BuG 433 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 23 augustus 2019
    
BuG 433 on-line                 Print  Tablet,  Smartphone (3p)

Parag Khanna:
"Nu de Oost- en Zuid-Aziaten de mondiale
 economische groei aandrijven en West-Aziaten zich weer op
hen oriŽnteren, beginnen ook de mislukte Aziatische staten
hiertussen, zoals Irak en Afghanistan, hun hoofdstuk van de
 Amerikaanse bezetting af te sluiten en plannen te maken voor
hun toekomst binnen het Aziatisch systeem:"
uit "AziŽ is de toe-
komst, Handel, Cultuur en conflict in de 21ste eeuw", 2019.
Voor wie nog wil mee zijn, best Parag Khanna en vooral ook
"Is het Westen de weg kwijt" van Kishore Mahubani lezen,
hartverwarmend, geestverruimend, 'n opkikker van jewelste.

Het echte signaal: Nieuwkomers smoren Vlaams Belang stem.
Zoals in grotere steden al het geval is, is extreem rechts ook in
 landelijke gemeenten en kleinere steden zonder perspectief.

Maar wie zijn de 'Nieuwkomers', over wie heeft men het?
Wiens Nederlands moet excelleren na twee jaar, wie moet beta-
len, en waar gaan ze het geld halen als kindergeld en vervan-
gingsinkomsten uitgesteld worden en men zelf de 'integratie-
kost' moet betalen? Gaat het om de 10% van alle Nieuwko-
mers wiens asielvraag is erkend en die vanaf dan de status van
Vluchteling genieten, die vanaf 2019 tweederangsburgers
zullen zijn, op basis van een extreem-rechts dogma?

Administratieve inschrijvingen Vreemdelingen 1989-2017 in
de burgerlijke stand van de 300 gemeenten Vlaams gewest:
- Immigranten: 1.099.418, waarvan                                       
 - Immigranten uit het buitenland: 942.223                    
- Erkende asielvragers (Vluchtelingen): 102.339         
- Herinschrijving na ambtelijke schrapping: 54.856      
- Vreemdelingen die verhuisden naar een gemeente: 562.362
- Geboorten bij vreemdelingen in een gemeente: 136.483       

Of 1.798.263 inschrijvingen van Nieuwkomers in een Vlaamse gemeente de laatste negenentwintig jaar, dit zijn de officiŽle cijfers zoals een gemeente ze heeft doorgegeven aan het Rijksregister. Zijn het de eerste groep, immigranten uit zeg maar Amerika, Japan, Oost-Europa en andere Europese landen als Nieuwkomer in Vlaanderen toekomen en nu allen gestigmatiseerd worden. Of gaat het (uitsluitend) om de erkende asielvragers, nl de 'Vluchtelingen' die amper 10% van de immigranten uitmaken. Ten aanzien van al deze immigranten staan er in totaal 541.596 emigranten die in de burgerlijke stand van een Vlaamse gemeente uitgeschreven worden. Dit wegens vertrek naar het buitenland, intrekken van de asielerkenning of vreemdelingen die niet meer vindbaar zijn op een adres in BelgiŽ na drie politiecontroles, ook al hebben ze verblijfsrecht maar die daarom 'ambtelijk geschrapt' worden. Het saldo zijn dan 557.822 bijkomende Vreemdelingen in het Vlaamse gewest op 29 jaar tijd. Uiteraard zijn een aantal van de 'binnenkomers' dezelfden als die 'buitengegaan' zijn, maar alles bijeen is klokt het migratiesaldo af op 557.822.

Pesterijen tegen 'Nieuwkomers', of enkel tegen de nieuwe Vluchtelingen?

Het aantal erkende asielvragers, de 'Vluchtelingen' vormen op dertig jaar bekeken geen 10% van de immigranten. Heeft de heisa rond de inburgering geen ander doel dan de Vlaams Belang-speech in beleid te vertalen tegenover een marginale groep inwoners met verblijfsrecht die omwille van oorlogsomstandigheden of de conventie van GenŤve naar Vlaanderen zijn gekomen? Zal de CD&V daarmee haar 5% aan het Vlaams Belang verloren kiezers terughalen in de landelijke gebieden van Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen en Haspengouw, die, zoals zal blijken, het minste in contact staan met Nieuwkomers, laat staan met Vluchtelingen. Hard beleid vanuit het imaginaire wereldbeeld van de  welgestelde en van alle comfort en inkomen voorziene blanke man?

