BuG 456 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 17 juli 2020
 
BuG 456 on-line       Print  Tablet  Smartphone (6p)
 
Ten behoeve van premier WilmŤs en de bevolking:

Update: Besmetting gemeenten/dag tot 17/07/2020,
met overzicht provincies en gewesten in aantal en %,
Grafieken met Evolutie enkele gemeenten en 12 ge-
meenten met hoogst % besmettingen op 16/07/2020.
Voor 4 Week-ends werden de aantallen geÔnterpoleerd.


"Gaat Vlaanderen in 2024 omwille van het mis-kennen van
 migratie in politieke lockdown door onafhankelijk te wor-
den en zich af snijden van Europa in een Identitair
Nationalistisch Extreem Rechts Discours (INERD)?"


Migratie, welbewuste keuze van politici in de zestiger jaren
om steden te herbevolken en van de ondergang te redden

Bijvoorbeeld Antwerpen

 

Tabel: Loop van de bevolking  1830-2020, met twee muisklikken
de loop van de bevolking in 105 grafieken voor elke gemeente   
Bronnen: OfficiŽle Belgische statistieken van 1830 tot 2020 en
verwerking npdata.be wat betreft migratieachtergrond na wo2

1. Ook in de zestiger jaren luisterden politici naar 'experten'

In de zestiger en zeventiger jaren hadden politici oren naar demografische experten die voorzagen dat vanaf 1970 een ware ontvolking zou plaatsvinden in de steden. Zij kregen het advies om, inhakend op een tijdelijke nood aan arbeidskrachten in industrieŽn die geen perspectief meer hadden, en na het stoppen van de Italiaanse, en voordien al de Spaanse en Griekse migratie, contracten te sluiten met Marokko, Turkije, TunesiŽ Algerije en JoegoslaviŽ waarbij de gezinshereniging met echtgenote en kinderen het kernpunt en de hoofdbedoeling was. In de nog altijd actuele brochure van de voorganger van Myria, Migratie, brochure van het CGKRB staat het helder geformuleerd:
"In de verdragen was ook expliciet opgenomen dat het ging om migraties van hele families: mannen werden dus aangemoedigd hun vrouw en kinderen mee te brengen. Op die manier hoopte de Belgische regering het geboortecijfer te doen stijgen." In feite en zoals zou blijken om een oplossing te geven aan de bevolkingsdaling in de steden die zich tot 2000 zou doorzetten.

2. Contracten met 5 landen (1964 en 1970) en de wet van 1976

In de Wet van 13/12/1976 werd dit nog eens uitdrukkelijk bevestigd voor alle akkoorden tussen 1964 en 1970, ook al was er in 1974 al een migratiestop afgekondigd. Lees even mee: onder punt 3 tot 8 van deze wet wordt, verwijzend naar de contracten van de zestiger jaren voor elk van de landen gesteld dat:

"De Marokkaanse, Tunesische, Algerijnse, werknemers die in BelgiŽ zijn tewerkgesteld en gevestigd, zodra zij drie maand hebben gearbeid, hun gezin kunnen laten overkomen, dit laatste omvat de echtgenote en de minderjarigen ten laste." Voor Turkse arbeiders was gezinshereniging met echtgenote en kinderen al na een maand mogelijk. In bijzondere gevallen konden voor hen ook al de ouders overkomen. "De Belgische regering en de Belgische werkgevers helpen de in BelgiŽ tewerkgestelde werknemers bij het zoeken naar huisvesting."

Het is dank zij de (demografische) vooruitziendheid van de politici tussen 1964 en 1970en in 1976 dat de Belgische steden, vooral in Vlaanderen, van een demografische ondergang zijn gered werden. Zelfs met een stijgende inkomende migratie bleef de ontvolking duren van 1970 tot 2000. Dan pas kwam er een omslag waarbij de bevolkingsvermindering, mede door de tweede en derde generatie werd gestopt en omgekeerd.

De migratie was dus geen geschenk uit de hemel, maar het resultaat van een bewuste politieke keuze, waarbij politici, zoals nu in corona-tijden, geluisterd hebben naar experten, demografen en statistici, zeg maar de navolgers van Quetelet, in wiens spoor wij ons graag situeren.

