
Maasmechelen 4.230 3.184 3.943 4.009 3.187 4.144 3.621 3.709
Ronse 4.292 3.058 3.843 3.997 2.905 4.510 3.670 3.732
Heuvelland 4.276 3.377 3.877 4.022 3.091 4.432 3.724 3.779
Kinrooi 4.200 3.286 4.034 4.041 3.173 4.268 3.686 3.780
Hamont-Achel 4.147 3.166 3.648 3.854 3.161 4.475 3.766 3.783
Alveringem 4.335 3.258 3.758 3.964 3.133 4.374 3.736 3.786
Houthulst 4.186 3.183 3.707 3.899 3.153 4.491 3.772 3.794
Wervik 4.226 3.518 4.045 4.056 3.054 4.515 3.730 3.796
Meulebeke 4.162 2.963 3.606 3.866 3.153 4.583 3.785 3.799
Leopoldsburg 3.833 3.362 4.213 3.889 3.138 4.373 3.769 3.801
Poperinge 4.274 3.129 3.821 3.981 3.082 4.494 3.774 3.817
Vleteren 4.242 3.337 3.804 3.994 3.193 4.425 3.779 3.819
Oostende 4.319 3.176 4.124 4.098 2.973 4.463 3.705 3.824
Nieuwpoort 4.387 3.309 3.854 3.995 2.944 4.602 3.776 3.834
Voeren 4.214 3.270 3.737 3.913 2.928 4.444 3.806 3.837
Houthalen-Helcht. 4.135 3.186 3.931 3.968 3.228 4.372 3.803 3.840
Baarle-Hertog 4.306 3.595 3.758 3.964 3.167 4.538 3.821 3.843
De Panne 4.555 3.345 3.762 4.043 2.854 4.743 3.783 3.848
Spiere-Helkijn 4.147 3.277 4.060 4.018 2.860 4.653 3.810 3.851

Voor elke gemeente zijn er specifieke redenen om in deze lijst voor te komen. Daar gaan we hier niet verder op in. Wie hierover een vraag heeft kan ze altijd stellen tav info@npdata.be

6. Arbeiders in de privť in industrie, bouw en andere sectoren.

Langs de database werknemers naar statuut zijn de arbeiders in de privť-sector gekend. De nace-indeling geeft het aantal werknemers in de industrie en de bouw, maar niet iedereen is er ingeschreven als arbeider. Doordat langs het overzicht per paritair comitť in de industrie en de bouw het % arbeiders kan berekend worden, nl 63% in de industrie en 69% in de bouw, wordt meteen het aantal arbeiders in de andere sectoren (kleinhandel, horeca, dienstencheques, interim-kantoren, chauffeurs ea, waar ook het Vlaams Belang z'n graantje meepikt) duidelijk, nl het verschil tussen totaal aantal in private sector verminderd met industrie en bouw.

Pearsons correlatie arbeider-privť naar sector - 2018
PCC - 2018 Arbeiders industrie Arbeiders bouw Andere sectoren Arbeiders privť
   Vlaams Belang 0,5579 0,5022 0,5582 0,6339
   N-VA -0,1779 -0,2548 -0,3406 -0,3204
   Vooruit 0,0540 0,0114 0,4713 0,3171
   PVDA 0,1086 -0,2246 0,1659 0,1043
   Groen -0,4102 -0,4784 -0,5336 -0,5621
   CD&V 0,3337 0,4019 0,2046 0,3153
   Open-VLD -0,2095 -0,0570 -0,1669 -0,1887
   RER 0,0848 -0,0055 -0,0556 -0,0059
   LinC 0,1547 0,1062 0,2330 0,2192
Pearsons correlatie arbeiders naar sector -  2019
PCC - 2019 Arbeiders industrie Arbeiders bouw Andere sectoren Arbeiders privť
   Vlaams Belang 0,6640 0,6485 0,6610 0,7616
   N-VA -0,3468 -0,3745 -0,4950 -0,4981
   Vooruit 0,2334 0,2069 0,6339 0,5166
   PVDA 0,1169 -0,2184 0,1792 0,1167
   Groen -0,5189 -0,5816 -0,5436 -0,6250
   CD&V 0,3225 0,3972 0,2160 0,3179
   Open-VLD -0,2062 -0,0749 -0,3122 -0,2821
   RER 0,1539 0,1183 0,0192 0,0868
   LinC 0,1743 0,0836 0,3739 0,3111
Verschil Pearsons correlatie arbeiders - 2019 tav 2018
PCC - 2019 Arbeiders industrie Arbeiders bouw Andere sectoren Arbeiders privť
   Vlaams Belang 0,1061 0,1463 0,1027 0,1277
   N-VA -0,1689 -0,1196 -0,1544 -0,1776
   Vooruit 0,1794 0,1955 0,1626 0,1995
   PVDA 0,0083 0,0063 0,0133 0,0124
   Groen -0,1087 -0,1032 -0,0099 -0,0628
   CD&V -0,0112 -0,0047 0,0114 0,0026
   Open-VLD 0,0033 -0,0179 -0,1454 -0,0934
   RER 0,0691 0,1238 0,0748 0,0926
   LinC 0,0197 -0,0227 0,1409 0,0919

