BuG 192 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 24 juli 2013

BuG 192  on-line                          Printversie (8p)

101.100 bijkomende jobs in de Quartaire sector en Dienstencheques
compenseren verlies van 51.047 secund. en tertiaire jobs 2008-2012

De laatste 4 jaar gingen 48.545 secundaire en 2.502 tertiaire jobs verloren
 maar kwamen er 67.019 bij in de quartaire sector, naast verlies van 4.003
bij de overheid, +38.084 dienstenchequesjobs en +1.458 in de landbouw.
Per saldo kwamen er dus in BelgiŽ 51.511 jobs bij op 4 jaar, 2008 - 2012.

Tewerkstellingsevolutie RSZ, RSZ-PPO en totaal
in alle 916 deelsectoren (NACE2008) op 31/12/2008-2012,
zie de
t
abel: Tewerkstelling NACE 5 digit evolutie 2008-2012
 

Voortgaande op de pas vrijgegeven cijfers over de loontrekkende RSZ-tewerkstelling in elk van de 916 NACE2008 categorieŽn (5 digit, op 5 cijfers) en de RSZ-PPO gegevens kan een update gegeven van de evolutie van de loontrekkende tewerkstelling van 31/12/2008 tot 31/12/2012. Niet alleen de evolutie op het niveau van de 4 grote sectoren maar tot op het kleinste detail kan ze in beeld gebracht en onderzocht worden.

1. Tabel met de evolutie loontrekkende tewerkstelling BelgiŽ 2008-2012 - Tewerkstelling NACE 5 digit evolutie 2008-2012
 
Als de secundaire en de tertiaire sector zonder de dienstenchequesjobs worden samengenomen is het verlies aan jobs tussen 2008 en 2012 -51.047. Vooral het verlies in de dienstensector is opvallend; vooral dan in 2012 met -13.771. Daartegenover staat de groei van de tewerkstelling in belangrijke segmenten van de (betoelaagde) publieke dienstverlening, nl +105.103 jobs waarvan +67.019 in de quartaire sector (zonder openbaar bestuur) en +38.084 jobs in de dienstencheques.
  

        2008 2011 2012 Ev.08/12 Ev.11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      1. Primaire sector 15.195 16.868 16.653 1.458 -215
      2. Secundaire sector 800.683 765.004 752.138 -48.545 -12.866
      3a. Tertiaire sector zonder Alg. rein. gebouw. 1.409.705 1.420.974 1.407.203 -2.502 -13.771
      3b. Algemene reiniging gebouwen (Evol. DC) 57.831 84.221 95.915 38.084 11.694
      4. Quartaire sector 1.400.323 1.461.607 1.463.339 63.016 1.732
  1. RSZ-werknemers   3.334.996 3.385.816 3.368.370 33.374 -17.446
  2. RSZ-PPO-werknemers 348.741 362.858 366.878 18.137 4.020

 
De evolutie 2011-2012 maakt duidelijk dat het verlies van jobs in de dienstensector vooral het laatste jaar gebeurd is met -13.711 jobs en samen met de neergang van de secundaire sector met -12.866 jobs voor een recordverlies van 26.637 jobs in 1 jaar gezorgd heeft. Dit verlies werd maar beperkt gecompenseerd door 11.694 dienstenchequesjobs en een zeer magere +1.732 bijkomende jobs in de quartaire sector zodat in 2012 globaal de loontrekkende tewerkstelling met 13.426 jobs is verminderd. De beperkte groei van jobs in de quartaire sector is de resultante van een verlies van overheidsjobs en de verdere gestage maar in 2012 beperkte groei van de gezondheids- en welzijnszorg.

RSZ en RSZ-PPO

Bovenstaande tabel laat ook toe om een onderscheid te maken tussen RSZ-tewerkstelling en deze van de Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZ-PPO). Deze laatste zijn goed voor 1/3 van de bijkomende tewerkstelling de laatste 4 jaar en voor een afremmen van de jobafbraak in 2012. Als we de onheilsprofeten, De Wever en Somers op kop, moeten geloven, zou aan dit liedje spoedig een eind moeten komen.

Voor alle sectoren en voor alle jaren tussen 2008 en 2012, kunnen in de tabel Tewerkstelling NACE 5 digit evolutie 2008-2012 de 916 sectoren geŽxploreerd worden, en dit voor de RSZ en RSZ-PPO apart en in het totaal loontrekkende tewerkstelling en dit voor elk jaar tussen 2008 en 2012 en de evolutie 2008-2012 en 2011-2012.
 
2. Detail Secundaire sector

Binnen hetzelfde schema geven we het detail voor de belangrijkste subsectoren. De metaalsector met -23.668 werkplaatsen gaat alle andere industriŽle sectoren vooraf in het jobverlies. En binnen de metaal is de automobielsector met -4.657 nog niet prominent aanwezig, dat is allicht voor de volgende 2 jaren.

Ook Textiel en dan vooral de Weefsels maar ook textiel en kleding kijken tegen fors jobverlies aan, zowel de laatste 4 jaar als in 2012. Textiel en kleding heeft op 4 jaar bijna 1/3 van al haar jobs verloren, Weefsels een kwart.

Ook Leer, Hout en Papier verliezen jobs in alle segmenten waarbij de Uitgeverijen en Drukkerijen met -3.593 jobs 20% van hun personeel verliezen op 4 jaar tijd.

Bij Chemie en Niet-Metaal hetzelfde liedje in alle segmenten, ook in 2012 geen spoor van heropleving.
 

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      2. Secundaire sector 800.683 765.004 752.138 -48.545 -12.866
  C - Industrie 541.819 500.482 489.510 -52.309 -10.972
       1. Voeding, drank, tabak 89.096 88.685 88.780 -316 95
       2. Textiel   31.098 25.112 23.275 -7.823 -1.837
               Weefsels 25.216 20.366 19.077 -6.139 -1.289
              Textiel en kleding 5.882 4.746 4.198 -1.684 -548
       3.  Leer, hout, papier 42.781 37.968 36.933 -5.848 -1.035
                 Leernijverheid/schoeisel 1.258 1.002 1.010 -248 8
                 Houtindustrie/artikelen van hout 10.573 9.942 9.774 -799 -168
                 Papier- en kartonnijverheid 13.578 12.570 12.370 -1.208 -200
                 Uitgeverijen en drukkerijen 17.372 14.454 13.779 -3.593 -675
       4. Chemie, niet-metaal 127.558 122.148 119.917 -7.641 -2.231
             Cokes, raffinage, splijten 3.825 3.372 3.433 -392 61
             Chemische nijverheid 44.690 42.517 41.623 -3.067 -894
             Chemische producten 48.477 47.844 47.194 -1.283 -650
             Overige niet-metaalh. minerale producten 30.566 28.415 27.667 -2.899 -748
       5. Metaal   168.878 150.885 145.210 -23.668 -5.675
            Metallurgie, producten van metaal 34.650 30.101 28.295 -6.355 -1.806
            Vervaardiging mach., appar. en werktuigen 60.965 56.848 55.796 -5.169 -1.052
            Elektronische apparaten, instrumenten 13.793 12.557 12.044 -1.749 -513
            Elektrische apparaten, instrumenten 18.172 15.427 13.548 -4.624 -1.879
            Machines, apparaten en werktuigen 41.298 35.952 35.527 -5.771 -425
       6. Transportmiddelen 49.674 44.353 45.017 -4.657 664
       7. Overige industrie 21.260 19.499 18.837 -2.423 -662
       8. Reparatie en installatie 11.474 11.832 11.541 67 -291
  D - Productie/distributie elektriciteit, gas, stoom 19.452 19.970 20.540 1.088 570
  E - Distributie water, afval(water), sanering 27.343 27.933 28.545 1.202 612
  F - Bouwnijverheid 212.069 216.619 213.543 1.474 -3.076
       1. Bouwprojecten 63.188 60.478 58.620 -4.568 -1.858
       2. Openbare werken 28.299 30.387 30.594 2.295 207
       3. Vakwerk 120.582 125.754 124.329 3.747 -1.425


De sectoren van Energie, Water, Afval en Afvalwaterbeheer bouwen zich langzaam maar zeker verder uit, ook in 2012. De Bouwnijverheid heeft zich de laatste 4 jaar globaal kunnen handhaven maar laat in 2012 met -3.076 1,5% van haar pluimen. Hier zijn het evenwel de Openbare Werken die de schade beperken. Ook het vakwerk heeft de laatste 4 jaar in de lift gezeten.

Voor elk van deze sectoren (en alle andere) kan men verder de evolutie exploreren tot op 5 digit, de NACE2008 aanduiding voor het grootste detail met 5 cijfers en dit voor elk jaar tussen 2008 en 2012. Telkens wordt ook de evolutie gegeven van de laatste 4 jaren en het laatste jaar, zie Tewerkstelling NACE 5 digit evolutie 2008-2012.

