BuG 410 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 17 januari 2019
   
BuG 410 on-line                                 Printversie (13p)

Humanitaire Visa D (langdurig verblijf) explodeerden
onder de verantwoordelijkheid van Theo Francken:
4.392 van 2015 tot 2017, 689 in de 3 jaar daarvoor.In 2015, 2016 en 2017 zijn er 4.390 Humanitaire Visa
toegekend, in de drie voorgaande jaren 689, dat is
 een verzesvoudiging tav de drie voorgaande jaren.
Als 200 Humanitaire Visa in 2018 'geregeld' werden
door Melikan Kucam, wat dan met andere visa waar-
onder enkel 250 Aleppo Christenen en 150 Egidius.
Was Kucam de enige die zich hiermee verrijkt heeft?

- Focus op Humanitaire Visa, Myria 2018    
- Asielaanvragen, rapport CGVS voor 2018
- Alle cijfers over asiel in BuG 382 on-line   
- Opinie Orhan Kilic in Mo 16/01/2019        


Vooraf 1. Wie politiek verantwoordelijk is ook verantwoordelijk voor fouten die medewerkers maken of misbruiken met impact op beslissingen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. Zeker omdat vragen mbt deze evolutie in de commissie Migratie en Asiel en vooral ook door Myria geen enkel antwoord kregen. Integendeel. De informatie over wie, wat, waar hoe en waarom werden het laatste jaa volledig onder de mat geveegd.

Vooraf 2. Is het omdat Theo Francken de bui zag hangen dat hij onredelijk veel belang hechtte aan het Marakech-verdrag zodat het een factor werd in de val van de regering. Francken was eind 2018 wel degelijk al op de hoogte van de praktijken die nu aan het licht komen, zonder er op te reageren of naar de politie te stappen. Kon hij zo z'n verantwoordelijkheden ontlopen om nu vanaf de zijlijn tussen te komen en de schade of schande van een ontslag te ontlopen? Moeten ook geen verantwoordelijkheden genomen door diegenen die de staatssecretaris daar altijd in hebben afgeschermd of ruimte gelaten hebben voor zowel de misbruiken als het niet verantwoorden van humanitaire visa tav de partners en Myria?

Vooraf 3. Moet ook niet nagegaan in welke Theo Francken zelf zich heeft laten misbruiken, of zijn eigen opinie heeft doorgedrukt voor politiek/ideologische doeleinden, nl de 'exodus' van christenen uit het Midden Oosten, waarbij toegegeven wordt aan tendensen om het vreedzaam samenleven van godsdiensten, tegen alle sektarisme in, geen kansen meer te geven. In SyriŽ was en is de godsdienstvrijheid gebleven, misschien nog het meest van alle landen in het Midden-Oosten. Kan Pater Maes in deze ook eens geconsulteerd wat de positie van de christenen is in SyriŽ. En wat was het gevolg van de Westerse ondersteuning van een vermeende oppositie en de creatie van IS voor de positie van de cristenen. De opinie van een kennis van de Assyrisch Melikan Kucam op dat punt is erg verhelderend, zie het artikel van Orhan Kilic in Mo 16/01/2019
Geld verdienen aan de ontchristelijking van het Midden Oosten.

Vooraf 4. In het verleden is Mechelen, mede doordat zij het administratief centrum zijn van de Katholieke kerk in BelgiŽ, ook voor de Assyrische christenen een veertig jaar geleden en belangrijke opvangplaats geweest. Men spreekt nu van een 3.000 inwoners in Mechelen en omgeving met Assyrisch-Turkse achtergrond. Wat de juiste 'familiale' band is met de Christenen van SyriŽ is niet direct duidelijk. Hebben deze Assyrische Turken allemaal familiebanden met Syrische christenen? Ook wat Fernand Keuleneer zich op FB afvraagt is terecht: "Dat alle christenen in SyriŽ of Irak zich in een "kwetsbare situatie" zouden bevinden, is de zoveelste leugen of het zoveelste bewijs van onwetendheid." De tweet van Francken van 25/12/2018 spreekt is uit dit oogpunt minstens alarmeren: :

Theo Francken op handen gedragen door Syrische christenen
ďIk zal me altijd blijven inzetten voor de religieuze minderheden in
het Midden-Oosten
Ē, zo tweette Francken nav het meevieren van
Kerstmis bij de Assyrische gemeenschap in Kraainem. Meer dan
600  van hen kregen een visum voor ons land om te ontsnappen
 aan de oorlog, zo meldde het Nieuwsblad van 27/12/2018 nog.