Een artikel en analyse ten gronde op vraag van het departement Geschiedenis van de KUL ten behoeve van de geschiedenisleerkrachten is verschenen in Hermes,
Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor BelgiŽ.

3. Demografische noodzaak ontkracht(te) anti-migratie politiek

De op evidentie gebaseerde demografische vaststellingen verklaren ook dat slogans "werk in eigen streek, dus terugkeer naar hun land van oorsprong" op niets terug sloegen en niets uithaalden. Ook de aanduiding 'gastarbeider' was geen lang leven beschoren. De 'mythe' van de noodzaak omwille van de behoeften van de industrie aan arbeiders is al die tijd en tot nu toe evenwel onaantastbaar gebleven. Deze behoefte aan arbeidskrachten bestond wel degelijk, maar als afgeleide van de ontvolking van de stedelijke gebieden en dit vooral in industrieŽn die al ten dode waren opgeschreven, zoals de mijnen, of in hoge mate de metallurgie. De demografen voorzagen dat vanuit industriŽle gebieden deze migratie zou uitzwermen naar de steden omdat daar woongelegenheid zou vrijkomen en de nieuwe migranten en hun gezinnen en alsmaar meer leegkomende woningen zouden bevolken. Daarmee zouden de steden hun twee adem vinden, hetgeen door elke observator in de bevolkingsevolutie is vast te stellen. Misschien moet de set van grafieken zoals hieronder in beeld gebracht tot de eindtermen behoren in het onderwijs, ondermeer als illustratie van het nieuwe vak 'statistiek'.

4. Operatie migratie geslaagd, Belgwording als kers op de taart

In de publicaties na de volkstellingen van 1981 en 1991 was een van de hoofdvaststellingen dat het perspectief op herbevolking van de steden, juist door de aanwezigheid van de 'vreemdelingen' verzekerd was. Na de campagnes voor Belgwording in 1985 (nieuwe Belgen 84.452) en 1992 (46.601) van vooral Italianen werd de kroon op het werk gezet door de regering Verhofstadt/Reynders in 1999 met de aanpassing van de nationaliteitswetgeving. Het was de politieke kers op de taart die zorgde voor de volledige integratie en de toekenning van alle rechten en plichten. Dit werd aangevuld met een tweevoudige regularisatie voor niet verblijfsgerechtigde vreemdelingen in 2001 en 2010. In totaal werden na WO2 1.336.389 vreemdelingen Belg, en hun natuurlijk- en migratiesaldo na de Belgwording bedraagt 883.943 Belgische inwoners. Samen met de 1.336.389 nog op 01/01/2020 aanwezige vreemdelingen gaat het in totaal om 3.571.200 of 31,1% inwoners in BelgiŽ met migratieachtergrond.

Bevolking 01/01/2020: Belgische-, migratie-, asielachtergr.
HET RIJK Aantal %
Belgische achtergrond 7.845.658 68,3%
Belg gewordenen en 1.336.389 11,6%
hun nat.-/migratiesaldo 883.943 7,7%
Vreemdelingen 1.426.651 12,4%
Migratieachtergrond 3.571.200 31,1%
waarvan erkende asielzoekers 221.734 1,9%
Bevolking 11.492.641 100,0%
Moslims 936.674 8,2%
Asielzoekers  tav bevolking (1) 48.412 0,4%

Dit tabelletje pikken we op uit de tabel Loop van de bevolking  1830-2020, waaruit deze tabel en 105 grafieken voor elke gemeente in twee stappen kan aangemaakt worden. Meer hierover in volgende berichten.

Hierbij nog een van de grafieken die automatisch voor elke lokaliteit aangemaakt worden en die bovenstaande gegevens in evolutie weergeven van 1989 tot 2020, aangevuld met het verhuissaldo nieuwe Belgen (voor BelgiŽ daalt dat op 0):

Met de migratieakkoorden en de dynamiek van gezinshereniging is het perspectief op bevolkingsgroei en vooral ook de ermee verbonden welvaart en welzijn voor BelgiŽ en al haar gewesten verzekerd.