3.
1. Detail Tertiaire sector 1 - Distributie, Vervoer, Horeca

Distributie laat een positief saldo zie van +4.754 jobs maar gaat alleen al in 2012 met -3.219 jobs achteruit. De globaal positieve evolutie situeert zich vooral bij de kleinhandel, +9.438 ten koste van de groothandel, -4.466. Na een evenwicht over 4 jaar gezien is ook de garagebedrijvigheid in 2012 met -1.244 aan een dip toe.

De NACE2008-indeling maakt soms een paar eigenaardige kronkels, zo ook om Vervoer, Opslag en Post hier tussen te gooien. Onder deze hoofding worden een paar belangrijke 'op privatisering' staande overheidsdiensten ondergebracht, nl. het spoor en de post. Het goederenvervoer per spoor is in opgang, de personeelsbezetting van het reizigersvervoer in afgang, op 4 jaar tijd - 2.281, een evolutie die zich ook in 2012 met -771 doorzet. Het personenvervoer op de weg, vooral het openbaar vervoer in en buiten de steden blijft stabiel. Het goederenvervoer op de weg, kust, zee en binnenwater is evenwel in crisis, -6.303 op 4 jaar; dat is -12% en -1.888 in 2012, dus nog geen verbetering in zicht.

Dat is evenwel nog niets vergeleken met de evolutie van de tewerkstelling bij de post, van 40.519 jobs in 2008 naar 33.334 eind 2012, of een vermindering met -7.185 of -18%, waarvan alleen al in 2012 -2060. Zowel het spoor als de post staan voor de quasi onmogelijke taak om deze jobdrain, gecombineerd met een extreem oudere personeelsbezetting in een expansief personeelsbeleid om te zetten. Zowel spoor als post zullen het komende decennium grondig (moeten) verkleuren willen ze hun maatschappelijke opdracht nog waarmaken. Niet alleen Nederlandse postbodes en oud-werknemers van Ford of Caterpillar zullen hier de reddende engel zijn.
 

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      1. Primaire sector 15.195 16.868 16.653 1.458 -215
      2. Secundaire sector 800.683 765.004 752.138 -48.545 -12.866
      3. Tertiaire sector 1.467.536 1.505.195 1.503.118 35.582 -2.077
  G - Groot- en detailhandel 479.361 487.334 484.115 4.754 -3.219
         1. Gemotoriseerd vervoer/reparatie 55.873 56.896 55.655 -218 -1.241
         2. Groothandel  189.277 184.675 184.811 -4.466 136
         3. Detailhandel 234.211 245.763 243.649 9.438 -2.114
  H - Vervoer, opslag, post 227.688 218.462 213.500 -14.188 -4.962
         1 . Reizigersvervoer spoor 38.670 37.160 36.389 -2.281 -771
         2. Goederenvervoer spoor 230 507 658 428 151
         3. Personenvervoer op de weg 32.849 33.907 33.588 739 -319
         4. Goederenvervoer weg en water 56.382 51.967 50.079 -6.303 -1.888
         5. Personenvervoer door de lucht, ea 5.376 5.333 5.323 -53 -10
         6. Opslag 53.662 54.194 54.129 467 -65
         7. Post 40.519 35.394 33.334 -7.185 -2.060
  I - Verschaffen accommodatie/maaltijden 105.249 108.267 106.157 908 -2.110
         1. Hotels, verblijfstoerisme 21.186 21.010 20.417 -769 -593
         2. Eetgelegenheden 72.610 75.260 74.475 1.865 -785
  56101 Eetgelegenh. voll. bediening 40.270 38.569 38.385 -1.885 -184
    56102 Eetgelegenh. beperkte bed. 18.129 21.892 21.432 3.303 -460
    56210 Catering 5.575 6.141 5.874 299 -267
    56290 Overige eetgelegenheden 8.636 8.658 8.784 148 126
         3. Cafť, bars, dancings 11.453 11.997 11.265 -188 -732
  J - Informatie et communicatie 99.400 94.496 93.855 -5.545 -641
  K - FinanciŽle activiteiten en verzekeringen 133.178 130.251 128.716 -4.462 -1.535
  L - Exploitatie van en handel in onroerend goed 14.051 17.836 18.465 4.414 629
  M - Vrije beroepen, wetensch./technische activ. 134.291 139.839 142.254 7.963 2.415
  N - Administratieve en ondersteunende diensten 274.318 308.710 316.056 41.738 7.346
      4. Quartaire sector 1.400.323 1.461.607 1.463.339 63.016 1.732

