BuG 507 - Bericht uit het Gewisse - 27 november 2022

BuG 507 on-line              Print  Tablet  Smartphone (13p)

In 2021 verhuisden binnen BelgiŽ 1.079.210 inwoners:
603.500 inwoners verhuisden naar een andere gemeente,
 475.710 verhuisden binnen de eigen gemeente

Op 31 jaar wordt in BelgiŽ gemiddeld 2 maal verhuist
tussen gemeenten, binnen de gemeente 1 maal op 20 jaar

In totaal worden 28.222.700 door Statbel geregistreerde
verhuizingen in BelgiŽ geteld, 18.708.500 tussen gemeenten
en 9.514.200 erbinnen, en op vraag beschikbaar gesteld.

Al deze data worden voor het eerst toegankelijk gemaakt
in tabel, grafiek en lijst en van gemeente tot gemeente
langs de tabel
Verhuizingen in BelgiŽ 1991-2021 (83 MB)

1. Bronnen: alle data zijn op vraag van npdata.be toegeleverd door Statbel

2. Aanleiding: onderzoek en statements Philippe van Parijs

De vaststelling van Philippe van Parijs in Brussel Times van 01/09/2022 en z'n interview in
De Standaard van 04/09/2022, die beiden meer dan ooit het lezen waard zijn, was de aanleiding voor de verwerking van gegevens die al meer dan een decennium in de wachtkamer zaten en om ze aan te vullen tot de meeste recente. In Brussel verhuisden sinds het begin van deze eeuw, op 21 jaar tijd dus, 788.475 Brusselaars naar andere gewesten en 629.612 emigreerden naar het buitenland. Rekening houdend met het natuurlijk saldo steeg het aantal Brusselaars met 263.319 in dezelfde periode wat wijst op een grote doorstroming, stelt Van Parijs vast. Tegenover deze uitstroom staat ook een aanzienlijke immigratie die deze uitstroom uit Brussel ruim compenseert. In de onderstaande tabel worden de door Philippe van Parijs aangehaalde cijfers aangevuld met andere gegevens uit de Loop van de Bevolking, met berekening van percentages op de bevolking op 01/01/2022. Voor elke gemeente kan in de Loop van de Bevolking 1830-2021 (zie vorig bericht) zulk een tabel aangemaakt worden.

BRUSSELS HFDST. GEWEST Evolutie 21 jaar:  2000-2021  Tav. bev.:
Demografische factoren In uit Saldo 1.222.725
Natuurlijk (geboorte/overlijden) 367.373 209.941 157.432 12,9%
Verhuis in en uit 504.080 788.475 -284.395 -23,3%
   Buitenland 822.250 305.259 516.991 42,3%
   Asiel erkenning en terug 55.217 2.837 52.380 4,3%
   Herinschrijving/schrapping 126.806 321.516 -194.710 -15,9%
Totaal migratie 1.004.273 629.612 374.661 30,6%
In en uit (verhuis + migratie) 1.508.353 1.418.087 90.266 7,4%
Bijgekomen/afgenomen 1.875.726 1.628.028 247.698 20,3%
Statistische aanpassing     14.393 1,2%
Evolutie bevolking op 01/01/2022     262.091 21,4%

"In plaats van dat Brussel meer Belgisch zou/moet worden, zoals Conner Rousseau verkeerdelijk concludeert, is het BelgiŽ dat meer en meer verbrusselt" zo besluit Philippe van Parijs.
Bovenstaande tabel is ook toegevoegd aan de het bestand Loop van de Bevolking en wordt, na de selectie van de locatie automatisch gegenereerd, zie vorig bericht.

