BuG 142 – Bericht uit het Gewisse – 09 mei 2011 Printversie 8 p

Brussel alsmaar veiliger dan Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven
Dank zij criminaliteitsdaling in Brussel is België een veiliger land geworden


Diefstallen gewapenderhand in 2010 in Brussel in dalende lijn.
Zakkenrollerij en diefstal uit auto's typisch voor stad van 'passanten'.
Zorgen 360.000 pendelaars voor hoger aantal misdrijven in Brussel,
zoals ook  studenten in Leuven criminaliteitsgraad hoog houden?
En zorgt islam mede voor sterke daling criminaliteit in Brussel?
Zorgt zero-tolerantie voor aantrek criminaliteit in Anderlecht?
Criminaliteitsgraad Sint-Jans-Molenbeek op Belgisch gemiddelde.
Wil Koksijde juist meer gasten aantrekken door haar VIP-actie?
Veel meer vragen waarop wie wil zelf antwoorden kan vinden.

De schatkamer van de Federale Politie

De federale politie criminaliteitsstatistiek zorgt elk kwartaal voor een schat aan gegevens met een zeer groot detail en dit voor alle gemeenten in België met daarbij, vanaf het derde kwartaal de cijfers voor elk 3de kwartaal tussen 2000 en 2010. Op één avond kunnen berekeningen gemaakt worden zoals hieronder in beeld gebracht. En we kunnen  het niet laten ze dan maar meteen te publiceren. Voor de gegevens zie: www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/stat_2010_trim3_nl.php of tik in google: fedpol statistiek. Voor de bevolkingsgegevens zie Bevolking alle gemeenten in België tussen 1990 en 2010.

9 Bugs achter - en dan moeten de verkiezingen nog komen.

Er is zoveel materiaal voor BuG's dat het een onmogelijke keuze is eraan te beginnen; Er verschijnt ook zoveel onnut en onjuistheden en de sociale wetenschap die z'n kop als struisvogels alsmaar verder in het zand b lijft steken, de amoraliteit van de internationale politiek die geen grenzen en natuurlijk het wachten tot het nationalisme zich verslikt in haar eigen dépassé: wie de thema's van het Vlaams belang oppikt om groot te worden is een vogel voor de kat. Nog 1 of misschien 2 verkiezingen en het pleit is beslecht zeker?

Cowboys en Indianen

De Brusselse jongeren waren weer eens de indianen voor de cowboys van de Hofstade-security en de inderhaast opgetrommelde poltie. De vrt en media blonken met graagte weer uit in het verzwijgen van 'getuigenissen' en het standpunt van de jongeren, hun begeleiders en hun belangenberhartigers, of de achteraf gepuibliceerde getuigenissen op de vrt-website. Is het juist dat de security werd bijgeroepen voor een vechtpartij die al beeindigd was, en om de jongeren te vinden de politie mobiliseerden die in alsmaar grotere getale diende te komen om de eigen opgestookte brand te blussen, nadat al dagen de Brusselse jongeren als Indianen werden opgejaagd door gemotoriseerde politie. Smet horen pleiten voor een zwembad in Brussel om de jongeren daar te houden was een boodschap uit een andere wereld. Is het juist goed dat de Brusselse jongen buiten hun eigen wereld komen en minstens langs recratie de grote wereld 'ontdekken', zeker als het werk hen maar met mondjesmaat wordt toegeschoven.

Evolutie veiligheid Brussel doet het beter dan in Vlaanderen en Wallonië

Het goede (veiligheids)nieuws blijft al 2 jaar uit Brussel komen: Brussel is ook in 2010 voor het 3de trimester op rij veiliger geworden dan zeg maar Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Luik en Charleroi

Men kan nagaan wat de evolutie is van de criminaliteit voortgaande op de aantallen misdrijven. Men kan ze ook in  verhouding stellen tot de bevolking op jaarbasis en dan kijkt men naar het aantal misdrijven per jaar op 100 inwoners. Als men nu de evolutie berekent als percentage op dit aantal per 100 inwoners komt een conform beeld tot stand van de ware impact van de evolutie van criminaliteit. In onderstaande tabel wordt deze evolutie voor het eerst in het wetenschappelijke onderzoek op deze wijze in beeld gebracht en gepubliceerd.
 

