BuG 206 – Bericht uit het Gewisse – 13 november 2013

BuG 206  on-line                                        Printversie (6p)

Vooraf 1: Geef ieder een laptop - 2: De markt - 3: Loonvoordeel 1,5% België
 
Commercie mag gehandicaptenvervoer overnemen van Crevits
Diensten Aangepast Vervoer (DAV) zien betoelaging praktisch verdwijnen

Taxi Hendrix, taxi-lobby en Sp.a halen hun slag volledig thuis:
ondersteuning door gemeente, provincie, OCMW, voorziening
is 'overcompensatie' en komt in aftrek van de betoelaging,
Wie nog gehandicaptenvervoer 'subsidieert' ziet z'n inspan-
ning omgezet in een prijsverhoging voor de gehandicapten.
 
En waarom nam De Lijn haar verantwoordelijkheid niet
en moet de gehandicapte nu het 10-voudige betalen voor
een km van wat een  gewone burger aan De Lijn betaalt.
En waarom krijgt de Lijn 4€ voor elke verreden km en het
gehandicaptenvervoer maar 0,4€ € voor een verreden km,
en waarom legt de minister voor gehandicaptenvervoer
maar 3 mio € bij, dat is 0,35% (1/3 van 1%) van de 859 mio €
die de Lijn jaarlijks van de Vlaamse Gemeenschap krijgt?

Maar die 3 miljoen€ was voor de taxi-lobby en haar lakeien
voldoende om de betoelaging naar zich toe te trekken
en de Diensten Aangepast vervoer, die al 30 jaar actief zijn
op droog zaad te zetten en hun betoelaging te ontnemen,
o ironie,
en dit door toedoen van een CD&V minister Crevits.
  
Wanneer de opstand van de gehandicapten en hun ouders?
Voor reacties, cfr
gehandicaptenliberationfront@gmail.com

 
Vooraf 1: Geef er een lap op (of is het Geef ieder een laptop?), een premature verkiezingsaffiche van het Vlaams Belang, Met een vliegenmepper Di Rupo rond de oren slaan, de Italiaan, de homo en de premier, drie vliegen in één klap. Wie klaagt deze affiche eens aan, of kan en mag dat zo allemaal? Of was het Geeft ieder één laptop (Vier - bekijk op volledig scherm) en Kamagurka was er weer bij met z'n handje (Burgemeester van Antwerpen - bekijk op volledig scherm) of hoe het Vlaams Belang het vijfde wiel aan de N-VA wagen is geworden.

Vooraf 2: Geen 'liberation' van de gehandicapte maar vermarkting van de zorg: zie PersoonsVolgende Financiering (DWM) en de diepgravende analyse van Tuur Vanempten, oud-hoofdredacteur van de Gids op Maatschappelijk gebied (ACW): Hardwerkende Vlamingen gebaat met solidariteit (DWM) en CD&V met Innesto de markt op (DWM)


Vooraf 3. En wat met het loonkostenvoordeel van 1,5% in België?
Wat met de 5,1 mia € werkgeversbijdragenverminderingen, dat stelden we als vraag in de vorige BuG 205. Omdat nergens een duidelijke uitleg gegeven werd, noch in het CRB-rapport, noch in het Expertenrapport, werd haar impact op de loonkloof gemiddeld op 2% ingeschat zodat er een loonkostenvoordeel ontstond. Maar ze is al afgetrokken wist iemand te melden, ja maar zonder aan te geven in welke mate in de 3 andere landen werkgeversbijdragenvermindering hebben gespeeld zodat tav de vermindering tot 0,5% loonkloof de helft van de impact van de werkgeversbijdragenverminderingen (4,0%) werd doorgerekend. We zijn dan verder op zoek gegaan in het CRB rapport voor 2012:

Loonontwikkeling België tav de 3 buurlanden. Merk dat voor 2012 alle sectoren worden betrokken, ook overheid en onderwijs, sectoren die door de anciënniteitregeling sterker stijgen dan de private sector, de 5,1% (de enige maal dat dit % in het CRB-rapport wordt vermeld) is dan een maximum dat in de feite lager ligt, en dus ook de 0,5% die na aftrek van de loonsubsidiering overblijft
(CRB-rapport, blz 67)

 
De werkgeversbijdragenverminderingen (het verschil tussen de blauwe en gele lijn) in België volgens inkomen. Was het teveel gevraagd aan CRB en de expertencommissie om ook zo'n schemaatje op te maken voor de drie andere landen? Ek ik die dacht dat de bijdrage voor de sociale zekerheid, volledig betaald, 36% op de brutowedde was, hier al gereduceerd tot 32,5%, de 'faciale' aanslagvoet, of is dit al een aanslag op de voet van 36%?