Vooraf 5. Ook de verwarring die bestaat mbt de Armeense christenen mag verder duidelijk worden. Zaak is dat ook voor de Armeense christenen een tiental jaar geleden het Humanitair asiel en/of het asiel om medische redenen een belangrijke toegangspoort was die zeer sterk gepiekt heeft en die door Deblock indertijd werd gesloten. Als gevolg daarvan is de Armeense immigratie praktisch volledig stilgevallen, zie onderstaande grafiek die we putten uit de info en tabel over nieuwkomers voor alle nationaliteiten, zie BuG 396 on-line.
  


Evolutie aantal Nieuwkomers bij de ArmeniŽrs.

Gezien Mechelen ook de stad is met het hoogste% Armeniers op de bevolking kan misschien ook eens best nagegaan of er hier ook sprake was/is van een zeker netwerk, en of hier ook geld een middel was om de kwetsbaarheid te verhogen.

Vooraf 6. En de katholieke kerk zelf kan best ook eens nagaan in welke mate de aantrek van Christenen en hun exodus uit het Midden-Oosten de laatste decennia, en het misbruik niet om 'ideologisch-politieke redenen gebeurt, zoals nu ook aan het licht komt bij Melikan Kucam, zie Orhan Kilic in Mo 16/01/2019. Zowel de christenen uit het Midden-Oosten als de katholieke kerk worden hierdoor beschadigd, zeker in de volledige en terechte aandacht van de kerk voor asielvragen, vluchtelingen en meers speciaal het lot van de christenen. Ook de kerk is gewonnen voor het vreedzaam samenleven van diverse religies, met inbegrip van de christenen in het Midden-Oosten.
   

1. Cijfers over alle toegangen tot een asielvraag in BelgiŽ


In het bericht BuG 382 on-line van 2/02/2018, Theo Francken, de moeder Theresa van de Vluchtelingen? maakte npdata.be een update van alle cijfers mbt tot asiel, humanitaire visa, Dublin, uitdrijving en uitwijzing.Al deze cijfers zijn nog uiterst actueel, mede omdat de informatie vanuit het kabinet Francken zowat stilgevallen was in 2018, ook tav Myria die toch bevoegd is om volledig geÔnformeerd te worden.

We hernemen hier een tabel en enkele grafieken die de evolutie weergeven van de asielaanvragen en de andere toegangen tot asielvraag en -opvolging in BelgiŽ. Voor de 'gewone' asielaanvragen.
 

Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa en Dublin In 2009-2017
31/12 Asielaan-vraag Hum. Visa C Hum. Visa D Hum. Visa Herves-tiging Reloca-tie (EU) Dublin In eff.
2009 22.955       45    
2010 26.560       0    
2011 32.270       25    
2012 28.285 172 39 211 0   931
2013 21.215 174 96 270 100   1.779
2014 22.850 98 110 208 34   1.673
2015 44.660 719 124 843 276   668
2016 18.710 901 284 1.185 452 200 414
2017 19.688 236 2.126 2.362 1.309 842  
2018 23.443            


Wie ons verdere gegevens kan bezorgen of de diverse toegangen tot asielvraag in 2018, graag. Hieronder hernemen we enkele grafieken uit BuG 382 on-line waarnaar we verwijzen voor de technische toelichting en commentaar. Daar is ook de uitgebreide tabel te vinden met het detail van elke toegang.De tabel en grafiek geeft info over de vijf toegangen voor een asielvraag in BelgiŽ:

- Asielvraag voor erkenning als vluchteling en residuaire bescherming  (zie Rapport CGVS Asielaanvragen 2018
- Humanitaire Visas C en D (korte en lange duur), voor toelichting over Humanitaire Visas, Hervestiging, Relocatie en Dublin in zie Focus op Humanitaire Visa, Myria 2018 
- Hervestiging: verdeling van kwetsbare reeds opgevangen asielvragers over verschillende landen)
- Relocatie: verdeling van asielvragers vanuit de hotspots in Griekenland, ItaliŽ,... over verschillende landen
- Inkomende 'Dubliners': asielvragers die eerst in BelgiŽ een asielaanvraag deden en dan naar een ander land gingen en vanuit deze landen terug naar BelgiŽ moesten terugkeren en dit ook effectief denen. Zo zijn er ook Uitgaande 'Dubliners', die in andere landen asiel vroegen en naar deze landen teruggestuurd werden. Deze komen hier niet in beeld, wel in BuG 382 on-line 