Criminaliteitsgraad gewesten en enkele steden 3ste trimester 2000, 2008-2010
  2000 2008 2009 2010 Ev 00-10 Ev 08-09 Ev 09-10
  België 9.7 9.5 9.7 9.4 -3.1% 1.7% -2.7%
  Vlaams gewest 7.8 8.1 8.3 8.2 4.7% 2.7% -1.0%
  Waals gewest 10.6 9.8 10.2 9.9 -6.1% 3.3% -2.1%
  Brussels gewest 16.8 17.0 16.1 14.6 -12.9% -4.9% -9.3%
  Antwerpen  14.3 16.0 17.0 16.7 17.0% 6.0% -1.6%
  Gent 13.0 15.6 17.2 17.0 30.8% 10.1% -1.1%
  Mechelen 13.9 15.5 18.1 17.8 27.5% 17.1% -1.9%
  Leuven 12.8 15.8 16.9 16.8 30.8% 6.8% -0.7%
  Charleroi 18.6 17.8 18.1 17.8 -4.7% 2.0% -1.9%
  Luik 25.6 23.0 22.6 22.9 -10.7% -1.9% 1.6%


De evolutie van de criminaliteit in België in relatie tot de evolutie van het bevolkingsaantal is licht dalend in 2010 (-2,7%) maar over een decennium gezien praktisch constant. Op 10 jaar gezien valt de gevoelige daling in Brussel op, -12,9% tegenover een stijging in Vlaanderen met 4,7% en een redelijke daling in Wallonië met -6,1%. Dankzij de positieve criminaliteitsevolutie in Brussel, en deels Wallonië is België op 10 jaar tijd een veiliger land geworden. Het belang van Brussel zet zich de laatste jaren echter alsmaar sterker door: -9,3% in 2010 tav 2009 nadat in 2009 als een daling op te tekenen was van -4,9% tegenover 2008. In Vlaanderen en Wallonië is er na een stijging in 2009 ook sprake van een lichte daling in 2010.
 
Als de andere belangrijke stedelijke kernen naast het gewest Brussel worden gezet valt de stijging na 10 jaar op met meer dan een kwart in Gent (+30,8%) en Mechelen (+27,5 de administratieve stadpv's inbegrepen) en de aanzienlijke stijging in Antwerpen met 17,0%. In Charleroi en Luik is er sprake van een daling op 10 jaar vertrekkend van een relatief hoog criminaliteitsniveau in 2000 vooral in Luik. Het laatste jaar is er na een forse stijging in 2009 in Antwerpen, Gent en Mechelen, sprake van een lichte daling in 2010. In Luik is de criminaliteit in 2010 licht stijgend na een lichte daling in 2009.

  
Goede punten voor Glenn Audenaert in z'n sollicitatie voor de hoogste politiepost
 
We willen de evolutie van Brussel naar méér veiligheid aangrijpen om de kandidatuur van Glenn Audenaert te ondersteunen om Mr. Koekelberg op te volgen als politiechef en Paul van Thielen te ontlasten van z'n interim. Glenn Audenaert is namelijk hoofd van de gerechtelijke politie in Brussel die de laatste jaren uitzonderlijke successen boekt in het bestrijden van de misdaad, als hij zich natuurlijk kan beperken tot de hardcore, zeg maar geen slippertjes maakt zoals bij operatie Kelk. Die komen evenwel niet (meer) voor in de Brusselse statistiek omdat alle dossiers vernietigd zijn. De impact is evenwel beperkt omdat de onterechte inbeslagname van 475 dossier bij de commissie Adriaenssens als 1 PV was ingeschreven in de rubriek aanranding van de eerbaarheid in de statistiek van het 2de kwartaal 2010 en heeft zo geen impact gehad op de erg positieve criminaliteitsevolutie in Brussel. Met Glenn Audenaert aan het hoofd zal de veiligheidsevolutie in België deze van Brussel volgen, hetgeen vooral in Antwerpen voor een revolutie zal zorgen, want Audenaert drukt, zoals hij tot twee maal toe zei in Reyers Laat, na de  Osama killing, de moslims aan z'n hart, "we moeten met hen samenleven, als gelijke burgers". Daar kan men in Antwerpen nog een punt aan zuigen, want daar staat men nog voor opkuis van decennia energieverlies, tot 42% van de bevolking was de wonde die de haat en de niet aanvaarding van de andere in de samenleving geslagen heeft. En daar zal men nog enkele jaren de rekening voor gepresenteerd krijgen. Of het moest zijn dat Bart De Wever in 2012 burgermeester wordt van deze stad die dan meer allochtonen dan autochtonen zal kennen. Het wordt misschien zijn eerste échte prestatie.