Omdat deze verdeling van arbeiders voor alle gemeenten gekend is kan de Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt berekend worden met de uitslagen van elke partij in 2018 en 2019 en de evolutie tussen deze uitslagen, dwz 2019-2018). Meteen is duidelijk waar er verschuivingen gebeurd zijn per partij. Vlaams Belang en ook Vooruit zijn de 'arbeiders'partijen. Zij situeren zich op het snijvlak van sociaal rechts en sociaal links, dat meteen het strijdvlak is in het vooruitzicht van de verkiezingen 2024 het geen voor het eerst op een duidelijke wijze geÔllustreerd wordt. Zoals uit vorige analyses al bleek is er maar een minimale samenhang tussen aanwezigheid van arbeiders in een gemeente en betere resultaten voor de PVDA. In gemeenten met hogere aanwezigheid van bouwvakkers is er zelfs een negatieve samenhang met PVDA-stemmen, dit is beter bij Vooruit maar over de ganse lijn voor alle arbeiderssectoren excellente samenhang met stemmen voor het Vlaams Belang. Daartegenover staat de volledige negatieve samenhang met stemmen voor Groen.

De heropstanding van de CD&V?

Het zijn niet de kiezers in armoede die voor het Vlaams Belang kiezen, maar arbeiders in alle sectoren. Ook de CD&V heeft nog een uitdrukkelijke 'arbeidersbasis' in alle deelsectoren. Dat spruit zeker (nog) voort uit de traditionele band met de christelijke arbeidersbeweging, ACW, nu beweging.net die evenwel haar blikveld naar meerdere partijen verruimd heeft. Moest de CD&V resoluut kiezen voor het belang van de werknemers, beweging.net en de christelijke werkgevers in onderwijs en non-profit, en zich aandienen als hun politieke spreekbuis en ook in de steden zich als partij positioneren voor het maatschappelijke belang van alle godsdiensten, islam inbegrepen, dan ligt de weg naar de heropstanding allicht open. En de mosterd zal voor hen niet in de Vlaamse provincies te vinden zijn waar Vlaams Belang en Vooruit een strijd op leven en dood zullen voeren.

En Open-VLD, 'interviduen' als nieuwe slagzin?

Misschien moet Rutten met haar 'interviduen' de inwoners met migratieachtergrond, de sub-Saharanen voorop, omarmen en welkom heten, ondermeer als tegengif voor de mislukte Congo-commissie en het vol-is-vol statement van Lachaert. Met de intensiever wordende verhuis van welgestelden met migratieachtergrond uit Brussel naar de alsmaar meer leegkomende huizen in Oost- en West-Vlaanderen, zal ook in deze contreien de migratie en haar nageslacht een geschenk uit de hemel blijken, zoals dit ook voor de grotere steden, Brussel en Antwerpen voorop, het geval was. Een 'internationale' gestoeld op het 'individueel' respect voor elke mens, ongeacht afkomst of kleur, is misschien de slagzin die Open-VLD, in de achtertuin van de De Croo's, opnieuw op de kaart kan zetten.

Analyse op provinciaal niveau in een volgend bericht

In een volgend bericht wordt verder ingegaan op de speciaal opgemaakte provinciale sociaal demografische profielen met berekening van de Pearsons correlatie en de stemuitslag binnen elke provincie voor een aantal geselecteerde relevante factoren, ondermeer sectoren waar arbeiders werken.

7. Enkele grafieken in het blad 'Grafiek' van de tabel na selectie locatie

7.1. % Werknemers naar statuut op 18-64 jarigen gekozen locatie, provincie, gewesten en BelgiŽ voor Antwerpen, Brussel stad en Luik

Antwerpen

Brussel stad

Luik

7.2. Loontrekkend, zelfstandig, Werkloos en volledig leefloon samengeteld en inactiviteit, % op de 18-64 jarigen

Antwerpen

Brussel stad

Luik

Van alle gemeenten in BelgiŽ springt de stad Luik er bovenuit. Vooral de 15,5% de samentelling van werkloosheid (8,6%) en volledig leefloon (6,8%) en daarbij nog de 30% inactiviteit zouden een grote uitdaging zijn voor Raoul Hedebouw moest hij ooit burgemeester van Luik worden.

Noot: tijdelijke werkloosheid wordt niet meegeteld in de rubriek werkloosheid om dubbeltelling te voorkomen. Tijdelijk werkloosheid, evenals langdurige ziekte en primaire arbeidsongeschiktheid (na gewaarborgd loon en minder dan ťťn jaar) worden door de RSZ meegeteld in hun statistieken van loontrekkenden. De 'arbeidsbeschikbaarheid' in de RSZ-werknemerscijfers ligt in de feite een goed stuk lager wanneer deze categorieŽn afgetrokken worden.