 
"In 2011 waren de totale sociale bijdrageverlagingen voor de werkgevers goed voor 5,0 miljard euro en 3,5% van de loonmassa. Van dit bedrag ging 82,5% naar structurele verminderingen voor werknemers uit de privésector en de overige 17,5% naar extra verlagingen voor doelgroepen."  (CRB-rapport blz 93 en 94)

Die 3,5% betreft de bijdrageverminderingen berekend op de totale loonkost (zoals in de eerste grafiek hierboven voor 2012). Als het % enkel berekend wordt op de lonen van de private sector, dus zonder de openbare sector en het onderwijs die, buiten index en programmatie elk jaar 2,5% baremieke anciënniteit genieten dan zal het % lastenverminderingen nog aanmerkelijk hoger liggen en dus ook de impact op de vermindering van de loonkloof die hiermee een groter loonvoordeel voor België geeft.

Zaak is dus dat in het
CRB-rapport en in het Expertenrapport nergens een overzichtelijke vergelijking gemaakt wordt van de impact van de werkgeversbijdrageverminderingen op de loonkloof in België en de andere 3 landen, en dat in feite verondersteld wordt dat deze geen impact heeft, gezien men de impact van de loonsubsidiering maar begint te tellen na de aftrek van alle werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, dat is gemakkelijk natuurlijk, zo blijft de helft van de lastenvermindering buiten beeld. Er mag o.i. minstens verondersteld worden dat deze bijdragevermindering de helft van de impact heeft van de loonsubsidiering, en voortgaande op de gedocumenteerde 5,1 mia € werkgeversbijdragenvermindering, is dit -2% zodat de loonkloof in feite omgezet wordt in een loonvoordeel van 1,5%.


Gehandicaptenvervoer en DAV's over kop


0. Documentatie

- Decreet gehandicaptenvervoer van 21-12-2012,
- Uitvoeringsbesluit gehandicaptenvervoer 17-10-2013
- De enthousiaste commentaar van GTL-Taxi 
- Jaarverslag van De Lijn 2012
- Voorgeschiedenis proefproject De Lijn in BuG 60

1. Het Decreet en het Uitvoeringsbesluit 'Overcompensatie' gehandicaptenvervoer

1.1. Decreet, "Art. 6.
...De Vlaamse Regering zal bij het bepalen van het bedrag van de compensatie als vermeld in het tweede lid, vermijden dat de compensatie een economisch voordeel bevat waardoor de gecompenseerde ondernemingen ten opzichte van concurrerende ondernemingen kunnen worden bevoordeeld." ."Art. 10: ...De Vlaamse Regering vordert de compensatie, vermeld in artikel 6, geheel of gedeeltelijk terug als blijkt dat de vervoerder overgecompenseerd is voor de door hem verrichte openbare dienstverplichting als vermeld in artikel 5. De gecompenseerde vervoerder houdt gedurende ten minste tien jaar alle gegevens bij die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat er geen overcompensatie is."
 
Hiermee was al duidelijk dat alle betoelaging en ondersteuning van gemeenten, provincies, nationale loterij, OCMW, eigen voorziening enz. van de 'compensatie' zou afgetrokken worden omdat het een 'niet-concurrentieel voordeel' zou geven tav de taxisector. Gezien de betoelaging door de Vlaamse overheid van de diensten Aangepast Vervoer globaal maar 35% tot 50% uitmaakte van hun inkomsten wordt de weg vrijgemaakt om de commerciële initiatieven en de taxi's volledig te betoelagen en dat de betoelaging van de DAV's (volledig) zal wegvallen, omdat er 'overcompensatie is'. Zo wordt in één decreet de Caritas en de zorg van de voorzieningen en mensen op de vuilhoop gegooid, negatief gesanctioneerd. Zonder ook maar iets in het verleden gedaan te hebben of met de mensen en de vervoersprijs in te zitten, wordt de taxisector nu volledig door de Vlaamse overheid vergoed met het geld dat tot dan toe naar de DAV's ging. Het dreigement van een periode van 10 jaar dat m'n z'n 'andere' inkomsten zal kunnen verliezen, zonder dat de taxisector hiervoor schrik moet hebben omdat zij nooit andere financiering zullen incasseren, is daarbij nog een ware schande. De commercie, Taxi Hendrix op kop, heeft het in dit dossier over de ganse lijn gehaald, proficiat en schande voor wie het niet heeft kunnen verhinderen.