3. Opzet, inhoud en gebruik van de tabel Verhuizingen in BelgiŽ 1991-2021

3.1. Opzet: In de Loop van de Bevolking, zie bericht BuG 506 on-line wordt voor elke gemeente nagegaan hoeveel mensen er naar en van de gemeente verhuist zijn, zonder het detail van de gemeenten naar of van waar. Ook is het aantal inwoners dat binnen de gemeente verhuist niet vermeldt. Dat vroeg om een aanvulling en in dit bericht worden voor elke gemeente in BelgiŽ in grafiek, tabel en lijst vermeld naar en van welke gemeenten, gewesten en provincies men verhuist is de laatste 31 jaar en hoeveel mensen binnen de gemeente verhuist zijn de laatste twintig jaar. Hiertoe dienden alle beschikbare data geconverteerd naar de na fusie-situatie van 01/01/2019.

Omdat verhuis en de er uit volgende bevolkingsevolutie niet los kan gezien worden van de natuurlijke bevolkingsbeweging, dwz geboorte en overlijden, en van de emigratie en immigratie werden deze demografische evoluties op de grafieken en de overzichtstabel toegevoegd.

3.2. Tabel: Het betreft een excel-tabel van 83MB met 21.913.136 cellen die een waarde bevatten. Bij blokkering de tabel sluiten en terug opstarten. Alle linken zijn nog actief, zodat kan nagegaan hoe de verwerkte gegevens in tabel, grafiek en lijst gekoppeld zijn aan het databestand. Voor technische toelichtingen, zie info@npdata.be.

Bij aanklikken van de tabel of na downloaden en bewaren komt volgend scherm open:

De kolom of verticale lijn dient aangeklikt om een keuze van een locatie te maken (dus niet het record zoals bij vorige tabellen het geval was). De gemeenten zijn nu van links naar rechts geklasseerd volgens hun NIS-code. De laatste kolommen betreffen BelgiŽ, de gewesten, de provincies en samenvoegingen van gemeenten in het Vlaams gewest:
- Centrumsteden
- Antwerpen en Gent
- Andere centrumsteden
- Denderstreek
- Brusselse rand

Om een gemeente of gemeentegroep te zoeken kan men met de schuifbalk naar de NIS-code zoeken of, gemakkelijker, met de zoekfunctie van excel. Naar Start gaan (2de onderdeel bovenaan) en dan rechts naar de zoekfunctie (vergrootglas) en daar de naam van de gemeente, provincie, gewest of de gemeentegroep ingeven en de knop 'volgende zoeken' aanklikken, men komt dan onmiddellijk bij de betreffende keuze.

Na aanklikken van de gekozen kolom, deze kopiŽren en plakken op kolom C van het blad 'Ingifte' Als voorbeeld is de 'Brusselse rand gekopieerd en geplakt. Na plakken in kolom c wordt automatisch een set van 6 grafieken gegenereerd met de dynamiek vanuit gewesten, naar gewesten en het saldo per gewest. Bij keuze van gelijk welke andere gemeente, provincie of gewest komt de dynamiek van de verhuisbewegingen van 1991 tem 2021 in beeld. Hieronder een printscreen na de ingifte in kolom C met de eerste 2 grafieken.

3.3. Inhoud

Onderaan deze printscreen worden de 8 blz van deze exceltabel weergegeven:
1. Data: de basisgegevens
2. Ingifte: in kolom C, met de eerste set van grafieken (van en naar gewest, saldo en migratie)
3. Aantallen:: de dynamiek van en naar lokaliteit tav of vanuit gewesten
4. %: op de bevolking van de lokaliteit van en naar lokaliteit
5. Tabel: samenvattende tabel met alle dynamieken per gewest voor 2021 en onderaan de totalen per gewest tav de lokaliteit voor 21 en 31 jaar.
en ook 4 grafieken met de bevolkingsevolutie, evolutie aantal en % migratieachtergrond en moslims, alsmede migratie, natuurlijk en verhuissaldo.
6. Lijst: sorteerbare tabel met alle gemeenten naar en van de lokaliteit
7. Loop: natuurlijke evolutie, verhuis, migratie per jaar en gecumuleerd
8. Bij/Uit: bijkomend en uitgaand  natuurlijke dynamiek, verhuis- en migratiedynamiek en de totaalevolutie per jaar en gecumuleerd

Hieronder wordt verder ingegaan op de inhoud van elke blz in de exceltabel na ingifte van de gekozen kolom in kolom C van het blad 'Ingifte'.