Maar zijn het niet de lichte misdrijven die verminderen en de zware die stijgen?

En wie zich afvraagt of het niet vooral de 'lichte' misdrijven zijn die afnemen in Brussel wegens ontmoediging van het politiekorps en van de burger en dat het juist de zwaardere misdrijven zijn die toenemen, zoals een belangrijk politieman zich afvroeg, moet zich geen zorgen maken. Het zijn wel degelijk de zwaardere misdrijven die afnemen en de lichtere die hier en daar nog een verhoging kennen in Brussel. Ter illustratie van dit merkwaardig fenomeen de evolutie van diefstallen mét en zonder verzwarende omstandigheden (VZO) in Brissel. Mét verzwarende omstandigheid is voor het 2 de jaar op rij fors dalend, zelfs een goed stuk onder het  niveau van 2000, terwijl de bevolking in dezelfde periode met 13,6% gestegen is.


Brussels gewest, 3de trimester 2010, politiestatistiek


Brussels gewest, 3de trimester 2010, politiestatistiek

 

Diefstallen, zonder verzwarende omstandigheden, zijn een van de weinige misdrijfvormen in Brussel die in 2010 licht stijgen na een daling in 2009. Van een lagere aangifte van 'lichtere' misdrijven is hier dus geen sprake. Deze statistiek is relevant omdat diefstallen in hun geheel in Brussel meer dan de helft van de vastgestelde criminaliteit uitmaken. Een verdere analyse laat zien dat diefstallen in auto's weliswaar dalend zijn maar nog een hoog aantal omvat en dat zakkerollerij stijgend is, 2 vormen die vooral gericht zijn naar 'passanten'. De op 10 jaar sterk gegroeide dagelijkse pendel van 360.000 werknemers naar Brussel doen het volume van mogelijke misdrijven verhogen, zoals ook in Leuven het geval is met haar studentenpopulatie. En dan moet ook nog rekening gehouden worden met het feit dat deze, in hoofdzaak autochtone tewerkstellingspendel, ook mogelijke daders naar de hoofdstad brengt. Dat zijn factoren die een invloed hebben op de criminaliteitscijfers en die het nog relevanter maken wanneer er een daling is zowel in de relatieve als in de absolute cijfers!

Detail van enkele diefstalcategoriën in het Brussels gewest

Om een kat een kat te noemen, hierbij het detail voor enkele opvallende misdrijfcategorieën, die weliswaar in Brussel méér voorkomen dan elders, ondermeer omwille van de hierboven al aangehaalde redenen, maar die dus ook systematisch en structureel een daling kennen, op zakkenrollerij na.
 

Aantal diefstallen voor enkele categoriën op 30/09 in 2000, 2008-2010
Brusselse gemeenten 2000 2008 2009 2010 Ev 00-10 Ev 08-09 Ev 09-10
    Autodiefstal 5,295 2,180 2,049 1,730 -67.3% -6.0% -15.6%
    Carjacking  233   82   112   106  -54.5% 36.6% -5.4%
    Homejacking  25   17   18   12  -52.0% 5.9% -33.3%
    Diefstal gewapenderhand 1,151 1,114 1,193 1,021 -11.3% 7.1% -14.4%
    Diefstal geweld zonder wapens 5,147 4,799 4,655 4,518 -12.2% -3.0% -2.9%
    Diefstal uit auto 20,542 27,973 23,572 19,068 -7.2% -15.7% -19.1%
    Sackjacking uit auto   1,726 1,502 1,077   -13.0% -28.3%
    Handtasroof 1,210  899   904   810  -33.1% 0.6% -10.4%
    Zakkenrollerij 6,504 9,840 8,231 9,261 42.4% -16.4% 12.5%

  
Autodiefstal, carjacking en homekjacking zijn in het Brusselse gewest in 2010, in vergelijking met 2000 met meer dan de helft gedaald. Ook diefstallen gewapenderhand kennen in 2010 een daling met 14,4% na een stijging in 2009 met 7,1%. Het nieuwe fenomeen sackjacking uit auto is fors dalend in 2010.

Misdaad, zeker tegenover de zwaksten en onmachtigen, is extreem rechts

Alle diefstallen, zeker in een ongelijke situatie zoals handtassenroof geeft niet alleen blijk van amoraliteit maar ook van een fundamentele extreem rechtse handelen van daders die daarop evenwel niet worden aangesproken. Dat wil niet zeggen dat zij (extreem) rechtsen zijn maar wel dat hun handelen 'extreem rechts' is of machtsmonipolitie en dictatuur gericht. Wie geen respect heeft voor de fysieke integriteit en de eigendom van andere burgers, zeker deze die zich in een zwakke of machteloze positie bevinden, plaatst zich in de traditie van het nationaalsocialisme die juist de criminelen vorderde om voor hen het vuile werk te doen in de aanhouding, wegvoering, depersonalisatie en uiteindelijk liquidatie van machteloze, gevangen genomen medeburgers. Maar in Brussel is de trend voor het 2de opeenvolgende jaar aan het keren. Nu nog de ideologische brainwashing van wie  als dader misdrijven pleegt en zich daarmee in de traditie van het nationaalsocialisme stelt.

Daling criminaliteit en de alsmaar gelijker wordende behandeling van moslims in Brussel

Hoe kan men deze evolutie in Brussel begrijpen. Door het beperkt groeiend aantal moslims in Brussel (22% in 2010) en de meer gelijke behandeling van de islam als erkende godsdienst de laatste jaren in tegenstelling tot de manifest ongelijke behandeling in de laatste decennia?

Godsdienst is een stabiliserende factor als ze ruimte krijgt om ten volle haar potentieel te ontwikkelen en niet weggeduwd wordt in de marge of gebruikt om het agenda van grootmachten uit te voeren (terrorisme) of dictaturen te creëren en in stand te houden in ondermeer de Arabische landen. De vermindering van de criminaliteit in Brussel, en de Arabische revoluties zijn dan mede uitingen van een naar waarde schatten en het de plaats geven die haar toekomt van ondermeer de islam.

Intermezzo: Op 5 mei 2010 ging in Mechelen een uitzonderlijk debat over diversiteit in de islam door waarbij onder een perfecte moderatie in 4 talen (zonder microfoons of vertaalkabines) met korte inleidingen en vraagstelling uit het publiek de islam als een frisse wind uit de doeken werd gedaan. Ondermeer iman  Hojattol Islam Ayazi, Dean, Department of Quranic Science and Hadith, University of Tehran en H.E. Imam Umair Ilyasi ,Hoofd Imam van India waren aanwezig. Zie www.icirc.org die hoofdorganisator was naast Sharaf-Mechelen, de Mechelse moskees, Mana en Kerkwerk multicultureel samenleven vzw. We beperken ons hier tot een vraag uit het publiek: Als de islam en moslims het beste en het goede willen van en voor de mensen, waarom zijn het dan de Marokkaanse jongens in Mechelen die ostentatief drugs gebruiken en u uitlachten als je hen wijst op hun 'moslim' plichten, dan is dat toch in tegenspraak met alles wat je zegt? De iman uit Iran wees er op dat de godsdienst maar ten volle haar 'effect' kan hebben als zij zich in alle vrijheid kan ontwikkelen en misschien was dat niet het geval? Zelf kwam ik toen tussen met volgend statement: Het is juist dat Marokkaanse jongens méér dan anderen niét hun best doen op school, in criminaliteit betrokken zijn en in het gevang zitten, dat is een feit. Maar heeft dat niet te maken met het feit dat gedurende 3 decennia hen op school geen verdieping van hun godsdienst is aangeboden, 80% heeft les gevolgd in katholieke scholen waar geen aanbod was van islam. Zou, naast de socio-economische achterstelling, de ongelijke behandeling van de islam geen weerspiegeling vinden in wat door de bevolking als bedreigend aangevoeld wordt. De meer gelijke behandeling van de islam en de moslims (de eerste tv- en radioprogrammas zitten er nu aan te komen) zullen hun impact hebben op betere studieresultaten, minder criminaliteit en  gevangenisstraf van Marokkaanse jongens in Mechelen. De Iraanse Iman hield er aan deze analyse volmondig te steunen, waarbij ik hem bedankte voor de wijsheid die hij gebracht had. En wat de hoofddoek betreft stelde hij dat dit een 'theologische' vereiste was die op het 'burgerlijk' vlak niet absoluut geldde, dwz als iemand z'n werk dreigde te verliezen door een hoofddoek aan te daan moest deze niet gedragen worden, weliswaar is het fundamlenteel de bedoeling dat er vrijheid moet zijn  om een hoofddoek te dragen maar evenzeer om er geen te dragen. Een opstekertje, recht uit Iran.