Wie behoort tot het imaginaire, de 'Nieuwkomer', de Vreemdeling?


Ook al is het maar voor beperkte tijd, Nieuwkomer in strikte zin is elkeen die BelgiŽ vanuit het buitenland binnenkomt. Maar in de ogen van de inwoners van een gemeente zijn ook Vreemdelingen die naar een gemeente verhuizen, de kinderen die bij vreemdelingen geboren worden en ook degenen die doorheen de loop van het jaar de Belgische nationaliteit verworven hebben Nieuwkomers, ook omdat zij er als een 'vreemde' blijven uitzien. Racisme en xenofobie kennen geen nuance op dat vlak, het is blind, veralgemenend en inhumaan.

Voor een oplijsting van 'Nieuwkomers' in BelgiŽ, langs het migratie-, verhuis- en geboortesaldo van alle in- en uitgeschreven Vreemdelingen tussen 1999 en 2018 voor alle  nationaiteiten, Britten en SyriŽrs inbegrepen, zie het bericht BuG 396 on-line waaruit we volgend tabelletje oppikken:

Nieuwkomers-saldo Nieuwk. Nieuwk.
2017 1999-2017
RoemeniŽ 8.978 97.713
SyriŽ 6.274 28.239
Afghanistan 3.824 19.277
Marokko 3.713 128.958
Nederland 2.871 85.334
Bulgarije 2.584 39.187
Irak 2.574 17.919
India 1.965 16.757
Frankrijk 1.871 75.033
Spanje 1.723 23.395
Polen 1.578 77.125
Kameroen 1.410 19.526
Congo (DR) 1.355 40.878
Guinee 1.144 15.867
Turkije 1.127 44.864
Portugal 1.033 25.068
Rusland 849 27.960
BraziliŽ 674 10.427
AlbaniŽ 664 10.545
China 631 14.496
Iran 585 8.537
TunesiŽ 573 9.436
Algerije 497 15.031
Pakistan 450 10.832
Ghana 356 9.366
ArmeniŽ 349 10.596
Rwanda 274 10.813
MacedoniŽ 267 8.072
Duitsland 183 9.677
FRJ/ServiŽ -28 17.784
Totaal top 30 50.348 928.712
Totaal andere 16.307 221.892
Tot. Nieuwkomers 66.655 1.150.604

Wanneer vallen de oogkleppen eens af?

Zaak is dat zonder hen het Vlaams gewest 1,5 miljoen inwoners met migratieachtergrond minder zou tellen, Belg geworden Vreemdelingen en Nieuwkomers inbegrepen en hun nageslacht. De grotere steden, Antwerpen voorop, zouden niet eens de helft van hun huidig inwonersaantal tellen. Wie 'Nieuwkomers' brandmerkt, hen als profiteurs afschildert, hen een apart sociaal statuut wil geven, wie zich racistisch en xenofoob uitlaat en een uitzonderingstatuut voor hen aan het opmaken is blameert niet alleen de Nieuwkomers die nog in BelgiŽ zullen toekomen, maar vooral ook de huidige 1,5 miljoen inwoners inwoners met migratieachtergrond in het Vlaams gewest, 1.378.016 op 01/01/2017 volgens de telling van de Vlaamse overheid.

Maar er is meer. Vlaams Belang-stem gesmoord door Nieuwkomers

Is de definitieve terugwijzing van Rechts Extreem-Rechts door de Nieuwkomers in BelgiŽ na WO2 de reden van de aversie tegen 'Nieuwkomers', vroeger gastarbeiders, buitenlanders, buitenlandse en vreemde herkomst, allochtonen en nu inwoners mt migratieachtergrond genoemd? Is de arrogante en de nu wat luider klinkende racistische en xenofobe roep in feite niet de doodsrochel van een uitstervend rechts extremisme? Zijn het politieke neanderthalers geworden die weten dat voor hen geen toekomst meer is weggelegd, zeker in tijden waar de Aziatische determinatie van het geopolitieke leven samen met het op z'n plaats gezette 'Westen' de nieuwe orde zullen uitmaken, een nieuwe orde die niet (meer) rechts zal zijn?