4. Detail van de bladen

4.1. Data: Hier dient de keuze van de locatie gemaakt, door een kolom in te zwarten en op het blad 'Ingifte' te plakken in kolom C.

4.2. Ingifte en samenvattende fiche, voorbeeld Brusselse rand, Denderstreek en Denderleeuw

Onderstaande sets van grafieken geven de dynamiek weer van de verhuis vanuit elk gewest naar de Brusselse rand en van de immigratie ernaartoe. Ook de verhuis van de Brusselse rand naar de gewesten en omgekeerd alsmede de migratie tav de Brusselse rand en de saldo's van de verhuis en de migratie wordt in stapel- en lijngerafiek weergegeven en dit zowel in aantallen per jaar als gecumuleerd vanaf 1991. In een dunne onderbroken rode lijn wordt de totale bevolkingsevolutie, natuurlijk saldo inbegrepen, weergegeven.

Brusselse rand

Inwijking vanuit het Brusselse gewest is, bij saldo, nog altijd stijgend en nadert samengeteld vanaf 1991 de 150.000 in 2021.Er is een relatief intense immigratie maar ook emigratie zodat het saldo daarvan beperkt positief is. Het saldo naar WalloniŽ en vooral naar het Vlaams gewest is negatief, dwz de uitstroom is veel sterker dan de instroom.

Hieronder fiche voor de instroom vanuit Brussel naar de Denderstreek.

Denderstreek

Ook hier is de immigratie vanuit het buitenland lager dan de inwijking vanuit andere gemeenten, dwz de verhuis vanuit het Brusselse gewest is aangevangen vanaf 2003 en sterk stijgend na 2018 en bedraagt gecumuleerd 22.139 in 2021. Ook vanuit het Vlaams gewest is er bij saldo een sterke instroom maar deze neemt de laatste jaren af, zoals ook het migratiesaldo. De drie dynamieken samen zorgen evenwel voor een forse bevolkingsstijging.

Denderleeuw

Na een forse instroom vanuit het Brussels gewest tot 2007 was er een vertraging met een herneming de laatste jaren en een gecumuleerd totaal van 3.614 inwijkelingen uit Brussel tot 2021. Migratie is pas de laatste jaren van enige betekenis maar op een laag niveau. Dat blijkt ook duidelijk uit de stijgende cumul vanuit Brussel die gelijk evolueert met de bevolkingsstijging, waar ook het natuurlijk saldo wordt in meegeteld.

4.3. Dynamiek tussen gemeente en gewesten in aantallen, migratie en verhuis binnen de gemeente, voorbeeld Vilvoorde

De kolom Vilvoorde, met Nis-code 23088 kopiŽren uit het blz Data en plakken op kolom C van blz Ingifte. En dan naar het blad 'Aantallen gaan'.

Vilvoorde

In plaats van een stapelgrafiek een lijngrafiek met verhuis van gewesten naar de locatie, in dit geval Vilvoorde, vervolgens de verhuis van Vilvoorde naar de gewesten en tenslotte het saldo. Ook de migratiedynamiek komt in beeld en het verhuisaantal binnen de gemeente, zowel als vergelijkingspunt bij de verhuis naar en van de locatie. Brussel zorgt bij saldo voor de belangrijkste instroom naar Vilvoorde, en dit op een hoog niveau: een gecumuleerde instroom van 17.928 tussen 1991 en 2021 en dit tav een bevolking van 46.453 op 01/01/2022, of 39% van de huidige bevolking. De verhuis binnen Vilvoorde zelf is ook constant hoog.

4.4. Dynamiek tussen gemeente en gewesten in % tav bevolking, voorbeeld Vilvoorde en Denderleeuw

Langs deze grafiek krijgt men onmiddellijk de impact van de verhuisdynamiek als % op de bevolking.

Vilvoorde

Bij saldo is 40% van de huidige bevolking in Vilvoorde langs verhuis uit het Brusselse gewest verminderd met wie er naar is teruggegaan, geteld vanaf 1991 dus de laatste 31 jaar, inwoner van Vilvoorde geworden. Ter vergelijking, voor de Brusselse rand is dit saldo 34%, voor de Denderstreek 6,4% en Denderleeuw apart genomen, 17,4%.

Denderleeuw

Voor Denderleeuw is het na de Brusselse rand en Vilvoorde de grootste instroom vanuit Brussel naar de '2de rand rond Brussel' die geleid heeft tot tot 29% inwoners met vooral sub-Sharaanse migratieachtergrond, 54% tussen 0 en 5 jaar. Zie BuG 499 on-line  voor het detail van geselecteerde gemeenten en een bestand om dit voor alle gemeenten uit Vlaanderen in beeld te brengen.

4.5. Tabel detail tav gewesten en saldi, totalen op 21 en 31 jaar, voorbeeld Brussels gewest

Voor het Brussels gewest zijn de verhuisbewegingen binnen het gewest opgenomen, saldo is dan 0. Voor 2021 worden de dynamieken van het Brussels gewest naar de andere gewesten en omgekeerd gedetailleerd per provincie klaar in beeld gebracht, waarbij vooral de saldi sprekend zijn, bv dat het Brussels gewest 11.462 Brusselaars verliest aan Vlaams Brabant, maar ook 2.213 aan Oost-Vlaanderen.

Brussels gewest Bevolking:  1.222.637 Jaar: 2021
  In   Uit    Saldo In Uit Saldo
Totaal 89.758 110.809 -21.051 7,34% 9,06% -1,72%
  Vlaams Gewest 13.288 28.201 -14.913 1,09% 2,31% -1,22%
  Brussels Gewest 65.904 65.904 0 5,39% 5,39% 0,00%
  Waals Gewest 10.566 16.704 -6.138 0,86% 1,37% -0,50%
     Antwerpen 1.353 2.073 -720 0,11% 0,17% -0,06%
     Vlaams-Brabant 8.961 20.423 -11.462 0,73% 1,67% -0,94%
     West-Vlaanderen 825 1.282 -457 0,07% 0,10% -0,04%
     Oost-Vlaanderen 1.687 3.900 -2.213 0,14% 0,32% -0,18%
     Limburg 462 523 -61 0,04% 0,04% 0,00%
     Brussels Gewest 65.904 65.904 0 5,39% 5,39% 0,00%
     Waals-Brabant 3.823 7.429 -3.606 0,31% 0,61% -0,29%
     Henegouwen 3.281 5.422 -2.141 0,27% 0,44% -0,18%
     Luik 1.550 1.557 -7 0,13% 0,13% 0,00%
     Luxemburg 595 573 22 0,05% 0,05% 0,00%
     Namen 1.317 1.723 -406 0,11% 0,14% -0,03%
Verhuis in, uit en saldo 89.758 110.809 -21.051 7,34% 9,06% -1,72%
Geboorten, overlijden en saldo 15.690 8.849 6.841 1,28% 0,72% 0,56%
Immigratie, emigratie en saldo 31.449 16.965 14.484 2,57% 1,39% 1,18%
Nieuwkomers saldo (1)     14.575     1,19%
Bevolking           100,0%
Migratieachtergrond           79,5%
Vreemdelingen           35,9%
 % vreemde.op migratieachtergr.           45,2%
Moslims op de bevolking (2)           23,9%
% Moslims op migratieachtergr.           30,1%
Verhuis binnen lokatie 2020     46.761      
(1) Nieuwkomers langs migratie-, naturlijk- en verhuissaldo vreemdelingen
(2) Berekening npdata.be

Ter info wordt ook het aantal en % nieuwkomers in 2021, het % inwoners met migratieachtergrond, de vreemdelingen en het % moslims toegevoegd, alsmede het  moslims berekend op het aantal inwoners met migratieachtergrond. Al deze gegevens werden uitvoerig uitgewerkt in het vorige bericht, de Loop van de Bevolking 1830-2022.