5. Te mooi om waar te zijn of gaat het om 'omvolking'?

Wie deze lezing van de migratie maar niets vind of teveel doet denken aan een geromantiseerd sprookje moet maar even de onderstaande grafieken voor een 20-tal steden bekijken, en de bevolkingsevolutie op de tijdslijn. Meteen wordt in een andere curve de evolutie van inwoners met migratieachtergrond uitgetekend.

Wie spreekt van 'omvolking' is van extreem kwade wil omdat ze refereren naar een intentionele opzet om een bestaande bevolking te vervangen door een andere. Daarmee zetten ze zich op een lijn met het nationaalsocialisme dat het woord introduceerde, ondermeer als verantwoording van de militaire actie Barbarosa in juni 1942 en het onderschikken van de Slavische volkeren aan het duizendjarig rijk van de nazi's. Zo zouden de migranten, zwarten en islamisten de Europese volkeren willen verdrijven en hun plaats innemen, de omvolking 2.0 in de hoofden van Vlaams Belangers en sommige N-VA-ers.  Zij geven tevens blijk van de volledige miskenning van de historische betekenis van migratie voor BelgiŽ en vooral voor Antwerpen.

6. Tom Naegels en de 'mythes' van de migratie

Gedachtenwisseling met Tom Naegels op FB Jan Hertogen

Ook Tom Naegels ontkomt niet aan de 'mythes rond migratie en laat de bevolkingsevoluties in de steden buiten beeld. Op FB drukt hij het zo uit, als opmerking tav een reactie: "De neergang van de steenkoolsector, de opkomst van petroleum, de deficit-spending van de expansieplannen met hun enorme nadruk op autosnelwegen en industriezones, de buitenlandse investeringen, de gigantische groei van de lonen en het bnp, de angst voor de stijging van de prijzen (en dus inflatie), de bouwwoede in Brussel, de demografische problemen (te weinig jonge mensen om alle nieuwe jobs in te vullen) en tussen al dat economische geweld, de gastarbeiders die enkele jaren lang vrijwel ongehinderd Europa binnen en rond reizen en overal de gaten dichten die de extreem snelle groei doet vallen." . Tom nagels bereid een boek voor over het (Vlaams) nationalisme en migratie in de 60 en 70-tiger jaren, zie al  z'n artikel in Apache, De koelies van Europa.

7. De 'mythe' is hardleers, ook voor kinderen van de migratie

De nieuwe inwoners die langs migratie naar BelgiŽ zijn gekomen en hun nageslacht hebben zich gevestigd waar woningen vrijkwamen, dus in die (stedelijke) centra waar sprake was van ontvolking of het stokken van de bevolkingsaangroei vanaf 1970, Maar de 'migratiemythe' is blijkbaar onaantastbaar, ook voor de kinderen van de migratie, die liever verwijzen naar de arbeidsnoodzaak en de gastarbeiderstraditie dan naar de feitelijkheid om de steden en grotere gemeenten te herbevolken en uiteraard ook hun arbeidskracht te leveren.

8. De bevolking evolueerde ongelijk in steden en gemeenten

Wie enkel de bevolkingsevolutie op het niveau van BelgiŽ of Vlaanderen volgt, maakt zichzelf wat wijs om de impact van migratie na WO2 te zien of in te schatten als antwoord op de ontvolking of bevolkingsstagnatie in de belangrijkste steden van Vlaanderen en Brussel. In mindere mate in Wallonie dat nog in de jaren vijftig de immigratie en bevolkingsaangroei kende met Italianen, Grieken en Spanjaarden, maar daarna een sterk verminderde migratie kenden omdat de bevolkingsvermindering aan een langzamer ritme ging en minder uitgesproken was. Maar vermindering van bevolking of zelfs stagnatie staat gelijk met het vrijkomen van woongelegenheid. Voorzover deze niet door interne verhuis ingevuld wordt zal het door migratie vanuit het buitenland gebeuren, dat is een quasi wiskundige wet.

Het grafisch beeld van de bevolkingsevolutie van 1830 tot 01/01/2020, in BelgiŽ en de gewesten is niet waarneembaar omdat tav van de vermindering van de bevolking in de steden, er bevolkingsaangroei was in landelijke gemeenten en kleinere steden. Het is dus uitsluitend door de bevolkingsevolutie in de grote steden en kernsteden onder ogen te nemen dat het mythische beeld van een immigratie, uitsluitend om arbeidskrachten te leveren, gecorrigeerd en bijgesteld wordt.

9. De confrontatie: laat de (historische) werkelijkheid doordringen

Voor elke gemeente kunnen gelijkaardige grafieken aangemaakt worden, samen met 104 andere grafieken langs de tabel Tabel: Loop van de bevolking  1830-2020.

De bevolkingsevolutie wordt op een dubbele wijze weergegeven: de feitelijke evolutie en de evolutie met aftrek van de bevolking met migratieachtergrond na WO2. Bevolking met migratieachtergrond zijn dus de samentelling van vreemdelingen, de Belg-gewordenen en hun nageslacht na wo2. Het laat toe een inzicht te geven in de ontvolking/bevolkingsstagnering en het complement van de de migratie en dit alles in een tijdsevolutie van 1830 tot 2020. Het volume dat zich tussen de blauwe (bevolkingsevolutie) en de groene lijn (migratieachtergrond) situeert en elk jaar groter wordt komt overeen het groeiend aandeel inwoners met migratieachtergrond elke geobserveerde gemeente.

1. Bevolkingsevolutie met en zonder migratieachtergrond

BelgiŽ

 

1.1. Vlaams gewest

Vlaams gewest

Aalst

Antwerpen

Boom

Gent

Leuven

Lier

Mechelen

Oostende

 

1.2 Brussels gewest

Brussels gewest

Anderlecht

Brussel-stad

Schaarbeek

Sint-Gillis

Sint-Jans Molenbeek

Vorst

 

1.3. Waals gewest

Waals gewest

Bergen

Charleroi

Herstal

Luik

Saint-Nicolas

Seraing

10. Na de eerste golf (in de steden) de tweede ('migratie')golf in de landelijke gemeenten en kleinere steden.

Het is van recentere datum dat zich leegstand ontwikkelt en er woonmogelijkheden vrijkomen in de kleinere steden en op het platteland. Deze worden in eerste instantie ingevuld door de reeds aanwezige inwoners met migratieachtergrond, dwz binnenlandse verhuis vanuit de grotere steden zoals van Brussel naar Denderleeuw en de Denderstreek. Uit Antwerpen is er een decennia durende continue uitstroom geweest, met het laatste decennium meer en meer inwoners met migratieachtergrond die verhuizen naar de Kempen.

Het platteland en de kleinere steden moet nu een zogezegde 'migratieschok' opvangen, niettegenstaande het meestal om binnenlandse verschuivingen gaat. Deze worden evenwel gretig aangegrepen worden door wie spijkers op laag water zoekt. Zij kunnen in de landelijke bevolking, nu in hoofdzaak ambtenaren, arbeiders en gesettelde burgers, een tweede golf van racisme en xenofobie losweken die soms heftiger vormen en meer salonfšhige vormen aanneemt dan de eerste en waarbij, zoals Bogaert in de CD&V denken politiek voordeel te halen.

Maar zoals bij corona, is het van belang de racismehaarden en complottheorieŽn vroeg genoeg op het spoor te komen, te counteren met evidente kennis van de eigen stedelijke, landelijke en demografische ontwikkeling. Tevens moeten er gepaste antwoorden op gevonden en toegepast worden, zoals de racismewetgeving, het opkuisen van de sociale media, de directe aanpak met Gas-boetes voor openlijk racisme en een politie die hier een voortrekkersrol kan/moet vervullen. Ook het dekolonialiseren van de geesten, het koloniale erfgoed en verontschuldiging en herstel tav de slachtoffers van het kolonialisme zoals ook voor de recente geschiedenis tav de joden en het verzet gebeurd is, staan nog op de agenda. Misschien kunnen hiervoor ook aangepaste tools ontwikkeld worden, waarbij inzicht in de Loop van de Bevolking al een onderdeel is. Maar daar zullen volgende berichten verder op ingaan

Jan Hertogen, socioloog