Hoe groter het aantal Nieuwkomers in een gemeente, hoe lager het % Vlaams Belang-stemmen. De helft van de bevolking woont in gemeenten waar minstens 30% nieuwkomers zijn toegekomen tussen 1989 en 2017. Het % Vlaams Belang stemmen daalde daar van 19,7% tot 13,9%.

Hoe meer Nieuwkomers, hoe minder stemmen voor het Vlaams Belang en in mindere mate voor de N-VA. In de laatste BuG-berichten werden drie tools ontwikkeld/toegepast om de kiesuitslag en haar evolutie 2012-2019 te ventileren volgens sociale kenmerken van gemeenten. We passen deze drie tools nog eens toe op het sociale kenmerk 'Nieuwkomers', in feite de 'Binnenkomers' in een gemeente langs migratie, verhuis van een vreemdeling naar een gemeente en geboorten bij vreemdelingen in een gemeente, die dus alle nieuw ingeschrevenen worden in de burgerlijke stand van een gemeente tussen 1989 en 2017.

De drie tools die verder uitgewerkt worden zijn:
1. CorrelatiecoŽfficiŽnten tussen de uitslag van elke partij in 2019 en de vier voormelde kenmerken van Niewkomers/Binnenkomers langs migratie, verhuis, geboorte en hun totaal
2. Gemeentekaarten van het detail van de Nieuwkomers/Binnenkomers en hun totaal. Hiermee wordt een beeld gegeven van de regionale verdeling van de Nieuwkomers, en vooral van deze gemeenten waar ze in mindere mate aanwezig zijn, het is juist in deze gemeenten dat ze 'matchen' met een Vlaams Belang stem.
3. Uitslag verkiezingen voor elke partij uitgerold over de gemeenten geordend volgens het % Nieuwkomers/Binnenkomers in een gemeente en de opdeling van de gemeenten in decielen, in groepen van 30 gemeenten. Binnen elk deciel wordt het % van de bevolking gegeven, het herberekend % van de uitslag van elke partij, en het % van de Nieuwkomers/Binnenkomers met hun detail. En avant.

1. Pearsons CorrelatiecoŽfficienten stemuitslag/Nieuwkomers

CorrelatiecoŽfficiŽnten Kiesuitlag 2019 en Nieuwkomers
  Buitenland Verhuis Geboorte Nieuwkomers
N-VA 0,0417 0,1182 0,0244 0,0698
VB -0,2759 -0,4746 -0,2285 -0,3630
CD&V -0,0018 -0,3014 -0,0344 -0,1058
Open-VLD -0,0503 -0,0175 -0,1097 -0,0483
sp.a -0,1467 -0,1809 -0,1047 -0,1675
Groen 0,2940 0,5050 0,2762 0,3892
PVDA 0,1469 0,2066 0,3002 0,1920


Hoe meer vreemdelingen verhuisd zijn naar een stad of gemeente en ingeschreven werden in de burgerlijke stand, hoe minder stemmen voor het Vlaams Belang, ook voor de CD&V is deze correlatie dramatisch negatief, -0,3014 als gekeken wordt naar gemeenten waarnaar Vreemdelingen verhuisd zijn. Voor Groen heeft het de meubelen enigszins gered. Met een negatieve correlatie van -0,3630, en voor verhuis van Vreemdelingen naar een gemeente zelfs -0,4746 is het duidelijk dat de stem van het Vlaams Belang in deze steden en gemeenten definitief gesmoord is zoals het Vlaams Belang trouwens zelf grif toegeeft. Enkel in West- en ook Oost-Vlanderen, bij arbeiders, RVA-Uitkeringstrekkers zonder beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, de Arbeidsongeschikten (primaire ziekte en invaliditeit) en vooral ook in Ambtenarengemeenten, is men in 2019 minder weerstandig gebleken tegenover de leugens, het racisme en de xenofobie tav de 'imaginaire' vreemde.
 