In deze set worden ook twee tabelletjes gegenereerd met de dynamiek tussen de gewesten vanuit of naar Brussel, samengeteld op 21 en op 31 jaar.

  Brussels gewest Cumul 21 jaar
         
Gemeenten in/uit: totalen op 21 jaar (2000-2021) van
  Vlaams Brussels Waals Totaal
Naar gewest 455.361 0 327.853 783.214
Van gewest 266.394 0 234.062 1.814.768
Saldo gewest 188.967 0 93.791 -1.031.554
  Brussels gewest Cumul 31 jaar
         
Gemeenten in/uit: totalen op 31 jaar (1991-2021) van
  Vlaams Brussels Waals Totaal
Naar gewest 597.972 0 455.690 1.053.662
Van gewest 363.708 0 330.948 2.447.997
Saldo gewest 234.264 0 124.742 -1.394.336

Op 21 jaar zijn er uit het Brussels gewest 455.361 inwoners verhuist naar het Vlaamse gewest, en 327.832 naar het Waalse. Op 31 jaar zijn deze aantallen respectievelijk 597.972 en 455.690. Vooral deze verhuis naar het Vlaamse gewest heeft Philippe van Parrijs geÔnspireerd tot z'n statement over de 'fluÔditeit' van Brussel, en dat BelgiŽ aan het 'verbrusselen' is.

Om deze cijfers mbt verhuis in perspectief te stellen wordt het verhuissaldo van het Brussels gewest naast de evolutie van het migratie- en natuurlijk saldo gesteld, in aantal en % van de bevolking.

Brussels gewest

Voor het Brussels gewest is het vooral het migratiesaldo dat zorgt voor een beperkte en afzwakkende bevolkingsstijging, vooral om de continue uitstroom naar andere gewesten langs verhuis te compenseren. Ook het natuurlijk saldo is stijgend, maar in beperkte mate.

Met deze tabellen en grafieken krijgt men een goed beeld van de evolutie van de demografische dynamieken in elke gemeente met een aanduiding van % inwoners met migratieachtergrond, % moslims en het aandeel moslims bij de inwoners met migratieachtergrond op 01/01/2022.

4.6. Vanuit welke gemeenten en naar welke gemeenten verhuist men. Denderleeuw en Mechelen als voorbeeld

In de tabel worden zowel aantal en % op de bevolking van elke gemeente opgenomen in een sorteerbare tabel op elke kolomhoofding. Voor Denderleeuw en Mechelen nemen we de kop van de tabel gesorteerd volgens inkomend, uitgaand en saldo.

Denderleeuw 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Aalst 88.854 144 229 -85 0,16% 0,26% -0,10%
Liedekerke 13.651 81 92 -11 0,59% 0,67% -0,08%
Brussel 188.737 73 19 54 0,04% 0,01% 0,03%
Sint-Jans-Molenbeek 97.697 62 14 48 0,06% 0,01% 0,05%
Anderlecht 122.547 55 13 42 0,04% 0,01% 0,03%
Ninove 39.626 46 104 -58 0,12% 0,26% -0,15%
Affligem 13.466 44 30 14 0,33% 0,22% 0,10%
Asse 34.494 37 21 16 0,11% 0,06% 0,05%
Jette 52.751 33 3 30 0,06% 0,01% 0,06%
Ternat 16.283 31 12 19 0,19% 0,07% 0,12%
Gent 265.086 30 18 12 0,01% 0,01% 0,00%
Dilbeek 44.095 28 4 24 0,06% 0,01% 0,05%
Haaltert 18.960 28 79 -51 0,15% 0,42% -0,27%
Roosdaal 11.735 28 30 -2 0,24% 0,26% -0,02%
Schaarbeek 130.690 21 12 9 0,02% 0,01% 0,01%