7.3. % tewerkstelling arbeiders naar sector op de 18-64 jarigen

Antwerpen

Brussel stad

Luik

De instorting van de industriŽle tewerkstelling in Luik die nog doorgaat tot vandaag heeft een echte ravage teweeg gebracht in de tewerkstellingsperspectieven van de arbeiders, zelfs vergeleken met de eigen provincie en het Waalse gewest. Antwerpen staat wat arbeiderstewerkstelling betreft boven het provinciale en Vlaamse niveau, vooral door arbeiders die buiten de industrie en de bouw tewerkgesteld zijn. Brussel doet het iets beter dan het gewest Brussel maar heeft geen industrie-arbeiders of bouwvakkers meer, die zijn allemaal verhuist naar landelijke gemeenten om van daaruit in de Brusselse auto- en andere fabrieken te werken. Dat zal duidelijker worden wanneer de verhouding opgemaakt wordt van het werken in de regio's tot het  er wonen, dat is voor een van de volgende berichten.

8. Gemiddeld maandloon voor belasting naar statuut gevisualiseerd voor de gekozen locatie, provincie, gewest en BelgiŽ in blad 'Loongrafiek'

In het blad 'Loongrafiek' vindt men onderstaande grafieken terug: de gemiddelde maandlonen volgens aard locatie en het tweede volgens statuut. We maken deze grafieken aan voor Antwerpen, Brussel-stad en Luik:

Antwerpen.


Brussel stad

Luik

Tussen de ambtenarencategorieŽn is er maar een beperkt verschil in maandlonen tussen de locatie, provincie, gewest en BelgiŽ, en dat is begrijpelijk omdat het telkens om hetzelfde overheidsstatuut gaat. Vergeleken voor het arbeiders- en bediendestatuut in de privť liggen de Luikse lonen gelijk aan die van Brussel voor arbeiders, dus erg laag, maar veel lager dan de bedienden in Brussel, die met de expats bij de meest verdienenden in BelgiŽ horen.

9. Om af te sluiten,de tabel met het gemiddeld loon in de Brusselse gemeenten:

Locatie Vastb. Ambte-naar Contrac-tueel ar-beider Contrac-tueel bediende Open-bare functie Arbei-der Be-dien-de Privť con-tract Totaal loon-trekkend
Sint-Pieters-Woluwe 4.907 3.048 4.742 4.690 2.634 6.899 6.370 5.919
Ukkel 4.990 3.111 4.553 4.591 2.623 6.376 5.595 5.312
Watermaal-Bosvoorde 5.181 3.230 4.772 4.821 2.631 5.971 5.443 5.220
Oudergem 4.858 3.312 4.540 4.575 2.635 5.780 5.305 5.073
Sint-Lambr.-Woluwe 4.744 3.205 4.392 4.431 2.658 5.753 5.299 5.072
Elsene 4.831 3.045 4.255 4.310 2.569 5.468 4.929 4.780
Etterbeek 4.727 3.105 4.094 4.171 2.576 5.103 4.634 4.522
Vorst  4.508 3.197 4.246 4.202 2.650 4.876 4.175 4.184
Sint-Gillis 4.673 3.023 4.098 4.096 2.552 4.877 4.150 4.135
Sint-Agatha-Berchem 4.426 3.363 4.176 4.164 2.806 4.805 4.105 4.125
Brussel 4.291 3.188 3.957 3.909 2.666 4.932 4.172 4.092
Evere 4.219 3.316 3.981 3.952 2.706 4.793 4.114 4.068
Jette 4.531 3.411 4.290 4.260 2.717 4.520 3.869 4.006
Schaarbeek 4.482 3.283 4.146 4.114 2.566 4.769 3.925 3.977
Ganshoren 4.399 3.568 4.131 4.150 2.710 4.491 3.799 3.914
Koekelberg 4.462 3.444 4.074 4.070 2.685 4.441 3.700 3.815
Anderlecht 4.106 3.320 3.823 3.820 2.719 4.208 3.498 3.592
Sint-Jans-Molenbeek 4.061 3.444 3.804 3.809 2.718 4.111 3.470 3.577
Sint-Joost-ten-Node 4.249 3.208 3.786 3.773 2.504 4.243 3.376 3.475

Niet alleen de tegenstelling Brussel en de andere gewesten - het verschil tussen de hoogste wedde, 7.518, Bediende in Lasne, en de laagste, 2.504 arbeider in Sint-Joost-ten-Node, is 3 tav 1. Niet alleen is Brussel het gewest waar elke dag 300.000 pendelaars hun inkomen in de beter betalende jobs verdienen en het mee naar huis nemen en zo Brussel jaarlijks voor 21 mia leegzuigen, er is ook het grote verschil tussen de lagere arbeidslonen in de privť en deze van de bedienden. Beide zetten een hoge druk op een Brussels beleid dat de middelen ontbeert om hierin nivellerend te werken en dat alles te winnen heeft bij een regionalisering met vier met gelijke bevoegdheden voor elk gewest, samengaand met een op Belgisch niveau versterkte sociale- en bestaanszekerheid.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.