2. Gemeentekaarten Nieuwkomers - Een doorslag van de Vlaams Belang stem

Gemeentekaarten hebben het voordeel dat het gemeentelijk en regionale beeld van een stemuitslag visueel kan geplaatst op de verdeling van andere kenmerken. Voor de kaartjes van Nieuwkomers gaan de kleuren van veel Nieuwkomers (groen) naar weinig Nieuwkomers (rood), zodat beter kan nagegaan in welke mate gemeenten en regio's met Vlaams Belang stemmen (groen is weinig, rood is hoog %) ermee 'matchen'.

Om het % Nieuwkomers te kennen, gemeente aanklikken: % = 1-waarde, uitgedrukt in decielen (0,087=8,7%)

Vlaams Belang stemmen 2019 - Niet meer in de steden

Link: % Vlaams Belangstemmen in 2019


Totaal Nieuwkomers (Migratie, Verhuis, Geboorten 1989-2017

Link: % Nieuwkomers langs Migratie, Verhuis en Geboorte


Nieuwkomers langs Immigratie 1989-2017
(Buitenland, Vluchtelingen, Herinschrijving

Link: % Nieuwkomers langs Immigratie 1989-2017

Verhuis van Vreemdelingen naar een gemeente  - Hoe minder verhuis hoe roder de kleur, en hoe groter de Vlaams Belang stem)

Link: % Verhuis van Vreemdeling naar de gemeente (1989-2017

Toch merkwaardig. Het is de 2de beweging, dwz vreemdelingen die gesetteld zijn, en die naar een andere gemeente verhuizen, die het meest 'weerstand' oproepen, vooral in het diepe West- en Oost-Vlaanderen. Niet toevallig de regio's waar CD&V-kiezers massaal zijn overgegaan naar het Vlaams Belang. Niets wijst er op dat deze opstoot duurzaam zou of zal zijn, en het verlies voor CD&V definitief. Als gekeken wordt naar het % gehandicapten en bejaardenvoorzieningen in West-Vlaanderen en de hogere mate van gebruik van de Sociale Zekerheid zal ook voor West-Vlamingen duidelijk worden dat ze met het Vlaams Belang hun welzijnsaandeel en leefcomfort niet zullen verhogen. Deze getraumatiseerde regio, hoogste zelfmoordcijfers, hoogste aantal verkeersdoden heeft er nu een derde trauma bij, hoogste Extreem-Rechtse stem, het moet toch ergens stoppen, zeker omdat er het minste Nieuwkomers zijn komen wonen of zich er rechtstreeks vanuit het buitenland vestigen.

Geboorten van Vreemdelingen in een gemeente 1989-2017

Link: %Geboorten bij Vreemdelingen 1989-2017

Hoe minder geboorten bij vreemdelingen de laatste 29 jaar, dus ook hoe minder vreemdelingen in het kleuter, basis en secundair onderwijs, hoe aantrekkelijker de Vlaams Belang stem is geweest in Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen en Haspengouw. Dat geeft weinig geloofwaardigheid aan datgene waar Vlaams Belang en ook N-VA te koop mee lopen, nl de definitieve switch en een keuze voor identitair nationalisme, confederalisme en de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Het zijn trouwens de regio's die het meest te verliezen hebben met het identitair nationalisme. Gaat het Vlaams Belang daar verder broodjes bakken, terwijl er alsmaar meer Nieuwkomers zich zullen komen vestigen, al is het maar om West-Vlaanderen te voorzien van voldoende nieuwe werkkrachten het komende decennium, want samen met Limburg is West-Vlaanderen de provincie die het snelst veroudert.