 

Denderleeuw 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Aalst 88.854 144 229 -85 0,16% 0,26% -0,10%
Ninove 39.626 46 104 -58 0,12% 0,26% -0,15%
Liedekerke 13.651 81 92 -11 0,59% 0,67% -0,08%
Haaltert 18.960 28 79 -51 0,15% 0,42% -0,27%
Geraardsbergen 34.328 18 46 -28 0,05% 0,13% -0,08%
Erpe-Mere 20.606 11 32 -21 0,05% 0,16% -0,10%
Affligem 13.466 44 30 14 0,33% 0,22% 0,10%
Roosdaal 11.735 28 30 -2 0,24% 0,26% -0,02%
Herzele 18.489 2 25 -23 0,01% 0,14% -0,12%
Asse 34.494 37 21 16 0,11% 0,06% 0,05%

 

Denderleeuw 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Brussel 188.737 73 19 54 0,04% 0,01% 0,03%
Sint-Jans-Molenbeek 97.697 62 14 48 0,06% 0,01% 0,05%
Anderlecht 122.547 55 13 42 0,04% 0,01% 0,03%
Jette 52.751 33 3 30 0,06% 0,01% 0,06%
Dilbeek 44.095 28 4 24 0,06% 0,01% 0,05%
Ternat 16.283 31 12 19 0,19% 0,07% 0,12%
Sint-Agatha-Berchem 25.298 19 2 17 0,08% 0,01% 0,07%
Asse 34.494 37 21 16 0,11% 0,06% 0,05%
Affligem 13.466 44 30 14 0,33% 0,22% 0,10%
Koekelberg 22.023 17 4 13 0,08% 0,02% 0,06%
Gent 265.086 30 18 12 0,01% 0,01% 0,00%

Inkomend vanuit Aalst en Brussel maar vooral ook uitgaand naar andere Oost-Vlaamse gemeenten, maar bij saldo zijn het vooral Brusselse gemeenten die voor inwijking zorgen.

Burgemeester Somers vroeg ooit of npdata.be info had over de gemeenten van waaruit inwoners naar Mechelen verhuisden en waar ze naartoe gingen. Het heeft lang geduurd maar hier worden de gemeent van en naar opgelijst.

Mechelen 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Antwerpen 530.630 289 329 -40 0,05% 0,06% -0,01%
Sint-Katelijne-Waver 21.391 221 410 -189 1,03% 1,92% -0,88%
Zemst 23.306 209 272 -63 0,90% 1,17% -0,27%
Leuven 102.236 179 68 111 0,18% 0,07% 0,11%
Bonheiden 15.319 178 311 -133 1,16% 2,03% -0,87%
Boortmeerbeek 12.968 102 208 -106 0,79% 1,60% -0,82%
Vilvoorde 46.354 101 30 71 0,22% 0,06% 0,15%
Willebroek 27.436 97 199 -102 0,35% 0,73% -0,37%
Duffel 17.770 94 117 -23 0,53% 0,66% -0,13%
Brussel 188.737 66 34 32 0,03% 0,02% 0,02%
Kapelle-op-den-Bos 9.610 58 43 15 0,60% 0,45% 0,16%
Putte 18.392 56 159 -103 0,30% 0,86% -0,56%
Keerbergen 13.118 56 74 -18 0,43% 0,56% -0,14%
Grimbergen 38.539 55 27 28 0,14% 0,07% 0,07%
Heist-op-den-Berg 43.594 44 95 -51 0,10% 0,22% -0,12%
Kontich 21.340 43 39 4 0,20% 0,18% 0,02%
Rumst 15.254 42 60 -18 0,28% 0,39% -0,12%
Gent 265.086 42 40 2 0,02% 0,02% 0,00%
Lier 37.309 40 109 -69 0,11% 0,29% -0,18%