Hervestiging en Relocatie zijn stijgend als gevolg van de EU-asielpolitiek en de vraag aan regeringen mee te werken aan een verdeling van asielvragers. Deze zijn dus volledig te onderscheiden van de Humanitaire Visa die de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van BelgiŽ, verantwoordelijkheid die exclusief opgeŽist en toegepast werd door de Staatssecretaris Theo Francken die als persoon over elk dossier oordeelde, zonder advies van de Dienst Vreemdelingenzaken of bevestiging door de regering. In de verdere afhandeling van toekenning van een Humanitair Visum deden zowel de staatsveiligheid als buitenlandse zaken hun werk, zonder evenwel op een punt verantwoordelijkheid te dragen over de keuze zelf die enkel door Theo Francken als Staatssecretaris werd gemaakt. Het gebruik van dit argument in De Afspraak 16.01/2016 door Geert Bourgeois alsof hiermee de regering akkoord en verantwoordelijk was is volledig onterecht en misleidend. Het gaat in dit dossier om wie, waarom, hoe de selectie van personen werd gemaakt en dat was, zoals Peeters zegt de 'speeltuin' van Francken.

Onderscheid evolutie Humanitaire Visa C (Korte duur) en D (lange duur).
  


Opvallend is, naast de steile opgang van toekenning Humanitaire Visa in 2016 en vooral 2017, de vermindering van de Humanitaire Visa op korte termijn. De toekenning van humanitaire Visa werd hiermee veel sterker dan vroeger een ticket voor definitief verblijf. De 'waarde' van een Humanitair visum steeg hierdoor ook exponentieel ook al koste de aanvraag ervan maar 350Ä.

Persoonlijke verrijking, ook door andere (tussen)personen?
 
De vraag dient ten gronde gesteld in welke mate de toekenning van een Humanitair Visum niet ook door andere personen en en al in vorige jaren vanaf 20216 werd aangegrepen voort persoonlijke verrijking, mensensmokkel en het opereren in een netwerk en of 'bende'. Zonder dat de staatssecretaris of het kabinet hier noodwendig van op de hoogte moest zijn is het ten zeerste merkwaardig dat alle controlemogelijkheden werden afgesloten of niet toegelaten. Ook bljft de vraag aan de orde waarom  de regering hem op dit punt niet tot de orde riep, ook al werd hij daar meerdere malen door De Vriendt (Groen) en Lanjri (CD&V) op gewezen. Ook Myria, als federale instelling bevoegd voor info, documentatie en advies over asiel en migratie werd meer en meer op z'n honger gelaten wat de essentiŽle info en antwoorden op hun vragen betreft.

Francken, slachtoffer van mensensmokkelaars?

Zichzelf nu als 'slachtoffer' voorstellen is z'n verantwoordelijkheid ontlopen, ook al is de burgerlijke partijstelling van Theo Francken enkel bedoeld om inzage in het dossier te krijgen. Hij kan zich dat trouwens enkel maar veroorloven omdat de N-VA ontslag genomen heeft uit de regering. Als staatssecretaris zou dit misbruik van zijn beslissingen tot toekenning Humanitaire visa hem tot ontslag gedwongen hebben. De val van de regering heeft dit echter voorkomen.

2. Antwoord van het Ministerie Binnenlandse zaken en Myria op enkele vragen

Omdat het ons in februari 2018 onduidelijk was in welke mate voor deze toegangen (ook) nog een asielvraag diende ingediend door de betrokkenen, en in welke mate deze toegangen tot asiel/verblijfsvraag ook in het Wachtregister asiel terug te vinden waren, kregen we volgend antwoord en toelichting van de Dienst Vreemdelingenzaken en van Myria dat we hier integraal hernemen.

Antwoord ministerie op onze vraag over het verschil tussen een Humanitair Visum C en D:

 "Een visum geeft recht om naar BelgiŽ te komen voor een beperkte periode. Er bestaat een visum kort verblijf (visum type C) en een visum lang verblijf (visum type D).

Als het voorgenomen verblijf niet langer duurt dan 3 maanden, vraagt men een visum voor kort verblijf aan (het ďSchengenvisumĒ= visum type C). Met dit visum kan de houder vrij rondreizen over het grondgebied van de Schengenstaten voor een verblijf van maximum 3 maanden binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de eerste binnenkomst op dit grondgebied. Dit visum kan worden afgegeven voor ťťn binnenkomst, voor twee binnenkomsten of voor meerdere binnenkomsten. Het wordt doorgaans afgegeven voor familiebezoek, toerisme, beroepsafspraken of korte stages of opleidingen.

Als het voorgenomen verblijf langer duurt dan 3 maanden, vraagt men een nationaal visum lang verblijf aan (visum type D). Dit visum is maximum 1 jaar geldig. Het heeft dezelfde gevolgen als een verblijfkaart wat het vrij verkeer binnen het Schengengrondgebied betreft. Het is de houder ervan dus toegestaan zich naar een andere Schengenstaat te begeven voor een totale duur van niet langer dan 3 maanden binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied. Dit visum wordt doorgaans afgegeven in het kader van een gezinshereniging, aan werknemers en aan studenten.

Een visum op zich geeft dus nooit toegang tot een onbeperkt verblijf. Daarvoor zal men een andere verblijfsprocedure moeten opstarten: gezinshereniging, asielaanvraag,Ö In het kader van humanitaire visa zal dit voornamelijk om asielaanvragen gaan. Vanaf dat een persoon een asielaanvraag indient, krijgt hij een verblijfsvergunning voor de duur van de procedure. Hij of zij heeft dan recht op materiŽle hulp (bed, bad, brood, begeleiding)."

Antwoord Myria en van de Vereniging Steden en Gemeenten(VVGS) mbt het al of niet inschrijven van personen met Humanitair visum/Hervestigden/ Gereloceerden in het Wachtregister asiel.

"Zij die geselecteerd zijn voor hervestiging door de Belgische instanties, komen via een visum D toe in BelgiŽ (vroeger was dit visum C maar na uitspraak HvJ C-638/16 van 7 maart 2017 in visumzaak SyriŽrs is dit veranderd), meer specifiek een visum om humanitaire redenen om langer dan drie maanden in BelgiŽ te verblijven, op basis van de artikelen 9 (en 13) van de Verblijfswet (Vw). (zie punt 21 en 22 contactverslag Asiel Myria, juni 2017). Na aankomst in BelgiŽ moeten zij wel nog formeel een asielaanvraag indienen.

Toen zij vroeger via een visum C (kort verblijf) kwamen werden zij, na hun asielaanvraag, als zijnde asielzoeker ingeschreven in het wachtregister. Wij vermoeden dat dit nog steeds de praktijk is (aangezien ze nog steeds een asielaanvraag moeten indienen), maar nu dat zij een visum D krijgen, stellen we ons de vraag of er geen instructie is voor de gemeenten om ze al in het vreemdelingenregister in te schrijven.  Wij hebben deze vraag voorgelegd bij het Agentschap Integratie en Inburgering, zij vermoeden dat de hervestigden nog steeds zoals vroeger in het wachtregister worden ingeschreven, maar kunnen hier geen absoluut uitsluitsel over geven. Wij hebben de vraag nu ook voorgelegd aan het VVSG die vermoedelijk wel duidelijkheid kan geven."


Enkele dagen later werd dit aangevuld met informatie van het VVSG: "Ondertussen heeft het VVSG bevestigd dat de praktijk niet veranderd is op dat punt. Dus, hervestigden worden nog steeds ingeschreven in wachtregister, ondanks dat ze nu via een Visum D naar BelgiŽ komen."

We besloten deze toelichting met volgende vaststelling die we volledig kunnen hernemen om dit bericht af te sluiten:

Daarmee zijn nog niet alle vragen opgeklaard, bv de criteria bij toewijzing van Humanitaire visa, Hervestiging, Relocatie, en het gebruik van Humanitaire visa, ook de opdeling naar nationaliteit is een essentiŽle informatie om transparant te zijn.

Jan Hertogen, socioloog