3. Stemuitslag 2018 en decielen volgens % Nieuwkomers

Een correlatiecoŽfficiŽnt zegt iets, een gemeentekaartje illustreert, maar het beste beeld krijgt men door de gemeenten te rangschikken volgens % Nieuwkomers met het voormelde onderscheid Immigranten, Verhuis, Geboorten en Totaal, en ze dan in tien gelijke delen op te delen. In deze toepassing werd een derde dimensie toegevoegd, nl een staafgrafiek van het bevolkingsaandeel per deciel, en een 4de dimensie, jawel, het % van het aantal nieuwkomers, binnen elk deciel, geplaatst als 'naam' van het deciel.

3.1. Totaal Nieuwkomers in de gemeente 1989-2017 - 31,4%

Deze grafiek geeft informatie over volgende kenmerken:

1. Opdeling gemeenten in 10 gelijke delen van 30 gemeenten die geklasseerd zijn volgens het % Nieuwkomers (totaal) 1989-2017
2. % Stemmen dat elke partij behaald heeft, en dit per deciel
3. % Bevolking binnen elk deciel: kolomgrafiek en % bovenaan
4. % Nieuwkomers binnen elk deciel (onderaan de kolomgrafiek)

De laatste drie decielen, of 90 gemeenten, vertegenwoordigen 15%+11%+21%=48% of bijna de helft van de bevolking. Hun totale immigratie bedroeg minstens 28%, gemiddeld 70% in de 30 gemeenten met de hoogste instroom. Het stem% voor het Vlaams Belang duikt daar naar omlaag, voor Groen en in mindere mate voor de PVDA verhoogt het stem%. De CD&V duikt hier nog sterker dan het Vlaams Belang omlaag.

Wat in een correlatiecoŽfficiŽnt soms niet zichtbaar is, wordt duidelijk in de uitrol van een stemuitslag over decielen. N-VA ziet haar stem-% wel degelijk dalen bij stijgend % Nieuwkomers vanaf 18% Nieuwkomers in het 6de deciel, ook al is de globale correlatie 0,0698.


Door enkele partijen weg te laten of te groeperen komt een helderder beeld tot stand:

Door enkele partijen samen te voegen in Rechts (N-VA) en Extreem-Rechts (Vlaams Belang) enerzijds, en Rood-Rood-Groen anderzijds, aangevuld in een derde lijn met CD&V, kan nagegaan hoe de kiesuitslag evolueert bij een hoger % Nieuwkomers.

In deze laatste grafiek wordt de politieke toekomst van Vlaanderen geschetst: Rechts-Extreem Rechts zal z'n impact zien dalen als gevolg van de huidige reeds in het gewest aanwezige Nieuwkomers, een decennium later gaat Vlaanderen de demografische evolutie van Brussel achterna. De huidige uitslag van sp.a, Groen en PVDA is nu al even groot als Rechts Extreem-Rechts in het laatste deciel nl 1/5 van de Vlaamse bevolking, en samen met de CD&V, die voor een grote inhaalbeweging staat in de steden en tav de inwoners met migratie-achtergrond, komen ze aan 50%.

3.2. Nieuwkomers langs Immigratie - 19,1%


3.3. Nieuwkomers langs Verhuis naar een gemeente - 9,8%

Antwerpen en Gent bevinden zich nu in het 7de deciel. Het zijn steden waar immigranten toekomen en nadien verhuizen naar andere gemeenten, hetgeen hier duidelijk geÔllustreerd wordt. Het is in deze nieuwe gemeenten, met een hoog % verhuisde Vreemdelingen dat het Vlaams Belang, en ook N-VA minder succesvol zijn. Wie als politieke partij terug wil aanknopen met een positieve dynamiek, doet er goed aan deze grafiek eens goed te bestuderen.

3.4. Nieuwkomers langs Geboorten in een gemeente - 2,4%

4. Het is maar een vraag.

Voor meer dan honderd (sociale) kenmerken van gemeenten is een gelijkaardige analyse mogelijk, zowel langs correlatiecoŽfficiŽnten, gemeentekaartjes als langs de uitrol van de stemuitslag over de decielen volgens kenmerk, en dit voor de uitslag in 2012, 2014, 2018 en 2019 en de evolutie tussen deze jaren. Wie vraagt die krijgt: info@npdata.be.
    

Jan Hertogen, socioloog