 

Mechelen 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Sint-Katelijne-Waver 21.391 221 410 -189 1,03% 1,92% -0,88%
Antwerpen 530.630 289 329 -40 0,05% 0,06% -0,01%
Bonheiden 15.319 178 311 -133 1,16% 2,03% -0,87%
Zemst 23.306 209 272 -63 0,90% 1,17% -0,27%
Boortmeerbeek 12.968 102 208 -106 0,79% 1,60% -0,82%
Willebroek 27.436 97 199 -102 0,35% 0,73% -0,37%
Putte 18.392 56 159 -103 0,30% 0,86% -0,56%
Duffel 17.770 94 117 -23 0,53% 0,66% -0,13%
Lier 37.309 40 109 -69 0,11% 0,29% -0,18%
Heist-op-den-Berg 43.594 44 95 -51 0,10% 0,22% -0,12%
Keerbergen 13.118 56 74 -18 0,43% 0,56% -0,14%
Leuven 102.236 179 68 111 0,18% 0,07% 0,11%
Haacht 15.264 30 67 -37 0,20% 0,44% -0,24%
Rumst 15.254 42 60 -18 0,28% 0,39% -0,12%
Puurs-Sint-Amands 26.311 26 45 -19 0,10% 0,17% -0,07%
Kapelle-op-den-Bos 9.610 58 43 15 0,60% 0,45% 0,16%
Tremelo 15.190 32 41 -9 0,21% 0,27% -0,06%
Gent 265.086 42 40 2 0,02% 0,02% 0,00%
Sint-Niklaas  80.167 35 40 -5 0,04% 0,05% -0,01%

 

Mechelen 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Leuven 102.236 179 68 111 0,18% 0,07% 0,11%
Vilvoorde 46.354 101 30 71 0,22% 0,06% 0,15%
Brussel 188.737 66 34 32 0,03% 0,02% 0,02%
Grimbergen 38.539 55 27 28 0,14% 0,07% 0,07%
Machelen 16.108 31 7 24 0,19% 0,04% 0,15%
Steenokkerzeel 12.497 33 12 21 0,26% 0,10% 0,17%
Schaarbeek 130.690 34 17 17 0,03% 0,01% 0,01%
Evere 43.608 26 9 17 0,06% 0,02% 0,04%
Aalst 88.854 27 11 16 0,03% 0,01% 0,02%
Kapelle-op-den-Bos 9.610 58 43 15 0,60% 0,45% 0,16%
Luik 195.278 17 2 15 0,01% 0,00% 0,01%
Kortenberg 20.462 23 9 14 0,11% 0,04% 0,07%
Jette 52.751 18 4 14 0,03% 0,01% 0,03%
Merchtem 17.507 17 4 13 0,10% 0,02% 0,07%
Zaventem 35.916 23 14 9 0,06% 0,04% 0,03%
Tienen 35.973 20 11 9 0,06% 0,03% 0,03%
Asse 34.494 16 7 9 0,05% 0,02% 0,03%
Beerse 18.378 10 1 9 0,05% 0,01% 0,05%
Anderlecht 122.547 17 10 7 0,01% 0,01% 0,01%

Bij saldo is het vooral Vlaams-Brabant dat zorgt dat de bevokingsevolutie in Mechelen niet negatief is, gezien de uitstroom naar ander Antwerpse gemeenten.

Het migratiesaldo, samen met een positief natuurlijk saldo zorgen dat het negatief verhuissaldo wordt geneutraliseerd en na een continue stijgen stagneert. Mechelen zendt haar zonen en dochters uit, met inbegrip van velen met Marokkaanse migratieachtergrond, behalve naar SyriŽ daar is geen enkele Mechelaar naar vertrokken, mede dank zij de geÔntegreerde categorale werking van het door JezuÔeten opgestarte jeugdhuis Rzoezie, later omgevormd tot RJOM. Nadat RJOM een bijhuis in Vilvoorde is gestart is ook van daaruit niemand meer naar SyriŽ vertrokken.