 
In de Horeca zouden duizenden banen sneuvelen als gevolg van het rookverbod en de witte kassa's, daar is vooralsnog de laatste 4 jaar niet veel van te merken. Het Hoteltoerisme handhaaft zich redelijk maar krijgt in 2012 een knauw. De catering daarentegen zit in de lift, alsmede het saldo van +1.865 bij de eetgelegenheden, vooral dank zij de eetgelegenheden met beperkte bediening die met +3.305 jobs vooruitgaan tegenover een achteruitgang van -1.885 bij de eetgelegenheden met volledige bediening, zeg maar de restaurants, daar knelt dus een schoentje. Cafťs, bars en dancings laten een lichte achteruitgang zien, -188 op 4 jaar, -732 in 2012 of een verlies van 6% op een jaar en dat doet pijn natuurlijk.

3.2. Detail Tertiaire sector 2 - Informatie en Communicatie

Globaal is er op 4 jaar tijd 5.545 jobverlies in deze sterk evoluerende sector van de (nieuwe) media. Het detail maakt dit duidelijk. Kranten komen de crisis goed door, tijdschriften staan in verlies evenals radioprogramma's, programmeren en uitzenden TV-programma's en draadloze communicatie.

Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's zit in de lift, de computerconsultancy met een even groot aantal werknemers levert in.
 

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      3. Tertiaire sector 1.467.536 1.505.195 1.503.118 35.582 -2.077
  J - Informatie et communicatie 99.400 94.496 93.855 -5.545 -641
         1. Papieren dragers 10.171 9.876 9.748 -423 -128
    58110 Uitgeverijen van boeken 2.449 2.312 2.289 -160 -23
    58120  Uitg. adresboeken/mailinglijsten  750 562 583 -167 21
    58130 Uitgeverijen van kranten 3.035 3.456 3.380 345 -76
    58140 Uitgeverijen van tijdschriften  3.153 2.713 2.634 -519 -79
    58190 Overige uitgeverijen 125 145 168 43 23
    58210 Uitgeverijen van computerspellen 0 0 0 0 0
    58290 Overige uitgeverijen van software  659 688 694 35 6
         2. Film, televisie, video 4.293 4.318 4.271 -22 -47
    59111 Productie van bioscoopfilms 92 145 170 78 25
    59112 Productie van televisiefilms 178 213 192 14 -21
    59113 Productie films, geee bioscoop/TV 670 733 768 98 35
    59114 Productie televisieprogramma's 974 1.312 1.353 379 41
    59120 Films/video/TV na de productie 739 355 341 -398 -14
    59130 Distributie films/video/Tvprogr. 302 333 354 52 21
    59140 Vertoning van films  1.338 1.227 1.093 -245 -134
         3. Geluid, telecommunicatie 36.505 32.492 31.000 -5.505 -1.492
    59201 Maken van geluidsopnamen 1 11 17 16 6
    59202 Geluidsopnamestudio's 2 5 5 3 0
    59203 Uitgeverijen van muziekopnamen 424 407 396 -28 -11
    59209 Overige diensten geluidsopn. 1 0 1 0 1
    60100 Uitzenden van radioprogramma's 391 330 332 -59 2
    60200 Programmeren/uitzenden TV 7.520 7.154 6.998 -522 -156
    61100 Uitzenden van radioprogramma's 18.303 16.785 15.331 -2.972 -1.454
    61200 Draadloze telecommunicatie  9.591 7.528 7.639 -1.952 111
    61300 Telecommunicatie via satelliet 43 45 51 8 6
    61900 Overige telecommunicatie 229 227 230 1 3
         4. Computer, internet 46.747 46.331 47.321 574 990
    62010 Ontwerpen/progr. Computerprogr. 21.161 21.879 22.354 1.193 475
    62020 Computerconsultancy-activiteiten 19.818 18.188 18.486 -1.332 298
    62030 Beheer van computerfaciliteiten 682 802 887 205 85
    62090 Andere informatietechn./Comp. 783 953 924 141 -29
    63110 Dataverwerking, webhosting ea 4.226 4.380 4.471 245 91
    63120 Webportalen 77 129 199 122 70
         5. Persagentschappen 1.684 1.479 1.515 -169 36

 
3.3. Detail Tertiaire sector 3 - Banken/Verzekeringen, Onroerend goed

Op het eerste gezicht heeft de banksector na 2008 zo'n 15% personeel of -13.766 jobs ingeleverd, vooral dan bij de 'overige geldschietende instellingen". Verbruiks- en hypothecair krediet hebben nooit van deze crisis te lijden gehad.