 Het Brussels gewest is een grote eenheid die uiteenvalt in 6 politiezones en 19 gemeenten.

Om een beeld te geven van het bevolkingsaantal wordt per gemeente het aantal inwoners op 01/01/2010 vermeld. De gemeenten werden gesorteerd volgens vermindering van de criminaliteitsgraad in 2010 tav 2009.
  

Criminaliteitsgraad Brusselse gemeenten na 3 trimesters in 2000, 2008-2010
Brusselse gemeenten 2000 2008 2009 2010 Bev. 2010 Ev 00-10 Ev 08-09 Ev 09-10
      Jette 10.0 10.8 10.0 8.3 46,818 -16.3% -6.9% -16.8%
      Brussel stad 35.5 35.5 33.4 28.0 157,673 -21.3% -5.7% -16.3%
      Evere 10.0 9.7 10.5 9.0 35,803 -9.6% 8.1% -14.1%
      Sint-Gilis 23.3 31.0 28.7 25.0 46,981 7.4% -7.4% -12.7%
      Elsene 15.8 17.2 17.4 15.2 80,183 -3.8% 1.0% -12.6%
      Sint-Jans-Molenbeek 12.7 12.4 11.0 9.7 88,181 -23.7% -10.9% -12.4%
      Sint-Joost-ten-Node 19.4 18.3 16.7 14.7 26,338 -24.4% -8.5% -12.3%
      Sint-Agatha-Berchem 10.3 10.5 10.1 9.0 22,185 -12.2% -3.8% -10.9%
      Koekelberg 15.8 10.9 10.3 9.2 19,812 -42.0% -5.8% -10.9%
      Schaarbeek 13.3 12.4 11.4 10.5 121,232 -20.6% -8.0% -7.8%
      Ganshoren 9.1 8.7 8.3 7.7 22,589 -15.5% -4.2% -7.8%
      Vorst 11.4 12.0 11.9 11.1 50,258 -2.5% -0.6% -7.2%
      Oudergem 11.4 12.0 12.9 12.1 30,811 5.6% 7.4% -6.5%
      Sint-Pieters-Woluwe 8.2 6.6 7.3 7.2 39,077 -12.5% 11.5% -1.9%
      Anderlecht 14.1 15.5 14.4 14.4 104,647 1.8% -7.0% -0.4%
      Watermaal-Bosvoorde 8.1 9.0 8.9 9.0 24,260 11.3% -0.9% 1.3%
      Etterbeek 10.5 13.3 11.7 12.0 44,352 14.3% -11.5% 2.2%
      Ukkel 10.5 11.9 11.1 11.8 77,589 12.4% -6.3% 5.8%
      Sint-Lambrechts-Woluwe 10.6 9.4 9.9 10.7 50,749 0.4% 5.1% 7.7%
  Brussels gewest 16.8 17.0 16.1 14.6 1,089,538 -12.9% -4.9% -9.3%

 
Brussel-stad met het Noordstation en Sint Gillis met het Zuid-station zijn de twee toegangspoorten van het Brusselse gewest met het laatste decennium een aanzienlijk hogere criminaliteitsgraad dan de andere gemeenten. Het is dan ook niet toevallig dat de aanmerkelijke daling in Brussel vooral schatplichtig is aan deze twee gemeenten, zeker Brussel stad, gezien het de grootste gemeente is, met allicht ook het grootste aantal pendelaars, die zoals gezegd niet altijd slachtoffer zijn maar ook voor criminaliteit kunnen zorgen.

Wanneer valt Sint-Molenbeek eens in de prijzen?

In de rij van dalers springt Sint-Jans-Molenbeek er in de meest positieve zin uit: -10,9% in 2009 en -12,4% in 2010, in de telling na drie kwartalen. Sint-Jans-Molenbeek heeft van alle Brusselse gemeenten, na Sint-Joost ten Node, met 39,8% het grootste % moslims. Sint-Jans-Molenbeek heeft dus in 2010 een criminaliteitsgraad die met 9,7 per 100 inwoners het gemiddelde voor België benadert (9,4 misdrijven per 100 inwoners). Waarom kan dat niets eens door de politieke en politionele overheden gezegd worden?

Politie én bevolking maken het beter

Als de situatie van aantal misdrijven in 2000 gelijk gesteld wordt aan 100 wat is dan de evolutie geweest in belangrijke Brusselse gemeenten:


'Het Zuid' springt er vanaf 2003 uit, een zware kost voor de architectonische vergissingen die daar het laatste decennium gemaakt zijn en die sinds 2008 wat criminaliteit betreft, gecorrigeerd worden. Vertrekkend van een erg slechte situatie in 2000 heeft Brussel stad én haar bevolking na een gestage stijging van de criminaliteit vanaf 2009 een fors halt geroepen.
 
Want niet alleen de politiediensten zorgen voor dit resultaat, ook het dagelijkse werk van de socio-culturele verenigingen en de stadsstewarts bv (werklozen die hun steentje bijdragen aan de samenleving) maar vooral ook de bevolking zelf die een halt wil toeroepen aan gratuite onveiligheid waarvan zij zelf het eerste slachtoffer zijn.

Zorgt zero-tolerantie voor een aantrek van criminaliteit?

Anderlecht is met haar zero-tolerantie of wat er voor moet doorgaan een atypische gemeente in het Brusselse veld: slechts een daling met 0,4% van de criminaliteitsgraad in 2010. Zorgt zero-tolerantie er voor dat behoudens het geobserveerde gebied, de criminaliteit binnen de gemeente verschuift naar andere gebieden waar er zeg maar minder of geen controle is? Of zorgt Zero-tolerance voor een permanente uitdaging die misdrijvigheid aantrekt om in feite de politie en de zero-tolerantie een reden van bestaan te geven, dwz de zero-tolerantie voedt en legitimeert zichzelf en wordt in feite een middel met  het omgekeerde effect dan dat het beoogde. Want waarom is er geen impact op de criminaliteitsevolutie in Anderlecht en daalt ze fors in andere 'gevoelige' gemeenten?

En andere (zero-tolerance) gemeenten en gemeenten met VIP-acties in het verschiet?

Koksijde staat voor een groot probleem, een stijging van de criminaliteitsgraad van 8.1 naar 8.6 misdrijven per 100 inwoners, een stijging dus van 6,8% in 2010 tav 2009, in Middelkerke is dit +13,4% terwijl beide gemeenten de laatste 10 jaar hun criminaliteitsgraad aanzienlijk hebben zien dalen: -31.0% in Koksijde en -10,7% in Middelkerke. Koksijde zal nu politie inzetten om jongeren weg te houden, Middelkerke roept de jongeren op om te komen. Enkel afgaand op deze cijfers is Koksijde geen 'typische' kustgemeente, want buiten de jongeren komen er ook niet veel andere 'gasten', toch aan de criminaliteitscijfers te zien. Misschien wil Koksijde met haar VIP-actie gewoon wat meer volk naar Koksijde trekken.
 