Lijstjes voor andere jaren. Van deze lijstjes in, uit en saldo per gemeente voor 2021 kunnen ook voor alle voorgaande jaren vanaf 1991 gelijkaardige lijstjes opgemaakt worden, voor wie de dat verder wil exploreren. Voor enkele jaren willen we dat eventueel zelf toevoegen, voor wie er in geÔnteresseerd is, vraag richten aan info@npdata.be.

7. Loop van de Bevolking: natuurlijke, verhuis en migratiedynamiek, voorbeeld Sint-Jans-Molenbeek

Afnemend natuurlijk saldo, afnemende immigratie en een beperkt negatief verhuissaldo, allemaal elementen die in tegenspraak zijn met wat de omvolkingsideologen voorhouden. En dit voor de gemeente met het hoogste % moslims in haar bevolking. Overlijdens en geboorten staan in spiegelbeeld van elkaar in 2020 omwille van de corona-epidemie.

8. Bijkomende en uitgaande bewoners, saldi en bevolkingsevolutie, voorbeeld de stad Luik

Deze exploratie eindigt met de stad Luik, maar alle gemeenten in Brussel, WalloniŽ en Vlaanderen kunnen langs deze 8 fiches geŽxploreerd worden. Elke grafiek, tabel en lijst kan daarbij apart gekopieerd worden voor verdere verwerking of documentatie. Tevens kunnen, voor wie in de data duikt, voor elk onderdeel gemeentekaartjes aangemaakt worden.

Het meest opvallende in de verhuisbeweging, migratie en natuurlijk saldo, en dus de bevolkingsevolutie van 1991 tot 2022 is dat het aanzienlijk migratie en verhuissaldo elkaar volledig compenseren. Het natuurlijk saldo, dwz geboorten-overlijdens, staat continue op 0 De bevolking blijft, na een lichte daling vanaf 1991 en herneming, volledig constant vanaf 2007 tot 2022. Er is dus een continue inkomende migratie en een even grote continue verhuis uit Luik. De moeite om eens na te gaan naar welke gemeenten de Luikenaars verhuizen:

Luik 2021 Verhuis % op bevolking
Gemeenten Bevol-king    In (van)    Uit (naar) Saldo In Uit Saldo
Seraing 63.926 890 1.196 -306 1,39% 1,87% -0,48%
Herstal 40.481 711 1.129 -418 1,76% 2,79% -1,03%
Ans 28.625 530 695 -165 1,85% 2,43% -0,58%
Saint-Nicolas 24.369 446 687 -241 1,83% 2,82% -0,99%
Gr‚ce-Hollogne 23.037 314 509 -195 1,36% 2,21% -0,85%
Chaudfontaine 20.556 399 469 -70 1,94% 2,28% -0,34%
Oupeye 25.571 242 374 -132 0,95% 1,46% -0,52%
Flťron 16.235 254 315 -61 1,56% 1,94% -0,38%
Flťmalle 26.677 205 305 -100 0,77% 1,14% -0,37%
Beyne-Heusay 11.948 278 304 -26 2,33% 2,54% -0,22%
Wezet 17.973 139 261 -122 0,77% 1,45% -0,68%
Verviers 55.102 338 244 94 0,61% 0,44% 0,17%
Soumagne 17.287 150 217 -67 0,87% 1,26% -0,39%
Esneux 12.865 202 212 -10 1,57% 1,65% -0,08%
Juprelle 9.639 110 211 -101 1,14% 2,19% -1,05%

Ook Luik 'desimineert' haar inwoners naar andere gemeenten, waar oa de PTB haar betere scores haalt. Het zal allicht in 2024 niet anders zijn.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele mailadres doorgeven.