Blijkbaar hebben de verzekeringen met +8.294 jobs de financiŽle crisis in grote mate opgevangen, vooral dan het segment "Agenten en Makelaars in bankdiensten". Het kan evenwel ook zijn dat een aantal werknemers die vroeger onder de sector banken waren ingeschreven naar de sector verzekeringen werden overgeschreven door de RSZ. Hoe het ook zij, de financiŽle sectoren en verzekeringen hebben globaal de bankencrisis amper gevoeld met -3% tewerkstelling op 4 jaar.
  

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
  K - FinanciŽle activiteiten en verzekeringen 133.178 130.251 128.716 -4.462 -1.535
         1. FinanciŽle activiteiten 90.520 79.793 77.764 -12.756 -2.029
    64110 Centrale banken 2.346 2.487 2.488 142 1
    64190 Overige geldsch. Fin. instellingen 70.488 59.574 57.878 -12.610 -1.696
    64200 Holdings 12.193 11.613 11.233 -960 -380
    64300 Bellegingstrusts en -fondsen 406 422 431 25 9
    64910 FinanciŽle lease 688 673 675 -13 2
    64921 Verstrekken van verbruikskrediet 1.499 1.623 1.694 195 71
    64922 Verstrekken hypothecair krediet 995 1.238 1.276 281 38
    64929 Overige kredietverstrekking 176 145 156 -20 11
    64991 Factoring 441 374 373 -68 -1
    64992 Activiteiten van beursvennootsch. 1.027 1.046 1.024 -3 -22
    64999 Overige fin. dienstverlening 261 598 536 275 -62
         2. Verzekeringen 42.658 50.458 50.952 8.294 494
    65111 Verzekeringsverrichtingen leven 907 716 741 -166 25
    65112 Gemengde verzekeringen 1.135 1.360 1.831 696 471
    65121 Verzerzekeringen niet-leven 2.778 3.719 3.699 921 -20
    65122 Act. gemengde verzek. niet-leven 19.383 18.111 17.956 -1.427 -155
    65200 Herverzekeringen 177 167 181 4 14
    65300 Pensioenfondsen 212 81 86 -126 5
    66110 Beheer van financiŽle markten 164 109 102 -62 -7
    66120 Effecten- en goederenhandel 164 345 333 169 -12
    66191 Agenten/makelaars bankdiensten 824 7.186 7.079 6.255 -107
    66199 Ondersteunende activiteiten 3.799 4.552 4.617 818 65
    66210 Risicoanalysten/schadetaxateurs 847 1.072 1.090 243 18
    66220 Verzek.agenten en -makelaars 11.011 11.777 11.970 959 193
    66290 Overige onderst. 384 370 374 -10 4
    66300 Vermogensbeheer 873 893 893 20 0
  L - Exploitatie van en handel in onroerend goed 14.051 17.836 18.465 4.414 629
  M - Vrije beroepen, wetensch./technische activ. 134.291 139.839 142.254 7.963 2.415
         1. Rechtskundige beroepen 15.720 16.262 16.489 769 227
         2. Boekhouding, financiŽle activiteiten 53.137 55.814 56.591 3.454 777
         3. Bouwkundig 22.728 24.450 24.733 2.005 283
         4. Controle, opsporing, ontwikkeling 25.902 27.239 28.200 2.298 961
         5. Reclame-, marktonderzoek 12.527 11.480 11.475 -1.052 -5
         6. Creaties, artistiek 3.385 3.639 3.753 368 114
         7. Veterinaire diensten 892 955 1.013 121 58

 
Exploitatie van onroerend goed was dan weer goed voor +4.414 jobs de laatste 4 jaar - de steen in de maag van de Belg heeft goed stand gehouden. Vrije beroepen, Wetenschappelijke en Technische Activiteiten voor +7.963. Hier zijn het vooral Boekhoudkundige support, Bouw en Controle, opsporing en ontwikkeling die in de lift zitten de laatste 4 jaar en, dit in tegenstelling met veel andere sectoren, ook in 2012. Reclame-- en marktonderzoek kenden met -1.052 jobs een dip maar daar kunnen de verkiezingen van 2014 verandering in brengen.

Artistieke creaties en Veterinaire diensten kennen een lichte vooruitgang in aantal jobs, evenals de Veterinaire diensten.

3.4. Detail Tertiaire sector 4 - Administratieve en ondersteunende diensten

De uitzendsector krabt zich in de haren, -4.137 jobs in 2012 terwijl het saldo over 4 jaar nog positief blijft, +1.052. En dit zonder de dienstenchequestewerkstelling die vanaf 2010 door de RSZ is samengebracht onder NACE-code 81210, Algemene Reiniging van gebouwen. Voor 2009 en 2008 hebben we, omwille van de vergelijkbaarheid, zelf zo goed als mogelijk de dienstenchequestewerkstelling in de niet-residentiŽle hulpverlening, onder deze nummer ondergebracht. 38.048 bijkomende jobs staan dus op het saldo van de Dienstencheques tussen 2008 en 2012. Ook zij maken mee het verschil om na vier jaar een positieve tewerkstellingsevolutie in BelgiŽ op te tekenen.

Ook de Arbeidsbemiddeling heeft de laatste jaren een boom gekend met +5.007 jobs in de drie gewesten (VDAB, Actiris en Forem). In 2012 werd er met -168 jobs een eind gesteld aan deze uitbouw..

De Beveiligingssector kenden een zekere expansie de laatste vier jaar, veiligheid is crisisbestendig, en ook de Reisbureaus kenden maar een kleine terugval, evenals de Landschapsverzorging. De terugval van "Diverse Ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen" is met -3.848 aanzienlijk maar het is niet duidelijk wat hieronder thuis hoort.
   

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
  N - Administratieve en ondersteunende diensten 274.318 308.710 316.056 41.738 7.346
         1. Verhuur en leasing 7.536 7.686 7.918 382 232
         2. Arbeidsbemiddeling 21.146 26.321 26.153 5.007 -168
         3. Uitzendbureaus 110.835 116.024 111.887 1.052 -4.137
    78200 Uitzendbureaus 109.339 113.599 109.727 388 -3.872
    78300 Andere arbeidsbemiddeling 1.496 2.425 2.160 664 -265
         4. Reissector 8.969 8.679 8.510 -459 -169
         5. Beveiliging 14.530 15.126 15.187 657 61
    80100 Particuliere beveiliging 14.048 14.550 14.599 551 49
    80200 Diensten beveiligingssystemen 463 551 566 103 15
    80300 Opsporingsdiensten 19 25 22 3 -3
         6. Ondersteuning voorzieningen 7.765 4.450 3.917 -3.848 -533
         7. Reiniging gebouwen 72.902 99.217 110.862 37.960 11.645
    81210 Algem. reiniging van gebouwen 57.831 84.221 95.915 38.084 11.694
    81220 Overige en industriŽle reiniging 13.039 12.818 12.699 -340 -119
    81290 Andere reinigingsactiviteiten 2.032 2.178 2.248 216 70
         8. Landschapsverzorging 8.345 7.836 7.986 -359 150
         9. Andere ondersteuning en diensten 22.290 23.371 23.636 1.346 265
    82110 Diverse adm. act. ond. kantoren 8.833 8.790 8.714 -119 -76
    82190 FotokopiŽren, documentvoorb. 994 928 1.048 54 120
    82200 Callcenters 3.387 4.267 4.436 1.049 169
    82300 Organisatie congressen/beurzen 2.204 2.168 2.128 -76 -40
    82910 Incasso- en kredietbureaus 413 480 540 127 60
    82920 Verpakkingsbedrijven 2.161 2.337 2.303 142 -34
    82990 Overige zakelijke dienstverlening 4.298 4.401 4.467 169 66

 
Blijven de Andere Ondersteuning en Diensten die met +1.346 er 6% op vooruitgaan de laatste 4 jaar, hetgeen vooral voortkomt uit de expansie van de Callcenters met +1.049.

4.1. Detail Quartaire tewerkstelling 1 - Openbaar bestuur, Defensie, Sociale Verzekeringen

Bij alle overheidsbestuur, federaal, gewest en gemeenschappen samen is er de laatste 4 jaar een inkrimping vast te stellen met -4.003 jobs op een begintewerkstelling van 390.300 in 2008, dat is -1%. Vooral in 2012 is hier met -3.346 een kleine hap in gezet.

Het zijn daarbij de federale overheden met -3.317 en vooral defensie met -6.913, waarvan -4.483 in 2012 die ingeleverd hebben (of niet vervangen hebben). Maar ook aan niet-vervanging komt een eind.

Bij het gevangenispersoneel slaagt men er niet in z' kader op te vullen of in vervanging van de al erg verouderde groep cipiers te voorzien. Dan toch maar 'gekleurd' personeel in dienst nemen, zodat 'ze' niet alleen achter de tralies maar voor de tralies zitten. En misschien ook betere afspraken maken over de minimumdienstverlening, die zoals in de Non-Profitsectoren, de gevangenen in hun waarde laat en niet aan de politie of de hulpdiensten overlevert? Waarom de gouverneur, zoals in de Non-Profit, het minimale dienstpersoneel laten opvorderen?.

OCMW krijgen hun diensten wel bemand en uitgebouwd (+5.286 op 4 jaar), evenals de gemeenten maar in mindere mate. Gezien de bevolkingstoename de laatste 4 jaar is dat begrijpelijk. De federale politie kalft licht af, de lokale komt bij.
   

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      4. Quartaire sector 1.400.323 1.461.607 1.463.339 63.016 1.732
  O - Openbaar bestuur, defensie, sociale verz. 390.300 389.643 386.297 -4.003 -3.346
        1. Federale overheid  37.681 35.529 34.364 -3.317 -1.165
        2. Niet-Federale overheden  165.899 169.581 172.210 6.311 2.629
    84112 Overheden gemeensch., gewest 34.701 34.757 34.830 129 73
    84113 Provinciale overheid 11.404 10.659 11.076 -328 417
    84114 Gemeentelijke overheid 93.884 93.983 95.108 1.224 1.125
    84115 O.C.M.W. 25.910 30.182 31.196 5.286 1.014
        3. Buit. Zaken, bedrijven, maatsch. leven 31.729 31.178 30.831 -898 -347
    84119 Ander algem. overheidsbestuur 5.337 5.207 5.153 -184 -54
    84120 Overheid gezondh., ond., cultuur 15.552 16.116 15.015 -537 -1.101
    84130 Overheid mbt bedrijfsleven 8.151 7.356 8.220 69 864
    84210 Buitenlandse zaken 2.689 2.499 2.443 -246 -56
        4. JustitiŽle omgeving  68.597 66.356 61.495 -7.102 -4.861
    84220 Defensie 40.838 38.408 33.925 -6.913 -4.483
    84231 Rechtbanken 661 622 570 -91 -52
    84232 Strafinrichtingen 26.929 27.143 26.818 -111 -325
    84239 Overige activiteiten mbt justitie 169 183 182 13 -1
        5. Federale politie 54.004 54.727 55.493 1.489 766
    84241 Federale Politie 15.388 14.789 15.206 -182 417
    84242 Lokale Politie 33.075 34.300 34.608 1.533 308
    84249 Overige orde en civiele veiligheid 192 202 200 8 -2
    84250 Brandweer 5.349 5.436 5.479 130 43
        6. Sociale verzek., Ziekenfondsen ea 32.390 32.272 31.904 -486 -368
    84301 Verplichte sociale verzek. 14.094 13.852 13.641 -453 -211
    84302 Ziekenfondsen en zorgkassen 15.359 15.824 15.699 340 -125
    84309 Overige instel. soc. zekerheid 2.937 2.596 2.564 -373 -32


De Verplichte Sociale Verzekeringen en Ziekenfondsen zijn een vast gegeven dat voor het functioneren van de sociale zekerheid tav de burgers instaat en als dusdanig ook crisisbesteding is zonder grote personeelswijzigingen.

4.2. Detail Quartaire tewerkstelling 2 - Onderwijs, Gezondheid/Maatschappelijke Dienst/Cultuur

63.016 bijkomende jobs in de Quartaire sector op 4 jaar, waarvan maar +1.732 in 2012. Als rekening gehouden wordt met de aderlating van -4.003 jobs bij het Openbaar Bestuur gaat het in feite om 67.019 bijkomende jobs in Onderwijs (+5.453), Gezondheid (+19.753), Welzijn (+33.306) en Cultuur (+2.621) op 4 jaar tijd. In 2012 treedt er wel een serieuze vertraging op met een afname in Onderwijs (-2.455) en een quasi stilstand in de Maatschappelijke Dienstverlening. Enkel de ziekenhuizen behouden met +2.868 ook in 2012 hun hoog expansiepeil. Zien wat dat zal geven wanneer de sombere vooruitzichten voor 2013 van Zorgnet Vlaanderen bewaarheid worden.
  

    NACE Uitleg 2008 2011 2012 ev. 08/12 ev. 11/12
Totaal loontrekkenden 3.683.737 3.748.674 3.735.248 51.511 -13.426
      4. Quartaire sector 1.400.323 1.461.607 1.463.339 63.016 1.732
  O - Openbaar bestuur, defensie, sociale verz. 390.300 389.643 386.297 -4.003 -3.346
  P - Onderwijs 381.155 389.063 386.608 5.453 -2.455
        1. Kleuter, lager en secundair onderwijs 326.189 327.596 324.475 -1.714 -3.121
        2. Hoger onderwijs 35.784 38.910 39.651 3.867 741
        3. Ander onderwijs 19.182 22.557 22.482 3.300 -75
  Q - Gezondheidszorg, maatsch. dienstverlening 508.248 554.375 561.307 53.059 6.932
       1. Gezondheidszorg 216.251 232.584 236.004 19.753 3.420
               Ziekenhuizen 182.084 194.269 197.137 15.053 2.868
               Geneesheren 16.783 16.847 14.672 -2.111 -2.175
               Paramedisch 17.384 21.468 24.195 6.811 2.727
       2. Maatschappelijke dienstverlening 291.997 321.791 325.303 33.306 3.512
              ResidentiŽle hulpverlening 138.808 150.030 150.761 11.953 731
              Niet-residentiŽle hulpverlening 153.189 171.761 174.542 21.353 2.781
                  Tav bejaarden, gehand., ouderen,  kind. 73.649 87.787 93.638 19.989 5.851
                  Beschutte en sociale tewerkstelling 36.020 38.579 39.124 3.104 545
                  Andere niet-residentiŽle activiteiten 43.520 45.395 41.780 -1.740 -3.615
  R - Kunst, amusement en recreatie 44.648 46.975 47.269 2.621 294
      1. Kunst en cultuur 12.194 12.931 12.911 717 -20
      2. Bibliotheek, musea, natuur 11.321 12.436 12.553 1.232 117
      3. Sport, recreatie, ontspanning 21.133 21.608 21.805 672 197
  S - Overige diensten 70.917 76.375 76.544 5.627 169
      1. Verenigingen 41.757 43.266 43.610 1.853 344
      2. Reparaties gebruiksvoorwerpen 3.017 3.194 3.168 151 -26
      3. Persoonlijke dienstverlening 26.143 29.915 29.766 3.623 -149
  T - Huishouden, werkgever huishoud. personeel 2.538 2.594 2.619 81 25
  U - Extraterritoriale organisaties en lichamen 2.517 2.582 2.695 178 113


Zowel de residentiŽle hulpverlening (homes) met +11.953 als de niet-residentiŽle hulpverlening tav bejaarden, gehandicapten, kinderen met +21.353 zorgen samen met de gezondheidszorg (+19.753) gezamenlijk voor +53.059 bijkomende jobs op 4 jaar, geteld op 01/01/2013, een half jaar geleden dus. Verser kunnen zo'n gedetailleerde cijfers niet zijn.

Gezondheids- en Welzijnszorg, zeg maar de Non-Profitsector, alleen al staat in voor het globale positieve saldo van 51.511 jobs in BelgiŽ de laatste 4 jaar of voor de volledige compensatie van het verlies aan tewerkstelling van 51.047 in de secundaire en tertiaire sector (dienstencheques niet inbegrepen).
 
Schande
 
Dat juist de Non-Profitsectoren werden uitgesloten van de lastenverminderingen die voor hen de vorm aannemen van een verhoging van de sociale maribel, beheerd door hun fondsen voor Bestaanszekerheid, is dan ook een echte schande. Dat de vakbonden, zowel de sectorale als de algemene centrales dit hebben laten gebeuren is eveneens volstrekt onbegrijpelijk.
 
T'is maar een begin...


Deze eerste verwerking van de nieuwe RSZ en RSZ-PPO gegevens is te beschouwen als een inleiding op een verdere exploratie van dit uiterst interessante materiaal. Wordt vervolgd.

BuG 192  on-line                                     Printversie (8p)
 
Tabel:      Tewerkstelling NACE 5 digit evolutie 2008-2012

  
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552