Criminaliteitsgraad enkele steden 3ste trimester 2000, 2008-2010
  2000 2008 2009 2010 Ev 00-10 Ev 08-09 Ev 09-10
  Hasselt 11.1 11.8 10.8 10.8 -2.6% -8.1% -0.2%
  Koksijde 12.5 8.8 8.1 8.6 -31.0% -8.0% 6.8%
  Middelkerke 16.6 14.9 13.1 14.8 -10.7% -12.6% 13.4%
  Lokeren 11.2 9.2 9.3 9.5 -15.4% 1.4% 2.1%
  Genk 9.1 8.6 8.8 8.5 -6.0% 2.7% -3.2%
  Zelzate 9.7 14.1 13.4 12.6 29.5% -5.4% -6.0%
  Herstal 11.9 10.7 11.3 10.6 -11.5% 5.4% -6.7%

Ook Lokeren doet het als kleine centrumstad met het 4de meeste Marokkaanse inwoners, 9,1% (om maar iets te zeggen) niet slecht na Mechelen (16%), Antwerpen (11%) en Vilvoorde (9,3%). Is dit de vrucht van de zero-tolerantie? In Zelzate was in 2010 juist voor het 2de opeenvolgende jaar een positieve criminaliteitsevolutie te zien. En Genk, als knooppunt van oude, nieuwe en recente migratie stabiliseert op een laag niveau. Of culmineert alles naar het zelfde punt: hoe meer inwoners van vreemde afkomst, hoe meer immigratie, hoe sterker, op termijn, de daling van de criminaliteitsgraad, Brussel voorop?

Met Zelzate en Herstal komen ook 2 gemeenten in beeld met een aanwezigheid van de PVDA in de gemeenteraad. De criminaliteit zal hen ook een zorg zijn.

Wie zoekt die vindt

Maar elke burger kan met een kleine moeite al deze berekeningen in een tijdsperspectief van 10 jaar zonder problemen zelf uitvoeren. Het 3de kwartaal is daarbij interessant omdat de cijfers voor alle jaren tussen 2000 en 2010 gegeven worden en niet enkel de grafische voorstelling. Voor elke gemeente in België stelt de federale politie een rapport op dat maar liefst 70 tot 90 blz telt, met een uitzonderlijk groot detail wat alle soorten misdrijven betreft.

Hieronder voegen we nog als bijlage een tabel toe met absolute aantallen misdrijven en een andere met de evolutie van de bevolking, alsmede een grafiek met de bevolking in 2000 aan indeks 100.

Jan Hertogen, socioloog
 

 

Evolutie criminalitietsgraad in Brussel en enkele gemeenten na 3 trimesters 2000-2010
  2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
Brussel 120,771 122,366 123,446 125,705 123,646 124,123 128,448 132,203 133,301 129,195 119,499
Antwerpen  47,897 49,809 58,039 56,154 57,538 56,145 55,282 56,820 56,800 60,999 60,763
Gent 21,811 20,503 21,342 24,830 25,956 26,956 28,996 29,640 27,725 30,911 30,949
Mechelen 7,886 7,562 7,420 7,387 6,884 7,563 7,195 8,275 9,230 10,905 10,793
Charleroi 28,085 23,525 24,686 25,082 26,074 25,073 25,675 26,405 26,849 27,473 27,006
Luik 35,707 34,529 35,215 33,464 34,084 33,621 34,476 32,944 32,797 32,272 33,080

  

Evolutie bevolking in Brussel en enkele gemeenten na 3 trimesters 2000-2010
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brussel 959,318 964,405 978,384 992,041 999,899 1,006,749 1,018,804 1,031,215 1,048,491 1,068,532 1,089,538
Antwerpen  446,525 445,570 448,709 452,474 455,148 457,749 461,496 466,203 472,071 478,170 484,269
Gent 224,180 224,685 226,220 228,016 229,344 230,951 233,120 235,143 237,250 240,191 243,132
Mechelen 75,438 75,560 75,946 76,485 76,981 77,480 78,268 78,900 79,503 80,243 80,983
Charleroi 200,827 200,233 200,578 200,460 200,608 201,373 201,300 201,550 201,593 202,234 202,598
Luik 185,639 184,550 185,131 184,303 185,488 185,574 187,086 188,907 190,102 190,742 192,504