Dat de Vlaamse overheid hier rechtstreeks zelf tussenkomst als aanspreekpunt om de commercie toe te laten het gehandicaptenvervoer over te nemen is niet alleen verwonderlijk maar choquerend. Bij het gewone gehandicaptenvervoer is het De Lijn (die maar 1/4 uitbesteed aan commerciële uitbaters), bij de gezondheidszorg het RIZIV, bij de werkloosheid de RVA en de VDAB enz die als beheers- en contactpunt optreden, voor het gehandicaptenvervoer doet de minister het zelf, niet te begrijpen.
 
1.2. Uitvoeringsbesluit,
Afdeling 4. - Overcompensatie. "Art. 28. Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar bewijst de gecompenseerde vervoerder dat de ontvangen compensatie in het voorgaande werkingsjaar geen aanleiding heeft gegeven tot overcompensatie. De vervoerder geeft daarvoor een volledig overzicht van de kosten en inkomsten van het voorgaande werkingsjaar. De inkomsten omvatten zowel de inkomsten uit de dienstverlening als andere inkomsten, zoals subsidies of compensaties. Als bewijs van de niet-overcompensatie vult de gecompenseerde vervoerder een formulier in dat met een gewone brief, met een aangetekende brief of elektronisch aan de administratie wordt bezorgd. Bij het formulier voegt de vervoerder de goedgekeurde jaarrekening en de eindbalans van het voorgaande boekjaar. De minister stelt het model van formulier vast." "Art. 29. Als op basis van het formulier, vermeld in artikel 28, en de goedgekeurde jaarrekening en eindbalans van het voorgaande boekjaar blijkt dat de vervoerder werd overgecompenseerd, wordt de overcompensatie teruggevorderd of wordt de volgende compensatie verminderd met het bedrag dat overcompensatie uitmaakt."

Wie voorgaande bepaling leest, weet het al, alle eigen verworven financiering en tussenkomsten van andere systemen (gemeente, OCMW, provincie, voorzieningen en andere zoals oude DAC-projecten, dienstencheques, artikel 60, WEP+ of dagprijspersoneel worden afgetrokken van de 'compensaties', want het zijn 'overcompensaties die een taxi-bedrijf niet kan of wil verwerven. Wil men een DAV z'n resultaatrekening/begroting in evenwicht houden dan moet dit 'verlies' aan inkomsten tav de vroegere betoelaging door de Vlaamse overheid, omgezet worden in een prijsverhoging aan de gehandicapte, of men moet z'n rijbereik inkrimpen, z'n dienst enkel lokaal organiseren of opdoeken en aan de taxis overlaten, wat uiteindelijk de bedoeling is van de taxisector en het resultaat van de regeling van Enter en de minister. Het zal er in feite op neerkomen dat de DAV's niet van de betoelaging/compensaties kunnen gebruik maken en enkel de Taxisector, aan taxitarieven de sector overneemt of in feite liquideert. Het is al een mooi voorbeeld tot wat 'Innesto', het marktgerichte zorgbeleid van de CD&V kan leiden.
 
2.
Waar zijn de belangenverdedigers gebleven, de minister van Welzijn, de vakbonden?

Dat geen enkele gehandicaptenorganisatie, KVG, VFG, GRIP, de mutualiteiten, geen enkele vervoerdienst, ODAV op kop, die dit decreet mee heeft kunnen begeleiden of er aan heeft meegeschreven, dit drama en deze uitverkoop heeft kunnen afwenden is onbegrijpelijk en pas wraakroepend. Waar is het 'Platform gehandicapten' gebleven, indertijd bestaande uit VFG, KVG en Eigen Thuis, dat altijd de eerste was om de hulpmiddelen en mobiliteit van de gehandicapten te verdedigen. Waar zijn Ritje Pauwels, Margot Cloet en Vandeurzen gebleven om hun sector en het belang van de gehandicapte ook bij Crevits te 'bewaken'. Hoe zal Margot Cloet, huidig kabinetchef van Vandeurzen en voorzitster van Eigen Thuis, de voorziening waar de eerste en nog altijd grootste vervoerdienst in Vlaanderen is tot stand gekomen en actief is, en waar nog altijd het secretariaat van ODAV (Overleg diensten Aangepast Vervoer) is gevestigd, reageren, gaat deze dienst haar tarieven (verder) verhogen of verschrompelen? Niemand heeft blijkbaar een kik gegeven, op de Vervoercentrale van het ABVV na, onder druk van de BBTK-social-Profit, toen de discussie in de SERV aan de orde was, maar waar de Taxi-Lobby van het ACV, in het spoor van Taxi Hendrix, Enter en Willy Verbeeck het kabinet Crevits volledig hebben ingepakt. En de gehandicaptenverenigingen en ODAV stonden erbij en keken ernaar.

De dijkbreuk die de commercie heeft weten te slaan in een essentieel onderdeel van de zorg is ook onder de ogen van de LBC-NVK gebeurd. Is het door onachtzaamheid of onwil dat de Non-Profit sector zich in de flank heeft laten oprollen door de commercie en het winstoogmerk en dit ondanks hun slogan Geen Commercie en Geen Winst in de Zorg, alsof mobiliteit voor de gehandicapte geen zorgzaam goed is. En wat met de personeelsbezetting van de bestaande DAV's en het personeelsstatuut van chauffeurs die onder het veel minder interessante statuut van het taxibedrijf zullen vallen voor een essentiële zorgtaak, dat kan men toch niet laten schieten.

Als de mobiliteit, die nooit ter harte is genomen, nu voor een schamele 3 miljoen €, als een bord linzen, in de schoot van de commerciële sector valt en de prijzen voor de gehandicapte tot 3x toe de hoogte in kunnen gaan dan zullen de gehandicapten (nog) meer als vroeger in de voorzieningen blijven en (meer) ten laste komen van het personeel. Dan gaan ook de duizenden wachtenden op een voorziening op maat, nog meer aan hun huis gekluisterd worden, dan zullen de drama's misschien nog vlugger plaatsvinden tot vermeende afschuw voor wie nu verantwoordelijk is voor de volledige destabilisatie van het gehandicaptenvervoer. Uit recente enquêtes bleek dat het grootste probleem van gehandicapten in zelfstandig woonprojecten de beperkte aanwezigheid van betaalbaar vervoer is voor de gehandicapten en dat de armoede op de loer ligt als de vervoerprijzen nog verder stijgen. Wie neemt het in deze op voor de gehandicapten, ook al is het tav de wetgeving en uitvoering al een achterhoedegevecht geworden. En de verliezer heeft altijd ongelijk.


3. Een korte geschiedenis van een aangekondigde, doelbewuste en geforceerde  moord

Op 01/06/2007 in BuG 60 maakte npdata een stand van zaken op van het doodgeboren proefproject van De Lijn mbt gehandicaptenvervoer Mol en Leopoldsburg . Met nog geen 1,0% van de productie van gehandicaptenvervoer in Vlaanderen werd Mol en Leopoldsburg uitverkoren door 's Heeren, Sp-a adept bij de Lijn die enkele maanden later als beloning, dikbetaalde CEO van de NMBS werd. Deze keuze gebeurde in samenspraak met de Noordlimburgse hardliners Taxi Hendrix en Willy Verbeeck. Leopoldsburg en daarna ook Mol bedankten vrijwel onmiddellijk voor deze opgedrongen 'keuze', waarbij voor hen ook hun 'normale betoelaging wegviel, een lot dat nu, na de uitvoeringsbesluiten Crevits, allicht alle andere DAV's zal beschoren zijn. In die zin zal het wegvallen van betoelaging, het enige zijn dat uit het proefproject Mol/Leopoldsburg 'geleerd' is. Want in geen tijd wist Taxi Hendrix en andere taxibedrijven in Mol/Leopoldsburg het 'budget' op kosten van De Lijn, tot 1,5 mio € op te drijven, daar waar de 14 andere DAV's het tot dan toe met 900.000€ hebben moeten stellen. Alle voorzieningen, dagcentra gooiden zich olv Willy Verbeeck op de goedkope Lijntarieven terwijl de Vlaamse Gemeenschap handenvol geld in dit zogezegd Lijnproject project moest pompen. Dit schandaalproject werd door Crevits gelukkig gestopt maar zij heeft er een zware prijs voor moeten betalen, dwz de overdracht van het gehandicaptenvervoer in Vlaanderen aan de commerciële sector. En de DAV's, de gehandicaptenverenigingen en hun vertegenwoordigers werkten er aan mee, het ODAV werd in feite ontmanteld en zij maakten mee hun handen vuil aan dit scharreldecreet van de commercie.

Het alarmsignaal vanuit de BBTK Social Profit werd nog door gedocumenteerd tav de SERV maar heeft uiteindelijk niets uitgehaald, de gehandicapten werden voor de zoveelste maal open en bloot bedrogen, zonder dat iemand het voor hen heeft opgenomen, een schande die Crevits, ook voor haar misschien tegen beter weten in, nog lang zal meedragen.

4. De DAV's zullen zoals ze al 30 jaar doen hun werking voortzetten maar dan zonder betoelaging

De DAV's zullen, door deze nieuwe regelgeving gedwongen worden om terug tot het oude over te gaan, dwz zonder betoelaging van de Vlaamse overheid, ze zullen hun rijbereik inkorten, hun tarieven, hopelijk niet of  licht optrekken. De bestuurders en plaatselijke vakbonden die misschien al niet te gelukkig waren dat voorzieningen of OCWM's een ruimere dienstverlening realiseerden voor de gehandicapten van de streek zullen juichen, ze kunnen terugplooien op hun 'kerntaak', de gehandicapten in de voorziening, maar die er niet meer zullen weg geraken. En de gehandicapten, die zullen aan taxitarieven het Vlaamse land berijden, en zich laten voorbijsteken door bussen van De Lijn, die aan een 10x goedkopere prijs (0,15€ per km, tegenover 1,5€ per km voor henzelf), hetzelfde traject kunnen afrijden. Zo eindigt dit verhaal in het meest zwarte scenario dat men zich kon voorstellen, en dat niet is kunnen verhinderd worden, en dit och arme omwille van 3 miljoen € die de Vlaamse regering er nu voor vrij maakt, tav de schamele 0,9 mio € tot nu toe, los van de kraak van 1,5 mio € per jaar door Taxi Hendrix en co in Mol/Leopoldsburg. De Vlaamse regering kan gerust zijn, hun 3 mio € zal niet opgeraken, behoudens misschien aan Taxi Hendrix die er alles zal aan doen om voor het dienstenchequespersoneel een uitzondering te krijgen. Dan is het alsof ook het gewone Lijnvervoer zou gebeuren met dienstenchequespersoneel aan het stuur. Alles kan erger, dat weet de gehandicaptensector al langer.

Maar toch, 'dienstenchequeschauffeurs' en de 13€ loonsubsidie die ze meebrengen per uur, zijn uiteraard ook 'overcompensaties' die van de betoelaging dienen afgetrokken. En wat met DAV's die overeenkomsten hebben met De Lijn voor aanvragen van rolstoelgebruikers, waarbij het halte tot halte vervoer, uitbesteed wordt aan een DAV en waarvan de kost wordt gedragen door de Lijn aan 1€ per km. Dat wordt dan ook als overcompensatie beschouwd en dus in aftrek gebracht? Of is dat nog een perspectief waarmee de DAV's, zonder nog betoelaagd te kunnen worden door deze draak van compensatieregeling,nog mee kunnen overleven, zie infra.

5. De taxisector is euforisch

De taxisector heeft het goed begrepen in hun lezing van de uitvoeringsbesluiten, zie De enthousiaste commentaar van GTL-Taxi:

"Aangezien het om een compensatie gaat en niet om een subsidie, kan de vergoeding in principe enkel kostendekkend zijn. De vervoerder kan bijgevolg geen economisch voordeel halen uit de compensatie. Er is sprake van overcompensatie "wanneer de compensatie een economisch voordeel oplevert aan de vervoerder waardoor de gecompenseerde vervoerder ten opzichte van de (niet-gecompenseerde) concurrerende vervoerder wordt bevoordeeld".  Om eventuele overcompensatie vast te stellen wil de administratie over een volledig beeld van de inkomsten en de uitgaven van de vervoerder van het voorgaande jaar beschikken. Dat betekent dan ook dat rekening wordt gehouden met alle subsidies of compensaties die de vervoerder heeft ontvangen, ook die van andere overheden (onderstreping taxisector, nvdr). Wanneer uit de documenten die de vervoerder na afloop van het jaar aan de Vlaamse administratie overmaakt, blijkt dat hij werd overgecompenseerd, zal het teveel aan compensaties moeten worden terugbetaald aan de Vlaamse Overheid "(en dit tot 10 jaar na het uitgevoerde vervoer, nvdr)

