BuG 152 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 7 december 2011

Printversie (3 p)    Tabel bijkomende vreemdelingen 1999-2009
 

Bijkomende vreemdelingen voor 197 nationaliteiten 1999-2009

Bijkomende vreemdelingen stijgen van 29.367 in 1999 tot 78.436 in 2009.
3,5% van bijkomende vreemdelingen is Turk, 11,1% Marokkanen in 2009,
Polen 8,5%, Roemenen 7,6%, Bulgaren  4,4%, Russen 3,0%, ArmeniŽ 1,8%.
Italiaanse en Griekse vreemdelingen keren meer terug dan te komen.

Asielaanvragen november gedaald tot 2.318,  10,9% minder dan oktober.
Voor detail gegevens asiel: Commissariaat Generaal Vluchtelingen Staatlozen

Download exceltabel:
Bijkomende vreemdelingen 1999-2009

Op +jes klikken om te openen, op pijltjes voor selectie/sorteren

"Ze komen met te veel, hoe kunnen we ze stoppen, en als ze hier niet mogen zijn hoe zetten we ze dan buiten", dat is al drie decennia het leitmotiv van wie het beleid wil aanklagen zonder echt impact te krijgen op de werkelijkheid. Als BelgiŽ de stormen tot nu toe doorstaat en door 'marxisten' beschouwd wordt als een 'socialistisch koninkrijk' dan heeft dat misschien juist met het migratiebeleid of het ontbreken ervan te maken. Heeft migratie en asiel de welvaartstaat mede mogelijk gemaakt en is het een waarborg voor de toekomst?

Men kan veel zeggen en debatteren, het migratie- en asielbeleid van het verleden heeft haar neerslag in het bijkomend inschrijven in de bevolkingsregisters van verblijfsgerechtigde vreemdelingen. De telling, per nationaliteit en per jaar, van het aantal bijkomende vreemdelingen is een gegeven dat door geen enkele statistische dienst, universiteit of studiedienst wordt toegeleverd. Men kan zich afvragen of men op het niveau van het beleid enig valabel cijfermateriaal heeft. Het aantal bijkomende vreemdelingen is nochtans eenvoudig samen te stellen: het aantal vreemdelingen op 31/12 van een jaar - het aantal op 01/01 + het aantal Belgwordingen, en dit voor elke nationaliteit. Zodus kan deze 2de les voor de nieuwe staatssecretaris haar misschien enige dienst bewijzen.

Wie zijn de bijkomende vreemdelingen in een gegeven jaar

- het migratiesaldo van een nationaliteit (aantal immigraties - aantal emigraties)
- het natuurlijk saldo  bij reeds verblijfsgerechtigden van een nationaliteit (geboorten reeds erkende vreemdelingen in BelgiŽ - het aantal overlijdens bij erkende vreemdelingen)
- het aantal door het CGVS erkende vluchtelingen behorend bij deze nationaliteit
- het aantal regularisaties bij deze nationaliteit
- het saldo ambtelijke inschrijving/schrapping voor een nationaliteit (schrapping na drie bezoeken van politie op het opgegeven adres en het niet voorkomen in een andere gemeente van verblijfsgerechtigde vreemdelingen, herinschrijving als vastgesteld wordt dat een erkende vreemdeling opnieuw op het adres aanwezig is of elders opgedoken)
- statistische aanpassingen voor deze nationaliteit

Alle bewegingen in de Loop van de bevolking voor elke nationaliteit worden dus mee verrekend om het aantal bijkomende vreemdelingen te bekomen. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met het aantal Belgwordingen binnen deze nationaliteit die uiteraard het 'administratieve' aantal vreemdelingen voor deze nationaliteit doet dalen. de Belgwordingen worden dus in de telling geneutraliseerd.

Overzicht van 1999 tot en met 2009: een overzicht van 11 jaren

Om het aantal bijkomende vreemdelingen vast te stellen in een jaar of een periode moet het aantal vreemdelingen bekend zijn in het begin en op het einde van dat jaar op periode ťn het aantal Belgwordingen in dat jaar of periode. Het is pas 10 dagen geleden dat het aantal vreemdelingen op 01/01/2010 door de statistische administratie AD SEI werd vrijgegeven, twee jaar later dan dit normaal had moeten gebeuren. De enorme vertraging in het courante statistische materiaal maakt het beleidswerk moeilijk en daar mag deze regering best ook eens aan sleutelen.

Het aantal vreemdelingen per nationaliteit voor 01/01/2010 is vrijgegeven maar niet voor 01/01/2009, zodat het bijkomend aantal vreemdelingen voor 2008 en 2009 samen dient berekend. Dit gezamenlijk aantal wordt in ť gedeeld om voor 2008 en 2009 de tijdsreeks volledig te maken per nationaliteit, na de  9 voorgaande jaren die apart berekend worden. De gehele periode 1999-2009 betreft dus 11 jaren.

Bijkomende vreemdelingen uit 197 landen

In de tabel
Bijkomende vreemdelingen 1999-2009 worden 197 landen weergegeven. Vluchtelingen worden voor alle jaren en voor het merendeel bij hun overeenkomstige nationaliteit meegeteld. Enkel voor 2007 werd in het beschikbare materiaal geen opdeling gemaakt van de nationaliteit bij erkende vluchtelingen zodat de tijdslijn enigszins kan afwijken voor dat jaar.