"Noteer dat in de praktijk de systemen van taxicheques niet zullen gecumuleerd worden met deze Vlaamse compensaties (onderstreping GTL-Taxi, nvdr), gaat de taxisector verder. Systemen met sociale cheques of taxicheques die in bepaalde gemeenten al bestaan voor vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen zullen meestal los van en parallel met deze Vlaamse compensatieregeling voor de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit blijven bestaan. Ook eventuele bestaande initiatieven/subsidies van provincies kunnen los van en parallel met deze Vlaamse compensatieregeling verder blijven bestaan." Dus provinciale subsidies zijn niet compatibel met deze compensatievergoeding, ze bestaan 'los en parallel' van de compensaties, het zijn 'overcompensaties' die van de compensaties zullen afgetrokken worden, wie van provinciale subsidies wil genieten valt in feite buiten dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten, de taxisector heeft dat goed begrepen en roept hoera.

6. Voor Enter, Taxi Hendrix, 's Heeren en de Sp-a: eindelijk is de Caritas onder de knoet tot meerdere eer en glorie van de commercie
 

Dle 'bijkomende' inkomsten komen dus  in aftrek van de 'compensaties' en dienen omgezet in een prijsverhoging aan de gebruiker. Dat is pas slim, de 'compensatieregeling' leidt er toe dat de volkse, gemeentelijk of provinciale solidariteit leidt tot een wegvallen van de tot nu toe verworven 'subsidie van het tekort' en dient omgezet in een prijsverhoging aan de gebruiker wil de DAV nog overleven. De taxisector juicht en kan haar plezier niet op, geen subsidie maar 'compensatie' alle andere inkomsten die tot nu toe en verder door DAV's of andere diensten verworven worden zijn 'overcompensatie' en komen in aftrek van de betoelaging. Tot nu toe werden bijkomende inkomsten altijd omgezet in het goedkoop houden van het vervoer voor de gehandicapte gebruiker en voor het uitbreiden van het vervoergebied en het aantal gehandicapten dat er van kon genieten. Nu worden de DAV's daarop gesanctioneerd hetgeen zal leiden tot het verschrompelen en het duurder worden van het aanbod. Dat is het echte effect van de 'marktwerking' en dit tot meerdere eer en glorie van de enkele en vooral individuele taxibedrijven die hun natte droom waarmaken, zich ook eens aan de overheidskraan laven.

De markt en de liberale denkwijze komt hier in haar meest perverse gedaante tot uitdrukking: elke 'caritas' wordt afgestraft, elke financiële hulp aan personen met een handicap door gemeente, provincie, voorzieningen wordt omgezet in prijsverhogingen aan de gehandicapten, zodat er "geen concurrentiëel nadeel is voor de taxibedrijven". Ook DAV's die eigen personeel van de voorziening inzetten om de dienstverlening verder te verzekeren zullen dit personeel in aftrek moeten brengen van de betoelaging omdat zij al in de 'dagprijs' vervat zitten. Enkel het taxibedrijfje, dat met enkele planken een rolstoel in z'n busje kan laden zal nog de dienst uitmaken, de andere reeds bestaande DAV's die tot nu toe aan 0,48€ per km reden (ook al een dure prijs) zullen moeten zien hoe ze zonder deze betoelaging, en met steun van andere segmenten in de samenleving, aan goedkopere prijzen hun diensten verder aan de gehandicapten aanbieden. De DAV's waren ook een manier voor 'instellingen' om hun vervoermateriaal ten dienste te stellen van de ruimere groep gehandicapten in de regio, om ook het rendement van deze mobiliteitsinfrastructuur te laten renderen, dat was de hoofdreden voor eigen thuis om zich uit te bouwen tot een dienst van 8 busjes, 2 wagens en 12 chauffeurs). Aan deze dynamiek wordt door het decreet 'Overcompensatie gehandicaptenvervoer' definitief een einde gesteld.

7. De Lijn en haar voogdijminister ontlopen elke verantwoordelijkheid, zie
Jaarverslag van De Lijn 2012

En waarom neemt De Lijn haar verantwoordelijkheid niet en moet de gehandicapte nu het 10-voudige betalen voor een km van wat een  gewone burger aan De Lijn betaalt. En waarom krijgt de Lijn 4,0 € voor elke verreden km en het gehandicaptenvervoer maar 0,4€  voor een verreden km, en waarom legt de minister voor gehandicaptenvervoer maar 3 mio € bij, dat is 0,35% (1/3 van 1%) van de 859 mio € die de Lijn jaarlijks van de Vlaamse Gemeenschap krijgt? Is dat niet de echte schande, die al jaren duurt en waar nog geen enkele minister een oplossing aan heeft willen geven, behoudens de verantwoordelijkheid altijd maar door te schuiven naar Welzijn, emancipatiezaken en vervoer, en dan komt er dit.

De verplaatsing van een burger aan de km-prijs voor het openbaar ambt is 0,34 € per km, voor een gebruiker van de Lijn ligt deze tussen 0,1 € en 0,3 € per km (voor minstens 3 km), los van het gratis gebruik door gehandicapten, als ze op de bus geraken tenminste. Voor de huidige vervoerdiensten, de DAV's op 0,48 €. De nieuw vervoersregeling voor gehandicapten is tot stand gekomen omdat de Lijn, op basis van een knullig experiment opgezet door ‘s Heeren en Hendrix en co, dit segment van het vervoer niet heeft willen opnemen, zodat nu de gehandicapte tot 1,75€ per km zal moeten betalen, dwz 10 x meer dan z’n  modale niet-gehandicapte burger. In de toekomst zich moeten richten naar de taxibedrijven die meer en meer de vervoermarkt van de alsmaar duurder wordende  DAV’s zullen gaan overnemen. De gemeenten, provincies, Vlaams agentschap blijven verweesd achter met hun geld, ze zullen het niet meer aan de vervoerdiensten  kunnen geven, het zal afgetrokken worden van de betoelaging en de DAV’s zullen wat zij niet meer zullen krijgen, in rekening brengen als prijsverhoging van de gehandicapten, awel merci.

En wie er aan denkt bij OCMW en Provincie om z'n betoelaging rechtstreeks als ondersteuning aan de gehandicapte te geven is er ook aan voor z'n moeite, ook die wordt afgetrokken van de 'compensaties' en beschouwd als overcompensatie. Iedereen is door minister Crevits voor schut gezet.


8. Een alternatief voor de DAV en De Lijn?

En als men het nu zo eens deed: vervoerdiensten sluiten een contract met de Lijn voor vervoer voor rolstoelgebruikers van halte tot halte, zoals in Mechelen jarenlang van toepassing is geweest (of nog is?). De gehandicapten stellen de vervoervraag aan de Lijn die deze vraag uitbesteed aan de DAV/vervoerdienst. Deze verzorgt het traject van halte tot halte en stuurt voor deze kilometers de factuur naar de lijn, 1€ per geladen km, en 1,2€ in het WE. Voor de km’s van ‘gang’/deur tot halte wordt de rit gedragen door de gebruikersbijdrage aan 0,48€ en door de verschillende vormen van ondersteuning van gemeente, OCMW's, provincie, personele inbreng, vrijwilligers enz.

Hierbij draagt in hoofdzaak De Lijn de verantwoordelijkheid en financiering van het aangepast vervoer voor gehandicapten en treden de DAV/Vervoerdiensten op als aanvullend voor wat betreft het traject dat door de Lijn niet mag uitgevoerd worden. Deze elementaire en binnen de huidige wetgeving volledig wettelijke oplossing hangt evenwel mede af van de 'Autonome Lijnprovincies", dwz de provinciale directies, waarbij bv de provinciale Lijndirectie van Brabant, deze regeling niet wil activeren, terwijl dit in Antwerpen wel kan. Ingeval van onwil of weigering om deze regeling toe te passen kunnen de gehandicapten misschien overwegen om deze aan de deur van de provinciale Lijnbureau's af te dwingen.

9. Voor wanneer de opstand van de gehandicapten en hun ouders?

Wie de ervaring wil delen over de evolutie van het vervoer en de prijzen voor het gehandicaptenvervoer in voorbereiding op of na toepassing van het Decreet vanaf 01/01/2014 kan dit altijd meedelen aan info@npdata.be en in het perspectief er wat aan te doen aan gehandicaptenliberationfront@gmail.com

 

BuG 206  on-line                                        Printversie (6p)


Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552