In de tabel is een opdelings- en selectiemogelijkheid voorzien naar continent in kolom B. Bijkomend is onderaan de tabel voor elk continent een samenvattend overzicht opgemaakt volgens onderstaand schema, waarbij langs +jes het detail kan geopend en gesloten worden aan de linkerkant:

Totaal
Europa

   - West-Europa
   - Oost-Europa 
Afrika
   - Noord-Afrika
   - Zwart Afrika
AziŽ
   - Turkije
   - andere AziŽ
Amerika
   - Noord Amerika
   - Midden en Zuid-Amerika
OceaniŽ
Andere

Volgende gegevens worden in de verschillende kolommen samengebracht en kunnen langs de +jes geopend worden bovenaan de tabel:

Aantal vreemdelingen op 01/01/1999
+ Aantal vreemdelingen op 01/01 van elk jaar tussen 2000 en 2010
+ Aantal Belg wordingen in elk jaar van 1999 tot 2009
+ % belgwordingen in elk jaar tav het aantal vreemdelingen in het begin van elk jaar tussen 1999 en 2009
+ Aantal bijkomende vreemdelingen in elk jaar tussen 1999 en 2009
+ % bijkomende vreemdelingen van elk land op het totaal aantal bijkomende vreemdeling tussen 1999 en 2009

Sorteer en selectiemogelijkheden

Op elk van deze kolommen kan gesorteerd worden in aflopende of oplopende orde. De tabel is bewaard met landen in volgorde van aflopend aantal bijkomende vreemdelingen voor de gehele periode 1999-2009. Maar met ťťn klik kan men de volgorde vragen voor 2009 of elk ander jaar, of langs de %-ges kan men zien wat het aflopend aandeel is van elk land in de bijkomende vreemdelingen. Vervolgens kan men langs de sortering of selectie van continent de landen groeperen. Als het pijltje aangeklikt wordt met de schuifbalk naar boven gaan om de sorteerfunctie 'oplopend' en 'aflopend' te zien en aan te klikken. Door inzwarten van landen en gegevens kan me ze desgewenst printklaar maken of ze voor verdere bewerking aanwenden.

Unieke schat aan informatie

De tabel bevat dus een unieke schat aan informatie over alle nationaliteiten in BelgiŽ voor een periode van 11 jaar, zowel het aantal vreemdelingen, het aantal Belgwordingen, hetaantal bijkomende vreemdelingen voor elk jaar in de periode 1999 en 2009, alsmede enkele %ges. Het betreft gegevens die nergens anders ter beschikking gesteld worden, of alleszins niet in deze vorm en volledigheid. De tabellen zullen geŁpdatet worden zo vlug als nieuwe overheidsgegevens ter beschikking komen.

Enkele losse vaststellingen

- Uit 181 landen is er minstens 1 vreemdeling bijgekomen tussen 1999 en 2009, voor 3 landen is het aantal gelijk gebleven en voor 13 landen zijn er vreemdelingen weggegaan waarbij ItaliŽ het meest opvalt met -11.921 Italianen minder voor deze periode van 11 jaar..
- Het aantal bijkomende vreemdelingen stijgt van 29.367 in 1999 tot 78.436 in 2009.
- Het aandeel Europese bijkomende vreemdelingen  is gestegen van 36% in 1999 tot 49,2% in 2009
- Het % bijkomende Turken daalt van 9% in 1999 tot 3,5% in 2009

- Marokkaanse bijkomende vreemdelingen blijven de grootste nationaliteit met 6.035 in 1999 en 8.711 in 2009. Hun aandeel daarentegen daalt van 20,6% in 1999 naar 11,1% in 2009
- Waar Turkse bijkomende vreemdelingen in 1999 nog de helft van deze van de Marokkanen waren is dit in 2009 nog maar 1/3, nl. 3,5% bijkomende Turken in 2009 tegenover 11,1% bijkomende Marokkanen.
- De belangrijkste nieuwe evolutie is evenwel de reglementaire en constante instroom van Polen met 8,5% van de bijkomende vreemdelingen in 2009, Roemenen met 7,6%, Bulgaren met 4,4%, Rusland met 3,0%, ArmeniŽ met 1,8% of met alle Oost-Europese landen samen met 22.661 of 28,9% van alle nieuwe ingezetenen in 2009.
- Met 7,3% voor Nederland en 7,2% voor Frankrijk naast 6,0% uit andere West-Europese landen is het duidelijk dat de Europese landen goed zijn voor bijna de helft van de nieuwe vreemdelingen die in 2009 bijkomend ingeschreven zijn in BelgiŽ, waarvan dan nog 0,2% is afgetrokken gezien het negatief saldo van 152 Italiaanse vreemdelingen die BelgiŽ verlieten in 2009. Di Rupo is gelukkig Belg.

Les 3: Asielaanvragen en erkenningen

Zoals gezegd zal de volgende les gaan over het aantal asielaanvragen tussen 2000 en 11/2011 voor elk van de 197 nationaliteiten en het aantal erkenningen per nationaliteit voor de laatste 3 jaar. Ook wordt het aantal bijkomende aanvragen  per maand in beeld gebracht voor 2011 zodat de vergelijking van maand tot maand in aantal en % mogelijk wordt en dit voor alle nationaliteiten. In combinatie met deze les 2 wordt het aantal asielaanvragen afgewogen aan de reglementaire instroom van vreemdelingen en het aantal erkenningen tav het aantal aanvragen en dit voor alle nationaliteiten.

Aantal asielaanvragen november met 10,9% gedaald in vergelijking met oktober

En Magge De Block start al direct onder een goed gesternte, het aantal asielaanvragen is, na 4 maanden stijging, in november gedaald tot 2.318, dwz  10,9% minder dan de 2.604 aanvragen in oktober. Maar daar komen we in een volgende les op terug, voor het detail van deze gegevens zie: Commissariaat Generaal Vluchtelingen Staatlozen

Ter beschikking voor toelichting, opmerkingen en correcties en
met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog